BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI PHỐI HỢP VỚI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Thứ sáu - 08/02/2019 16:31

     Ngày 16/11/2013, Luật Việc làm được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 6 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015, trong đó quy định về chính sách bảo hiểm thất nghiệp được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội với một số điểm mới như sau: Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp; quy định rõ 5 chế độ bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm; hỗ trợ học nghề; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (NLĐ); trợ cấp thất nghiệp và bảo hiểm y tế; bỏ quy định hưởng trợ cấp một lần để bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho những lần hưởng tiếp theo; giảm thủ tục hành chính...
     
Để chính sách bảo hiểm thất nghiệp đi vào đời sống thực sự hiệu quả, đem lại đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, Bộ lao động phối hợp với các địa phương thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao cho Cục Việc làm - là đơn vị trực thuộc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có chức năng, nhiệm vụ giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về việc làm, thị trường lao động, quản lý lao động và bảo hiểm thất nghiệp trực tiếp thực hiện. Cục Việc làm trực tiếp phối hợp với các địa phương thực hiện các chế độ bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ học nghề; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ. Việc thực hiện giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp là hoạt động sự nghiệp công, hoạt động này không đơn thuần là chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, mà phải tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề nhằm hỗ trợ NLĐ nhanh chóng tìm được việc làm mới. Thực tế phải thực hiện đồng bộ các hoạt động hỗ trợ NLĐ.

     Vì vậy, để thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã gửi công văn tới Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị phối hợp thực hiện các nội dung về chính sách bảo hiểm thất nghiệp cụ thể như sau:
     
Một là, thực hiện thủ tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm (DVVL) thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định của Lut Việc làm.
    
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi Công văn số 62/LĐTBXH-VL gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đề nghị các địa phương chỉ thực hiện thủ tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm DVVL thuộc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội theo quy định của Luật Việc làm [1]. Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng, việc giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp không chỉ là tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả mà còn là tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề nhằm hỗ trợ NLĐ nhanh chóng tìm được việc làm mới. Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương không đưa các thủ tục thực hiện về bảo hiểm thất nghiệp vào trong Trung tâm phục vụ hành chính công, vì như vậy sẽ khiến NLĐ phải đi lại nhiều lần và ở nhiều nơi trong quá trình hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
     
Hai là, tạo điều kiện về cơ sở, vật chất cho Trung tâm DVVL đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ đầy đủ, đúng theo quy định của Luật Việc làm.
     
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiến nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tại địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất để đảm bảo các Trung tâm DVVL thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả tốt nhất, giúp giải quyết tối ưu mọi vấn đề về lao động việc làm trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, tạo điều kiện về địa điểm, không gian tổ chức các hoạt động tư vấn nghề nghiệp, ngày hội việc làm cho NLĐ, sàn giao dịch việc làm; tư vấn học nghề, định hướng nghề nghiệp; tạo điều kiện về nơi ăn chỗ ở đối với NLĐ học nghề, nhất là NLĐ ở địa phương khác; hỗ trợ thu thập, phân tích, xử lý thông tin về NLĐ, cung ứng thông tin thị trường lao động...
     
Ba là, chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm tăng cường thông tin, tuyên truyền về bảo hiểm thất nghiệp; đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề, thu thập thông tin thị trường lao động, khai thác vị trí việc làm trống để kịp thời hỗ trợ người thất nghiệp sớm có việc làm mới.
     
Để NLĐ được hưởng lợi từ chính sách  bảo hiểm thất nghiệp, trung tâm DVVL cần đẩy mạnh tuyên truyền về lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp. NLĐ cần nắm được thông tin, trình tự, quyền lợi của mình trong chính sách bảo hiểm thất nghiệp; các doanh nghiệp tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ cần hiểu rõ trách nhiệm của mình với NLĐ; các cơ quan quản lý về lao động quan tâm việc thực hiện chính sách đóng bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ… trung tâm DVVL phối hợp với Tỉnh đăng tải các chuyên mục về lao động, việc làm trên Báo, Đài phát thanh - truyền hình tỉnh để NLĐ hiểu hơn về chính sách lao động việc làm. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền với hình thức đa dạng như: phát qua loa truyền thanh; phối hợp với đài phát thanh các huyện, thành phố tuyên truyền về lao động, việc làm; tổ chức các buổi tư vấn, tọa đàm, hội thảo trực tiếp với NLĐ tại các địa phương; thực hiện phát tờ rơi, tờ bướm, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng… Qua đó, đã giúp NLĐ dễ dàng đăng ký, tra cứu thông tin, tìm kiếm việc làm trước yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Phối hợp cùng các cấp công đoàn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú để chuyển tải những kiến thức cơ bản về ý nghĩa, vai trò, trách nhiệm của các đơn vị và NLĐ khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, từ đó giúp NLĐ và chủ sử dụng lao động có nhận thức đúng đắn về chính sách bảo hiểm thất nghiệp.
     
Để giúp NLĐ tìm được việc làm đúng chuyên môn, nghiệp vụ, phù hợp với khả năng, năng lực của mình nhất, trung tâm DVVL phối hợp với địa phương đổi mới phương pháp làm việc, đa dạng các hình thức tư vấn, giới thiệu việc làm cho NLĐ. Trung tâm DVVL thường xuyên phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh, các tổ chức đoàn thể tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm và kết nối đầu ra cho lao động sau đào tạo. Tích cực liên hệ, phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tuyển dụng lao động để tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động địa phương. Bên cạnh đó, trung tâm DVVL phối hợp tìm hiểu, nghiên cứu thông tin về thị trường lao động trong và ngoài nước; cử cán bộ đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm bắt nhu cầu tuyển dụng; trên cơ sở đó, tư vấn, giới thiệu việc làm cho NLĐ. Trung tâm cập nhật thông tin về thị trường lao động việc làm, xuất khẩu lao động và chính sách về lao động, việc làm trên trang web của Trung tâm và qua hệ thống đài truyền thanh các huyện, thành phố.
     
UBND tỉnh cũng xác định công tác chi trả bảo hiểm thất nghiệp, hay giải quyết việc làm, tìm kiếm việc làm cho NLĐ không chỉ là nhiệm vụ của các trung tâm DVVL, mà đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của địa phương. Bảo hiểm thất nghiệp giúp ổn định tinh thần và vật chất của NLĐ, giúp NLĐ nhanh chóng tìm việc làm mới góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chính vì vậy, Tỉnh phối hợp với trung tâm DVVL tổ chức các phiên giao dịch việc làm góp phần tích cực trong công tác giải quyết việc làm cho NLĐ trên địa bàn tỉnh. Với vai trò cầu nối, Trung tâm DVVL tỉnh là địa chỉ tin cậy của NLĐ trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, Trung tâm đã tích cực phối hợp cùng các doanh nghiệp triển khai đa dạng các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, trong đó tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ đã mang lại những hiệu quả rất tích cực, góp phần rất lớn trong việc giải quyết việc làm cho NLĐ trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, thông qua các phiên giao dịch việc làm lưu động tại các địa phương, Trung tâm đã kết hợp tuyên truyền về thông tin lao động, việc làm và các chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực xuất khẩu lao động cho người dân và các lao động trên địa bàn.
    
Một yếu tố quan trọng cần phải nói đến đó là sự đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Chỉ khi cả hệ thống chính trị cùng bắt tay làm việc thì công tác giải quyết việc làm mới thực sự đạt hiệu quả cao. Các cấp, các ngành và địa phương đã tích cực đẩy mạnh thông tin tuyên truyền rộng rãi về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với lĩnh vực giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; sự quan tâm chỉ đạo, điều hành chặt chẽ của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành các chỉ thị, quyết định, kế hoạch 5 năm và hằng năm đã tạo đồng thuận trong toàn địa phương, tạo ra sự hưởng ứng tích cực của người dân tham gia vào chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

     Với sự quan tâm, ủng hộ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã thực hiện được mục tiêu đề ra, ngày càng phát huy được vai trò của mình trong thực tiễn, giúp NLĐ được trang bị nghề, mở rộng hiểu biết, tìm được việc làm phù hợp, dần ổn định cuộc sống; giúp đơn vị sử dụng lao động giải quyết khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính giải quyết chế độ cho NLĐ bị sa thải, đặc biệt là trong giai đoạn kinh tế khó khăn, không tạo ra sức ép thu hẹp nhân công cho các nhà sản xuất. Đối với ngân sách nhà nước, cũng góp phần không nhỏ nhằm giảm bớt chi phí khi nạn thất nghiệp gia tăng...
------------------

[1] Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (2019). Công văn số 62/LĐTBXH-VL về việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.

Nguồn tin: Tạp chí Giáo dục

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây