BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 1 NĂM 2019 CỦA CỤC VIỆC LÀM, BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Thứ ba - 26/02/2019 11:42

     Cục Việc làm là đơn vị trực thuộc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, được thành lập với chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về việc làm, thị trường lao động, quản lý lao động và bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể bao gồm: thực hiện trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ học nghề; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Các hoạt động của Cục Việc làm là hoạt động sự nghiệp công, với mục đích là hỗ trợ người lao động nhanh chóng tìm được việc làm mới. Với những kết quả đáng ghi nhận năm 2018, Cục Việc làm tiếp tục phát huy những mặt mạnh, triển khai nhiệm vụ được giao trong năm 2019 như sau: thực hiện hỗ trợ tạo việc làm cho khoảng 100.000 lao động thông qua dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm; duy trì tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới mức 4%; đào tạo lao động đạt tỷ lệ 60-62%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt 24-25%; tư vấn, giới thiệu việc làm cho khoảng trên 2 triệu lượt người, nâng tỉ lệ lao động có việc làm trên 33,5%; cung cấp thông tin thị trường lao động, thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

     Để hoàn thành nhiệm vụ  năm 2019, Cục Việc làm đã triển khai các hoạt động nhằm thực hiện kế hoạch đề ra. Trong tháng 01/2019, Cục Việc làm đã đạt được các kết quả như sau [1]:
     
Thứ nhất, về xây dựng văn bản. Cục Việc làm đã nghiên cứu, tham mưu, xây dựng một số văn bản về các lĩnh vực liên quan đến việc làm cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cho Chính phủ như: dự thảo, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp [2]; dự thảo nội dung Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp [3]; dự thảo, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm [4]; dự thảo, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam [5]; dự thảo Nghị định số 03/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm [6]; dự thảo, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; dự thảo Nghị định quy định danh mục ngành, nghề sử dụng lao động phải qua đào tạo [7].
    
Thứ hai, về lĩnh vực việc làm. Cục Việc làm xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn lao động năm 2019; xây dựng báo cáo, soạn thảo công văn trả lời Bộ, ngành, địa phương về chính sách việc làm cho lao động nói chung và các đối tượng đặc thù; chuẩn bị các tài liệu phục vụ các chuyến công tác và các buổi làm việc của lãnh đạo Cục.
     
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản gửi Bộ Tài chính về phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu năm 2019-2020. Theo đó, năm 2019, Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động được phân bổ nguồn kinh phí là 1.820 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được phân bổ tập trung cho các nhiệm vụ trọng tâm của Dự án Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; không phân bổ kinh phí phân tán, dàn trải, đặc biệt về đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ ưu tiên phân bổ kinh phí cho những nhiệm vụ có tác động tới sự phát triển của hệ thống giáo dục nghề nghiệp; trường chất lượng cao, trường đại học sư phạm kỹ thuật; trường chuyên biệt đào tạo cho một số nghề trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế biển và các đối tượng là người dân tộc thiểu số học nội trú, người khuyết tật; trường có nghề trọng điểm, trong đó ưu tiên ở các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa phương chưa tự cân đối ngân sách.
     
Bên cạnh đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ ưu tiên kinh phí hỗ trợ cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình nhà xưởng thực hành của cơ sở giáo dục nghề nghiệp tối đa bằng 30% vốn sự nghiệp thực hiện dự án theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và không quá 7 tỷ đồng/trường, cơ sở. Ngoài ra, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ưu tiên hỗ trợ các trường cao đẳng để thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo. Trong đó ưu tiên các trường thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ, trường được lựa chọn và dự kiến lựa chọn để ưu tiên đầu tư tập trung theo tiêu chí trường chất lượng cao.
     
Thứ ba, về thị trường lao động. Cục Việc làm xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung hoạt động năm 2019; báo cáo tổng hợp hoạt động dịch vụ việc làm của các Trung tâm và định hướng hoạt động dịch vụ việc làm trong thời gian tới; tham gia hội thảo “Ngày hội việc làm” của Tổ chức Dịch vụ việc làm công thế giới tại Ý; xây dựng các báo cáo về Thông tin thị trường lao động.
     
Thời gian qua, thị trường lao động Việt Nam đã tạo được những chuyển động rất quan trọng. Từng bước vận hành theo kinh tế thị trường có sự định hướng xã hội chủ nghĩa; sự quản lý của Nhà nước về thị trường lao động, và vấn đề lao động ngày càng chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn. Sự chuyển động này rõ nhất là năm 2018 với gần 143 nghìn người xuất khẩu lao động, là năm thứ 3 liên tiếp xác lập kỷ lục mới về xuất khẩu lao động; giải quyết được 1,64 triệu việc làm mới; đã đào tạo và tạo việc làm mới cho 1,64 triệu người. Tỷ lệ người lao động ở khu vực nông nghiệp đã giảm dần, từ 42% đến nay chỉ còn 38,3%. Cùng với đó số lao động có quan hệ lao động, hợp đồng lao động tăng dần lên, số đó hiện nay đạt 45,3%. Từ những dấu hiệu đáng mừng của năm 2018, thị trường lao động Việt Nam đã chuyển  dịch đúng hướng và có hiệu quả, thì nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần sát sao hơn nữa nhằm góp phần quan trọng để từng bước nâng cao năng suất lao động của Việt Nam.
     
Trung ương quyết định có 3 khâu đột phá chiến lược (gồm thể chế, cơ sở hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực. Một trong 3 khâu đó, chính là phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Vì vậy, chúng ta phấn đấu hình thành thị trường lao động đồng bộ, lành mạnh, phát triển theo xu hướng thị trường, là một khâu quan trọng để tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Để xây dựng thị trường lao động đồng bộ, việc đầu tiên phải chăm lo là chú trọng kết nối cung cầu, đưa ra dự báo, chiến lược dài hạn, ngắn  hạn, và từng ngành nghề, từng lĩnh vực để chúng ta có chiến lược lâu dài, sử dụng phù hợp nguồn nhân lực. Xu hướng là tạo cho người lao động lựa chọn thông minh trong lĩnh vực ngành nghề mà chúng ta đưa ra. Thứ hai, chọn thị trường lao động là lĩnh vực đột phá trong năm 2019, thì phải kết nối đồng bộ giữa đào tạo với tạo việc làm, với xuất khẩu lao động; giữa đào tạo mới với đào tạo lại, nhất là đào tạo người chưa có việc làm, chưa có trình độ - nhất là khu vực nông thôn, để chuyển dịch dần số lao động từ khu vực phi chính thức sang chính thức.

2

Ảnh 1: Cục Việc làm phối hợp với các bên liên quan thực hiện các hoạt động
phát triển nghề nghiệp cho người lao động

     Thứ tư, về bảo hiểm thất nghiệp. Cục Việc làm thực hiện theo dõi, tổng hợp báo cáo của các địa phương về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể, trong tháng 01/2019, số người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 25.799 người, tăng 1% so với tháng 12/2018; số quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 28.064 người, giảm 7,3% so với tháng 12/2018; tổng số người được tư vấn giới thiệu việc làm là 50.970 lượt người, tăng 0,67% so với tháng 12/2018; số người được hỗ trợ học nghề là 1.458 người, tăng 1,7% so với tháng 12/2018.
    
Ngoài ra Cục Việc làm còn xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp; phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các hoạt động “Nghiên cứu hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp và sử dụng hiệu quả thực hiện bảo hiểm thất nghiệp theo các quy định mới; xây dựng báo cáo, công văn trả lời về chính sách bảo hiểm thất nghiệp; hướng dẫn và trả lời vướng mắc của địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.
     
Thứ năm, về quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam. Cục Việc làm thường xuyên theo dõi, cập nhật báo cáo của các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Tính đến tháng 01/2019 cả nước có tổng số 88.600 lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, trong đó số lao động nước ngoài thuộc diện cấp giấy phép lao động là 79.705 người (chiếm 90%), số người đã được cấp giấy phép lao động là 76.130 người (chiếm 95,6%).

3

Ảnh 2: Cục việc làm tổ chức tập huấn dịch vụ việc làm và thông tin thị trường lao động

     Thứ sáu, về đào tạo nghề. Theo số liệu thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mỗi năm Việt Nam có khoảng 700 ngàn người gia nhập vào thị trường lao động, và mỗi năm Việt Nam giải quyết được xấp xỉ 500 ngàn người lao động, như vậy còn khoảng 200 ngàn người thất nghiệp. Để mọi người có công ăn việc làm việc đầu tiên là phải trang bị cho người lao động một nghề mà thị trường lao động đang cần. Khi tư vấn, đào tạo nghề cho người lao động, cần chú trọng những ngành nghề, những lĩnh vực đòi hỏi kỹ năng, tay nghề cao, chuyên môn cao, bắt kịp xu hướng phát triển ở trong nước, cũng như quốc tế. Nhất là những nghề như tin học, ngành nghề du lịch, những nghề các nước phát triển đang đòi hỏi, chứ không chỉ lao động phổ thông nữa. Các ngành nghề thu hút trong năm 2019-2020 được dự báo là lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nghề phục vụ kinh doanh khách sạn, du lịch, các ngành nghề công nghệ, ngành nghề khoa học như tin học…
     
Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, luôn chủ động phối hợp với các Bộ, ban, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao, nhằm hoàn thành tốt nhất nội dung công việc, góp phần phát triển nguồn nhân lực, tạo công ăn việc làm cho người lao động, từ đó xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển.
---------------------

[1] Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – Cục Việc làm (2019). Báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 1 năm 2019.
[2] Chính phủ (2015). Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.
[3] định số 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
[4] Chính phủ (2015). Nghị định số 61/2015/NĐ-CP, ngày 09 tháng 07 năm 2015. Nghị định quy định  về  chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm.
[5] Chính phủ (2016). Nghị định số 11/2016/NĐ-CP, ngày 03 tháng 02 năm 2016 Quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
[6] Nghị định số 03/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm
[7] Nghị định số 75/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; dự thảo Nghị định quy định danh mục ngành, nghề sử dụng lao động phải qua đào tạo

Nguồn tin: Tạp chí Giáo dục

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây