2. XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG  TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC: THỰC TIỄN TRIỂN KHAI  TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2. XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC: THỰC TIỄN TRIỂN KHAI TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 16:33 11/12/2020

Tóm tắt: Xây dựng và triển khai mô hình quản lí chất lượng trong trường đại học là yếu tố góp phần thúc đẩy quá trình nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan và gia tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, việc áp dụng các mô hình quản lí chất lượng sẽ phụ thuộc vào điều kiện và bối cảnh cụ thể của từng trường. Bài viết trình bày tổng quan về một số mô hình quản lí chất lượng phổ biến trên thế giới, giới thiệu chính sách chất lượng, hệ thống đảm bảo chất lượng của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, từ đó, xây dựng mô hình quản lí chất lượng phù hợp.
Từ khóa: đảm bảo chất lượng, quản lí chất lượng, mô hình quản lí, chương trình đào tạo, giáo dục đại học

58. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  - TỪ THỰC TIỄN ĐẾN KINH NGHIỆM VÀ KHUYẾN NGHỊ

58. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - TỪ THỰC TIỄN ĐẾN KINH NGHIỆM VÀ KHUYẾN NGHỊ

 11:07 05/08/2020

Tóm tắt: Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học là trách nhiệm của tất cả các cơ sở giáo dục đại học, bởi đảm bảo chất lượng giáo dục không chỉ phục vụ mục tiêu đánh giá ngoài/ kiểm định chất lượng giáo dục mà còn là yếu tố nền tảng giúp duy trì, cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo bền vững, có khả năng thích nghi, hội nhập và cạnh tranh với khu vực và toàn cầu ở mỗi cơ sở giáo dục đại học. Bài viết phân tích thực tiễn công tác đảm bảo chất lượng giáo dục ở các trường đại học hiện nay nói chung, Đại học Đà Nẵng nói riêng, trên cơ sở đó, đề xuất những khuyến nghị nhằm rà soát và điều chỉnh hệ thống chính sách, văn bản hướng dẫn phù hợp về đảm bảo chất lượng giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đại học.
Từ khóa: đảm bảo chất lượng, giáo dục, đại học

11. Đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng trong cơ sở giáo dục đại học - nhìn nhận từ một trường đại học địa phương

11. Đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng trong cơ sở giáo dục đại học - nhìn nhận từ một trường đại học địa phương

 11:41 28/12/2019

Tóm tắt: Hiện nay, đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng là một nhiệm vụ rất quan trọng đối với các tổ chức giáo dục đại học, bởi vì hoạt động đảm bảo chất lượng nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu của người học và cộng đồng về chất lượng giáo dục và đào tạo, nâng cao vị thế của trường đại học. Đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng đang được các trường đại học ở Việt Nam quan tâm. Nghiên cứu này trao đổi một số vấn đề về lí luận của đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng, mối quan hệ giữa đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng với mục tiêu, mức độ chất lượng và việc áp dụng của giáo dục đại học ở Việt Nam, mô hình đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng của một số nước trên thế giới, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị để giúp gia tăng việc áp dụng đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng trong cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam nói chung, các trường đại học địa phương nói riêng.
Từ khóa: Kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng, kiểm định, cơ sở giáo dục đại học, đại học địa phương.

21. CHUẨN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM

21. CHUẨN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM

 11:07 23/06/2019

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu về thực trạng thực hiện quy trình đảm bảo chất lượng đào tạo từ xa tại một số trường đại học tại Việt Nam với các nội dung: 1) Quy trình đảm bảo chất lượng đào tạo đại học từ xa; 2) Tình hình quy trình đảm bảo chất lượng đào tạo từ xa tại một số cơ sở đào tạo đại học tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng trong nghiên cứu và giảng dạy về đảm bảo chất lượng.
Từ khóa: Quy trình, đảm bảo chất lượng, đào tạo đại học, đào tạo từ xa.

7. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÁP ỨNG  YÊU CẦU MỚI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KĨ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG HIỆN NAY

7. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU MỚI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KĨ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG HIỆN NAY

 14:42 28/06/2018

Tóm tắt: Nghiên cứu khoa học được xem là hoạt động then chốt của các trường đại học; là yếu tố kết nối giữa môi trường học thuật với phát triển mọi mặt của đời sống xã hội. Ngày nay, khi khoa học và công nghệ đã và đang trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp và là nhân tố quyết định năng lực cạnh tranh của từng quốc gia thì việc đổi mới công tác giáo dục - đào tạo kết hợp chặt chẽ với nghiên cứu khoa học là một xu thế, biện pháp tích cực của nền giáo dục năng động, sáng tạo.
Bài viết đề cập thực trạng và giải pháp đảm bảo chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tại Trường Đại học Kĩ thuật Y tế Hải Dương trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: Đảm bảo chất lượng, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, Trường Đại học Kĩ thuật Y tế Hải Dương.

04. Giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo giáo viên trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay

04. Giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo giáo viên trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay

 11:49 08/01/2018

Tóm tắt: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hiện nay đã đặt ra yêu cầu mới trong công tác quản lí, đào tạo giáo viên - yếu tố quan trọng quyết định chất lượng giáo dục. Đảm bảo chất lượng trong đào tạo giáo viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cơ bản của các cơ sở giáo dục có đào tạo sư phạm. Bài viết này đề cập thực trạng chất lượng giáo viên trung học phổ thông và đề xuất nhóm giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo giáo viên trung học phổ thông phù hợp với bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: Giải pháp, chương trình đào tạo, đảm bảo chất lượng, đào tạo giáo viên.

13. QUẢN LÍ CÁC YẾU TỐ DẠY HỌC MÔN CHUYÊN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC  PHỔ THÔNG CHUYÊN THEO HƯỚNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

13. QUẢN LÍ CÁC YẾU TỐ DẠY HỌC MÔN CHUYÊN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN THEO HƯỚNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 20:57 01/10/2017

Tóm tắt: bài viết đề cập một số tiêu chí về quản lí dạy học theo mô hình CIPO của UNESCO như: đổi mới giáo dục hiện nay và sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật; môi trường sư phạm; trình độ quản lí của cán bộ quản lí nhà trường và kinh tế, chính trị, văn hoá của địa phương tới công tác quản lí dạy học môn chuyên ở trường trung học phổ thông chuyên theo hướng đảm bảo chất lượng, sau đó, đi sâu vào nghiên cứu thực trạng quản lí các yếu tố bối cảnh ảnh hưởng đến quản lí dạy học môn chuyên ở trường trung học phổ thông chuyên theo hướng đảm bảo chất lượng.
Từ khóa: quản lí, các yếu tố dạy học môn chuyên, đảm bảo chất lượng, trung học phổ thông chuyên.

14.	Thực trạng hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong của một số trường đại học công lập Việt Nam

14. Thực trạng hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong của một số trường đại học công lập Việt Nam

 14:17 11/07/2017

Bài báo trình bày về vấn đề đảm bảo chất lượng đang triển khai tại các trường đại học; kết quả đánh giá và mức độ đáp ứng của nhà trường về hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong.

06. Tiếp cận đảm bảo chất lượng trong việc xác định quan niệm và nội dung quản lí hoạt động đào tạo ở các trường cao đẳng cộng đồng khu vực Đồng bằng Bắc bộ

06. Tiếp cận đảm bảo chất lượng trong việc xác định quan niệm và nội dung quản lí hoạt động đào tạo ở các trường cao đẳng cộng đồng khu vực Đồng bằng Bắc bộ

 16:53 11/05/2017

Tóm tắt: Bài viết tác giả tập trung đi sâu phân tích quan niệm, nội dung về quản lí hoạt động đào tạo ở các trường cao đẳng cộng đồng khu vực đồng bằng Bắc bộ theo tiếp cận đảm bảo chất lượng nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lí hoạt động đào tạo, cũng như chất lượng đào tạo nguồn nhân lực hiện nay theo đúng mục tiêu đào tạo và nhu cầu của thực tiễn đặt ra.
Từ khóa: quản lí, hoạt động đào tạo, cao đẳng cộng đồng, đảm bảo chất lượng.

07. Quản lí thiết bị đào tạo các nhà trường quân đội theo quan điểm đảm bảo chất lượng

07. Quản lí thiết bị đào tạo các nhà trường quân đội theo quan điểm đảm bảo chất lượng

 16:53 11/05/2017

Tóm tắt: Quản lí thiết bị đào tạo ở các nhà trường Quân đội theo quan điểm đảm bảo chất lượng là tổng thể những tác động theo nguyên tắc đảm bảo chất lượng của các chủ thể quản lí trong nhà trường nhằm xây dựng, bổ sung, phát triển và sử dụng có hiệu quả các thiết bị này trong suốt quá trình đào tạo của các nhà trường qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của các trường.
Từ khóa: Thiết bị đào tạo, đảm bảo chất lượng, nhà trường quân đội.

07. Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập các học phần - thành tố đảm bảo chất lượng đào tạo ở bậc đại học

07. Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập các học phần - thành tố đảm bảo chất lượng đào tạo ở bậc đại học

 15:24 24/03/2017

Tóm tắt: Nâng cao chất lượng đào tạo ở bậc đại học đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ quan trọng sống còn của cơ sở đào tạo đại học. Một trong những thành tố bảo bảo chất lượng đào tạo của nhà trường là kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học. Bài viết phân tích những vấn đề lí luận về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, định hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phát triển năng lực người học và tìm ra những biện pháp đổi mới kiểm tra, đánh giá trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: kiểm tra đánh giá kết quả học, năng lực người học, đảm bảo chất lượng.

03. Chính sách và thực tiễn triển khai kiểm định chất lượng chương trình đào tạo giáo dục đại học ở Việt Nam

03. Chính sách và thực tiễn triển khai kiểm định chất lượng chương trình đào tạo giáo dục đại học ở Việt Nam

 15:56 06/03/2017

Tóm tắt: Bài viết này trình bày những chính sách và thực tiễn triển khai kiểm định chất lượng chương trình đào tạo giáo dục đại học ở nước ta kể từ khi hệ thống đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục được hình thành. Cụ thể, nghiên cứu trọng tâm vào kết quả đạt được về xây dựng chính sách và triển khai thực hiện, thách thức và hướng phát triển trong thời gian tới đối với kiểm định chất lượng chương trình đào tạo giáo dục đại học ở Việt Nam.
Từ khóa: đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng, giáo dục đại học, chương trình đào tạo.

06. Mô hình đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục AUN và mối quan hệ với mô hình đảm bảo chất lượng trong của các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam

06. Mô hình đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục AUN và mối quan hệ với mô hình đảm bảo chất lượng trong của các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam

 16:25 21/02/2017

Tóm tắt: Mục tiêu của giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, thực hiện kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục đại học theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT tiến đến kiểm định chất lượng theo định hướng của mô hình đảm bảo chất lượng AUN-QA. Việc phân tích ưu điểm và sự phù hợp của mô hình AUN-QA đối với thực trạng giáo dục Việt Nam là cơ hội để các cơ sở giáo dục trong nước tự đánh giá chất lượng và lựa chọn mô hình phù hợp cho công tác đảm bảo chất lượng của nhà trường. Sự phù hợp giữa hai mô hình đã mang lại nhiều thuận lợi cho giáo dục đại học Việt Nam nói chung và các cơ sở giáo dục nói riêng.
Từ khóa: kiểm định chất lượng, mô hình, mạng lưới đảm bảo chất lượng, trường đại học Châu Á, đảm bảo chất lượng, cơ sở giáo dục.

4. Xây dựng cơ chế đảm bảo chất lượng ở các trường trung cấp chuyên nghiệp

4. Xây dựng cơ chế đảm bảo chất lượng ở các trường trung cấp chuyên nghiệp

 15:56 13/02/2017

Bài báo trình bày vai trò của trường trung cấp chuyên nghiệp và một số đề xuất xây dựng cơ chế đảm bảo chất lượng ở các trường trung cấp chuyên nghiệp.

11. Xây dựng chuẩn đầu ra góp phần đảm bảo chất lượng giáo dục đại học

11. Xây dựng chuẩn đầu ra góp phần đảm bảo chất lượng giáo dục đại học

 09:00 01/11/2016

Bài báo trình bày những nội dung cần có trong văn bản chuẩn đầu ra, quy trình xây dựng và công bố chuẩn đầu ra và một số lưu ý khi xây dựng chuẩn đầu ra góp phần đảm bảo chất lượng giáo dục đại học.

3. Đề xuất nội dung quản lí chương trình giáo dục tiếp cận đảm bảo chất lượng của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á

3. Đề xuất nội dung quản lí chương trình giáo dục tiếp cận đảm bảo chất lượng của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á

 15:55 30/09/2016

Tóm tắt: Căn cứ vào bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của AUN và các tiêu chuẩn thuộc hệ thống IQA của AUN, bài viết đề xuất hệ thống nội dung quản lí theo tiếp cận đảm bảo chất lượng của AUN, bao gồm: quản lí theo các cấu phần chính của chương trình giáo dục; quản lí chương trình giáo dục dựa trên cơ sở kế hoạch chiến lược; quản lí chương trình giáo dục dựa trên hoạt động kiểm định, đánh giá người học; quản lí chương trình giáo dục dựa trên cơ sở chất lượng nguồn nhân lực; quản lí chương trình giáo dục dựa trên cơ sở chất lượng của người học, các dịch vụ hỗ trợ và cơ sở vật chất; quản lí chương trình giáo dục dựa trên các hoạt động đảm bảo chất lượng.
Từ khóa: quản lí chương trình, giáo dục tiếp cận, đảm bảo chất lượng, trường đại học Đông Nam Á

7. Một số kết quả nghiên cứu về đổi mới quản lí cán bộ chỉ huy Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ở Trường Lê Duẩn theo hướng đảm bảo chất lượng

7. Một số kết quả nghiên cứu về đổi mới quản lí cán bộ chỉ huy Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ở Trường Lê Duẩn theo hướng đảm bảo chất lượng

 10:15 28/09/2016

Tóm tắt: Từ một số khái niệm cơ bản về quản lí chất lượng đào tạo, hệ thống quản lí chất lượng đào tạo, mô hình quản lí đào tạo cán bộ chỉ huy Đội, bài viết đi sâu phân tích nội dung, kết quả tổ chức thực nghiệm quản lí đào tạo cán bộ chỉ huy Đội và đánh giá tính khả thi của các biện pháp “quản lí đổi mới và hòan thiện nội dung chương trình đào tạo theo module” và “quản lí đổi mới và hoàn thiện việc giảng dạy của giáo viên, việc học tập,rèn luyện của học sinh”.
Từ khóa: đổi mới quản lí cán bộ chỉ huy, đảm bảo chất lượng, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Trường Lê Duẩn

3. Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo tiếp cận yêu cầu người sử dụng lao động: Một số giải pháp đảm bảo chất lượng

3. Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo tiếp cận yêu cầu người sử dụng lao động: Một số giải pháp đảm bảo chất lượng

 16:32 19/09/2016

Chất lượng của nguồn nhân lực tùy thuộc nhiều vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực. Chương trình đào tạo là một trong những yếu tố cốt lõi, quyết định chất lượng của quá trình đào tạo. Để nâng cao chất lượng giáo dục đại học đòi hỏi phải thay đổi nội dung chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động phù hợp với từng ngành học. Vì vậy, cần phải đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo để phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội là điều rất quan trọng và cần thiết.

6. Đảm bảo chất lượng trong các trường/khoa đại học sư phạm

6. Đảm bảo chất lượng trong các trường/khoa đại học sư phạm

 11:49 19/09/2016

Tóm tắt: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, chất lượng giáo dục đại học không chỉ đơn thuần đạt các chuẩn mực quốc gia mà phải tiến tới đạt các chuẩn mực trong khu vực và trên thế giới. Vì thế, chất lượng đào tạo giáo viên của các trường/khoa đại học sư phạm phải được đảm bảo, hay nói cách khác, các trường/khoa đại học sư phạm cần triển khai công tác đảm bảo chất lượng một cách toàn diện và hiệu quả.
Từ khóa: đảm bảo chất lượng, trường/khoa, đại học sư phạm.

9. Đảm bảo chất lượng chương trình giáo dục cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập ở tiểu học

9. Đảm bảo chất lượng chương trình giáo dục cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập ở tiểu học

 10:23 16/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập một trong các nhân tố chất lượng của quá trình này, đó là chương trình giáo dục, cụ thể là làm thế nào để đảm bảo chất lượng chương trình giáo dục cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập ở tiểu học (đảm bảo chất lượng chương trình giáo dục ở bên trong của nhà trường), góp phần thúc đẩy thực hiện giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật trí tuệ trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay ở nước ta.
Từ khóa: đảm bảo chất lượng, chương trình giáo dục, học sinh, khuyết tật trí tuệ, tiểu học.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Mừng Đảng mừng xuân
Chúc mừng năm mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây