Văn bản theo cơ quan ban hành: Bộ GDĐT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
101 4660/BGDĐT-CTHSSV 10/09/2015 Thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên
102 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC 16/07/2013 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg quy định chính sách hỗ trợ học sinh THPT ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
103 30/2013/TT-BGDĐT 26/07/2013 Thông tư ban hành Chương trình học phần Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
104 31/2013/TT-BGDĐT 01/08/2013 Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT
105 2516/CT-BGDĐT 18/05/2007 Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ngành Giáo dục
106 52/2007/CT-BGDĐT 31/08/2007 Tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục
107 56/2007/CT-BGDĐT 02/10/2007 Tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục
108 57/2007/CT-BGDĐT 04/10/2007 Chỉ thị Về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong ngành giáo dục
109 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC 19/09/2013 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Khoan 1 và Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP
110 46/2008/CT-BGDĐT 05/08/2008 Chỉ thị của Bộ trưởng về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục
111 12/VBHN-BGDĐT 25/04/2015 Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
112 15/2014/TT-BGDĐT 15/05/2014 Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
113 71/2008/CT-BGDĐT 23/12/2008 Chỉ thị về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên
114 16/2014/TT-BGDĐT 16/05/2014 Thông tư ban hành Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm
115 21/2014/TT-BGDĐT 07/07/2014 Thông tư Quy định về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
116 22/2014/TT-BGDĐT 09/07/2014 Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp
117 03/2015/TT-BGDĐT 26/02/2015 Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
118 02/2015/TT-BGDĐT 26/02/2015 Thông tư ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia
119 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT 27/03/2014 Thông tư liên tịch quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh)
120 07/2015/TT-BGDĐT 16/04/2015 Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp
121 08/2015/TT-BGDĐT 21/04/2015 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
122 09/2015/TT/BGDĐT 14/05/2015 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
123 45/2008/QĐ-BGDĐT 05/08/2008 Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ
124 49/2008/QĐ-BGDĐT 25/08/2008 Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú.
125 38/2013/TT-BGDĐT 29/11/2013 Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
126 38/2013/TT-BGDĐT 29/11/2013 Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
127 01/2014/TT-BGDĐT 24/01/2014 Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
128 04/2014/TT-BGDĐT 28/02/2014 Ban hành Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
129 06/2014/TT-BGDĐT 11/03/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT, Thông tư số 21/2013/TT-BGDĐT, Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT và Thông tư số 28/2013/TT -BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT
130 08/2014/TT-BGDĐT 20/03/2014 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
131 13/2014/TT-BGDĐT 28/04/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
132 14/2014/TT-BGDĐT 05/05/2014 Quy định xét tặng Giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học
133 37/2014/TT-BGDĐT 02/12/2014 Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu tiếng dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông
134 44/2014-TT-BGDĐT 12/12/2014 Quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã
135 45/2014/TT-BGDĐT 17/12/2014 Quy định về việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục
136 46/2014/TT-BGDĐT 23/12/2014 Ban hành Chương trình tiếng Thái cấp tiểu học
137 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP 16/10/2010 Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường
138 28/2010/TT-BTNMT 18/11/2010 Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá chất lượng đất
139 31/2010/TT-BGDĐT 18/11/2010 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2006 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 68/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 11 năm 2007, Quyết định số 70/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2008, Thông tư số 04/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
140 37/2010/TT-BGDĐT 21/12/2010 Ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Sư phạm, trình độ đại học
141 85/2010/QĐ-TTG 21/12/2010 Ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú
142 2500/QĐ-BGDĐT 24/03/2009 Quyết định ban hành quy chế tổ chức hoạt động công tác văn thư.
143 1956/QĐ-TTg 27/11/2009 Quyết định số 1956/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”
144 47/2014/TT-BGDĐT 31/12/2014 Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
145 02/2015/TT-BGDĐT 26/02/2015 Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia
146 03/2015/TT-BGDĐT 26/02/2015 Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
147 16/2015/TT-BGDĐT 12/08/2015 Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
148 38/2010/TT-BGDĐT 22/12/2010 Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành
149 39/2010/TT-BGDĐT 23/10/2010 Ban hành Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
150 43/2010/TT-BGDĐT 30/12/2010 Ban hành Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trung cấp chuyên nghiệp
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây