06. Một số vấn đề lí luận về công tác quản lí đào tạo nghề ở các trường cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động hiện nay

06. Một số vấn đề lí luận về công tác quản lí đào tạo nghề ở các trường cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động hiện nay

 05:12 06/03/2019

Tóm tắt: Nâng cao chất lượng quản lí đào tạo ở các trường Cao đẳng là chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng và nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Tuy nhiên, ở các trường cao đẳng nghề của nước ta hiện nay quá trình quản lí đào tạo nghề chưa đồng bộ về mục tiêu, nội dung chương trình, giáo trình, đội ngũ giáo viên; điều kiện cơ sở vật chất... còn bất cập và hạn chế nên chất lượng đào tạo nguồn nhân lực lao động còn chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường lao động. Bài viết đề cập công tác quản lí đào tạo nghề ở các trường cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động hiện nay
Từ khóa: Nghề, đào tạo nghề, quản lí đào tạo nghề, thị trường lao động.

03. Công tác tuyên truyền, giáo dục định hướng cho lực lượng lao động tham gia học nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang

03. Công tác tuyên truyền, giáo dục định hướng cho lực lượng lao động tham gia học nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang

 04:20 06/03/2019

Tóm tắt: Bài viết đề cập vài nét về thực trạng chất lượng nguồn lực lao động của tỉnh, nhu cầu và định hướng phát triển nguồn lực lao động của tỉnh trong thời gian tới, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường đào tạo nghề cho lao động, đào tạo lao động chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm,…
Từ khóa: Tuyên truyền, giáo dục hướng nghiệp, đào tạo nghề, nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực.

24. Thực trạng và biện pháp gắn kết giữa cơ sở đào tạo nghề với cộng đồng nghề trên địa bàn huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

24. Thực trạng và biện pháp gắn kết giữa cơ sở đào tạo nghề với cộng đồng nghề trên địa bàn huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

 22:33 18/09/2018

Tóm tắt: Nội dung bài báo đề cập tới thực trạng đào tạo nghề và gắn kết giữa đào tạo nghề với cộng đồng nghề trên địa bàn huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai hiện nay. Các kết quả khảo sát thực tế cho thấy, việc gắn kết đã được thực hiện ở mức trung bình trong một số lĩnh vực, nhất là trong việc các doanh nghiệp tạo cơ sở cho học viên thực hành nghề nghiệp và tiếp nhận học viên sau tốt nghiệp. Trên cơ sở phân tích các tư liệu, tác giả đề xuất 5 biện pháp nhằm nâng cao chất lượng gắn kết giữa đào tạo nghề với cộng đồng nghề trên địa bàn huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai trong bối cảnh chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế và ngành nghề của huyện Sa Pa trong tương lai gần.
Từ khoá: Đào tạo nghề, cộng đồng nghề, huyện Sa Pa.

02. Thực trạng công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho người lao động ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay

02. Thực trạng công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho người lao động ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay

 21:43 08/02/2018

Tóm tắt: Đào tạo nghề và tạo việc làm cho người là chủ trương đúng đắn, kịp thời của Chính phủ nhằm đáp ứng yêu cầu học nghề, tạo việc làm ổn định, nâng cao chất lượng nguồn lao động để hướng tới sự phát triển bền vững. Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều mô hình đào tạo nghề, và hình thức dạy nghề thích hợp. Dựa trên kết quả nghiên cứu thực trạng chất lượng công tác Đào tạo nghề và tạo việc làm, tác giả đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác Đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Từ khóa: Đào tạo nghề, tạo việc làm, người lao động, tỉnh Thái Nguyên.

29. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN  TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

29. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 12:14 01/10/2017

Tóm tắt: Bài viết khái quát thực trạng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lao động nông thôn phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các địa phương trên cả nước.
Từ khóa: đào tạo nghề, dạy nghề, lao động nông thôn, đồng bằng sông Cửu Long

14. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

14. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

 22:13 22/08/2017

Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng là một yêu cầu cấp thiết của giáo dục, đào tạo trong giai đoạn đổi mới và hội nhập sâu rộng hiện nay. Từ vai trò, yêu cầu của việc phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề, bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề theo chuẩn nghề nghiệp, là cơ sở để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cho vấn đề được đề cập.

27.	Cơ sở khoa học về quản lí đào tạo nghề theo hướng chuẩn đầu ra đáp ứng nhu cầu nhân lực

27. Cơ sở khoa học về quản lí đào tạo nghề theo hướng chuẩn đầu ra đáp ứng nhu cầu nhân lực

 03:33 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Các khái niệm cơ bản như: quản lí đào tạo nghề. Chuẩn đầu ra; - Quản lí đào tạo nghề hướng tới chất lượng theo chuẩn đầu ra như: Tiếp cận theo CIPO. Tiếp cận theo năng lực; - Nội dung quản lí đào tạo nghề theo chuẩn đầu ra theo mô hình CIPO gồm: Quản lí đầu vào. Quản lí quá trình. Quản lí đầu ra. Bối cảnh tác động đến quản lí đào tạo nghề; - Kết luận.

29.	Thực trạng và giải pháp quản lí đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực vùng đồng bằng sông Cửu Long

29. Thực trạng và giải pháp quản lí đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực vùng đồng bằng sông Cửu Long

 03:33 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Thực trạng quản lí đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực vùng đồng bằng sông Cửu Long như: Về tình hình việc làm. Về mạng lưới. Về quy mô. Về chương trình, giáo trình dạy nghề. Về đội ngũ giáo viên dạy nghề. Về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề; - Một số giải pháp quản lí đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực vùng đồng bằng sông Cửu Long như: Đối với các cấp quản lí. Đối với giảng viên, giáo viên dạy nghề. Đối với học viện; - Kết luận.

15. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG DẠY NGHỀ  THEO CHUẨN GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN DẠY NGHỀ

15. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG DẠY NGHỀ THEO CHUẨN GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN DẠY NGHỀ

 11:21 10/07/2017

Xuất phát từ những tiêu chí, tiêu chuẩn của chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề, bài viết nêu lên những đặc điểm của phát triển đổi ngũ giáo viên dạy nghề theo Chuẩn nghề nghiệp và những nội dung cần thực hiện để phát triển đổi ngũ giáo viên dạy nghề theo chuẩn nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

8. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP NGHỀ CHO HỌC VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

8. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP NGHỀ CHO HỌC VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

 05:08 03/05/2017

Quản lí hoạt động thực tập nghề là thực hiện mục tiêu của việc thực tập bằng những biện pháp tốt nhất, khả thi nhất, nhằm nâng cao hiệu quả thực tập, giúp học viên phát triển các phẩm chất, năng lực trong thực tiễn nghề. Bài viết này đề cập việc quản lí hoạt động thực tập nghề cho học viên ở các trường trung cấp nghề hiện nay.

33.	Đào tạo nghề theo định hướng chuẩn đầu ra

33. Đào tạo nghề theo định hướng chuẩn đầu ra

 04:53 20/04/2017

Việc xây dựng và công bố chuẩn đầu ra đang là xu hướng mà các cơ sở đào tạo quan tâm thực hiện nhằm mục đích tổ chức đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và xã hội. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả đề cập khái niệm và quy trình đào tạo nghề theo định hướng chuẩn đầu ra.

13. Tăng cường mối liên hệ giữa đào tạo nghề với sử dụng nguồn nhân lực ở các cơ sở sản xuất

13. Tăng cường mối liên hệ giữa đào tạo nghề với sử dụng nguồn nhân lực ở các cơ sở sản xuất

 05:21 30/03/2017

Nhu cầu, nhiệm vụ đào tạo của các trường cao đẳng, đại học nói chung, trường trung cấp nghề nói riêng luôn xuất phát từ đòi hỏi khách quan của thực tiễn sản xuất. Do đó, xuất hiện mối liên hệ biện chứng giữa đào tạo của nhà trường với các cơ sở sản xuất, giữa đào tạo và sử dụng kết quả đào tạo. Chất lượng nguồn nhân lực cở các trường trung cấp nghề có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng lao động nghề nghiệp của người lao động được tuyển làm việc tại các cơ sở sản xuất. Do đó, tăng cường mối liên hệ với cơ sở sản xuất là nội dung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở các cơ sở đào tạo nghề tại các trường đào tạo nghề hiện nay.

04. Thực trạng và biện pháp quản lí đào tạo theo tiếp cận dựa trên kết quả tại Trường Trung cấp Kĩ thuật - Công nghệ Lê Quý Đôn

04. Thực trạng và biện pháp quản lí đào tạo theo tiếp cận dựa trên kết quả tại Trường Trung cấp Kĩ thuật - Công nghệ Lê Quý Đôn

 04:18 24/03/2017

Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng quản lí đào tạo tại trường Trung cấp Kĩ thuật - Công nghệ Lê Quý Đôn, qua đó đề xuất các biện pháp quản lí theo tiếp cận dựa trên kết quả. Các biện pháp do chúng tôi đề xuất mang tính mới và được đánh giá cấp thiết và khả thi, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nghề trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Quản lí đào tạo, đào tạo nghề, quản lí dựa trên kết quả.

8. Thiết kế bài dạy học tích hợp  trong đào tạo nghề

8. Thiết kế bài dạy học tích hợp trong đào tạo nghề

 03:09 23/02/2017

Bài báo trình bày quan điểm về dạy học tích hợp và thiết kế bài dạy học tích hợp trong đào tạo nghề.

23. Đôi nét về đào tạo nghề ở Australia

23. Đôi nét về đào tạo nghề ở Australia

 21:22 19/02/2017

Bài báo trình bày những đặc điểm nổi bật của công tác đào tạo nghề đảm bảo chất lượng tại Australia.

6. Đào tạo nghề ngắn hạn ở các trường cộng đồng địa phương

6. Đào tạo nghề ngắn hạn ở các trường cộng đồng địa phương

 02:55 13/02/2017

Bài báo trình bày phương thức đào tạo nghề ngắn hạn ở các trường cộng đồng địa phương đáp ứng yêu cầu nhân lực địa phương.

6. Mô hình đào tạo nghề cho người khuyết tật vận động tại Trường trung cấp nghề khu vực Long Thành – Nhơn Trạch – Đồng Nai

6. Mô hình đào tạo nghề cho người khuyết tật vận động tại Trường trung cấp nghề khu vực Long Thành – Nhơn Trạch – Đồng Nai

 23:04 16/01/2017

Bài báo trình bày một số đặc điểm của người khuyết tật vận động, thực trạng người khuyết tật vận động tỉnh Đồng Nai và mô hình đào tạo phù hợp với đặc điểm của người khuyết tật vận động tại Trường trung cấp nghề.

5. Đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay

5. Đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay

 22:10 09/01/2017

Bài báo trình bày bối cảnh hiện nay đối với đào tạo nghề và doanh nghiệp, nhu cầu doanh nghiệp về nhân lực qua đào tạo nghề và thực trạng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

21. Vấn đề đào tạo nghề phục vụ các ngành công nghiệp hỗ trợ ở Bình Dương

21. Vấn đề đào tạo nghề phục vụ các ngành công nghiệp hỗ trợ ở Bình Dương

 04:18 04/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng đào tạo các nhóm nghề kĩ thuật cơ khí và công nghệ điện- điện tử và các giải pháp cấp bách trong đào tạo nghề phục vụ các ngành công nghiệp hỗ trợ ở Bình Dương.

23. Về một số mô hình liên kết đào tạo nghề trên thế giới

23. Về một số mô hình liên kết đào tạo nghề trên thế giới

 04:18 04/01/2017

Bài báo giới thiệu một số mô hình liên kết đào tạo nghề trên thế giới và sự cần thiết thay đổi tư duy trong quá trình liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục và cơ sở sản xuất.

3. Nâng cao chất lượng đào tạo của  Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa

3. Nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa

 03:04 04/01/2017

Bài báo trình bày những khó khăn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề của Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa.

11. Dạy học tích hợp trong đào tạo nghề - những vấn đề đặt ra

11. Dạy học tích hợp trong đào tạo nghề - những vấn đề đặt ra

 21:18 30/11/2016

Bài báo trình bày cơ sở lí luận, ưu điểm, hạn chế của dạy học tích hợp trong đào tạo nghề - những vấn đề đặt ra khi dạy học tích hợp trong đào tạo nghề.

12. Cách tiếp cận trong đào tạo nghề theo module

12. Cách tiếp cận trong đào tạo nghề theo module

 04:20 26/10/2016

Bài báo trình bày quan điểm về module hành nghề, module và đơn nguyên học tập, ưu thế và cách tiếp cận của đào tạo nghề theo module.

17. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề của các trung tâm dạy nghề công lập tỉnh Phú Thọ

17. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề của các trung tâm dạy nghề công lập tỉnh Phú Thọ

 22:41 02/10/2016

Tóm tắt: Tác giả trình bày và đánh giá kết quả khảo sát thực tế đội ngũ người dạy và người học; những thuận lợi và khó khăn của các trung tâm dạy nghề về công tác quản lí, nguồn lực, cơ sở vật chất. Từ đó, bài viết phân tích nội dung cụ thể của một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề của các trung tâm dạy nghề công lập tỉnh Phú Thọ đối với các cấp quản lí và trung tâm dạy nghề.
Từ khóa: đào tạo nghề, nâng cao chất lượng, trung tâm dạy nghề công lập, tỉnh Phú Thọ

2. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề trong thời kì hội nhập

2. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề trong thời kì hội nhập

 23:28 26/09/2016

Tóm tắt: Để nâng cao chất lượng đào tạo nghề, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, gắn đào tạo với giải quyết việc làm là yếu tố quan trọng. Bài viết nêu ra một số vấn đề cần chú ý để nâng cao chất lượng đào tạo nghề trong thời kì hội nhập.
Từ khóa: nâng cao chất lượng, đào tạo nghề, thời kì hội nhập.

4. Quản lí đào tạo nghề cho người lao động Việt Nam trước khi đi làm việc ở nước ngoài

4. Quản lí đào tạo nghề cho người lao động Việt Nam trước khi đi làm việc ở nước ngoài

 05:32 19/09/2016

Bài viết phân tích một số vấn đề về quản lí đào tạo và quản lí chất lượng đào tạo nghề trong các cơ sở đào tạo nghề cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, đi xuất khẩu lao động. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lí đào tạo người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

12. Một số vấn đề về dạy học tích hợp trong đào tạo nghề

12. Một số vấn đề về dạy học tích hợp trong đào tạo nghề

 04:42 19/09/2016

Tóm tắt: Đã có nhiều nghiên cứu về dạy học tích hợp, sư phạm tích hợp song chủ yếu là ở giáo dục phổ thông. Đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, những nghiên cứu về vấn đề này còn ít. Bài viết đề cập tới bản chất, tính tích hợp của chương trình đào tạo nghề, dạy học tích hợp và các biện pháp thực hiện dạy học tích hợp trong đào tạo nghề.
Từ khóa: dạy học tích hợp, đào tạo nghề.

3. Một số kinh nghiệm đào tạo nghề theo năng lực thực hiện qua kết hợp nhà trường và doanh nghiệp

3. Một số kinh nghiệm đào tạo nghề theo năng lực thực hiện qua kết hợp nhà trường và doanh nghiệp

 04:07 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến việc đào tạo nghề kết hợp (quan hệ) nhà trường và doanh nghiệp ở một số nước; đào tạo nghề ở Việt Nam.
Từ khóa: đào tạo nghề, năng lực thực hiện, nhà trường, doanh nghiệp.

3. Vai trò trường thực hành trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho sinh viên sư phạm

3. Vai trò trường thực hành trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho sinh viên sư phạm

 23:14 15/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến những bất cập trong công tác phối hợp giữa các trường sư phạm với các trường thực hành; qua đó đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường sự tham gia của các giảng viên trường thực hành trong quá trình đào tạo và rèn luyện nghề cho sinh viên sư phạm.
Từ khóa: trường thực hành, đào tạo nghề, sinh viên sư phạm.

3. Một góc nhìn mới trong đào tạo sinh viên ở các trường sư phạm

3. Một góc nhìn mới trong đào tạo sinh viên ở các trường sư phạm

 21:47 14/09/2016

Yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng đang là vấn đề rất được quan tâm hiện nay, đặc biệt là trong các trường đào tạo nghề, các trường sư phạm. Làm thế nào để phát huy tiềm năng của mỗi sinh viên và nâng cao chất lương đào tạo trong các trường sư phạm đang là vấn đề lớn được đặt ra cho các nhà trường, nhà quản lí và ngành Giáo dục. Bài viết đề cập đến một góc nhìn mới trong đào tạo sinh viên ở các trường sư phạm hiện nay.

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây