23. NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN  CÁC HỌC VIỆN TRỰC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG

23. NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC HỌC VIỆN TRỰC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG

 16:40 22/05/2020

Tóm tắt: Để đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; một số quân, binh chủng và lực lượng ngày càng hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện là bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất đạo đức của đội ngũ giảng viên. Bài viết đề xuất một số biện pháp nâng cao đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ giảng viên ở các học viện trực thuộc Bộ Quốc phòng.
Từ khóa: Đạo đức nghề nghiệp, đội ngũ giảng viên, quân đội.

25. VAI TRÒ CỦA ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP  ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON HIỆN NAY

25. VAI TRÒ CỦA ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON HIỆN NAY

 16:44 04/09/2019

Tóm tắt: Trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mầm non có tầm quan trọng đặc biệt, là động lực giúp đội ngũ này từng bước hoàn thiện nhân cách của bản thân, vượt qua mọi khó khăn trong công việc để hoàn thành chiến lược “trồng người”. Bài viết đề cập vấn đề đạo đức nghề nghiệp và vai trò của đạo đức nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non hiện nay, làm cơ sở để mỗi giáo viên mầm non tu dưỡng và rèn luyện đáp ứng yêu cầu của giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: giáo viên mầm non, đạo đức nghề nghiệp, trẻ mầm non.

03. Giáo dục phẩm chất, đạo đức người giáo viên - một yêu cầu cấp thiết đối với sinh viên các trường sư phạm

03. Giáo dục phẩm chất, đạo đức người giáo viên - một yêu cầu cấp thiết đối với sinh viên các trường sư phạm

 10:44 08/04/2019

Tóm tắt: Trên cơ sở khẳng định tầm quan trọng của việc giáo dục phẩm chất, đạo đức người giáo viên đối với sinh viên các trường sư phạm, bài viết tập trung trình bày và phân tích nội dung những phẩm chất đạo đức của người giáo viên mà sinh viên sư phạm cần rèn luyện. Từ đó, đề xuất một số biện pháp giáo dục, rèn luyện và tự giáo dục, tự rèn luyện cho sinh viên khi còn ngồi trên ghế trường đại học cũng như trong môi trường dạy học ở trường phổ thông.
Từ khóa: Phẩm chất, đạo đức, trường sư phạm, cảm xúc, tự chủ, đạo đức nghề nghiệp.

13. Vai trò của giáo dục trách nhiệm xã hội về bảo vệ tài nguyên môi trường trong giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Tài nguyên và môi trường

13. Vai trò của giáo dục trách nhiệm xã hội về bảo vệ tài nguyên môi trường trong giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Tài nguyên và môi trường

 15:22 07/07/2018

Tóm tắt: Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên là hoạt động không thể thiếu trong hoạt động giáo dục ở các trường đại học. Giáo dục trách nhiệm xã hội về bảo vệ tài nguyên môi trường là nền tảng của giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho SV ngành tài nguyên và môi trường. Bởi vì giáo dục trách nhiệm xã hội về bảo vệ tài nguyên môi trường định hướng giá trị và điều chỉnh hành vi nghề nghiệp, nâng cao ý thức trách nhiệm, hình thành và bồi dưỡng lí tưởng nghề nghiệp cho SV ngành tài nguyên và môi trường.
Từ khóa: trách nhiệm xã hội, giáo dục, đạo đức nghề nghiệp, sinh viên.

3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM MẦM NON TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM MẦM NON TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 15:28 23/08/2017

Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm luôn là nhiệm vụ quan trọng. Đặc biệt, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm mầm non trong giai đoạn hiện nay. Giáo dục đạo đức nghề nghiệp và lối sống sinh viên sư phạm mầm non cần thiết hơn bất kì nghề nào, trẻ trong giai đoạn mầm non chưa hình thành được một suy nghĩ logic, cách hành xử dựa trên bản năng. Một người giáo viên có đạo đức tốt, biết kiên nhẫn, có kiến thức kĩ năng cần thiết sẽ kiềm chế được những hành động non trẻ đó và có những định hướng suy nghĩ đúng đắn, trẻ sẽ hình thành, phát triển nhân cách một cách toàn diện.

49. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO THANH TRA VIÊN CƠ QUAN THANH TRA TỈNH KIÊN GIANG

49. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO THANH TRA VIÊN CƠ QUAN THANH TRA TỈNH KIÊN GIANG

 10:09 23/08/2017

Đạo đức nghề nghiệp thanh tra là những quy tắc, nguyên tắc, chuẩn mực nghề nghiệp để đảm bảo hoạt động thanh tra đúng theo mục đích, nguyên tắc luật định, nhằm phục vụ cho lợi ích của ngành thanh tra và của xã hội. Rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho thanh tra viên có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của ngành thanh tra. Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng công tác rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho thanh tra viên cơ quan thanh tra tỉnh Kiên Giang. Kết quả nghiên cứu là cơ sở thực tiễn để đề xuất các biện pháp rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho thanh tra viên cơ quan Thanh tra tỉnh Kiên Giang, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và uy tín của ngành thanh tra nói chung và thanh tra tỉnh Kiên Giang nói riêng.

17.	Thực trạng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục mầm non khu vực đồng bằng Sông Cửu Long

17. Thực trạng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục mầm non khu vực đồng bằng Sông Cửu Long

 14:33 11/07/2017

Bài báo trình bày về thực trạng nhận thức về lòng yêu nghề và công việc của giáo viên mầm non; nhận thức, về mức độ quan trọng đối với các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mầm non; các yếu tố ảnh hưởng, nội dung và một số đề xuất nhằm tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục mầm non khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

18.	Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Tây Bắc hiện nay

18. Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Tây Bắc hiện nay

 14:33 11/07/2017

Bài báo trình bày về đạo đức nghề nghiệp và những nhân tố tác động đến hình thành, phát triển đạo đức nghề nghiệp của sinh viên các trường đại học sư phạm hiện nay; thực trạng và một số giải pháp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Tây Bắc hiện nay.

29. Giáo dục ý thức đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng công nghệ hiện nay

29. Giáo dục ý thức đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng công nghệ hiện nay

 09:29 13/03/2017

Bài báo trình bày về ý thức đạo đức và ý thức đạo đức nghề nghiệp và vấn đề ý thức đạo đức nghề nghiệp của sinh viên các trường đại học, cao đẳng công nghệ; giáo dục đạo đức nghề nghiệp và biện pháp giáo dục nghề nghiệp cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng công nghệ.

25. Một số biện pháp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng sư phạm trong giai đoạn hiện nay

25. Một số biện pháp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng sư phạm trong giai đoạn hiện nay

 08:25 28/02/2017

Bài báo trình bày về một số biện pháp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng sư phạm trong giai đoạn hiện nay: lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức nghề nghiệp trong dạy học; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; rèn luyện nội quy, quy chế sinh hoạt học tập.

10. Ảnh hưởng tiêu cực của kinh tế thị trường và việc giáo dục đạo đức  nghề nghiệp cho sinh viên báo chí

10. Ảnh hưởng tiêu cực của kinh tế thị trường và việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên báo chí

 01:12 08/01/2017

Bài báo giới thiệu về kinh tế thị trường và đạo đức nghề nghiệp, ảnh hưởng tiêu cực của kinh tế thị trường đối với đạo đức nhà báo và các biện pháp giáo dục rèn luyện cho sinh viên báo chí trong nhà trường hiện nay.

9. Đặc trưng lao động Sư phạm của giảng viên bộ môn Phương pháp giảng dạy trong các trường/ khoa đại học sư phạm

9. Đặc trưng lao động Sư phạm của giảng viên bộ môn Phương pháp giảng dạy trong các trường/ khoa đại học sư phạm

 15:40 24/10/2016

Bài báo trình bày những đặc trưng lao động sư phạm của giảng viên bộ môn phương pháp như: tính nghệ thuật, kết nối giữa khoa học cơ bản và khoa học giáo dục, giữa dạy ở trường sư phạm với dạy ở trường phổ thông, chú trọng làm mẫu, sự kết hợp chặt chẽ giữa dạy nghề với thực hành nghề và bồi dưỡng tình cảm nghề nghiệp, xác lập đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên.

8. Thực trạng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành tâm lí học- quản trị nhân sự trường Đại học Hồng Đức

8. Thực trạng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành tâm lí học- quản trị nhân sự trường Đại học Hồng Đức

 09:51 24/10/2016

Bài báo trình bày thực trạng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành tâm lí học- quản trị nhân sự trường Đại học Hồng Đức và một số biện pháp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho ngành tâm lí học - quản trị nhân sự nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về các giá trị đạo đức cần thiết.

07. Giải pháp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên  ngành giáo dục mầm non khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

07. Giải pháp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục mầm non khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

 11:35 17/10/2016

Tóm tắt: Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục mầm non là một nhiệm vụ quan trọng của các trường sư phạm nhằm đào tạo ra một đội ngũ giáo viên mầm non vừa giỏi về chuyên môn nghiệp vụ vừa có đạo đức nghề nghiệp đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Trên cơ sở thực trạng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, bài viết đề xuất bốn giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Từ khóa: đạo đức nghề nghiệp, giáo dục mầm non, Đồng bằng sông Cửu Long.

5. Đặc thù lao động và yêu cầu về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mầm non trong xã hội hiện nay

5. Đặc thù lao động và yêu cầu về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mầm non trong xã hội hiện nay

 14:54 25/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số đặc thù của lao động và yêu cầu về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mầm non: giáo viên mầm non - người mẹ hiền hết lòng chăm sóc, dạy dỗ trẻ; giáo viên mầm non-nhà sư phạm mẫu mực; giáo viên mầm non - bác sĩ nhạy cảm và tận tâm; giáo viên mầm non - cấp dưỡng cần cù, tận tụy; giáo viên mầm non - nghệ sĩ tài hoa, sáng tạo và đam mê.
Từ khóa: đặc thù, lao động, yêu cầu, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, giáo viên mầm non.

7. Những yêu cầu đặt ra đối với việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng sư phạm trong nền kinh tế hội nhập và toàn cầu hóa

7. Những yêu cầu đặt ra đối với việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng sư phạm trong nền kinh tế hội nhập và toàn cầu hóa

 10:50 25/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày quan điểm về những phẩm chất cơ bản của đạo đức nghề nghiệp giáo viên: thế giới quan khoa học, lí tưởng nghề nghiệp; lòng yêu nghề, lòng yêu trẻ, lòng nhân ái, vị tha của thầy giáo, thái độ tôn trọng nhân cách học sinh; trung thực và thẳng thắn; tinh thần ham học hỏi, cầu tiến bộ của thầy giáo.
Từ khóa: đạo đức nghề nghiệp, giáo viên, cao đẳng sư phạm.

9. Giáo dục lí luận Mác-Lênin nhằm bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho giáo sinh sư phạm ngành Mầm non

9. Giáo dục lí luận Mác-Lênin nhằm bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho giáo sinh sư phạm ngành Mầm non

 14:15 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục lí luận Mác - Lênin cho giáo sinh sư phạm ngành Mầm non; một số giải pháp góp phần phát huy vai trò của công tác giáo dục lí luận Mác - Lênin nhằm bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho giáo sinh sư phạm ngành Mầm non.
Từ khóa: Giáo dục, lí luận Mác - Lênin, bồi dưỡng, đạo đức nghề nghiệp, giáo sinh, sư phạm Mầm non.

11. Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm ngành Mầm non ở trường Đại học Hạ Long hiện nay

11. Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm ngành Mầm non ở trường Đại học Hạ Long hiện nay

 10:46 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về thực trạng, nguyên nhân và một số giải pháp về tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức cho sinh viên sư phạm ngành Mầm non ở trường Đại học Hạ Long hiện nay.
Từ khóa: Giáo dục, đạo đức nghề nghiệp, sinh viên, Mầm non, Đại học Hạ Long.

9. Thực trạng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên báo chí theo tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh

9. Thực trạng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên báo chí theo tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh

 10:43 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả đánh giá của lực lượng giáo dục về sự cần thiết của việc vận dụng tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh vào giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên báo chí; đánh giá và các cách thức, biện pháp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên báo chí theo tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh.
Từ khóa: Thực trạng, giáo dục, đạo đức nghề nghiệp, sinh viên báo chí, tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây