TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


37. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về trí thức và đường lối của Đảng ta về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin luôn luôn khẳng định vai trò quan trọng của tầng lớp trí thức trong mọi thời kỳ trong tiến trình của lịch sử. Họ là lực lượng nòng cốt trong sáng tạo và truyền bá kiến thức đến xã hội. Hiện nay, lí lẽ khoa học của Mác - Lênin về tầng lớp trí thức có ý nghĩa đặc biệt to lớn.Đó là cơ sở lý luận cho Đảng đề ra các chính sách nhằm xây dựng tầng lớp trí thức Việt Nam đáp ứng được những yêu cầu của giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây