TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


63. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHIẾN TRANH NHÂN DÂN, NGỌN ĐUỐC DẪN ĐƯỜNG CHO CÁCH MẠNG VIỆT NAM GIÀNH THẮNG LỢI TRONG CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, sự kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về chiến tranh nhân dân là quan điểm cơ bản xuyên suốt, có ý nghĩa hết sức to lớn; là điều kiện để phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây