50. THỰC TRẠNG KĨ NĂNG HỌC TẬP THEO NHÓM  CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC HIỆN NAY

50. THỰC TRẠNG KĨ NĂNG HỌC TẬP THEO NHÓM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC HIỆN NAY

 10:44 15/09/2020

Tóm tắt: Học tập theo nhóm vừa là một yêu cầu vừa là một phương pháp học được khuyến khích áp dụng rộng rãi, nhất là đối với sinh viên. Trong xu thế hội nhập của đất nước, vai trò của phương pháp học này càng trở nên quan trọng trong việc góp phần nâng cao hiệu quả học tập của người học nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung. Bài viết phân tích một số kĩ năng học tập nhóm trong sinh viên Trường Đại học Hồng Đức nhằm đề xuất các giải pháp giúp nâng cao hiệu quả học tập theo nhóm, qua đó phát triển các kĩ năng hợp tác, chia sẻ, tư duy phản biện,… góp phần nâng cao chất lượng học tập cho sinh viên, đáp ứng yêu cầu đào tạo của Nhà trường.
Từ khóa: kĩ năng học tập, học tập theo nhóm, sinh viên, Đại học Hồng Đức

11. HÌNH THÀNH THÁI ĐỘ ĐÚNG ĐẮN ĐỐI VỚI TỆ NẠN XÃ HỘI  CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC  THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM TÁC ĐỘNG

11. HÌNH THÀNH THÁI ĐỘ ĐÚNG ĐẮN ĐỐI VỚI TỆ NẠN XÃ HỘI CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM TÁC ĐỘNG

 15:31 29/07/2020

Tóm tắt: Kết quả khảo sát thái độ của sinh viên Trường Đại học Hồng Đức (năm học 2018-2019) đối với tệ nạn xã hội cho thấy: Sinh viên có nhận thức đầy đủ về tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, ở một bộ phận sinh viên thì nhận thức đó chưa tỉ lệ thuận với thái độ của chính họ về tệ nạn xã hội. Sau khi sử dụng phương pháp thực nghiệm với những nội dung tác động phong phú, kết quả khảo sát lại cho thấy thái độ của sinh viên đối với tệ nạn xã hội đã thay đổi theo chiều hướng tích cực. Hầu hết sinh viên tham gia thực nghiệm không còn thờ ơ trước các tệ nạn xã hội, sẵn sàng tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.
Từ khóa: Hình thành, thái độ, tệ nạn xã hội, sinh viên, Đại học Hồng Đức, phương pháp thực nghiệm tác động.

3. HỌC TẬP VÀ VẬN DỤNG PHONG CÁCH LÀM VIỆC KHOA HỌC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

3. HỌC TẬP VÀ VẬN DỤNG PHONG CÁCH LÀM VIỆC KHOA HỌC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

 16:09 26/05/2020

Tóm tắt: Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Trường Đại học Hồng Đức trong những năm qua đã quán triệt và tổ chức thực hiện cuộc vận động này trên phạm vi toàn trường. Trong cuộc vận động này, Nhà trường hướng trọng tâm vào việc học tập và làm theo phong cách làm việc khoa học của Hồ Chí Minh. Bài viết khái quát những đặc trưng của phong cách làm việc khoa học, nội dung, cách thức và kết quả mà cuộc vận động này đã thu được ở Trường Đại học Hồng Đức.
Từ khóa: Hồ Chí Minh, phong cách làm việc khoa học, Đại học Hồng Đức.

64. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN LÍ THUYẾT ÂM NHẠC CƠ BẢN  CHO SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

64. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN LÍ THUYẾT ÂM NHẠC CƠ BẢN CHO SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

 12:15 23/08/2017

Lí thuyết âm nhạc cơ bản là môn học quan trọng, là cơ sở đặt nền móng cho việc học tập âm nhạc. Tuy nhiên, thực tiễn trong quá trình dạy học cho thấy nhiều sinh viên chưa hứng thú với môn học và cho rằng kiến thức rất trừu tượng, khó hiểu. Mặt khác, chương trình đào tạo, tài liệu học tập, phương pháp dạy học vẫn còn nhiều điều bất cập. Bài viết này đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn âm nhạc cho sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Hồng Đức hiện nay.

50. Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, đánh giá chuẩn đầu ra tin học tại Trường Đại học Hồng Đức

50. Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, đánh giá chuẩn đầu ra tin học tại Trường Đại học Hồng Đức

 15:36 19/07/2017

Bài báo trình bày cơ sở lí luận , thực tiễn của việc đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá chuẩn đầu ra Tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kiểm tra, đánh giá đó.

69. Dạy học tích hợp với học phần “Lí luận và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non” tại Trường Đại học Hồng Đức

69. Dạy học tích hợp với học phần “Lí luận và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non” tại Trường Đại học Hồng Đức

 15:07 13/07/2017

Bài viết trình bày một số vấn đề tóm lược về khái niệm tích hợp và dạy học tích hợp; tình hình dạy học tích hợp của ngành học mầm non và đào tạo giáo viên mầm non hiện nay; ví dụ trong dạy học học phần “Lí luận và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non” tại Trường Đại học Hồng Đức.

67. Tăng cường giáo dục đề nâng cao nhận thức cho sinh viên trường Đại học Hồng Đức về chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay

67. Tăng cường giáo dục đề nâng cao nhận thức cho sinh viên trường Đại học Hồng Đức về chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay

 15:07 13/07/2017

Bài viết trình bày về các chính sách xã hội dành cho đối tượng là học sinh, sinh viên đang thực hiện tại trường Đại học Hồng Đức; thực trạng nhận thức và một số biện pháp tăng cường giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên trường Đại học Hồng Đức về chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

20. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên dân tộc thiểu số trường đại học Hồng Đức

20. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên dân tộc thiểu số trường đại học Hồng Đức

 14:22 13/07/2017

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu các yếu tố khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến mức độ thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên dân tộc thiểu số trường đại học Hồng Đức.

79.	Thực trạng mức độ thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên dân tộc thiểu số trường Đại học Hồng Đức

79. Thực trạng mức độ thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên dân tộc thiểu số trường Đại học Hồng Đức

 15:20 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Khái niệm về công cụ; - Phương pháp nghiên cứu; - Kết quả nghiên cứu như sau: Phân tích kết quả mức độ thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên dân tộc thiểu số và mức độ thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên dân tộc thiểu số theo các nhóm khách thể.

46.	MỘT SỐ BIỆN PHÁP HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO SINH VIÊN HỆ SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

46. MỘT SỐ BIỆN PHÁP HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO SINH VIÊN HỆ SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

 14:45 24/04/2017

Ngày nay, Công nghệ thông tin (CNTT) này càng quan trọng trong tất cả lĩnh vực của cuộc sống. CNTT trở thành công cụ giúp phát triển kinh tế xã hội, đổi mới giáo dục và khoa học kỹ thuật. Bài viết này đề cập đến việc xây dựng một số phương pháp hình thành và phát triển kỹ năng CNTT cho sinh viên sư phạm tại trường Đại học Hồng Đức để cải thiện kết quả đào tạo của giáo viên tại trường đại học Hồng Đức, Thanh Hoá.

43. Thực trạng học từ vựng trong các bài đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành xã hội học của sinh viên ngành xã hội học, khoa học xã hội, Trường Đại học Hồng Đức

43. Thực trạng học từ vựng trong các bài đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành xã hội học của sinh viên ngành xã hội học, khoa học xã hội, Trường Đại học Hồng Đức

 15:23 01/03/2017

Bài báo trình bày thực trạng học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Lao động - xã hội của sinh viên khoa Khoa học xã hội, trường Đại học Hồng Đức, về nhận thức, thái độ, cách học, những khó khăn của sinh viên trong việc học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành trong các bài đọc hiểu; từ đó các tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm cải thiện việc học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên.

9. Thực trạng giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên Trường Đại học Hồng Đức - Thanh Hóa

9. Thực trạng giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên Trường Đại học Hồng Đức - Thanh Hóa

 14:18 15/09/2016

Bài viết đề cập thực trạng giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên Trường Đại học Hồng Đức - Thanh Hóa, trong đó tập trung phân tích các kĩ năng cơ bản như: kĩ năng xác định mục tiêu; kĩ năng tự nhận thức về bản thân; kĩ năng giáo tiếp; kĩ năng ra quyết định.

10. Thực trạng rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Hồng Đức

10. Thực trạng rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Hồng Đức

 11:02 15/09/2016

Làm việc nhóm là hoạt động học tập có nhiều ưu điểm trong quá trình dạy học hiện nay, giúp các thành viên trong lớp học gắn kết hơn, thúc đẩy tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong quá trình học tập, cũng như phát huy được trí tuệ của tập thể trong quá trình khám phá tri thức. Bài viết đề cập thực trạng rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Hồng Đức, đánh giá thực trạng kĩ năng làm việc nhóm của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Hồng Đức. Từ đó rút ra kết luận về những nguyên nhân ảnh hưởng đến quá trình làm việc nhóm, giúp giảng viên lựa chọn phương pháp rèn kĩ năng làm việc nhóm cho sinh viên đạt kết quả.

17. Đánh giá thực trạng hoạt động thể dục thể thao ngoại khoá của sinh viên trường Đại học Hồng Đức

17. Đánh giá thực trạng hoạt động thể dục thể thao ngoại khoá của sinh viên trường Đại học Hồng Đức

 14:59 04/09/2016

Bài báo trình bày thực trạng hoạt động thể dục thể thao ngoại khoá của sinh viên trường Đại học Hồng Đức (về chương trình và phương pháp tổ chức quá trình giáo dục cho sinh viên không chuyên; về hoạt động thể dục thể thao ngoại khoá; về đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục thể chất; về thể lực của sinh viên) và một số đánh giá.

3. Thực trạng và biện pháp giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên trường Đại học Hồng Đức

3. Thực trạng và biện pháp giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên trường Đại học Hồng Đức

 11:12 04/09/2016

Bài báo trình bày về thực trạng văn hóa học đường của sinh viên trường Đại học Hồng Đức hiện nay ; một số biện pháp giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên trường Đại học Hồng Đức (xây dựng môi trường học đường văn minh, thân thiện; xây dựng, triển khai tập huấn cho sinh viên những chuyên đề riêng về văn hóa học đường, giáo dục văn hóa học đường; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên; xây dựng hệ thống nội quy, quy định của nhà trường về văn hóa học đường và hệ giá trị riêng của trường; bồi dưỡng kiến thức và năng lực tập huấn về văn hóa học đường cho cán bộ quản lí sinh viên, cán bộ đoàn, giáo viên chủ nhiệm.

19. Tính tự giác, tích cực của sinh viên Trường Đại học Hồng Đức trong giờ học Giáo dục thể chất

19. Tính tự giác, tích cực của sinh viên Trường Đại học Hồng Đức trong giờ học Giáo dục thể chất

 11:27 25/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng công tác giáo dục thể chất ở trường Đại học Hồng Đức (về nhận thức của học sinh, sinh viên về vai trò của tập luyện thể dục thể thao; về điều kiện đảm bảo cho công tác giáo dục thể chất).
Từ khóa: tính tự giác, tích cực, sinh viên, Đại học Hồng Đức, giáo dục thể chất.

21. Một số dạng bài tập bổ trợ rèn luyện kĩ năng viết cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh Trường Đại học Hồng Đức

21. Một số dạng bài tập bổ trợ rèn luyện kĩ năng viết cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh Trường Đại học Hồng Đức

 14:36 16/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày những lưu ý khi xây dựng hệ thống bài tập bổ trợ rèn luyện kĩ năng viết tiếng Anh; một số dạng bài tập luyện viết dành cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Anh Trường Đại học Hồng Đức.
Từ khóa: bài tập, bổ trợ, kĩ năng viết, sinh viên, chuyên ngành, tiếng Anh, Đại học Hồng Đức.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây