Hoạt động của các trung tâm dịch vụ việc làm và định hướng thời gian tới

Thứ ba - 17/07/2018 10:26

1. Hoạt động của các trung tâm dịch vụ việc làm (TTDVVL)

1.1. Vai trò của Trung tâm dịch vụ việc làm

Hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm đóng vai trò quan trọng đối với sự hình thành và phát triển của thị trường lao động, là cầu nối giữa người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ), trực tiếp bố trí người tìm việc vào các công việc phù hợp, góp phần làm giảm nhu cầu bức bách của xã hội về việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, giúp NLĐ có việc làm và thu nhập ổn định để đảm bảo cuộc sống bản thân và gia đình, góp phần giúp xã hội phát triển lành mạnh.

Tại Việt Nam, vào cuối những năm 80 đã bắt đầu hình thành các Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm nhằm đáp ứng yêu cầu bức xúc về dạy nghề và việc làm. Trải qua hơn 30 năm hoạt động, với vai trò là cầu nối trung gian giữa NLĐ và NSDLĐ, hệ thống TTDVVL nói chung và các TTDVVL thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã có những đóng góp không nhỏ cho công tác giải quyết việc làm cho NLĐ, giúp NLĐ và NSDLĐ gặp gỡ trao đổi các vấn đề về việc làm và điều kiện làm việc, NLĐ tìm được việc làm và thu nhập tốt, phù hợp với khả năng, NSDLĐ tìm được NLĐ có kỹ năng và trình độ chuyên môn hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, các TTDVVL còn là địa chỉ tin cậy cung cấp các dịch vụ tư vấn chính sách, nghề nghiệp, việc làm, xuất khẩu lao động, cung cấp các dịch vụ dạy nghề ngắn hạn gắn với giải quyết việc làm cho người lao động.

Năm 1994, để tạo tiền đề thuận lợi cho hoạt động dịch vụ việc làm hoà nhập với thế giới; đáp ứng với yêu cầu không ngừng biến đổi của thị trường lao động sôi động và phát triển không ngừng, luôn nẩy sinh những vấn đề thách thức mới, những khó khăn mới đòi hỏi trung tâm không ngừng vươn lên đáp ứng, tổ chức dịch vụ việc làm chính thức được quy định tại Bộ Luật Lao động (năm 1994).

Thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động (Bộ Luật Lao động năm 2002), ngày 28/02/2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2005/NĐ-CP quy định về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức Giới thiệu việc làm (bao gồm TTDVVL và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm), đánh dấu một bước ngoặt mới trong quản lý Nhà nước về hoạt động dịch vụ việc làm. Trên cơ sở Nghị định số 19/2005/NĐ-CP, hệ thống TTDVVL được rà soát, đánh giá, quy hoạch lại, theo đó cả nước có 130 Trung tâm (trong đó có 64 Trung tâm thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội). Giai đoạn từ năm 2005-2010, hệ thống TTGTVL thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã được đầu tư cơ bản về trang thiết bị thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm giai đoạn 2006-2010; Dự án thị trường lao động EU/MOLISA/ILO (2008-2011),… Với sự ra đời của Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Việc làm năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định thành lập và hoạt động của TTDVVL - đây là cơ sở pháp lý quan trọng để một lần nữa rà soát kiện toàn lại hệ thống Trung tâm.

Đến nay, số TTDVVL của cả nước là 98 (giảm 32 trung tâm so với năm 2011), với tổng số người làm việc làm 3.957 người, trong đó: 63 trung tâm do UBND tỉnh, thành phố tỉnh thành lập, giao cho Sở Lao động -Thương binh và Xã hội quản lý.

1.2. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ được quy định đầy đủ tại Điều 38 Luật Việc làm và Nghị định 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của TTDVVL, gồm 9 nhiệm vụ sau:

1) Hoạt động tư vấn, bao gồm: Tư vấn học nghề cho NLĐ về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng; Tư vấn việc làm cho NLĐ về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong và ngoài nước; Tư vấn cho NSDLĐ về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm; Tư vấn về các chính sách, pháp luật lao động cho NLĐ, NSDLĐ.

2) Giới thiệu việc làm cho NLĐ, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của NSDLĐ, bao gồm: Giới thiệu NLĐ cần tìm việc làm với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân cần tuyển lao động; Cung ứng lao động theo yêu cầu của NSDLĐ; Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của NSDLĐ; Giới thiệu, cung ứng lao động cho các đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động để tổ chức đưa lao động trên địa bàn hoạt động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3) Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động, bao gồm: nhu cầu tuyển lao động, nhu cầu việc làm, tiêu chuẩn lao động, tiền lương, tiền công trên địa bàn hoạt động, của vùng và cả nước.

4) Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và các khóa đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

5) Hỗ trợ NLĐ dịch chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, dịch chuyển ra nước ngoài làm việc và các loại hỗ trợ di chuyển khác theo quy định của pháp luật.

6) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.

7) Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

8) Thực hiện hoạt động sự nghiệp bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

9) Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Các TTDVVL thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện đầy đủ 9 chức năng nhiệm vụ như quy định ở trên.

Các Trung tâm thuộc hội, đoàn thể quần chúng và Bộ quốc phòng thực hiện 8 nhiệm vụ (không thực hiện hoạt động sự nghiệp bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật).

1.3. Kết quả hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm

- TTDVVL là đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động không vì lợi nhuận có nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu việc làm cho NLĐ, cung cấp thông tin thị trường lao động miễn phí. Theo đó, với mạng lưới rộng khắp, phong phú, đa dạng nên Trung tâm là chỗ dựa cho tất cả các đối tượng NLĐ và NSDLĐ, đặc biệt là lao động yếu thế. 100% lao động và NSDLĐ đến với trung tâm có nhu cầu đều được tư vấn. Giai đoạn 2011-2017, các trung tâm đã tư vấn cho 16.782.109 lượt người (trong đó có 9.565.802 lượt NLĐ được tư vấn về việc làm, chiếm 57%; lao động nữ được tư vấn chiếm 46,35%).

- Hoạt động giới thiệu việc làm, cung ứng lao động được kết nối qua nhiều hình thức, như trực tiếp tại trụ sở chính, tại các điểm giao dịch vệ tinh của TTDVVL, các phiên giao dịch việc làm; gián tiếp qua cổng thông tin điện tử việc làm, các Website, điện thoại, tin nhắn,… tạo thành một mạng lưới bao phủ trên toàn quốc. Hiện nay, cả nước có 48 địa phương tổ chức sàn giao dịch việc làm. Giai đoạn 2011- 2017, các trung tâm đã tổ chức 6.790 phiên giao dịch việc làm. Số lượt lao động nhận được việc làm do trung tâm giới thiệu và cung ứng là 5.112 nghìn lượt người.

- Các trung tâm đã tổ chức thu thập thông tin về việc làm trống, người tìm việc và đưa số liệu này lên website của trung tâm, đồng thời kết nối với Cổng thông tin điện tử việc làm (vieclamvietnam.gov.vn) để có thể chia sẻ thông tin trên phạm vi toàn quốc. Định kỳ, các trung tâm đã tích cực thực hiện việc phân tích và đưa ra các bản tin về thị trường lao động, bản tin về dự báo thị trường lao động ngắn hạn trên địa bàn, nhiều địa phương đã tập trung vào công tác dự báo thị trường lao động ngắn hạn như Hải Dương, Hà Nội, Bình Thuận,...

- Thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp: Số lượng NLĐ đến với TTDVVL nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng đều qua các năm. Các chế độ của bảo hiểm thất nghiệp dành cho lao động thất nghiệp được các trung tâm tổ chức thực hiện và cung cấp một cách nghiêm túc và từng bước nâng cao hiệu quả. Đến hết năm 2017, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 11.954.740 triệu người, năm 2017 tổng thu được 13.591.830 triệu đồng. Giai đoạn 2011-2017: Số người nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp là 3.508.910 người; số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 3.464.273 người; số người được hỗ trợ học nghề là 123.828 người; số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 3.900.495 người.

Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật: trung bình mỗi năm các trung tâm tổ chức đào tạo được khoảng 200-300 ngàn người, trong đó các trung tâm tự đào tạo chiếm tỉ lệ trên 60%, liên kết đào tạo 25%, số được đào tạo theo địa chỉ chiếm tỉ lệ rất thấp chỉ từ 5-10%.

Về cơ bản hoạt động của TTDVVL cơ bản đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động; phù hợp với các quy định quốc tế về dịch vụ việc làm. Các Trung tâm đã đóng góp tích cực vào công tác giải quyết việc làm cho NLĐ. Trung tâm ngày càng trở thành địa chỉ tin cậy cho NLĐ, NSDLĐ, các cơ sở đào tạo và các cơ quan quản lý Nhà nước Trung ương và địa phương.

2. Định hướng hoạt động

Để TTDVVL thực sự trở thành địa điểm tin cậy, kênh thông tin thị trường lao động chính thức, nơi kết nối việc làm hiệu quả giữa NLĐ và NSDLĐ thì TTDVVL trong thời gian tới cần thực hiện các giải pháp sau:

1) Thực hiện tốt các nhiệm vụ: (1) Tư vấn việc làm, học nghề và chính sách có liên quan, (2) Giới thiệu việc làm, tuyển dụng và cung ứng lao động; (3) Thu thập, xử lý và cung cấp thông tin thị trường lao động; (4) Thực hiện các hoạt động sự nghiệp về bảo hiểm thất nghiệp, (5) Dự báo biến động của thị trường lao động; (6) Đào tạo kỹ năng cho NLĐ;

2) Thông tin thị trường lao động là kim chỉ nam cho hoạt động của TTDVVL, TTDVVL muốn tồn tại, phát triển phải xác định được dữ liệu về thị trường lao động, dữ liệu người tìm việc, việc tìm người. Hình thành mạng lưới kết nối các TTDVVL trên toàn quốc, phục vụ kết nối cung - cầu lao động;

3) Tập trung đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dịch vụ việc làm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và NLĐ tiếp cận dịch vụ thuận tiện, nhanh chóng mà không phải mất chi phí về tài chính và tiết kiệm được thời gian;

4) Tăng cường hợp tác công tư, thông qua các chương trình thị trường lao động chủ động, dự án phát triển thông tin và thị trường lao động có sự tham gia, đóng góp của các tổ chức tư nhân về dịch vụ việc làm và các tổ chức khác;

5) Khai thác và thực hiện các dự án, chương trình hỗ trợ việc làm cho từng nhóm lao động phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương;

6) Nâng cao năng lực cán bộ thực hiện các nhiệm vụ của TTDVVL, nhất là tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động… trong thời kỳ mới./.

 

Nguồn tin: Tạp chí Giáo dục

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây