Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể làm căn cứ xây dựng dự thảo các chương trình môn học và hoạt động giáo dục

Tuesday - 01/08/2017 07:42
Chi tiết trong file đính kèm.

Source: Bộ Giáo dục và Đào tạo (http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=4944)

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second