Tìm kiếm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
201 1558/QĐ-TTG 18/08/2010 Phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử"
202 1572/QĐ-TTG 20/08/2010 V/v thành lập Trường Đại học Đồng Nai trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai
203 73/2015/NĐ-CP 08/09/2015 Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học
204 1583/QĐ-TTG 23/08/2010 V/v thành lập Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội
205 1750/QĐ-TTg 21/09/2010 Về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
206 1945/QĐ-TTG 21/10/2010 Về việc thành lập Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân
207 1959/QĐ-TTG 25/10/2010 Về viêc điều chỉnh nội dung Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp quận, huyện và xã, phường, thị trấn" giai đoạn 2008 - 2012 được phê duyệt theo Quyết định số 664/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
208 1961/QĐ-TTG 25/10/2010 Về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010 - 2015"
209 1972/QĐ-TTG 28/10/2010 Về việc thành lập Trường Đại học Trần Quốc Tuấn trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Lục quân 1
210 1973/QĐ-TTG 28/10/2010 Về việc thành lập Trường Đại học Nguyễn Huệ trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Lục quân 2
211 1983/QĐ-TTG 29/10/2010 Về việc thành lập Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
212 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP 16/10/2010 Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường
213 28/2010/TT-BTNMT 18/11/2010 Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá chất lượng đất
214 31/2010/TT-BGDĐT 18/11/2010 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2006 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 68/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 11 năm 2007, Quyết định số 70/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2008, Thông tư số 04/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
215 2123/QĐ-TTG 22/11/2010 Phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015
216 2154/QĐ-TTG 25/11/2010 Về việc thành lập Trường Đại học Tân Tạo
217 2157/QĐ-TTG 25/11/2010 Về việc thành lập Trường Đại học Dầu khí Việt Nam
218 2336/QĐ-TTG 21/12/2010 Về việc thành lập Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
219 37/2010/TT-BGDĐT 21/12/2010 Ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Sư phạm, trình độ đại học
220 85/2010/QĐ-TTG 21/12/2010 Ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú
221 2500/QĐ-BGDĐT 24/03/2009 Quyết định ban hành quy chế tổ chức hoạt động công tác văn thư.
222 1956/QĐ-TTg 27/11/2009 Quyết định số 1956/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”
223 124/2014/NĐ-CP 29/12/2014 Sửa đổi Khoản 6 Điều 31 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
224 47/2014/TT-BGDĐT 31/12/2014 Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
225 11/2015/NĐ-CP 31/01/2015 Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường
226 02/2015/TT-BGDĐT 26/02/2015 Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia
227 03/2015/TT-BGDĐT 26/02/2015 Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
228 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC 10/03/2015 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo
229 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/03/2015 Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
230 49/2015/NĐ-CP 15/05/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
231 16/2015/TT-BGDĐT 12/08/2015 Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
232 04/2015/TT-BNV 31/08/2015 Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
233 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH 08/09/2015 Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo
234 38/2010/TT-BGDĐT 22/12/2010 Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành
235 2342/QĐ-TTG 23/12/2010 Về việc thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tao
236 2344/QĐ-TTG 23/12/2010 Về việc thành lập Trường Đại học Chính trị trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Chính trị
237 2345/QĐ-TTG 23/12/2010 Về việc thành lập Trường Đại học Trần Đại Nghĩa trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vin-hem-Pích)
238 39/2010/TT-BGDĐT 23/10/2010 Ban hành Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
239 115/2010/NĐ-CP 24/12/2010 Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
240 43/2010/TT-BGDĐT 30/12/2010 Ban hành Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trung cấp chuyên nghiệp
241 02/2011/TT-BGDĐT 20/01/2011 Ban hành Quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục
242 79/2015/NĐ-CP 14/09/2015 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
243 03/2011/TT-BNV 25/01/2011 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức
244 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/09/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập
245 06/2011/TT-BGDĐT 11/02/2011 Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo
246 07/2011/TT-BGDĐT 17/02/2011 Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non
247 24/2015/TT-BGDĐT 23/09/2015 Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học
248 86/2015/NĐ-CP 02/10/2015 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
249 08/2011/TT-BGDĐT 17/02/2011 Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo,đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạotrình độ đại học, trình độ cao đẳng
250 53/2015/QĐ-TTg 20/10/2015 Về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây