36.	 Rèn luyện năng lực dạy học của sinh viên khoa Lịch sử - trường đại học sư phạm Hà Nội qua hoạt động thực hành nghiệp vụ sư phạm

36. Rèn luyện năng lực dạy học của sinh viên khoa Lịch sử - trường đại học sư phạm Hà Nội qua hoạt động thực hành nghiệp vụ sư phạm

 15:28 19/07/2017

Bài báo trình bày vai trò, ý nghĩa của việc hình thành và phát triển năng lực dạy học cho sinh viên khoa Lịch sử - trường ĐHSPHN, thực tiễn của công tác này và đưa ra một số hình thức để rèn luyện NLDH cho sinh viên khoa Lịch sử của trường.

10. Tăng cường quản lí nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn giáo dục quốc phòng-an ninh ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội hiện nay

10. Tăng cường quản lí nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn giáo dục quốc phòng-an ninh ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội hiện nay

 10:22 13/07/2017

Bài báo trình bày một số biện pháp quản lí nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn giáo dục quốc phòng-an ninh ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội hiện nay: nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác giáo dục quốc phòng-an ninh cho đội ngũ giảng viên; xây dựng chương trình, kế hoạch dạy học; đổi mới phương pháp dạy học; tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên.

02. Giáo dục đạo đức cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội theo nội dung “Thư gửi thanh niên” (1965) của Chủ tịch Hồ Chí Minh

02. Giáo dục đạo đức cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội theo nội dung “Thư gửi thanh niên” (1965) của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 14:11 09/07/2017

Tóm tắt: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới việc đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, trong “Thư gửi thanh niên” (1965) đã thể hiện rất rõ những mong muốn và căn dặn của Người trong việc giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ nói chung, giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên nói riêng. Qua phân tích những giá trị trong “Thư gửi thanh niên”, bài viết đề xuất một số giải pháp giáo dục đạo đức cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hiện nay.
Từ khóa: Thư gửi thanh niên, giáo dục đạo đức sinh viên, Đại học Sư phạm Hà Nội.

28. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa lịch sử trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954-1975

28. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa lịch sử trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954-1975

 14:52 01/03/2017

Việc dạy học Lịch sử đòi hỏi thống nhất cao, chặt chẽ giữa mục tiêu – nội dung dạy học với các phương pháp và hệ thống thao tác cụ thể. Bài báo đã tập trung tìm hiểu những đặc điểm của nội dung kiến thức lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954-1975 trong chương trình lịch sử ở phổ thông hiện nay; từ đó định hướng pháp dạy học phù hợp và đặt ra một số yêu cầu đối với việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên đang theo học tại khoa lịch sử trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

25. Hình thức đào tạo từ xa ở Trường Đại học sư phạm Hà Nội với việc nâng chuẩn đội ngũ giáo viên

25. Hình thức đào tạo từ xa ở Trường Đại học sư phạm Hà Nội với việc nâng chuẩn đội ngũ giáo viên

 15:25 04/01/2017

Bài báo trình bày hình thức đào tạo từ xa ở Trường Đại học sư phạm Hà Nội với việc nâng chuẩn đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu học tập và yêu cầu xã hội hiện nay.

7. Thực trạng nhận thức giáo dục giá trị sống của sinh viên Trường Đại  học sư phạm Hà Nội

7. Thực trạng nhận thức giáo dục giá trị sống của sinh viên Trường Đại học sư phạm Hà Nội

 09:00 01/11/2016

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng về vai trò, nội dung, và những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả giáo dục giá trị sống của sinh viên Trường Đại học sư phạm Hà Nội và những kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại trường đại học sư phạm.

12. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm tại Khoa Toán Tin Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Yêu cầu - Thực tiễn - Giải pháp

12. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm tại Khoa Toán Tin Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Yêu cầu - Thực tiễn - Giải pháp

 08:37 27/09/2016

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên các trường đại học sư phạm nói chung, Đại học Sư phạm Hà Nội nói riêng là một yêu cầu quan trọng trong tình hình hiện nay. Qua kết quả khảo sát trên 100 giáo viên ở Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình và thực tế yêu cầu đặt ra của công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện hiện nay, bài viết đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Khoa Toán Tin Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

5. Các biện pháp nâng cao chất lượng quản lí giáo dục chính trị cho sinh viên trường đại học sư phạm Hà Nội

5. Các biện pháp nâng cao chất lượng quản lí giáo dục chính trị cho sinh viên trường đại học sư phạm Hà Nội

 10:38 12/09/2016

Bài viết đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lí giáo dục chính trị cho sinh viên trường đại học sư phạm hà nội, gồm: nâng cao trách nhiệm và năng lực tiến hành giáo dục chính trị cho các chủ thể giáo dục trong nhà trường đảm bảo tính toàn diện, hiệu quả; nâng cao chất lượng xây dựng và triển khai nội dung, chương trình, kế hoạch giáo dục chính trị cho sinh viên; thường xuyên đổi mới phương thức giáo dục chính trị cho sinh viên trong nhà trường; tăng cường kiểm tra, đánh giá, tổng kết kinh nghiệm quản lí giáo dục chính trị cho sinh viên; đẩy mạnh hoạt động tự giáo dục, tự quản lí, xây dựng môi trường sư phạm mẫu mực trong nhà trường của sinh viên.

19. Phát triển nguồn nhân lực khoa Giáo dục mầm Non trường Đại học Sư phạm Hà Nội đáp ứng yêu cầu hội nhập

19. Phát triển nguồn nhân lực khoa Giáo dục mầm Non trường Đại học Sư phạm Hà Nội đáp ứng yêu cầu hội nhập

 11:34 04/09/2016

Bài báo trình bày về quá trình phát triển nguồn nhân lực của khoa Giáo dục mầm Non trường Đại học Sư phạm Hà Nội; một số bài học kinh nghiệm sau 30 năm phát triển nguồn nhân lực khoa Giáo dục mầm Non trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

17. Khoa Giáo dục mầm Non trường Đại học Sư phạm Hà Nội - 30 năm xây dựng và phát triển

17. Khoa Giáo dục mầm Non trường Đại học Sư phạm Hà Nội - 30 năm xây dựng và phát triển

 11:12 04/09/2016

Bài báo trình bày về sự phát triển của khoa Giáo dục mầm Non trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong quá trình 30 năm xây dựng và phát triển: giai đoạn khởi đầu; giai đoạn phát triển và hội nhập (đào tạo cử nhân khoa học hệ chính quy; đào tạo sau đại học; hoạt động nghiên cứu khoa học); liên kết nghiên cứu đào tạo quốc tế; sự phát triển, trưởng thành đội ngũ giảng viên của khoa.

18. Nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển khoa Giáo dục Mầm non-trường Đại học Sư phạm Hà Nội

18. Nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển khoa Giáo dục Mầm non-trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 11:12 04/09/2016

Bài báo trình bày cá giai đoạn phát triển của Khoa Giáo dục mầm Non trường Đại học Sư phạm Hà Nội; một số thành tựu trong nghiên cứu và phát triển chương trình đào tạo; một số đánh giá và kết luận.

20. Các biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên nội trú trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhằm xây dựng Kí túc xá “dân chủ-kỉ cương-văn minh-hiện đại”

20. Các biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên nội trú trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhằm xây dựng Kí túc xá “dân chủ-kỉ cương-văn minh-hiện đại”

 10:57 29/08/2016

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên nội trú Đại học Sư phạm Hà Nội (thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm thực tiễn); một số biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên nội trú: kế hoạch hóa các hoạt động tổ chức, quản lí sinh viên; tổ chức các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao; phối hợp và phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, đoàn thể; đầu tư cơ sở vật chất cho kí túc xá.

18. Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học của sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội

18. Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học của sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 10:55 29/08/2016

Bài báo trình bày một số đặc điểm chung của môn giáo dục học và vấn đề đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội; quy trình xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong đánh giá kết quả học tập; một ví dụ về quy trình xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phần II-Lí luận dạy học môn Giáo dục học cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

19. Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn Giáo dục quốc phòng - An ninh ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

19. Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn Giáo dục quốc phòng - An ninh ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 10:42 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày thực trạng công tác giáo dục quốc phòng-an ninh tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội và đề xuất một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn Giáo dục quốc phòng - An ninh tại nhà trường.
Từ khóa: biện pháp, nâng cao, dạy học, Giáo dục quốc phòng - An ninh, Đại học Sư phạm Hà Nội.

8. Nâng cao hiệu quả giáo dục văn hoá pháp luật cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hiện nay

8. Nâng cao hiệu quả giáo dục văn hoá pháp luật cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hiện nay

 14:14 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về vai trò của giáo dục văn hoá pháp luật trong nhà trường; thực trạng của việc giáo dục văn hoá pháp luật cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hiện nay và đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục văn hoá pháp luật cho sinh viên nhà trường.
Từ khóa: Nâng cao, hiệu quả, giáo dục, văn hoá pháp luật, sinh viên, Đại học Sư phạm Hà Nội.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây