48. THIẾT KẾ BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC  GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

48. THIẾT KẾ BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

 06:02 29/07/2020

Tóm tắt: Đánh giá năng lực giảng viên là đánh giá năng lực làm việc được thể hiện ở mức độ hoàn thành nhiệm vụ khi thực hiện các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn khác phục vụ nhà trường, cộng đồng, xã hội. Bài viết đề cập đến việc thiết kế bộ công cụ phục vụ cho hoạt động đánh giá này của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Nghiên cứu thủ tục quy trình, công cụ đánh giá năng lực giảng viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là phù hợp với xu thế đổi mới cơ chế quản lí nhân sự hiện nay, góp phần phát triển đội ngũ, gia tăng hiệu suất công việc của giảng viên và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
Từ khóa: đánh giá, đánh giá năng lực, giảng viên, chuẩn nghề nghiệp.

10. Đánh giá năng lực sáng tạo của học sinh trung học cơ sở trong dạy học đọc hiểu văn bản văn học

10. Đánh giá năng lực sáng tạo của học sinh trung học cơ sở trong dạy học đọc hiểu văn bản văn học

 23:28 19/01/2020

Tóm tắt: Đánh giá năng lực người học được xem là yếu tố đầu tiên, quan trọng chi phối đến các thành tố khác của quá trình dạy học. Trên cơ sở bàn về đánh giá năng lực, các hình thức và công cụ đánh giá, bài báo tập trung đi sâu vào đánh giá năng lực sáng tạo của học sinh trung học cơ sở trong đọc hiểu văn bản văn học. Theo đó, để đánh giá năng lực sáng tạo của học sinh trong đọc hiểu văn bản văn học cần xác lập được cấu trúc năng lực sáng tạo với các thành tố, chỉ số có thể đo lường được. Trên cơ sở bảng cấu trúc năng lực sáng tạo đề xuất, tác giả đã xây dựng một số công cụ đánh giá năng lực sáng tạo của học sinh trung học cơ sở trong đọc hiểu văn bản văn học nhằm giúp giáo viên có thể thực hiện hoạt động này ở nhà trường, thu thập minh chứng về mức độ sáng tạo của học sinh trong đọc hiểu văn bản văn học, từ đó có những điều chỉnh cần thiết trong dạy và học.
Từ khóa: Đánh giá năng lực, đánh giá sáng tạo, đọc hiểu văn bản văn học.

05. Mô hình đánh giá năng lực đầu ra của sinh viên tốt nghiệp ngành quốc tế học tại Việt Nam

05. Mô hình đánh giá năng lực đầu ra của sinh viên tốt nghiệp ngành quốc tế học tại Việt Nam

 04:48 26/11/2018

Tóm tắt: Mục tiêu của giáo dục Việt Nam là chủ động hội nhập và nâng cao chất lượng đào tạo. Việc xây dựng mô hình đánh giá năng lực đầu ra của sinh viên là cơ sở để điều chỉnh chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội. Năng lực đầu ra của sinh viên phản ánh hiện thực quá trình giáo dục và đào tạo của nhà trường. Trong xu thế cạnh tranh toàn cầu, các trường đại học chú trọng vào việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, có khả năng cạnh tranh và đủ năng lực tham gia vào thị trường lao động quốc tế. Sinh viên ngành Quốc tế học được đào tạo về các lĩnh vực quốc tế vì vậy việc đánh giá năng lực đầu ra là tiền đề nhằm khẳng định vị thế chất lượng của nguồn nhân lực từ ngành đào tạo này.
Từ khóa: Mô hình đánh giá, năng lực đầu ra, Quốc tế học, đánh giá năng lực, chất lượng đào tạo.

57. Những nguyên tắc cơ bản trong việc đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên khi dạy học phần Triết học - trong môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

57. Những nguyên tắc cơ bản trong việc đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên khi dạy học phần Triết học - trong môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

 11:00 26/10/2018

Tóm tắt: Trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay, kiểm tra, đánh giá được coi là khâu đột phá và có ý nghĩa quan trọng. Qua thực tiễn việc dạy học và đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học - Môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, bài viết đưa ra những nguyên tắc cơ bản trong việc đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn ở các trường đại học, cao đẳng trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Đánh giá năng lực, giải quyết vấn đề, nguyên tắc cơ bản, Triết học.

12. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC VÀO THỰC TIỄN  CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC VI SINH VẬT - SINH HỌC 10

12. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC VÀO THỰC TIỄN CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC VI SINH VẬT - SINH HỌC 10

 03:48 28/06/2018

Tóm tắt:Vận dụng kiến thức vào thực tiễn là một năng lực thành tố của năng lực sinh học trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Việc hình thành, phát triển và đánh giá năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn là nhiệm vụ của người giáo viên sinh học khi thực hiện dạy học chương trình mới. Trong bài viết này, trên cơ sở nghiên cứu định nghĩa năng lực, cấu trúc năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn, chúng tôi đề xuất quy trình và các biện pháp đánh giá năng lực và vận dụng quy trình và các biện pháp đó trong dạy học phần Sinh học vi sinh vật - Sinh học 10.
Từ khóa: vận dụng kiến thức vào thực tiễn, năng lực, năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đánh giá, đánh giá năng lực.

21.Bồi dưỡng năng lực vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn cho học sinh Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành

21.Bồi dưỡng năng lực vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn cho học sinh Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành

 10:39 16/07/2017

Bài viết giới thiệu vai trò của Toán học trong thực tiễn cuộc sống, yêu cầu đổi mới nội dung dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh. Trên cơ sở những luận điểm rút ra từ các nghiên cứu của OECD, PISA và thực tế giảng dạy ở Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, bài viết chỉ ra những nội dung dạy học gắn với thực tiễn, đưa ra hệ thống bài tập khuyến nghị, và đề xuất thang đo đánh giá năng lực học sinh.

12. Thiết kế công cụ đánh giá năng lực sáng tạo của học sinh trong quá trình tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường phổ thông

12. Thiết kế công cụ đánh giá năng lực sáng tạo của học sinh trong quá trình tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường phổ thông

 04:02 05/07/2017

Tóm tắt: Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là một trong những đổi mới trong chương trình giáo dục phổ thông mới sau năm 2015. Tuy vậy, ngoài quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo thì đánh giá năng lực sáng tạo của học sinh trong quá trình tham gia các hoạt động này cũng đang được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Bài viết đề xuất phương án đánh giá năng lực sáng tạo của học sinh và kết quả thu được từ thực nghiệm.
Từ khóa: trải nghiệm sáng tạo, đánh giá năng lực, công cụ đánh giá.

48. Sử dụng sơ đồ tư duy để kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông

48. Sử dụng sơ đồ tư duy để kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông

 04:09 31/03/2017

Sơ đồ tư duy là một cách thức tuyệt vời để ghi nhớ kiến thức.Sử dụng sơ đồ tư duy trong quá trình dạy học và kiểm tra, đánh giá, sẽ giúp phát triển năng lực của người học.Và hiện nay, nó là một phương pháp dạy học hiện đại trên thế giới bao gồm cả Việt Nam.

12. Các tiêu chí và nội dung đánh giá năng lực thích ứng nghề của sinh viên cao đẳng sư phạm

12. Các tiêu chí và nội dung đánh giá năng lực thích ứng nghề của sinh viên cao đẳng sư phạm

 03:06 13/01/2017

Bài báo trình bày các tiêu chí và nội dung đánh giá năng lực thích ứng nghề của sinh viên cao đẳng sư phạm qua nghiên cứu các vấn đề lí luận, thực tiễn và tiếp thu, tham khảo ý kiến, quan điểm các nhà khoa học.

2. Xây dựng các tiêu chí đánh giá năng lực nghiệp vụ sư phạm và nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường sư phạm

2. Xây dựng các tiêu chí đánh giá năng lực nghiệp vụ sư phạm và nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường sư phạm

 04:41 07/01/2017

Bài báo trình bày khái quát về xây dựng và định hướng các tiêu chí đánh giá năng lực nghiệp vụ sư phạm và nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường sư phạm.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây