CỤC VIỆC LÀM - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 01 NGÀY 01/01/2019 CỦA CHÍNH PHỦ

Thứ sáu - 18/01/2019 15:28

     Bối cảnh kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2018 đạt nhiều kết quả tích cực, nền kinh tế tiếp tục duy trì trên đà tăng trưởng cao, kinh tế vĩ mô ổn định. Môi trường kinh doanh được cải thiện. Tiêu dùng của người dân tăng cao, tình hình giải quyết việc làm và an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Bên cạnh đó, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cùng với tình hình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đã đặt Việt Nam trước ngưỡng cửa của nhiều cơ hội và cả thách thức. Trong đó, tạo việc làm và tăng cường kỹ năng cho người lao động là một trong những mục tiêu quan trọng đối với quốc gia, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển có lực lượng lao động lớn như Việt Nam.
    
Thực hiện mục tiêu phát triển đất nước trong bối cảnh mới, Trung ương xác định có 3 khâu đột phá chiến lược, đó là thể chế, cơ sở hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực. Chứng tỏ nhiệm vụ của ngành Lao động - Thương binh và Xã trong giai đoạn này là vô cùng quan trọng. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao là một nhân tố quyết định đến sự phát triển của quốc gia. Vì vậy, Việt Nam cần phải hình thành thị trường lao động đồng bộ, lành mạnh, phát triển theo xu hướng thị trường, là một khâu quan trọng để tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Qua đó cho thấy được nhiệm vụ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội rất quan trọng, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay.
    
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan của Chính phủ, có chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Nghị định s 14/2017/NĐ-CP [1], ngày 17/02/2017 do Chính phủ ban hành. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Lao động, tiền lương; việc làm, giáo dục nghề nghiệp; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội) trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Trước bối cảnh năm 2019 với những thách thức to lớn về hội nhập kinh tế quốc tế và cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0. Ngày 01/01/2019 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 [2], đề ra nhiệm vụ cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện quyết liệt các đột phá chiến lược, cụ thể như sau:
     
Một là, đẩy mạnh phát triển thị trường lao động, tiếp tục phát triển thị trường lao động theo hướng hiện đại hóa và định hướng thị trường theo khuôn khổ luật pháp, thể chế, chính sách thị trường lao động từng bước được hoàn thiện; các kết quả trên thị trường lao động được cải thiện như chất lượng cung tăng lên, cơ cấu cầu lao động chuyển dịch tích cực, thu nhập, tiền lương được cải thiện, năng suất lao động và tính cạnh tranh của lực lượng lao động tăng lên. Ngoài ra cần chú trọng công tác hướng nghiệp, dự báo, ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối cung - cầu; triển khai thực hiện chính sách việc làm công, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp; mở rộng thị trường lao động ngoài nước; bảo đảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%.
    
Hai là, triển khai Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, tiền lương; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương về một số vấn đề về chính sách xã hội; phát triển hệ thống an sinh xã hội hiệu quả, bền vững, không bao cấp tràn lan; tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách trợ giúp thường xuyên và đột xuất đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội; quan tâm chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên, phụ nữ. Thí điểm thực hiện gói bảo hiểm xã hội tự nguyện ngắn hạn linh hoạt; ban hành chính sách khi đủ điều kiện, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ thí điểm thực hiện chính sách về gói bảo hiểm xã hội tự nguyện ngắn hạn linh hoạt để người lao động có nhiều sự lựa chọn tham gia, thụ hưởng; theo dõi, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định khi sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội.
     
Ba là, tham mưu, tư vấn cho Chính phủ về Pháp lệnh ưu đãi người có công. Tiếp tục rà soát, giải quyết hiệu quả chính sách hỗ trợ người có công, bảo đảm công khai, minh bạch; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm. Hoàn thiện chính sách giảm nghèo, khuyến khích người nghèo, cận nghèo tích cực, chủ động tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh; đồng thời ngăn chặn, xử lý nghiêm việc trục lợi chính sách. Ưu tiên nguồn lực thực hiện chính sách đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, bền vững. Phấn đấu giảm 1-1,5% số hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; riêng các huyện nghèo giảm 4%.

1

Ảnh 1: Chính phủ họp bàn về chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

     Cụ thể, mục tiêu năm 2019, Chính phủ đặt ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:
    
Thứ nhất, thực hiện chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Xóa đói, giảm nghèo là một chủ trương lớn luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm đặc biệt nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo, thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển giữa các địa phương. Việc hiện thực hóa các mục tiêu trong Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đang được các cấp, ngành thực hiện hiệu quả, bảo đảm các nguồn lực cần thiết để gắn giảm nghèo bền vững với phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể: tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều phấn đấu năm 2019 giảm còn 1-1,5% (năm 2018 là 1,35%); tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị phấn đấu năm 2019 là dưới 4% (năm 2018 là 3,1%); tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2019 phấn đấu tăng lên 60-62% (năm 2018 là 58,6%).
     
Thứ hai, phối hợp với Bộ giáo dục và Đào tạo thực hiện phát triển giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp với phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thị trường lao động và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Cụ thể, cần rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp tinh gọn, hiệu quả; chú trọng quản lý chất lượng đầu ra; đẩy mạnh phân luồng, hướng nghiệp học sinh; có giải pháp tập hợp và sử dụng hiệu quả đội ngũ lao động đã làm việc ở nước ngoài trở về nước làm việc. Phấn đấu đến cuối năm 2019 có 60-62% lao động được đào tạo, trong đó 24-24,5% lao động được đào tạo từ 3 tháng trở lên, có văn bằng, chứng chỉ.
     
Thứ ba, triển khai các đề án cần thực hiện trong năm như: trình Chính phủ Bộ luật lao động để trình Quốc hội; xây dựng hồ sơ dự án Luật Công tác xã hội; sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; hướng dẫn thi hành về Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài; xây dựng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; sửa đổi bổ sung quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

1

Ảnh 2: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2019

     Nhằm thực hiện nhiệm vụ chung phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và những nhiệm vụ cụ thể của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Việc làm ý thức rõ được trách nhiệm của mình trong công cuôc xây dựng và đổi mới đất nước. Với chức năng, nhiệm vụ thực hiện các quy định của pháp luật về việc làm; về người lao động; về thông tin thị trường lao động; về hoạt động dịch vụ việc làm; về tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; về các quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp; về quản lý, sử dụng Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định của pháp luật… và mục tiêu đặt ra trong năm 2019 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP, Cục Việc làm xây dựng cho mình kế hoạch triển khai cụ thể cùng các giải pháp và công cụ thực hiện để phấn đấu đạt mục tiêu đặt ra như: phát triển thị trường lao động, bảo đảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; giảm còn 1-1,5% số hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 60-62% và phấn đấu đạt các kết quả tốt theo chức năng nhiệm vụ của mình, góp phần vào sự đóng góp chung của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nói riêng và công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung.
----------------

[1] Chính phủ (2017). Nghị định 14/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
[2] Chính phủ (2019). Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ : Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

 

Nguồn tin: Tạp chí Giáo dục

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây