TRIỂN KHAI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO HIỆU QUẢ BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Thứ ba - 05/03/2019 09:07

     Năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm (2015-2020) về lĩnh vực lao động - xã hội. Toàn ngành quán triệt tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP [1] và Nghị quyết số 02/NQ-CP [2] của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH đạt được mục tiêu đề ra là: “Tiếp tục hoàn thiện, phát triển đồng bộ thị trường lao động nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triên KT-XH hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bển vững. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; từng bước cải thiện, nâng cao mức sống người có công, người nghèo, đi tượng yếu thế trong xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chỉnh, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng tốt hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành”.
     
Để thực hiện mục tiêu đề ra, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xác định các nhiệm vụ cụ thể cần tập trung chỉ đạo thực hiện giai đoạn 2018-2020 là rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực của Bộ, ngành có tác động nhiều đến người dân, doanh nghiệp theo Nghị quyết của Chính phủ; tăng cường cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của Bộ; xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; cải cách bộ máy hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ tinh gọn hiệu quả.

1

Ảnh 1: Trung tâm hành chính công

     Năm 2018, thực hiện rà soát các thủ tục hành chính để cắt giảm, cắt bỏ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo Quyết định số 889/QĐ-LĐTBXH ngày 09/7/2018 [3], Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, theo đó đã ct giảm 60 điều kiện kinh doanh, đạt tỷ lệ 56,07% (60/107 điều kiện) [4]. Bộ đã ban hành Thông tư quy định Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, theo đó tổng số sản phẩm hàng hóa cắt giảm và đơn giản là 19/32 sản phẩm hàng hóa, đạt tỷ lệ 59,37% (vượt chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ là 50%).
     Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành triển khai các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 và lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Nghị quyết của Quốc hội, nhất là về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng và phê duyệt Đề án vị trí việc làm; rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quy chế tổ chức hoạt động của một số đơn vị thuộc Bộ; quy định trách nhiệm, nâng cao vai trò, chức trách của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bi dưỡng công chức, viên chức; đẩy mạnh xã hội hóa, phát triển thị trường dịch vụ công, tạo môi trường bình đẳng giữa đơn vị công lập và ngoài công lập. Rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tố chức, quy chế tổ chức hoạt động của một số đơn vị thuộc Bộ; quy định trách nhiệm, nâng cao vai trò, chức trách của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
      Năm 2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối họp chặt chẽ và ủng hộ của các Bộ, ngành, địa phương, sự quan tâm của toàn xã hội; sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành đã đạt được những kết quả tích cực; công tác quản lý nhà nước tiếp tục được tăng cường và duy trì tốt trên các lĩnh vực của ngành; nhiệm vụ xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng. Đặc biệt, đột phá cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đã đề xuất và cắt giảm 36 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 34 điều kiện, loại bỏ 05 điều kiện trên tổng số 112 điều kiện kinh doanh của 09 ngành, nghề thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, đạt tỷ lệ 65,42%, vượt hơn 15% so với chỉ tiêu của Chính phủ đề ra. Đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến, các đơn vị đã bước đầu xây dựng, vận hành một số ứng dụng hiện đại, đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; chính thức đưa vào vận hành cổng Thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ nhằm cung cấp thông tin phục vụ các gia đình chính sách và các đối tượng có nhu cầu tra cứu thông tin về liệt sĩ.

500

Ảnh 2: Hội thảo nâng cao nhận thức về cải cách hành chính

     Mặc dù đã cố gắng nhưng công cuộc cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy vẫn còn một số hạn chế nhất định: hoạt động cung cấp dịch vụ công của các đơn vị chậm đổi mới, hiệu quả chưa cao; đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các lĩnh vực của ngành còn lớn, chưa thực sự tinh gọn; năng lực của bộ máy quản lý nhà nước ở nhiều địa phương còn bất cập, chưa chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất thực hiện các nhiệm vụ của ngành trên địa bàn…
     Năm 2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ, ngành tinh gọn, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW [5]; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tích cực triển khai Nghị quyết s 19-NQ/TW [6]: rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Bộ, đặc biệt là hệ thống các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ theo Chương trình hành động của Ban Cán sự, Kế hoạch theo Quyết định số 1155/QĐ-LĐTBXH thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đẩy nhanh việc chuyển đổi hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tiến tới xã hội hóa một số hoạt động dịch vụ công.
      Thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đã thực hiện năm 2018; đồng thời tiếp tục rà soát bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi. Cải cách dịch vụ hành chính công và thực hiện chi trả, thanh toán các khoản trợ cấp cho đối tượng qua tài khoản ngân hàng; thực hiện đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; triển khai phần mềm e-molisa giải quyết hồ sơ qua mạng Internet; thực hiện cung cấp ít nhất 30% dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích…

3

Ảnh 3: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương
tổ chức tìm hiểu về công tác cải cách hành chính Nhà nước

     Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả bộ máy quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2018, đồng thời đưa ra kế hoạch tiếp tục triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. Với sự quyết tâm cao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đưa ra những chỉ tiêu cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất, đảm bảo bộ máy tinh gọn, nhân sự tinh giảm, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển KT-XH
-----------------

[1] Chính phủ (2019). Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019, Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
[2] Chính phủ (2019). Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019, nghị quyết về  tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.
[3] Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2018). Quyết định số 889/QĐ-LĐTBXH ngày 09/7/2018, Quyết định về việc phê duyệt phương án  cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh v à thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi  chức năng quản lí nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
[4] Chính phủ (2018). Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
[5] Ban Chấp hành Trung ương (2017). Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017, Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp  xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
[6] Ban Chấp hành Trung ương (2017). Nghị quyết s 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10  năm 2017, Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức  và quản lí, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
[7] Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2018). Quyết định số 1155/QĐ-LĐTBXH, ngày 05 tháng 9 năm 2018, Quyết định ban hành kế hoạch của  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, kế hoạch số 07-KH/TW, Nghị quyết số 56/2017/QH14, Nghị quyết số 08/NQ-CP, Nghị quyết số 10/NQ-CP và chương trình hành động số 400-CTR/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng.

 

Nguồn tin: Tạp chí Giáo dục

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây