55. Thực trạng đổi mới phương pháp dạy học môn Tâm lí học theo đào tạo học chế tín chỉ hiện nay ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

55. Thực trạng đổi mới phương pháp dạy học môn Tâm lí học theo đào tạo học chế tín chỉ hiện nay ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

 10:23 19/09/2018

Tóm tắt: Bộ môn Tâm lí học được xem là môn học đặc thù của ngành sư phạm. Môn học này cung cấp cho sinh viên những cơ sở về tâm lí con người, những quy luật phát triển, nguồn gốc hiện tượng tâm lí; sự hình thành phát triển nhân cách, đặc điểm tâm lí lứa tuổi học sinh, đặc điểm tâm lí nhân cách người giáo viên bậc học... từ đó, giúp người học hình thành và phát triển các kĩ năng nghề nghiệp. Sự thay đổi hình thức đào tạo từ niên chế sang đào tạo theo học chế tín chỉ hiện nay đối với các trường cao đẳng sư phạm đã tạo ra một bước ngoặt khá lớn, trong đó có vấn đề trọng tâm chính là việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tâm lí học hiện nay trong các trường sư phạm.
Từ khóa: Tâm lí học, đào tạo tín chỉ, phương pháp dạy học.

66. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THƯỜNG XUYÊN CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO

66. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THƯỜNG XUYÊN CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO

 12:15 23/08/2017

Xác định tầm quan trọng và các nhân tố ảnh hưởng đến rèn luyện các kĩ năng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa Sư phạm Thể dục thể thao trong các trường đại học sư phạm. Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên thể dục thể thao theo học chế tín chỉ hiện nay, bài viết này trình bày bẩy nhóm kĩ năng cơ bản về nghiệp vụ sư phạm và các hình thức tổ chức cần phải hình thành và rèn luyện cho sinh viên trong quá trình đào tạo giáo viên ở các trường đại học sư phạm.

24. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT HUY NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC TRONG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

24. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT HUY NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC TRONG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

 08:14 11/07/2017

Sự khác biệt trong đào tạo theo học chế tín chỉ so với đào tạo theo niên chế ở các trường đại học đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy, quy trình giảng dạy theo hướng phát huy vai trò và phát triển năng lực sinh viên đã được quan tâm ở Trường Đại học Hà Tĩnh trong những năm qua. Từ kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy tại Trường Đại học Hà Tĩnh, bài viết đánh giá thực trạng vấn đề này và đề ra các giải pháp đổi mới quá trình dạy học nhằm phát triển năng lực sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

53.	Tổ chức hoạt động tự học của sinh viên cao đẳng theo đào tạo tín chỉ với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

53. Tổ chức hoạt động tự học của sinh viên cao đẳng theo đào tạo tín chỉ với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

 16:05 20/04/2017

Bài báo này trình bày các vấn đề tổ chức hoạt động tự học của sinh viên cao đẳng theo đào tạo tín chỉ với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin.

14.	Một số biện pháp quản lí hoạt động tự học theo đào tạo tín chỉ của sinh viên cao đẳng Y tế

14. Một số biện pháp quản lí hoạt động tự học theo đào tạo tín chỉ của sinh viên cao đẳng Y tế

 16:27 19/04/2017

Bài báo này trình bày một số biện pháp quản lí hoạt động tự học theo đào tạo tín chỉ của sinh viên cao đẳng Y tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

16. Vấn đề học tập theo hình thức đào tạo tín chỉ của học sinh, sinh viên khoa giáo dục tiểu học - mầm non trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

16. Vấn đề học tập theo hình thức đào tạo tín chỉ của học sinh, sinh viên khoa giáo dục tiểu học - mầm non trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

 09:23 05/04/2017

Chuyển từ đào tạo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ đã chứng minh tính cần thiết cho trường cao đẳng để theo kịp xu hướng giáo dục hiện đại. Cùng với cả nước, Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh đã thực hiện hệ thống đào tạo tín chỉ. Việc xem xét và đánh giá hệ thống đào tạo tín chỉ trong những năm gần đây phản ánh rằng cùng với việc cải cách phương pháp dạy, sinh viên nên đổi mới phương pháp học của họ để đạt đến chất lượng dạy học tốt hơn trong phương thức mới.

55. Phát triển năng lực tự học trong đào tạo tín chỉ cho sinh viên các trường sư phạm

55. Phát triển năng lực tự học trong đào tạo tín chỉ cho sinh viên các trường sư phạm

 14:19 28/02/2017

Bài báo trình bày về năng lực tự học; phát triển năng lực tự học trong đào tạo theo tín chỉ cho sinh viên các trường sư phạm; một số vấn đề cần tập trung thực hiện để phát triển năng lực tự học trong đào tạo tín chỉ cho sinh viên các trường sư phạm.

13. Đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục học phù hợp phương thức đào tạo tín chỉ ở trường đại học Hồng Đức

13. Đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục học phù hợp phương thức đào tạo tín chỉ ở trường đại học Hồng Đức

 16:07 13/02/2017

Bài báo trình bày đánh giá về sử dụng phương pháp dạy học môn giáo dục học áp dụng học chế tín chỉ và đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục học phù hợp phương thức đào tạo tín chỉ góp phần nâng cao hiệu quả đò tạo của nhà trường theo phương thức mới ở trường đại học Hồng Đức.

21. Bồi dưỡng năng lực tự học vật lí cho sinh viên đại học Đồng Tháp trong đào tạo tín chỉ

21. Bồi dưỡng năng lực tự học vật lí cho sinh viên đại học Đồng Tháp trong đào tạo tín chỉ

 15:19 13/01/2017

Bài báo trình bày phương pháp bồi dưỡng năng lực tự học vật lí cho sinh viên đại học Đồng Tháp trong đào tạo tín chỉ nhằm nâng cao hiệu quả quá trình tự học, chủ động học tập, tự kiểm tra đánh giá của sinh viên.

8. Thực trạng kĩ năng học tập của sinh viên trong môi trường đào tạo tín chỉ ở đồng bằng sông Cửu Long

8. Thực trạng kĩ năng học tập của sinh viên trong môi trường đào tạo tín chỉ ở đồng bằng sông Cửu Long

 16:57 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng kĩ năng học tập của sinh viên trong đào tạo tín chỉ ở đồng bằng sông Cửu Long, một số khó khăn khi chuyển đổi phương thức đào tạo và đề xuất một số biện pháp nhằm hình thành và phát triển kĩ năng học tập của sinh viên phù hợp với môi trường đào tạo tín chỉ (nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cố vấn học tập; hình thành các câu lạc bộ học tập thông qua Đoàn Thanh niên; biên soạn tài liệu bồi dưỡng kĩ năng học tập ngay từ khóa đầu).
Từ khóa: kĩ năng học tập, sinh viên, đào tạo tín chỉ, đồng bằng sông Cửu Long

15. Đổi mới phương pháp đánh giá môn Giáo dục học ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội theo mô hình đào tạo tín chỉ

15. Đổi mới phương pháp đánh giá môn Giáo dục học ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội theo mô hình đào tạo tín chỉ

 11:22 29/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập chức năng của kiểm tra, đánh giá về mặt lí luận; phân tích thực trạng đánh giá môn Giáo dục học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo theo tín chỉ ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội qua khảo sát thực tế và đưa ra một số đề xuất nhằm đổi mới phương pháp đánh giá môn Giáo dục học đáp ứng yêu cầu đào tạo theo tín chỉ ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đối với nhà trường, các nhà giáo dục và đối với sinh viên.
Từ khóa: đổi mới phương pháp đánh giá, Giáo dục học, đào tạo tín chỉ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

14. Một số vấn đề đặt ra trong giảng dạy các môn Lí luận chính trị trong điều kiện đào tạo tín chỉ ở Đại học Đà Nẵng

14. Một số vấn đề đặt ra trong giảng dạy các môn Lí luận chính trị trong điều kiện đào tạo tín chỉ ở Đại học Đà Nẵng

 10:37 27/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến một số mâu thuẫn trong giảng dạy các môn Lí luận chính trị ở Đại học Đà Nẵng theo học chế tín chỉ, qua đó đưa ra một số giải pháp cụ thể để khắc phục.
Từ khóa: Lí luận chính trị, đào tạo tín chỉ, Đại học Đà Nẵng.

22. Mạng xã hội và lớp học ảo trong phương thức đào tạo tín chỉ

22. Mạng xã hội và lớp học ảo trong phương thức đào tạo tín chỉ

 15:00 13/09/2016

Bài viết trình bày việc nghiên cứu sử dụng công cụ mạng xã hội và blog để xây dựng những "cộng đồng học tập ảo" – lớp học và tổ học tập ảo có tác dụng bổ sung có hiệu cho sự thiếu vắng của lớp học, tổ học tập trong phương thức đào tạo theo tín chỉ.

14. Kĩ năng diễn đạt ngôn ngữ của sinh viên sư phạm trong đào tạo theo tín chỉ

14. Kĩ năng diễn đạt ngôn ngữ của sinh viên sư phạm trong đào tạo theo tín chỉ

 15:43 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày quan niệm về kĩ năng diễn đạt ngôn ngữ và đặc điểm, biểu hiện kĩ năng diễn đạt ngôn ngữ của sinh viên sư phạm. Từ đó, có cơ sở và hướng để phát triển các kĩ năng diễn đạt ngôn ngữ cho sinh viên sư phạm là tác động, phát triển các kĩ năng thành phần như đã phân tích, chỉ ra.
Từ khóa: kĩ năng, diễn đạt ngôn ngữ, sinh viên sư phạm, đào tạo tín chỉ.

15. Đào tạo tín chỉ tại Trường Đại học Bạc Liêu - một số hạn chế và biện pháp khắc  phục

15. Đào tạo tín chỉ tại Trường Đại học Bạc Liêu - một số hạn chế và biện pháp khắc phục

 14:23 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số nhận xét về ưu điểm, hạn chế của công tác đào tạo theo tín chỉ tại Trường Đại học Bạc Liêu và đưa ra một số biện pháp giúp nâng cao hiệu quả đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường.
Từ khóa: Đào tạo tín chỉ, Đại học Bạc Liêu, hạn chế, biện pháp khắc phục.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây