53. KẾT QUẢ ĐÀO TẠO VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY

53. KẾT QUẢ ĐÀO TẠO VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY

 10:44 15/09/2020

Tóm tắt: Xuất phát từ thực trạng đào tạo nghề hiện nay và nhằm tạo ra lực lượng lao động chất lượng cao cung ứng cho xã hội, cần phải có những giải pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao trình độ học vấn, tay nghề cho đội ngũ công nhân - đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bài viết trình bày kết quả đào tạo nghề cho đội ngũ công nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho đội ngũ này trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Là trung tâm kinh tế - xã hội và là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn nhất cả nước - TP. Hồ Chí Minh cần đẩy mạnh chất lượng đào tạo nghề cho đội ngũ công nhân để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.
Từ khóa: đào tạo nghề, đội ngũ công nhân, TP. Hồ Chí Minh

57. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGHỀ  Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT - ĐỨC NGHỆ AN

57. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGHỀ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT - ĐỨC NGHỆ AN

 11:07 05/08/2020

Tóm tắt: Sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, những đòi hỏi mới của năng lực nghề nghiệp và nhu cầu doanh nghiệp, những định hướng chiến lược mới của Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đặt các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đứng trước một thách thức lớn, trong đó có việc cần phải đổi mới công tác quản lí hoạt động đào tạo nghề. Bài báo này trình bày các kết quả phân tích về thực trạng (ưu điểm, tồn tại) trong công tác quản lí hoạt động đào tạo nghề tại trường Cao đẳng Việt-Đức, tỉnh Nghệ An. Từ đó, cần xác định những đổi mới trong hoạt động quản lí sau để nâng cao hiệu quả đào tạo: đổi mới nội dung, chương trình và kế hoạch đào tạo; đổi mới công tác quản lí hoạt động giảng dạy và học tập; đổi mới công tác việc gắn kết giữa dạy nghề với thị trường lao động và sự tham gia của doanh nghiệp.
Từ khóa: Đào tạo nghề, Cao đẳng nghề, thực trạng dạy nghề, quản lí dạy nghề

5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGHỀ  Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT - ĐỨC NGHỆ AN

5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGHỀ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT - ĐỨC NGHỆ AN

 09:25 05/08/2020

Tóm tắt: Trong bối cảnh công nghiệp 4.0 như hiện nay, vấn đề nghề nghiệp và đào tạo nghề đang được sự quan tâm lớn của chính phủ, từ các chính sách vĩ mô cũng như những chuyển động mạnh mẽ từ các cơ sở đào tạo nghề. Bài viết này trình bày một số đề xuất đổi mới công tác quản lí đào tạo nghề dựa trên tiếp cận các hoạt động quản lí đào tạo, và dựa trên thực tế công tác quản lí hoạt động đào tạo tại Trường Cao đẳng Việt - Đức, tỉnh Nghệ An. Các biện pháp cơ bản sẽ góp phần khắc phục các hạn chế, tồn tại; thúc đẩy bộ máy quản lí và giáo viên, nhằm hướng tới việc thực hiện các tiêu chuẩn nghề nghiệp quốc gia, khu vực và quốc tế.
Từ khóa: Đào tạo nghề, Cao đẳng nghề, thực trạng dạy nghề, quản lí dạy nghề

03. Thực trạng quản lí đào tạo nghề ở các trường trung cấp ngành giao thông vận tải đáp ứng nhu cầu xã hội

03. Thực trạng quản lí đào tạo nghề ở các trường trung cấp ngành giao thông vận tải đáp ứng nhu cầu xã hội

 21:48 29/03/2020

Tóm tắt: Tăng cường hiệu quả hoạt động đào tạo nghề ở các trường trung cấp là một trong những biện pháp quan trọng nhằm thực hiện chủ trương phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, cần phải có các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề nói chung và đào tạo nghề tại các trường trung cấp ngành Giao thông vận tải nói riêng dựa trên cơ sở thực trạng vấn đề này hiện nay. Bài viết phân tích thực trạng quản lí đào tạo nghề ở các trường trung cấp ngành Giao thông vận tải đáp ứng nhu cầu xã hội để làm cơ sở đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng quản lí đào tạo nghề.
Từ khóa: thực trạng, quản lí, đào tạo nghề, ngành Giao thông vận tải, nhu cầu xã hội.

13. Một số yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến thực thi chính sách đào tạo nghề cho các gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội

13. Một số yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến thực thi chính sách đào tạo nghề cho các gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội

 15:59 05/01/2020

Tóm tắt: Việc triển khai các chính sách đào tạo nghề cho các gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, song còn những hạn chế, bất cập. Có một số yếu tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các chính sách này như sự chủ động của các cấp chính quyền; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ tham gia đào tạo nghề; nhận thức và thái độ của người dân; kinh tế-xã hội, sự tác động của truyền thông. Việc xác định rõ các yếu tố này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho các gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi, góp phần ổn định đời sống, tăng thu nhập cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội.
Từ khóa: Các yếu tố ảnh hưởng, huyện Đông Anh, đào tạo nghề, gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp.

11. Một số yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Đông Anh, Hà Nội

11. Một số yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Đông Anh, Hà Nội

 21:58 04/01/2020

Tóm tắt: Huyện Đông Anh đang phấn đấu trở thành quận vào năm 2020, do đó việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn đang trở thành vấn đề bức thiết. Từ chủ trương trên cần xác định các yếu tố và mức độ ảnh hưởng đến kết quả quản lí đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần vào việc giảm thiểu tỉ lệ thất nghiệp, tăng số lượng lao động nông thôn có việc làm ổn định, những lao động chưa qua đào tạo nghề được hỗ trợ học nghề, vay vốn phát triển sản xuất cũng như tự tạo việc làm. Bài viết trình bày một số yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Đông Anh, Hà Nội.
Từ khóa: Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, lao động nông thôn, huyện Đông Anh, yếu tố ảnh hưởng.

06. Một số vấn đề lí luận về công tác quản lí đào tạo nghề ở các trường cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động hiện nay

06. Một số vấn đề lí luận về công tác quản lí đào tạo nghề ở các trường cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động hiện nay

 17:12 06/03/2019

Tóm tắt: Nâng cao chất lượng quản lí đào tạo ở các trường Cao đẳng là chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng và nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Tuy nhiên, ở các trường cao đẳng nghề của nước ta hiện nay quá trình quản lí đào tạo nghề chưa đồng bộ về mục tiêu, nội dung chương trình, giáo trình, đội ngũ giáo viên; điều kiện cơ sở vật chất... còn bất cập và hạn chế nên chất lượng đào tạo nguồn nhân lực lao động còn chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường lao động. Bài viết đề cập công tác quản lí đào tạo nghề ở các trường cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động hiện nay
Từ khóa: Nghề, đào tạo nghề, quản lí đào tạo nghề, thị trường lao động.

03. Công tác tuyên truyền, giáo dục định hướng cho lực lượng lao động tham gia học nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang

03. Công tác tuyên truyền, giáo dục định hướng cho lực lượng lao động tham gia học nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang

 16:20 06/03/2019

Tóm tắt: Bài viết đề cập vài nét về thực trạng chất lượng nguồn lực lao động của tỉnh, nhu cầu và định hướng phát triển nguồn lực lao động của tỉnh trong thời gian tới, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường đào tạo nghề cho lao động, đào tạo lao động chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm,…
Từ khóa: Tuyên truyền, giáo dục hướng nghiệp, đào tạo nghề, nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực.

24. Thực trạng và biện pháp gắn kết giữa cơ sở đào tạo nghề với cộng đồng nghề trên địa bàn huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

24. Thực trạng và biện pháp gắn kết giữa cơ sở đào tạo nghề với cộng đồng nghề trên địa bàn huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

 09:33 19/09/2018

Tóm tắt: Nội dung bài báo đề cập tới thực trạng đào tạo nghề và gắn kết giữa đào tạo nghề với cộng đồng nghề trên địa bàn huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai hiện nay. Các kết quả khảo sát thực tế cho thấy, việc gắn kết đã được thực hiện ở mức trung bình trong một số lĩnh vực, nhất là trong việc các doanh nghiệp tạo cơ sở cho học viên thực hành nghề nghiệp và tiếp nhận học viên sau tốt nghiệp. Trên cơ sở phân tích các tư liệu, tác giả đề xuất 5 biện pháp nhằm nâng cao chất lượng gắn kết giữa đào tạo nghề với cộng đồng nghề trên địa bàn huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai trong bối cảnh chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế và ngành nghề của huyện Sa Pa trong tương lai gần.
Từ khoá: Đào tạo nghề, cộng đồng nghề, huyện Sa Pa.

02. Thực trạng công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho người lao động ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay

02. Thực trạng công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho người lao động ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay

 09:43 09/02/2018

Tóm tắt: Đào tạo nghề và tạo việc làm cho người là chủ trương đúng đắn, kịp thời của Chính phủ nhằm đáp ứng yêu cầu học nghề, tạo việc làm ổn định, nâng cao chất lượng nguồn lao động để hướng tới sự phát triển bền vững. Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều mô hình đào tạo nghề, và hình thức dạy nghề thích hợp. Dựa trên kết quả nghiên cứu thực trạng chất lượng công tác Đào tạo nghề và tạo việc làm, tác giả đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác Đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Từ khóa: Đào tạo nghề, tạo việc làm, người lao động, tỉnh Thái Nguyên.

29. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN  TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

29. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 23:14 01/10/2017

Tóm tắt: Bài viết khái quát thực trạng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lao động nông thôn phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các địa phương trên cả nước.
Từ khóa: đào tạo nghề, dạy nghề, lao động nông thôn, đồng bằng sông Cửu Long

14. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

14. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

 09:13 23/08/2017

Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng là một yêu cầu cấp thiết của giáo dục, đào tạo trong giai đoạn đổi mới và hội nhập sâu rộng hiện nay. Từ vai trò, yêu cầu của việc phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề, bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề theo chuẩn nghề nghiệp, là cơ sở để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cho vấn đề được đề cập.

27.	Cơ sở khoa học về quản lí đào tạo nghề theo hướng chuẩn đầu ra đáp ứng nhu cầu nhân lực

27. Cơ sở khoa học về quản lí đào tạo nghề theo hướng chuẩn đầu ra đáp ứng nhu cầu nhân lực

 14:33 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Các khái niệm cơ bản như: quản lí đào tạo nghề. Chuẩn đầu ra; - Quản lí đào tạo nghề hướng tới chất lượng theo chuẩn đầu ra như: Tiếp cận theo CIPO. Tiếp cận theo năng lực; - Nội dung quản lí đào tạo nghề theo chuẩn đầu ra theo mô hình CIPO gồm: Quản lí đầu vào. Quản lí quá trình. Quản lí đầu ra. Bối cảnh tác động đến quản lí đào tạo nghề; - Kết luận.

29.	Thực trạng và giải pháp quản lí đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực vùng đồng bằng sông Cửu Long

29. Thực trạng và giải pháp quản lí đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực vùng đồng bằng sông Cửu Long

 14:33 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Thực trạng quản lí đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực vùng đồng bằng sông Cửu Long như: Về tình hình việc làm. Về mạng lưới. Về quy mô. Về chương trình, giáo trình dạy nghề. Về đội ngũ giáo viên dạy nghề. Về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề; - Một số giải pháp quản lí đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực vùng đồng bằng sông Cửu Long như: Đối với các cấp quản lí. Đối với giảng viên, giáo viên dạy nghề. Đối với học viện; - Kết luận.

15. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG DẠY NGHỀ  THEO CHUẨN GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN DẠY NGHỀ

15. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG DẠY NGHỀ THEO CHUẨN GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN DẠY NGHỀ

 22:21 10/07/2017

Xuất phát từ những tiêu chí, tiêu chuẩn của chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề, bài viết nêu lên những đặc điểm của phát triển đổi ngũ giáo viên dạy nghề theo Chuẩn nghề nghiệp và những nội dung cần thực hiện để phát triển đổi ngũ giáo viên dạy nghề theo chuẩn nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

8. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP NGHỀ CHO HỌC VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

8. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP NGHỀ CHO HỌC VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

 16:08 03/05/2017

Quản lí hoạt động thực tập nghề là thực hiện mục tiêu của việc thực tập bằng những biện pháp tốt nhất, khả thi nhất, nhằm nâng cao hiệu quả thực tập, giúp học viên phát triển các phẩm chất, năng lực trong thực tiễn nghề. Bài viết này đề cập việc quản lí hoạt động thực tập nghề cho học viên ở các trường trung cấp nghề hiện nay.

33.	Đào tạo nghề theo định hướng chuẩn đầu ra

33. Đào tạo nghề theo định hướng chuẩn đầu ra

 15:53 20/04/2017

Việc xây dựng và công bố chuẩn đầu ra đang là xu hướng mà các cơ sở đào tạo quan tâm thực hiện nhằm mục đích tổ chức đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và xã hội. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả đề cập khái niệm và quy trình đào tạo nghề theo định hướng chuẩn đầu ra.

13. Tăng cường mối liên hệ giữa đào tạo nghề với sử dụng nguồn nhân lực ở các cơ sở sản xuất

13. Tăng cường mối liên hệ giữa đào tạo nghề với sử dụng nguồn nhân lực ở các cơ sở sản xuất

 16:21 30/03/2017

Nhu cầu, nhiệm vụ đào tạo của các trường cao đẳng, đại học nói chung, trường trung cấp nghề nói riêng luôn xuất phát từ đòi hỏi khách quan của thực tiễn sản xuất. Do đó, xuất hiện mối liên hệ biện chứng giữa đào tạo của nhà trường với các cơ sở sản xuất, giữa đào tạo và sử dụng kết quả đào tạo. Chất lượng nguồn nhân lực cở các trường trung cấp nghề có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng lao động nghề nghiệp của người lao động được tuyển làm việc tại các cơ sở sản xuất. Do đó, tăng cường mối liên hệ với cơ sở sản xuất là nội dung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở các cơ sở đào tạo nghề tại các trường đào tạo nghề hiện nay.

04. Thực trạng và biện pháp quản lí đào tạo theo tiếp cận dựa trên kết quả tại Trường Trung cấp Kĩ thuật - Công nghệ Lê Quý Đôn

04. Thực trạng và biện pháp quản lí đào tạo theo tiếp cận dựa trên kết quả tại Trường Trung cấp Kĩ thuật - Công nghệ Lê Quý Đôn

 15:18 24/03/2017

Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng quản lí đào tạo tại trường Trung cấp Kĩ thuật - Công nghệ Lê Quý Đôn, qua đó đề xuất các biện pháp quản lí theo tiếp cận dựa trên kết quả. Các biện pháp do chúng tôi đề xuất mang tính mới và được đánh giá cấp thiết và khả thi, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nghề trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Quản lí đào tạo, đào tạo nghề, quản lí dựa trên kết quả.

8. Thiết kế bài dạy học tích hợp  trong đào tạo nghề

8. Thiết kế bài dạy học tích hợp trong đào tạo nghề

 15:09 23/02/2017

Bài báo trình bày quan điểm về dạy học tích hợp và thiết kế bài dạy học tích hợp trong đào tạo nghề.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây