02. Kinh nghiệm quốc tế trong quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm

02. Kinh nghiệm quốc tế trong quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm

 21:48 29/03/2020

Tóm tắt: Bài viết trình bày kinh nghiệm trong quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở một số nước trên thế giới như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Pháp và Úc. Đổi mới hệ thống sư phạm của các nước cho thấy yêu cầu cấp thiết trong quy hoạch mạng lưới sư phạm ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa và đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Bài viết đã rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc tổ chức, sắp xếp lại các trường sư phạm và đổi mới cơ chế quản lí trong đào tạo giáo viên. Nghiên cứu cũng cho thấy cần hình thành một số trường sư phạm trọng điểm để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo sự lan tỏa về đổi mới cho toàn hệ thống sư phạm.
Từ khóa: Quy hoạch, quy hoạch mạng lưới, mạng lưới sư phạm, trường sư phạm, đào tạo giáo viên.

02. Mô hình đào tạo giáo viên của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

02. Mô hình đào tạo giáo viên của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

 18:04 01/03/2020

Tóm tắt: Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hội nhập quốc tế, mô hình đào tạo giáo viên (GV) cần có những thay đổi cho phù hợp. Bài viết tập trung tổng kết các mô hình và xu hướng đào tạo GV của một số nước có nền giáo dục tiên tiến tại châu Âu, Hoa Kỳ, Đông Á và một số nước khác. Vấn đề đào tạo GV được đề cập trong bài viết liên quan đến mô hình đào tạo, chương trình đào tạo, hệ thống cơ sở đào tạo GV và các cơ chế, chính sách đối với GV. Trên cơ sở phân tích kinh nghiệm của các nước, bài viết đề xuất bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm, đổi mới mô hình đào tạo và quản lí GV nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.
Từ khóa: Mô hình đào tạo giáo viên, đào tạo giáo viên, cơ sở đào tạo giáo viên, trường sư phạm, giáo viên.

68. THIẾT KẾ TÀI LIỆU DẠY HỌC MÔN TOÁN HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO MODULE Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

68. THIẾT KẾ TÀI LIỆU DẠY HỌC MÔN TOÁN HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO MODULE Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

 18:00 04/09/2019

Tóm tắt: Để đáp ứng các yêu cầu đổi mới của xã hội, giáo dục và đào tạo tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cần phải có những thay đổi trong cách dạy và học, đặc biệt là trong quá trình đào tạo giáo viên. Do đó, cần thiết phải thiết kế lại các tài liệu dạy học theo hướng theo hướng linh hoạt, mềm dẻo và tăng cường tính tích cực học tập của người học. Bài viết phân tích một số cơ sở; từ đó, thiết kế tài liệu dạy học môn Toán trung học cơ sở trong các trường cao đẳng sư phạm nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo module nhằm góp phần nâng cao tính tích cực, chủ động và sáng tạo của sinh viên.
Từ khóa: thiết kế tài liệu dạy học, môn Toán trung học cơ sở, module, đào tạo giáo viên, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

04. Giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo giáo viên trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay

04. Giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo giáo viên trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay

 11:49 08/01/2018

Tóm tắt: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hiện nay đã đặt ra yêu cầu mới trong công tác quản lí, đào tạo giáo viên - yếu tố quan trọng quyết định chất lượng giáo dục. Đảm bảo chất lượng trong đào tạo giáo viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cơ bản của các cơ sở giáo dục có đào tạo sư phạm. Bài viết này đề cập thực trạng chất lượng giáo viên trung học phổ thông và đề xuất nhóm giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo giáo viên trung học phổ thông phù hợp với bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: Giải pháp, chương trình đào tạo, đảm bảo chất lượng, đào tạo giáo viên.

53. VAI TRÒ CỦA LỊCH SỬ TOÁN VÀ KHOA HỌC LUẬN ĐỐI VỚI GIÁO DỤC TOÁN HỌC: TRƯỜNG HỢP CỦA XÁC SUẤT –  THỐNG KÊ

53. VAI TRÒ CỦA LỊCH SỬ TOÁN VÀ KHOA HỌC LUẬN ĐỐI VỚI GIÁO DỤC TOÁN HỌC: TRƯỜNG HỢP CỦA XÁC SUẤT – THỐNG KÊ

 23:59 01/10/2017

Tóm tắt: Bài báo này dựa trên một trong những luận điểm chính của lí thuyết Giáo dục toán học gắn liền với thực tiễn (RME) về quá trình học tập môn toán, cũng như một số kết luận sư phạm tin cậy về hệ thống tri thức cần được trang bị cho giáo viên phổ thông để phân tích nhu cầu cấp bách phải nghiên cứu, giảng dạy một cách bài bản, khoa học khối kiến thức về Lịch sử – Khoa học luận môn toán. Chủ đề Xác suất, thống kê được lựa chọn để minh họa cho bước đi đầu tiên trong nghiên cứu này.
Từ khoá: Giáo dục toán học gắn liền với thực tiễn, lịch sử toán và khoa học luận, Xác suất thống kê, đào tạo giáo viên

19.	Vấn đề phát triển chương trình đào tạo giáo viên ngành giáo dục tiểu học

19. Vấn đề phát triển chương trình đào tạo giáo viên ngành giáo dục tiểu học

 16:45 23/07/2017

Việc phát triển chương trình đào tạo giáo viên tiểu học về khả năng tiếp cận năng lực của học viên là cần thiết ở Việt Nam hiện nay. Đây là cơ sở để thực hiện mục tiêu cải cách giáo dục nhằm tăng thời gian tự học và trao đổi kinh nghiệm cho học sinh.

1. Cách mạng công nghệ cho giáo dục hòa nhập và yếu tố quan trọng trong đào tạo giáo viên – lí thuyết và thực hành công nghệ giáo dục AAC

1. Cách mạng công nghệ cho giáo dục hòa nhập và yếu tố quan trọng trong đào tạo giáo viên – lí thuyết và thực hành công nghệ giáo dục AAC

 08:36 21/07/2017

Bài báo trình bày về việc sử dụng công nghệ thông tin trong giáo dục trẻ khuyết tật những năm gần đây. Các kĩ thuật ACC đã dạng, kĩ thuật hỗ trợ giao tiếp sử dụng tia nhìn đã được trình bày rất cụ thể, chi tiết. Ngoài ra bài báo còn đề cập đến tầm quan trọng của đào tạo giáo viên về ICT để phổ cập một cách hiệu quả ICT trong giáo dục trẻ khuyết tật.

28.	Quản lí đào tạo giáo viên và tái cấu trúc các cơ sở đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

28. Quản lí đào tạo giáo viên và tái cấu trúc các cơ sở đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

 10:34 14/07/2017

Bài viết trình bày về tổ chức quản lí đào tạo cử nhân sư phạm đại học đa ngành, đa lĩnh vực tại Trường Đại học Giáo dục-Đại học Quốc gia Hà Nội; một số nội dung về tái cấu trúc các cơ sở đào tạo giáo viên.

40.	Quản lí đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo tiếp cận đảm bảo chất lượng – nhìn từ kinh nghiệm quốc tế

40. Quản lí đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo tiếp cận đảm bảo chất lượng – nhìn từ kinh nghiệm quốc tế

 09:22 14/07/2017

Bài viết trình bày về mô hình đào tạo và chuẩn đầu ra trong đào tạo giáo viên trung học phổ thông; về nội dung chương trình học; một số kinh nghiệm quốc tế trong phát triển chương trình và tổ chức đào tạo giáo viên.

17.	Thực trạng đào tạo giáo viên dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở một số trường đại học sư phạm

17. Thực trạng đào tạo giáo viên dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở một số trường đại học sư phạm

 08:39 14/07/2017

Bài báo trình bày kết quả khảo sát thực trạng tổ chức đào tạo giáo viên dạy học tích hợp ở các khoa Vật lí, Hóa học, Sinh học ở một số trường đại học sư phạm; phân tích chương trình đào tạo giáo viên dạy học tích hợp ở các khoa trên.

18.	Tăng cường hoạt động dạy nghề trong trường sư phạm – giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên

18. Tăng cường hoạt động dạy nghề trong trường sư phạm – giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên

 08:39 14/07/2017

Bài báo trình bày về thực trạng trong đào tạo nghề ở các khoa/trường sư phạm; một số biện pháp tăng cường đào tạo nghề trong các khoa/trường sư phạm.

4.	Trường đại học địa phương với việc phát triển mô hình đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

4. Trường đại học địa phương với việc phát triển mô hình đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

 08:29 14/07/2017

Bài báo trình bày về mô hình đào tạo giáo viên tại các trường đại học địa phương và một số vấn đề đặt ra trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; một số giải pháp phát triển mô hình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tại các trường đại học địa phương đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

6.	Xây dựng chương trình đào tạo giáo viên theo định hướng phát triển năng lực

6. Xây dựng chương trình đào tạo giáo viên theo định hướng phát triển năng lực

 08:29 14/07/2017

Bài báo trình bày về một số đặc trưng cũng như quy trình phát triển chương trình đào tạo giáo viên theo định hướng phát triển năng lực.

7.	Phát triển chương trình môn học trong đào tạo giáo viên dựa trên việc đánh giá năng lực người học

7. Phát triển chương trình môn học trong đào tạo giáo viên dựa trên việc đánh giá năng lực người học

 08:29 14/07/2017

Bài báo trình bày về một số khái niệm như chương trình chính thức, chương trình hiện thực và chương trình ẩn trong đào tạo giáo viên; đánh giá sự phát triển năng lực người học như là một cơ sở để phát triển chương trình môn học.

5.	Thực trạng dạy học nghiệp vụ sư phạm dựa vào nghiên cứu trường hợp ở một số cơ sở đào tạo giáo viên tiểu học hiện nay

5. Thực trạng dạy học nghiệp vụ sư phạm dựa vào nghiên cứu trường hợp ở một số cơ sở đào tạo giáo viên tiểu học hiện nay

 14:17 11/07/2017

Bài báo trình bày về một số kết quả khảo sát thực trạng dạy học nghiệp vụ sư phạm dựa vào nghiên cứu trường hợp ở một số cơ sở đào tạo giáo viên tiểu học hiện nay; những đánh giá về thực trạng về nhận thức, cách làm, kết quả.

11. Cải tiến phương pháp đào tạo giáo viên toán: trường hợp dạy học Giải tích ở trường trung học phổ thông

11. Cải tiến phương pháp đào tạo giáo viên toán: trường hợp dạy học Giải tích ở trường trung học phổ thông

 15:02 05/07/2017

Tóm tắt: Ở bậc trung học phổ thông Việt Nam, nội dung dạy học Giải tích xoay quanh những kiến thức về hàm số thực với một biến số thực. Các nhà giáo dục Toán ở Pháp mà tiêu biểu là Dieudoné và Artigue đã chỉ ra rằng các phương pháp và kĩ thuật xấp xỉ là trung tâm của những bài toán lớn trong Giải tích (bao gồm xấp xỉ số và xấp xỉ hàm số...). Tuy nhiên, trong dạy học ở Việt Nam, các bài toán xấp xỉ gần như không xuất hiện. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một kết quả nghiên cứu với mục tiêu cải thiện nội dung và phương pháp đào tạo giáo viên Toán bậc trung học phổ thông phù hợp với định hướng dạy học Giải tích của các nước tiên tiến trên thế giới.
Từ khóa: đào tạo giáo viên, Giải tích, bài toán xấp xỉ.

08. Quản lí hoạt động đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng và An ninh ở các trường đại học sư phạm theo tiếp cận Quản lí chất lượng tổng thể (TQM)

08. Quản lí hoạt động đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng và An ninh ở các trường đại học sư phạm theo tiếp cận Quản lí chất lượng tổng thể (TQM)

 16:49 26/06/2017

Tóm tắt: Để nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục Quốc phòng & An ninh cho học sinh trung học phổ thông hiện nay, việc nâng cao chất lượng đào tạo đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bài viết này đề cập việc quản lí chất lượng đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng & an ninh ở các trường đại học Sư phạm. Qua đó, góp phần từng bước nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục Quốc phòng & An ninh ở các trường trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng nghề, các trường đại học hiện nay.
Từ khóa: đào tạo giáo viên, giáo dục quốc phòng & an ninh, quản lí chất lượng tổng thể.

12. Một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

12. Một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

 08:54 13/03/2017

Bài báo trình bày về một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục: tổ chức dạy học lí thuyết nghề nghiệp cho sinh viên; tổ chức thực hành nghề nghiệp cho sinh viên.

19. Thực nghiệm sư phạm việc tổ chức dạy học phần “ Thí nghiệm Vật lí phổ thông” trong chương trình đào tạo giáo viên Vật lí

19. Thực nghiệm sư phạm việc tổ chức dạy học phần “ Thí nghiệm Vật lí phổ thông” trong chương trình đào tạo giáo viên Vật lí

 15:16 22/02/2017

Bài báo trình bày việc tổ chức thực nghiệm sư phạm, thu thập dữ liệu và phân tích, đánh giá hiệu quả của nội dung, phương pháp, quy trình luyện tập qua tổ chức dạy học phần “ Thí nghiệm Vật lí phổ thông” trong chương trình đào tạo giáo viên Vật lí.

5. Đổi mới rèn luyện nghiệp vụ sư phạm – giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên

5. Đổi mới rèn luyện nghiệp vụ sư phạm – giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên

 09:10 20/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng đào tạo giáo viên và việc đổi mới rèn luyện nghiệp vụ sư phạm – giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên.

24. Sử dụng E-learning trong đào tạo giáo viên ở một số nước châu Âu

24. Sử dụng E-learning trong đào tạo giáo viên ở một số nước châu Âu

 16:14 13/02/2017

Bài báo trình bày mô hình đào tạo giáo viên và sử dụng E-learning trong đào tạo giáo viên ở một số nước châu Âu và vận dụng vào Viêt Nam.

5. Đổi mới công tác đào tạo giáo viên trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay

5. Đổi mới công tác đào tạo giáo viên trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay

 10:12 13/02/2017

Bài báo trình bày sự cần thiết phải đổi mới công tác đào tạo giáo viên trung học phổ thông và những giải pháp đổi mới công tác đào tạo giáo viên trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay.

01. Về đổi mới đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu xã hội hiện đại

01. Về đổi mới đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu xã hội hiện đại

 18:04 07/02/2017

Tóm tắt: Để đáp ứng nhu cầu đổi mới và nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục phổ thông trong bối cảnh Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN 2015, việc cải tiến đào tạo đội ngũ giáo viên vững về chuyên môn là một giải pháp đột phá trong “Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011-2020” của Bộ GD-ĐT.
Từ khóa: Đào tạo giáo viên, đổi mới chất lượng giáo dục, bồi dưỡng giáo viên phổ thông.

11. Thiết kế chương trình đào tạo giáo viên theo tiếp cận năng lực đầu ra

11. Thiết kế chương trình đào tạo giáo viên theo tiếp cận năng lực đầu ra

 01:12 08/01/2017

Bài báo trình bày việc thiết kế chương trình theo năng lực đầu ra, thiết kế chương trình đào tạo giáo viên theo năng lực đầu ra để hình thành năng lực cần có của người học.

23. Tiếp cận mô hình đào tạo giáo viên trên thế giới và đào tạo giáo viên ở Việt Nam hiện nay

23. Tiếp cận mô hình đào tạo giáo viên trên thế giới và đào tạo giáo viên ở Việt Nam hiện nay

 16:41 07/01/2017

Bài báo trình bày mô hình đào tạo giáo viên trên thế giới, thực trạng mô hình đào tạo giáo viên ở Việt Nam và một số giải pháp cho công tác đào tạo giáo viên ở Việt Nam hiện nay.

16. Suy nghĩ về chương trình đào tạo Đại học sư phạm: Nhà trường dạy cái có hay dạy cái xã hội cần?

16. Suy nghĩ về chương trình đào tạo Đại học sư phạm: Nhà trường dạy cái có hay dạy cái xã hội cần?

 00:29 07/01/2017

Để đổi mới phương pháp dạy học có hiệu quả, giáo viên là yếu tố quyết định hàng đầu trong việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Tri thức của giáo viên là những đặc điểm quan trọng trong công tác giáo dục. Giáo viên với bất cứ lớp học nào đều phải hội đủ các điều kiện về kiến thức, khả năng giảng dạy hữu hiệu, lòng nhiệt thành và đức tính thân mật. Bên cạch đó giáo viên phải phải có kĩ năng tổ chức hướng dẫn học sinh trong lớp học, có kĩ năng sử dụng đồ dùng dạy học, có năng lực tự thu thập thông tin phong phú của thời đại để phục vụ yêu cầu dạy học. Đào tạo giáo viên ở các trường đại học sư phạm đã thật sự đáp ứng được yêu cầu đặt ra cho người thầy trong thời đại mới hay chưa?

1. Nghiên cứu thức tiễn phổ thông trong đào tạo giáo viên

1. Nghiên cứu thức tiễn phổ thông trong đào tạo giáo viên

 15:51 04/01/2017

Bài báo trình bày vai trò thực tiễn trường phổ thông trong đào tạo giáo viên và kết quả nghiên cứu sự vận động của thực tiễn trường học dưới tác động sư phạm trong phương thức đào tạo giáo viên.

02. Một số giải pháp đào tạo giáo viên theo hướng tiếp cận năng lực ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

02. Một số giải pháp đào tạo giáo viên theo hướng tiếp cận năng lực ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

 15:48 07/11/2016

Tóm tắt: Những năm gần đây, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đã quan tâm, chú trọng đào tạo giáo viên theo hướng tiếp cận năng lực. Dựa trên kết quả nghiên cứu khoa học, khảo sát nhu cầu lao động cũng như kinh nghiệm đào tạo, nhà trường đã xây dựng nội dung và phương thức đào tạo, bước đầu mang lại kết quả khả quan. Nhà trường tiếp tục thực hiện những thành tựu đã đạt được đồng thời tìm ra những giải pháp mới có tính chiến lược, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
Từ khóa: đào tạo giáo viên, tiếp cận năng lực, cao đẳng.

8. Tiếp cận thực tập nghề trong đào tạo giáo viên phổ thông

8. Tiếp cận thực tập nghề trong đào tạo giáo viên phổ thông

 16:12 31/10/2016

Bài báo nhấn mạnh việc đào tạo nghề giáo dục cần chú trong rèn luyện kĩ năng thao tác sư phạm song song với kiến thức sư phạm.

1. Đổi mới mô hình đào tạo giáo viên trong các trường Đại học Sư phạm theo hướng tiếp cận năng lực

1. Đổi mới mô hình đào tạo giáo viên trong các trường Đại học Sư phạm theo hướng tiếp cận năng lực

 09:51 24/10/2016

Bài báo trình bày xu thế thế giới trong thiết kế chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực, chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông ở các nước trên thế giới và Việt Nam, chương trình đào tạo giáo viên của các trường đại học ở Việt Nam cùng những kiến nghị và đề xuất của tác giả.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây