TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VỀ LĨNH VỰC VIỆC LÀM THÁNG 5 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 6 NĂM 2019 CỦA CỤC VIỆC LÀM

Thứ ba - 04/06/2019 17:37

     Với mục tiêu tổng quát năm 2019 là tiếp tục hoàn thiện, phát triển đồng bộ thị trường lao động nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu câu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; từng bước cải thiện, nâng cao mức sống người có công, người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng cồng nghệ thông tin nhằm đáp ứng tốt hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao Cục việc làm triển khai thực hiện các hoạt động về lĩnh vực việc làm. Tiếp nối những nỗ lực của những tháng đầu năm 2019, Cục việc làm đã thực hiện nhiệm vụ tháng 5 với những kết quả đáng ghi nhận và tiếp tục đưa ra kế hoạch cụ thể triển khai cho tháng 6.

1

Ảnh 1: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức đối thoại chính sách về lĩnh vực việc làm

     Trong 5 tháng đầu năm 2019 ước tính có khoảng 580.000 lao động được giải quyết việc làm trong nước, trong đó tháng 5 ước là 135.000 lao động được giải quyết việc làm trong nước (tháng 5 chiếm 23,28% trên tổng 5 tháng) và 5 tháng đầu năm đạt 39,19% kế hoạch đặt ra. Trong đó các nhiệm vụ chuyên môn chủ yếu đạt được như sau [4]:

     Một là, về lĩnh vực việc làm: Xây dựng và trình Bộ phê duyệt Quyết định số 615/QĐ-LĐTBXH ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch và dự toán thu, chi nguồn tiền lãi vay từ Quỹ Quốc gia về Việc làm năm 2019 của Cục Việc làm; gửi công văn xin ý kiến các Bộ và các tỉnh giáp biên giới Trung Quốc “Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ về tình hình người lao động Việt Nam qua biên giới Trung Quốc làm việc”; xây dựng báo cáo, soạn thảo công văn trả lời Bộ, ngành, địa phương về chính sách việc làm cho lao động nói chung và các đối tượng đặc thù.
     Hai là, về  thị trường lao động: Xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị về giải pháp phát triển thị trường lao động do Thủ tưóng Chính phủ chủ trì; xây dựng tờ trình báo cáo Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tổ chức hoạt động của các Trung tâm Dịch vụ việc làm và xây dựng đề án đào tạo nghề từ nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp; xây dựng phương án kế hoạch, dự toán và mẫu phiếu điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp: đã gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính đế thẩm định và trình Bộ phê duyệt phương án; biên soạn bài giảng Chương trình khung truyền thông vê Chính sách việc làm, bảo hiểm xã hội và các chính sách có liên quan dành cho giáo viên và người lao động tại các trường Cao đẳng và Trung cấp; xây dựng báo cáo, soạn thảo công văn trả lời Bộ, ngành địa phương về lĩnh vực thị trường lao động.
     Ba  là, về  bảo hiểm thất nghiệp: Theo dõi, tổng hợp báo cáo của các địa phương về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp: Nửa đầu tháng 5 (từ ngày 01/5/2019 đến ngày 18/5/2019) số người đến nộp hồ sơ hưởng TCTN là 56.834 người, tăng 7,6% so với tháng 4/2019 (52.844 người); số quyết định hưởng TCTN: 50.751 người, tăng 16% so với tháng 4/2019 (43.733 người); Tổng số người được tư vấn, giới thiệu việc làm: 86.957 lượt người, tăng 14,6% so với tháng 4/2019 (75.909 lượt người); số người được hỗ trợ học nghề là 1.890 người, tăng 41,2% so với tháng 4/2019 (1.339 người).
     Ngoài ra, Cục việc làm còn tham gia Đoàn thanh tra về tình hình thực hiện chính sách bảo hiếm thất nghiệp tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Yên; phối họp với Vụ Bảo hiểm Xã hội tổ chức hội nghị tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Quảng Nam; xây dựng kế hoạch tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn một số tỉnh năm 2019; xây dựng nội dung báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp; xây dựng nội dung tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên một số kênh thông tin tuyên truyền như vov, VTV; tổng hợp bộ công cụ chỉ số đánh giá hiệu quả thực hiện bảo hiểm thất nghiệp theo các quy định mới; hướng dẫn và trả lời các vướng mắc của các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Xây dựng báo cáo, soạn thảo công văn trả lời Bộ, ngành, địa phương về chính sách bảo hiểm thất nghiệp.
     Bốn là, về  quản lý lao động: Thường xuyên theo dõi, cập nhật báo cáo của các Sở Lao đông - Thương binh và Xã hội về tình hình lao động trong nước và lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Tính đến tháng 5/2019 cả nước có tổng số 91.000 lao động nước ngoài đang làm việc, trong đó: số lao động nước ngoài thuộc diện cấp giấy phép lao động là 80.700 người (chiếm 88,7% trên tổng số người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam); số người đã được cấp giấy phép lao động là 78 500 người (chiếm 97,3% tổng số lao động nước ngoài thuộc diện cấp giấy phép lao động); số người đang làm thủ tục cấp giấy phép lao động là 2.200 người (chiếm 2,7% tổng số lao động nước ngoài thuộc diện cấp giấy phép lao động); số lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động là 10.300 người (chiếm 11,3% trên tổng số người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam).
     
Ngoài ra, Cục việc làm xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhằm nâng xếp hạng chỉ số “Tuyển dụng lao động thâm dụng tri thức” theo yêu cầu tại Quyết định số 303/QĐ-Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội [2]; xây dựng báo cáo, soạn thảo công văn trả lời Bộ, ngành địa phương về lĩnh vực quản lý lao động; triển khai các công việc để thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Nghị định số 11/2016/NĐ-CP [1]; chuyên gia khoa học công nghệ theo quy định tại Thông tư số 24/2015/TT- BLĐTBXH ngày 13/7/2015 [3]; cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân và công dân Úc.         

2

Ảnh 2: Cục việc làm tổ chức Ngày hội tuyển dụng cho Người lao động

     Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được ở những tháng đầu năm 2019, khắc phục những khó khăn tồn tại, Cục việc làm đề ra kế hoạch cho tháng 6 như sau:

     Một là, về lĩnh vực việc làm: Tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2019; tổng hợp, quản lý, giám sát, đánh giá hoạt động vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm; trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo về tình hình người lao động Việt Nam qua biên giới Trung Quốc làm việc; theo dõi, tổng hợp việc thực hiện chính sách việc làm đối với lao động đặc thù; tham gia xây dựng các báo cáo, soạn thảo công văn trả lời Bộ, ngành, địa phương về các chính sách việc làm, về việc làm cho các nhóm lao động.
     Hai là, về thông tin thị trường lao động: Triển khai các hoạt động của dự án phát triển thị trường lao động và việc làm thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2019; tiếp tục báo cáo tổng hợp hoạt động dịch vụ việc làm của các Trung tâm và định hướng hoạt động dịch vụ việc làm trong thời gian tới; tiếp tục xây dựng các báo cáo về Thông tin thị trường lao động; hướng dẫn, rà soát và báo cáo về tình hình cấp giấy phép dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động Việc làm Hàn Quốc triển khai các hoạt động thuộc Dự án phát triển mạng thông tin việc làm Việt Nam (worknet); xây dựng các báo cáo, soạn thảo công văn trả lời Bộ, ngành, địa phương về các chính sách thị trường lao động.
     Ba là, về  thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp: Tiếp tục theo dõi, tổng hợp báo cáo của các địa phương về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp; chuẩn bị nội dung triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp; tổng hợp bộ công cụ chỉ số đánh giá hiệu quả thực hiện bảo hiểm thất nghiệp theo các quy định mới; hướng dẫn và trả lời các vướng mắc của các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.
     Bốn là, về công tác quản lý lao động: Tiếp tục theo dõi, cập nhật báo cáo của các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình lao động trong nước và lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; xây dựng kế hoạch kiểm tra, khảo sát về tình hình tuyển và sử dụng lao động nước ngoài ở các doanh nghiệp tại một số địa phương; phối hợp, xây dựng kế hoạch tập huấn cho một số cán bộ tại địa phương trong công tác quản lý lao động; triển khai các công việc để thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Nghị định số 11/2016/NĐ-CP; chuyên gia khoa học công nghệ theo quy định tại Thông tư số 24/2015/TT- BLĐTBXH ngày 13/7/2015; cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân và công dân Úc.
     
Với sự quyết tâm và nỗ lực của Cục Việc làm và sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Chính phủ, các chỉ tiêu về lĩnh vực việc làm trong thời gian tới sẽ được thực hiện tốt nhất, giải quyết được công ăn việc làm cho người lao động, tăng thu nhập, nâng cao mức sống cho người dân, thực hiện đúng mục tiêu “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh” mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra.
------------

[1] Chính phủ (2016). Nghị định số 11/2016/NĐ-CP, ngày 03 tháng 02 năm 2016,  Quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
[2] Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2019). Quyết định số 303/QĐ-Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 13/3/2019 về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính Phủ
[3] Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2017). Thông tư số 24/2017/TT-BLĐTBXH,  ngày 21 tháng 8 năm 2017, thông tư sửa đổi bổ  sung một số điều của thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về quỹ Quốc gia về việc làm  quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính  sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về  việc làm.
[4] Cục Việc làm (2019). Báo cáo số 458/BC-VP ngày 29/5/2019 về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5/2019 và kế hoạch công tác tháng 6/2019.

Nguồn tin: Tạp chí Giáo dục

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây