TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CỤC VIỆC LÀM - BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRONG NĂM 2018

Thứ năm - 03/01/2019 14:51

    Năm 2018 là năm ghi dấu ấn quan trọng cho quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Chúng ta đã ký cam kết của FTA, ký Hiệp định CPTPP... Với 16 Hiệp định tự do thương mại đã có hiệu lực hoặc đang đàm phán, Việt Nam là đối tác với khoảng 30 quốc gia khác nhau (trong đó có các đối tác chủ chốt như Mỹ, Nhật, Nga…). Điều này tác động trực tiếp đến lĩnh vực việc làm. Được sự chỉ đạo của Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Việc làm đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao về lĩnh vực việc làm, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), thị trường lao động và quản lý lao động, với kết quả đáng ghi nhận như sau:

1

Ảnh 1: Hội nghị giao ban của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
về công tác lao động - người có công và xã hội

    Một là, về tình hình xây dng văn bản. Cục Việc làm đã xây dựng các văn bản như: Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội [1]. Trong đó có nội dung quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, điều kiện, trình tự thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm; Quyết định số 327/QĐ-TTg ngày 22/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ nguồn vốn bổ sung Quỹ quốc gia về việc làm từ tiền lãi cho vay [2]; Quyết định số 1051/QĐ-LĐTBXH ngày 10/8/2018 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm [3]; Quyết định số 1219/QĐ-LĐTBXH ngày 12/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc điều chuyển nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm do Bộ Quốc phòng quản lý [4]; Văn bản hợp nhất số 4947/VBHN-BLĐTBXH ngày 22/11/2018 về quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm (DVVL) của doanh nghiệp hoạt động DVVL [5]; Văn bản số 5325/VBHN-BLĐTBXH ngày 19/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật giữa Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 và Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam [6]; Xây dựng và trình Bộ ký xác thực Pháp điển đề mục Việc làm gửi Bộ Tư pháp; Công văn số 1918/LĐTBXH-VL ngày 18/5/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, hỗ trợ tạo việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng [7]; Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BHTN (trình Chính phủ tại Tờ trình số 103/TTCP- BLĐTBXH ngày 30/10/2018) [8]; Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia BHTN (trình Thủ tướng Chính phủ tại Tơ trình số 104/TTCP-BLDTBXH ngày 30/11/2018) [9].
    
Ngoài ra, Cục Việc làm còn đang xây dựng các văn bản như: Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam [10]; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyên dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam [11]; Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo him xã hội, bảo him y tế và BHTN [12]; Thông tư hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp (số lượng người làm việc) của Trung tâm DVVL; Quyết định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kim định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực việc làm; Quyết định ban hành khung giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực việc làm.
    
Hai là, về việc thực hiện các chỉ tiêu quốc gia và chỉ tiêu ngành. Năm 2018, tỉ lệ lao động qua đào tạo là 58,6%, đạt 100% kế hoạch đề ra, tăng 2,5% so với năm 2017. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị là 3,2%, giảm 0,02% so với năm 2017. Các địa phương tạo việc làm cho khoảng 1.648 nghìn người, đạt 103% kế hoạch, tăng 0,5% so với năm 2017 (trong đó tạo việc làm trong nước khoảng 1.506 nghìn người, đạt 101,1% kế hoạch đặt ra).

2

Ảnh 2: Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
phát biểu tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện quản lí nhà nước về lĩnh vực việc làm

    Ba là, về thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn:
    
Thứ nhất, về chính sách việc làm. Cục Việc làm phi hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện dự án vay vốn tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm. Tính đến thời điểm 30/9/2018, doanh số cho vay từ Quỹ là 3.561.474 triệu đồng với 101.983 dự án, góp phần hỗ trợ giải quyết việc làm cho 118.781 lao động. Uớc năm 2018 thông qua Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn tín dụng khác góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 150.000 lao động.
    
Bên cạnh đó, Cục Việc làm tổ chức thực hiện Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ, khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế; tổ chức thực hiện Dự án phát triển thị trường lao động và việc làm thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020. Cục Việc làm ký hợp đồng đặt hàng với 28 đơn vị (Trung ương Đoàn, 22 Trung tâm DVVL, 04 Trung tâm DVVL thanh niên và Hội người khuyết tật TP. Hà Nội) để thực hiện các hoạt động hỗ trợ lao động di cư, hỗ trợ tạo việc làm cho lao động thanh niên, người khuyết tật, người dân tộc thiếu số, phụ nữ nghèo nông thôn; t chức thực hiện hoạt động giám sát, đánh giá thực hiện dự án; t chức các Hội nghị, Hội thảo nhằm phát triển thị trường lao động và việc làm trong nước và ngoài nước; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước về việc làm tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nng, Cần Thơ; tổ chức các đoàn giám sát, đánh giá về lao động và việc làm tại các tỉnh như Lai Châu, Đồng Tháp, Kiên Giang...
    
Thứ hai, về thị trường lao động. Cục Việc làm đy mạnh công tác dự báo và thông tin thị trường lao động; nâng cao chất lượng các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm của hệ thống trung tâm DVVL; theo dõi các chỉ tiêu v thị trường lao động; điều tra 12.000 doanh nghiệp về nhu cầu sử dụng lao động, 4.200 người lao động làm việc tại khu công nghiệp, khu chế xuất của 32 tỉnh, thành phố nhằm đánh giá về thực trạng lao động; triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu cung - cầu lao động tại 62/63 tỉnh, thành phố (tỉnh Cà Mau không triển khai), hầu hết các tỉnh, thành phố đã hoàn thành công tác thu thập thông tin và đang triển khai nhập tin vào phần mềm; hướng dẫn cấp giấy phép DVVL cho gần 30 doanh nghiệp hoạt động DVVL, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chỉ đạo hệ thống Trung tâm DVVL phối hợp với các doanh nghiệp hoạt động DVVL để chia sẻ, kết nối thông tin nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động DVVL; tăng cường cập nhật thông tin thị trường lao động người tìm việc - việc tìm người; đưa số liệu này lên website của Trung tâm, đng thời kết ni với Cng thông tin điện tử việc làm (vieclamvietnam.gov.vn) đ có th chia sẻ thông tin trên phạm vi toàn quốc. Các trung tâm DVVL đã tổ chức 1.216 phiên giao dịch việc làm; số lượt lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm qua trung tâm là 2.982 nghìn lượt lao động, số lao động nhận được việc làm do trung tâm giới thiệu và cung ứng là 957,53 nghìn lượt người (chiếm 32,1% số người được tư vấn, giới thiệu việc làm).
    
Thứ ba, về chính sách bảo him thất nghiệp: Sau hơn 9 năm trin khai thực hiện, chính sách BHTN đã được người sử dụng lao động và người lao động đón nhận một cách tích cực, được dư luận xã hội đánh giá là một trong những chính sách sớm đi vào cuộc sống. Ước tính đến 30/11/2018, cả nước có 14,563 triệu người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm trên 30% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHTN là 12,24 triệu người: trong đó có 710.522 người được hưởng trợ cấp thất nghiệp (tăng 14% so với cùng kỳ năm 2017), 1.293.371 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm (tăng 25,3% so với cùng kỳ năm 2017), 35.505 người được hỗ trợ học nghề (tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2017). Cục Việc làm phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ, công chức lao động - xã hội thực hiện xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu “Bi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về DVVL”; Cục Việc làm đã tổ chức các hội nghị, hội thảo liên quan đến lĩnh vực BHTN, hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách BHTN tại một số địa phương và tập đoàn như Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã thu được kết quả tích cực...
    
Thứ tư, về quản lý lao động. Tính đến tháng 12/2018 cả nước có tng số 88.450 lao động nước ngoài đang làm việc, trong đó: số lao động nước ngoài thuộc diện cấp giấy phép lao động là 79.570 người (chiếm 90% trên tổng số người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam); số người đã được cấp giấy phép lao động là 76.100 người (chiếm 95,6% tong số lao động nước ngoài thuộc diện cấp giấy phép lao động); 3.470 người (chiếm 4,4% tổng số lao động nước ngoài thuộc diện cấp giấy phép lao động) đang làm thủ tục cấp giấy phép lao động; số lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động là 8.880 người (chiếm 10% trên tng số người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam). Cục Việc làm đã chủ động hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra công tác quản lý lao động, tuyn, sử dụng lao động; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, triển khai việc cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và phát hiện những vấn đề phát sinh trong thực tiễn (cả về pháp luật và tổ chức thực hiện)...

3

Ảnh 3: Cục Việc làm tổ chức Hội nghị đánh giá 10 năm
thực hiện quản lý Nhà nước về lĩnh vực việc làm

    Trong năm 2018, Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức và triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết số 01 ngày 01/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 54/QĐ-LĐTBXH ngày 01/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2018. Cục Việc làm đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ để xây dựng các kế hoạch và triển khai các hoạt động về việc làm, thị trường lao động, BHTN, quản lý lao động nước ngoài để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ như nghiên cứu, tuyên truyền, ph biến các vấn đề về việc làm, thị trường lao động, BHTN, quản lý lao động.

------------------------------------

[1] Thủ tướng Chính phủ (2018). Nghị định số 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
[2] 
Thủ tướng Chính phủ  (2018). Quyết định số 327/QĐ-TTg về phân bổ vốn bổ sung Quỹ Quốc gia về việc làm từ tiền lãi cho vay.
[3] Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2018). Quyết định số 1051/QĐ-LĐTBXH ngày 10/8/2018 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm.
[4] Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2018)Quyết định số 1219/QĐ-LĐTBXH ngày 12/9/2018  về việc điều chuyển nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm do Bộ Quốc phòng quản lý.
[5] Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2018). Văn bản hợp nhất số 4947/VBHN-BLĐTBXH ngày 22/11/2018 về quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.
[6] Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2018). Văn bản số 5325/VBHN-BLĐTBXH ngày 19/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật giữa Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 và Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
[7] Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2018). Công văn số 1918/LĐTBXH-VL ngày 18/5/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, hỗ trợ tạo việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
[8] Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2018). Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BHTN (trình Chính phủ tại Tờ trình số 103/TTCP- BLĐTBXH ngày 30/10/2018).
[9] Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2018). Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia BHTN (trình Thủ tướng Chính phủ tại Tơ trình số 104/TTCP-BLDTBXH ngày 30/11/2018).
[10] Thủ tướng Chính phủ (2016). Nghị định 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
[11] Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2015). Thông tư số 16/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2014/NĐ-CP hướng dẫn bộ Luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
[12] Thủ tướng Chính phủ (2016). Nghị định số 166/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Nguồn tin: Tạp chí Giáo dục

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây