6. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC STEM TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

6. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC STEM TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

 10:25 11/04/2019

Tóm tắt: Trong các nghiên cứu về giáo dục hiện nay, một trong những vấn đề trọng tâm mà ngành giáo dục đang hướng tới đó là chuẩn bị được nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai; đặc biệt trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang bùng nổ trên toàn cầu. Giáo dục STEM là một trong những chìa khóa quan trọng nhằm giải quyết bài toán trên một cách hiệu quả mà nhiều nước trên thế giới đã áp dụng.
Từ khóa: Giáo dục STEM, giáo dục phổ thông, định hướng, nguồn nhân lực.

24. Một số giải pháp quản lí nhà nước về giáo dục trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

24. Một số giải pháp quản lí nhà nước về giáo dục trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

 14:50 15/10/2018

Tóm tắt: Sự phát triển của nền kinh tế thị trường ở nước ta đã tạo ra những nguồn lực mới cho sự nghiệp phát triển kinh tế, tuy nhiên cũng đặt ra nhu cầu mới về đa dạng giáo dục và đào tạo của các tầng lớp dân cư, các thành phần kinh tế trong xã hội. Chính sách bao cấp về giáo dục đã tỏ ra không thích ứng với những đòi hỏi mới của đời sống xã hội. Do vậy, quản lí Nhà nước về giáo dục trong nền kinh tế thị trường là một yêu cầu cấp thiết hiện nay. Từ đó, tạo nên diện mạo mới cho sự phát triển của hệ thống giáo dục ở nước ta nhằm từng bước hình thành thị trường giáo dục có định hướng trong phát triển nguồn nhân lực.
Từ khóa: Giáo dục, kinh tế thị trường, quản lí Nhà nước, xã hội chủ nghĩa, định hướng.

40. Ý  NGHĨA CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG DẠY HỌC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

40. Ý NGHĨA CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG DẠY HỌC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 09:11 04/05/2017

Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh theo định hướng phát triển năng lực có ý nghĩa rất quan trọng trong lí thuyết và thực tiễn. Nhờ thảo luận nhóm, các năng lực được hình thành và phát triển, như: năng lực nhận thức, năng lực thực hành, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học, năng lực sáng tạo và năng lực hành vi. Các năng lực này được xác định bởi bản chất của phương pháp thảo luận nhóm. Bài viết tập trung nghiên cứu vấn đề này.

40.	VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT TRONG DẠY HỌC HÓA  HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

40. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

 14:28 24/04/2017

Với một cách khoa học, vấn đề đặt ra, sinh viên có thể đặt câu hỏi, giả thuyết từ những hiểu biết cơ bản của nghiên cứu tiến hành thí nghiệm với mục đích để xác minh và đưa ra kết luận phù hợp thông qua thảo luận, so sánh, phân tích và tổng hợp kiến thức. Phương pháp bàn tay nặn bột luôn coi sinh viên là trung tâm của quá trình nhận thức và từ đó những sinh viên có thể tìm thấy câu trả lời và cảm nhận được kiến thức với sự giúp đỡ của giáo viên. Phương pháp này có tác dụng định hướng, định dạng và phát triển năng lực của sinh viên.

22. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình định hướng giá trị nghề nghiệp cho học viên sư phạm ở các trường đại học quân sự hiện nay

22. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình định hướng giá trị nghề nghiệp cho học viên sư phạm ở các trường đại học quân sự hiện nay

 15:40 20/04/2017

Quá trình định hướng giá trị nghề nghiệp quá trình định hướng cho sinh viên sư phạm trong các trường đại học quân sự chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm cả những yếu tố chủ quan và khách quan. Những tác động xảy ra thường xuyên theo cả hai hướng tích cực và tiêu cực. Các nhà giáo dục cần phải nắm rõ những yếu tố cũng như chiều hướng ảnh hưởng của chúng để đưa ra những biện pháp phù hợp trong định hướng giá trị nghề nghiệp cho học viên sư phạm.

11. Cơ chế phối hợp giữa trường sư phạm và trường phổ thông trong đào tạo giáo viên theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng

11. Cơ chế phối hợp giữa trường sư phạm và trường phổ thông trong đào tạo giáo viên theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng

 15:43 19/04/2017

Cơ chế phối hợp giữa trường sư phạm và trường phổ thông trong đào tạo giáo viên đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường năng lực sư phạm và hoạt động thực hành của sinh viên. Bài báo này trình bày cơ chế phối hợp giữa trường sư phạm và trường phổ thông trong đào tạo giáo viên theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng. Từ việc tìm kiếm các nghiên cứu, chúng tôi đề xuất một số hoạt động điều phối phát triển các chương trình đào tạo và đổi mới hoạt động thực hành nhằm đáp ứng các yêu cầu của chương trình và sách giáo khoa đổi mới trong các trường học.

4. Định hướng giá trị nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông  là người dân tộc thiểu số ở tỉnh Thái Nguyên

4. Định hướng giá trị nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số ở tỉnh Thái Nguyên

 15:04 04/01/2017

Bài báo trình bày nội dung nghiên cứu thưc trạng định hướng giá trị nghề nghiệp và xu hướng chọn nghề của học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số ở tỉnh Thái Nguyên góp phần tạo cơ sở thực tiễn, giúp các nhà giáo dục lựa chọn các biện pháp giáo dục phù hợp trong công tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

1. Một số định hướng về cơ cấu tổ chức phục vụ công tác quản lí việc xây dựng, nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông mới Việt Nam

1. Một số định hướng về cơ cấu tổ chức phục vụ công tác quản lí việc xây dựng, nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông mới Việt Nam

 23:40 24/12/2016

Phát triển đội ngũ xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới cũng như củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức phục vụ nghiên cứu về chương trình giáo dục phổ thông là những công việc quan trọng góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông theo yêu cầu nên tại các Nghị quyết, Quyết định của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Bài báo này đề cập đến một số định hướng về cơ cấu tổ chức để trước mắt phục vụ công tác quản lí việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời nêu một số hướng đi nhằm khắc phục hạn chế, bất cập và góp phần đổi mới căn bản trong phát triển đội ngũ nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam.

14. Định hướng hình thành tri thức phương pháp cho trẻ mẫu giáo lớn và học sinh ở đầu cấp tiểu học thông qua một số hoạt động hình học

14. Định hướng hình thành tri thức phương pháp cho trẻ mẫu giáo lớn và học sinh ở đầu cấp tiểu học thông qua một số hoạt động hình học

 09:18 01/12/2016

Bài báo trình bày định hướng hình thành tri thức phương pháp qua một số hoạt động hình học, và phân tích sự cần thiết của tri thức phương pháp và đánh giá mức độ tư duy của trẻ mẫu giáo lớn và học sinh ở đầu cấp tiểu học thông qua một số hoạt động hình học.

9. Một số định hướng vận dụng tư tưởng giáo dục đạo đức nghề nghiệp báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các trường đào tạo báo chí

9. Một số định hướng vận dụng tư tưởng giáo dục đạo đức nghề nghiệp báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các trường đào tạo báo chí

 08:37 27/09/2016

Giáo dục đạo đức nghề nghiệp nói chung, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho những người làm báo có vị trí đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Qua việc phân tích thực trạng những tồn tại xã hội và yêu cầu của các nhà báo tương lai. Bài viết đề xuất định hướng việc vận dụng tư tưởng giáo dục đạo đức nghề nghiệp báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các trường đào tạo báo chí: Kết hợp học đi đôi với hành, gắn giáo dục lí luận với thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường, tăng cường giáo dục đạo đức của người chiến sĩ cách mạng trên mặt trận tư tưởng văn hóa.

12.  Một số suy nghĩ về việc dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực

12. Một số suy nghĩ về việc dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực

 16:32 19/09/2016

Người học là chủ thể trung tâm của quá trình giáo dục, việc dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông góp phần phát triển ở học sinh khả năng tự sử dụng thuần thục kiến thức đã học vừa để giải quyết vấn đề của thực tiễn, và làm công cụ để tư duy, tìm tòi và sáng tạo trong cuộc sống, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiên kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay. Bài viết nêu lên một số suy nghĩ về việc dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực.

1. Một số ý kiến về định hướng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau 2015

1. Một số ý kiến về định hướng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau 2015

 11:03 19/09/2016

Tóm tắt: Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông là một trong những khâu quan trọng để thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục, cần được chuẩn bị có căn cứ khoa học. Nhiệm vụ này có những quan hệ thực tiễn với người học, giáo viên, và đào tạo giáo viên, cơ cấu hệ thống giáo dục, giáo dục sau phổ thông, các nhiệm vụ hiện đại hóa, chuẩn hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế của giáo dục Việt Nam.
Từ khóa: định hướng, chương trình, sách giáo khoa, giáo dục phổ thông.

8. Định hướng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Trường Đại học Tây Bắc- kinh nghiệm từ dự án “nâng cao năng lực Trường Đại học Tây Bắc góp phần phát triển nông thôn bền vững khu vực Tây Bắc

8. Định hướng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Trường Đại học Tây Bắc- kinh nghiệm từ dự án “nâng cao năng lực Trường Đại học Tây Bắc góp phần phát triển nông thôn bền vững khu vực Tây Bắc

 09:13 19/09/2016

Bài viết đề cập định hướng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Trường Đại học Tây Bắc - kinh nghiệm từ dự án “nâng cao năng lực Trường Đại học Tây Bắc góp phần phát triển nông thôn bền vững khu vực Tây Bắc”, trong đó tập trung vào các nội dung như: mục tiêu, mục đích dự án; kết quả dự án; những dự án nâng cao năng lực toàn trường.

23. Định hướng phát triển chương trình đào tạo sơ cấp nghề vẽ kết cấu công trình dân dụng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

23. Định hướng phát triển chương trình đào tạo sơ cấp nghề vẽ kết cấu công trình dân dụng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

 14:33 15/09/2016

Bài viết đề xuất định hướng phát triển chương trình đào tạo sơ cấp nghề vẽ kết cấu công trình dân dụng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung chủ yếu là: hướng tiếp cận; đánh giá nhu cầu đào tạo; kiểu chương trình đào tạo; cấu trúc chương trình đào tạo; đánh giá sơ bộ cấu trúc chương trình đào tạo.

16. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho sinh viên

16. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho sinh viên

 09:28 12/09/2016

Để quá trình dạy học phát huy được năng lực cho sinh viên, cần phải đảm bảo cho hoạt động của giảng viên và sinh viên phải thống nhất với nhau. Vì vậy, phải phát huy đúng mức vai trò tự giác, tích cực, tự tổ chức, tự điều chỉnh hoạt động học tập của sinh viên. Bài viết đề cập đến vấn đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho sinh viên.

1. Định hướng phát triển các trường sư phạm

1. Định hướng phát triển các trường sư phạm

 16:05 03/09/2016

Bài báo trình bày về mô hình đào tạo giáo viên, về trình độ giáo viên các cấp học và các giải pháp chính trong việc quy hoạch, điều chỉnh mạng lưới các trường đại học sư phạm trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

21. Một vài suy nghĩ góp phần định hướng phát triển đào tạo của trường đại học trong thời kì mới

21. Một vài suy nghĩ góp phần định hướng phát triển đào tạo của trường đại học trong thời kì mới

 11:06 24/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày: - Xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí có trình độ chuyên môn giỏi, nghiệp vụ tốt, có đạo đức và dám đổi mới; - Đổi mới chương trình đào tạo; - Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện đại; - Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ đào tạo.
Từ khoá: định hướng, đào tạo, trường đại học, thời kì mới.

14. Định hướng dạy học tích hợp trong môn Toán cho học sinh trung học cơ sở

14. Định hướng dạy học tích hợp trong môn Toán cho học sinh trung học cơ sở

 08:28 22/08/2016

Bài báo trình bày định hướng dạy học tích hợp trong môn Toán cho học sinh trung học cơ sở (định hướng bài học môn toán theo tích hợp; định hướng dạy học tích hợp môn Toán; định hướng về đánh giá kết quả học tập theo tích hợp; ví dụ minh hoạ về chủ đề diện tích).

16. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ định hướng giá trị nghề của học sinh trung học phổ thông tỉnh Sơn La

16. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ định hướng giá trị nghề của học sinh trung học phổ thông tỉnh Sơn La

 16:14 04/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày các phân tích vè các yếu tố khách quan và chủ quan ảnh hướng đến mức độ định hướng giá trị nghề của học sinh trung học phổ thông tỉnh Sơn La; dự báo ảnh hưởng của các yếu tố chủ quan và khách quan đến định hướng giá trị nghề của học sinh trung học phổ thông tỉnh Sơn La.
Từ khoá: mức độ, định hướng, giá trị nghề, học sinh, trung học phổ thông, Sơn La.

2. Định hướng nghề nghiệp cho học sinh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

2. Định hướng nghề nghiệp cho học sinh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

 19:31 07/07/2016

Bài báo trình bày về hoạt động giáo dục hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp; sự liên thông giữa giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp và một số giải phám của hướng nghiệp, dạy nghề trong giáo dục phổ thông: - tạo điều kiện cho học sinh nắm được kiến thức, kĩ năng nghề, có ý thức chọn nghề và thái độ lao động đúng đắn; - từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hướng nghiệp, dạy nghề; - đa dạng hóa hình thức hướng nghiệp, dạy nghề; - xã hội hóa; - tăng cường các điều kiện để tổ chức dạy nghề.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây