TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một khoa học, là sự vận dụng, phát triển sáng tạo dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin, kế thừa các giá trị truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và trở thành ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam. Nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh bao hàm một hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc;, trong đó, người luôn coi trọng công tác cán bộ và luôn đặt nó lên vị trí hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Trong bài viết, tác giả tập trung làm rõ những nội dung trong tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tổ chức cán bộ. Đây là một trong những nội dung quan trọng và có giá trị sâu sắc.
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, công tác tổ chức cán bộ.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây