04. Một số biện pháp quản lí hoạt động học tập của học sinh các trường trung học phổ thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long

04. Một số biện pháp quản lí hoạt động học tập của học sinh các trường trung học phổ thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long

 17:14 28/10/2019

Tóm tắt: Đồng bằng sông Cửu Long có chất lượng giáo dục trung học còn thấp so với các khu vực kinh tế - xã hội khác trong cả nước. Bài viết khẳng định tầm quan trọng của hoạt động học tập và đề xuất 6 biện pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lí hoạt động học tập của học sinh trung học ở Đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm: Tổ chức quản lí tốt kỉ luật học thuật; Xây dựng môi trường học tập; Xây dựng và nâng cao năng lực của cán bộ quản lí và giáo viên; Phối hợp chặt chẽ với gia đình và lực lượng giáo dục; Chú ý giúp đỡ từng học sinh cụ thể; Khen thưởng.
Từ khóa: Quản lí, hoạt động học tập, học sinh trung học phổ thông, Đồng bằng sông Cửu Long.

51. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC MÔN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG  THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

51. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC MÔN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

 15:16 11/04/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày tóm lược những phân tích về vấn đề các phương pháp dạy học và việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực người học. Tiếp đó, tác giả trình bày một số yêu cầu, gợi ý cho quá trình đổi mới phương pháp dạy học các môn lí luận chính trị ở các trường chính trị các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Phương pháp dạy học, lí luận chính trị, trường chính trị, Đồng bằng Sông Cửu Long, năng lực.

11. Sử dụng di sản văn hóa phi vật thể vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong các bài giảng lịch sử dân tộc (1858-1918) trong chương trình Lịch sử lớp 11

11. Sử dụng di sản văn hóa phi vật thể vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong các bài giảng lịch sử dân tộc (1858-1918) trong chương trình Lịch sử lớp 11

 17:19 06/03/2019

Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích vai trò và ý nghĩa của di sản văn hóa phi vật thể tại Đồng bằng sông Cửu Long trong dạy học lịch sử, bài viết đi sâu tìm hiểu các di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương có thể khai thác và sử dụng trong dạy học lịch sử dân tộc (1858-1918); từ đó đề xuất các biện pháp sử dụng di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học lịch sử ở trường trung học phổ thông.
Từ khóa: Phương pháp dạy học môn Lịch sử, di sản văn hóa phi vật thể, lịch sử Việt Nam, trung học phổ thông, Đồng bằng sông Cửu Long.

02. Đổi mới công tác bồi dưỡng thường xuyên theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên dạy tiếng Khmer ở các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

02. Đổi mới công tác bồi dưỡng thường xuyên theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên dạy tiếng Khmer ở các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

 16:20 06/03/2019

Tóm tắt: Bài viết phân tích, đánh giá thực trạng; từ đó, đề xuất một số giải pháp đổi mới công tác bồi dưỡng thường xuyên theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên dạy tiếng Khmer ở các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả nghiên cứu sẽ là nguồn tư liệu quan trọng để các nhà quản lí giáo dục trong cả nước có thể vận dụng phù hợp với đặc thù địa phương mình.
Từ khóa: bồi dưỡng thường xuyên, năng lực nghề nghiệp, giáo viên tiếng Khmer, trường phổ thông dân tộc nội trú, Đồng bằng sông Cửu Long.

5. Thực trạng năng lực quản lí hoạt động dạy học tích hợp ở các trường tiểu học khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

5. Thực trạng năng lực quản lí hoạt động dạy học tích hợp ở các trường tiểu học khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

 10:30 20/09/2018

Tóm tắt: Bài viết mô tả thực trạng năng lực quản lí hoạt động dạy học tích hợp ở các trường tiểu học khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả khảo sát cho thấy, cán bộ quản lí chỉ mới đạt ở mức độ hiểu và bắt chước vận dụng những vấn đề liên quan đến năng lực quản lí hoạt động dạy học tích hợp. Việc nâng cao năng lực quản lí hoạt động dạy học tích hợp sẽ giúp cho cán bộ quản lí được bổ sung thêm những phẩm chất và năng lực cần thiết để có thể đáp ứng kịp thời việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa của nước ta hiện nay.
Từ khoá: năng lực, tích hợp, năng lực quản lí, dạy học tích hợp, Đồng bằng sông Cửu Long.

14. Thực trạng nghiên cứu khoa học giáo dục và khoa học cơ bản của giảng viên tại một số trường đại học vùng Đồng bằng sông Cửu Long

14. Thực trạng nghiên cứu khoa học giáo dục và khoa học cơ bản của giảng viên tại một số trường đại học vùng Đồng bằng sông Cửu Long

 16:59 08/05/2018

Tóm tắt: Bài viết này trình bày kết quả khảo sát thực trạng nghiên cứu khoa học giáo dục và khoa học cơ bản của giảng viên các trường đại học vùng đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả cho thấy: Đa số giảng viên đều nhận thức được vai trò quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học. Động cơ nghiên cứu khoa học của họ chủ yếu là phục vụ cho công việc giảng dạy và nâng cao chuyên môn. Có nhiều yếu tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên. Trong đó, yếu tố năng lực chuyên môn và cơ chế, chính sách động viên người nghiên cứu là ảnh hưởng nhiều nhất.
Từ khóa: Giảng viên, nghiên cứu khoa học, khoa học Giáo dục, khoa học cơ bản, đồng bằng sông Cửu Long.

01. Quản lí nhà nước về giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

01. Quản lí nhà nước về giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

 17:37 23/04/2018

Tóm tắt: Bài viết là kết quả nghiên cứu, phân tích những vấn đề cơ bản về quản lí nhà nước; Quản lí nhà nước về giáo dục; Phân cấp quản lí Nhà nước về giáo dục; Quản lí nhà nước về giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số; Đổi mới quản lí nhà nước về giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số; Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; từ đó, đề xuất những nội dung cơ bản về đổi mới căn bản và toàn diện đối với giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Từ khóa: Quản lí, quản lí nhà nước, quản lí nhà nước về giáo dục, dân tộc thiểu số, Đồng bằng sông Cửu long.

04. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực tư duy lí luận của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lí cấp huyện người dân tộc thiểu số vùng Đồng bằng sông Cửu Long

04. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực tư duy lí luận của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lí cấp huyện người dân tộc thiểu số vùng Đồng bằng sông Cửu Long

 08:20 07/03/2018

Tóm tắt: Tư duy lí luận đóng một vai trò hết sức to lớn trong nhận thức và cải tạo thế giới, giúp con người phát hiện ra được các quy luật vận động và phát triển của hiện thực khách quan, hướng sự vận động đó phục vụ lợi ích của con người. Trong lãnh đạo, quản lí, cùng với tư duy lí luận, đội ngũ cán bộ cấp huyện người dân tộc thiểu số phải có năng lực tư duy lí luận trong giải quyết các vấn đề thực tế của địa phương. Bài viết này đề cập các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực tư duy lí luận đối với hoạt động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí cấp huyện người dân tộc thiểu số ở đồng bằng sông Cửu Long.
Từ khóa: đồng bằng sông Cửu Long, đội ngũ lãnh đạo, quản lí, năng lực tư duy lí luận.

29. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN  TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

29. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 23:14 01/10/2017

Tóm tắt: Bài viết khái quát thực trạng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lao động nông thôn phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các địa phương trên cả nước.
Từ khóa: đào tạo nghề, dạy nghề, lao động nông thôn, đồng bằng sông Cửu Long

57.	 Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

57. Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

 15:41 19/07/2017

Bài báo trình bày thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề vùng đồng bằng SCL những năm qua và những khuyến nghị của tác giả.

9.	Một số biện pháp phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học vùng đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

9. Một số biện pháp phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học vùng đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

 08:29 14/07/2017

Bài báo trình bày một số biện pháp phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học vùng đồng bằng sông Cửu Long: phát triển năng lực tiếp cận đối tượng; phát triển năng lực chọn và điều chỉnh tài liệu học; phát triển nhóm năng lực tổ chức hoạt động dạy học; phát triển năng lực kiểm tra, đánh giá.

13. Đổi mới hoạch định chính sách phát triển giáo dục vùng đồng bằng sông Cửu Long

13. Đổi mới hoạch định chính sách phát triển giáo dục vùng đồng bằng sông Cửu Long

 14:22 13/07/2017

Bài báo trình bày yêu cầu đổi mới hoạch định chính sách phát triển giáo dục vùng đồng bằng sông Cửu Long; bối cảnh và vấn đề chính sách; căn cứ để đổi mới hoạch định chính sách; các giải pháp đổi mới và các điều kiện để đảm bảo cho tính khả thi của chính sách.

14. Thực trạng quản lí đào tạo từ xa trình độ đại học vùng đồng bằng sông Cửu Long

14. Thực trạng quản lí đào tạo từ xa trình độ đại học vùng đồng bằng sông Cửu Long

 14:22 13/07/2017

Bài báo trình bày thực trạng quản lí đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ đại học vùng đồng bằng sông Cửu Long; từ đó đưa ra một số nhận định về tồn tại và những ưu điểm của công tác quản lí này.

17.	Thực trạng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục mầm non khu vực đồng bằng Sông Cửu Long

17. Thực trạng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục mầm non khu vực đồng bằng Sông Cửu Long

 14:33 11/07/2017

Bài báo trình bày về thực trạng nhận thức về lòng yêu nghề và công việc của giáo viên mầm non; nhận thức, về mức độ quan trọng đối với các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mầm non; các yếu tố ảnh hưởng, nội dung và một số đề xuất nhằm tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục mầm non khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

04. Các hướng nghiên cứu về phát triển đội ngũ giáo viên dạy tiếng Khmer theo chuẩn nghề nghiệp ở các trường phổ thông dân tộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

04. Các hướng nghiên cứu về phát triển đội ngũ giáo viên dạy tiếng Khmer theo chuẩn nghề nghiệp ở các trường phổ thông dân tộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

 16:49 11/05/2017

Tóm tắt: Bài báo tổng quan những vấn đề lí luận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực, phát triển đội ngũ giáo viên dạy tiếng Khmer ở các trường phổ thông dân tộc nội trú khu vực Đồng bằng sông Cửu long; từ đó, đề xuất định hướng nghiên cứu nhằm phát triển đội ngũ này theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp của họ tại các trường phổ thông dân tộc nội trú ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Từ khóa: giáo viên, Khmer, nguồn nhân lực, chuẩn nghề nghiệp, Đồng bằng sông Cửu Long.

18. BÀN VỀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

18. BÀN VỀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 16:43 03/05/2017

Trong những năm qua, mục tiêu phát triển giáo dục vùng ĐBSCL được xác định là đạt được các chỉ số phát triển giáo dục ngang bằng hoặc cao hơn mức trung bình chung cả nước. Tính đến thời điểm hiện tại, mục tiêu này không đạt. Theo tác giả, trong thời gian tới, giáo dục vùng ĐBSCL không nên tiếp tục theo đuổi mục tiêu này. Mục tiêu phát triển giáo dục vùng ĐBSCL nên hướng đến 03 mục tiêu tổng quát: (1) Xây dựng nền giáo dục khoa học, hiện đại, mở để đáp ứng nhu cầu học tập của mọi cá nhân; (2) Chất lượng giáo dục tốt, không ngừng đổi mới, phát triển để đáp ứng yêu cầu trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng khoa học, tiên tiến, phù hợp; (3) Xây dựng môi trường giáo dục chuẩn mực để giáo dục, hoàn thiện mỗi cá nhân. Trên cơ sở phân tích thực trạng, nhu cầu nguồn nhân lực trong từng giai đoạn, các mục tiêu tổng quát này sẽ được cụ thể hóa thành các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể.

32. Thực trạng tổ chức hoạt động seminar môn phương pháp dạy học toán trong đào tạo giáo viên tiểu học ở một số trường đại học sư phạm vùng Đồng bằng sông Cửu Long

32. Thực trạng tổ chức hoạt động seminar môn phương pháp dạy học toán trong đào tạo giáo viên tiểu học ở một số trường đại học sư phạm vùng Đồng bằng sông Cửu Long

 14:52 01/03/2017

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng tổ chức hoạt động seminar môn phương pháp dạy học toán trong đào tạo giáo viên tiểu học ở 3 trường đại học sư phạm vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đã đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức để hoạt động seminar thực sự đem lại hiệu quả trong quá trình dạy học.

24. Thực trạng phát triển loại hình lớp ghép tiểu học ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long: thành tựu và hạn chế

24. Thực trạng phát triển loại hình lớp ghép tiểu học ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long: thành tựu và hạn chế

 14:25 17/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng phát triển loại hình lớp ghép tiểu học, những thành tựu, hạn chế và phương hướng khắc phục hạn chế phát triển loại hình lớp ghép ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

7. Thực trạng và giải pháp phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ở vùng đồng bằng sông Cửu Long

7. Thực trạng và giải pháp phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ở vùng đồng bằng sông Cửu Long

 15:56 13/02/2017

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi phù hợp với những vùng khó khăn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.

4. Giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên đại học khu vực đồng bằng sông Cửu Long

4. Giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên đại học khu vực đồng bằng sông Cửu Long

 10:10 10/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng đội ngũ giảng viên các trường đại học khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện nay và giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên đại học khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

07. Giải pháp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên  ngành giáo dục mầm non khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

07. Giải pháp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục mầm non khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

 11:35 17/10/2016

Tóm tắt: Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục mầm non là một nhiệm vụ quan trọng của các trường sư phạm nhằm đào tạo ra một đội ngũ giáo viên mầm non vừa giỏi về chuyên môn nghiệp vụ vừa có đạo đức nghề nghiệp đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Trên cơ sở thực trạng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, bài viết đề xuất bốn giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Từ khóa: đạo đức nghề nghiệp, giáo dục mầm non, Đồng bằng sông Cửu Long.

8. Thực trạng kĩ năng học tập của sinh viên trong môi trường đào tạo tín chỉ ở đồng bằng sông Cửu Long

8. Thực trạng kĩ năng học tập của sinh viên trong môi trường đào tạo tín chỉ ở đồng bằng sông Cửu Long

 16:57 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng kĩ năng học tập của sinh viên trong đào tạo tín chỉ ở đồng bằng sông Cửu Long, một số khó khăn khi chuyển đổi phương thức đào tạo và đề xuất một số biện pháp nhằm hình thành và phát triển kĩ năng học tập của sinh viên phù hợp với môi trường đào tạo tín chỉ (nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cố vấn học tập; hình thành các câu lạc bộ học tập thông qua Đoàn Thanh niên; biên soạn tài liệu bồi dưỡng kĩ năng học tập ngay từ khóa đầu).
Từ khóa: kĩ năng học tập, sinh viên, đào tạo tín chỉ, đồng bằng sông Cửu Long

8. Giáo dục giá trị đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên học nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long

8. Giáo dục giá trị đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên học nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long

 10:35 29/09/2016

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu khái niệm, nội dung giáo dục giá trị đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên học nghề, một số yêu cầu trong giáo dục giá trị đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên học nghề đối với hoạt động giảng dạy và ngoại khóa; đồng thời, tác giả đưa ra những hình thức giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên thông qua dạy nghề, qua hoạt động giao tiếp, thực tiễn nghề nghiệp, qua rèn luyện, tự rèn luyện, tự tu dưỡng
Từ khóa: giáo dục, giá trị đạo đức nghề nghiệp, sinh viên học nghề, đồng bằng sông Cửu Long

4. Cơ sở lí luận về quản lí công tác học sinh, sinh viên các trường cao đẳng cộng đồng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

4. Cơ sở lí luận về quản lí công tác học sinh, sinh viên các trường cao đẳng cộng đồng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

 10:51 28/09/2016

Tóm tắt: Từ tổng quan nghiên cứu vấn đề quản lí công tác học sinh, sinh viên trong và ngoài nước, bài viết phân tích nội dung, quy trình tiếp cận nội dung công tác học sinh, sinh viên và những yếu tố tác động đến quản lí công tác này. Quản lí công tác học sinh, sinh viên tại các trường cao đẳng cộng đồng vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Từ khóa: quản lí công tác học sinh, sinh viên, cơ sở lí luận, trường cao đẳng cộng đồng, Đồng bằng sông Cửu Long, đổi mới giáo dục

6. Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lí công tác học sinh - sinh viên các trường cao đẳng cộng đồng vùng Đồng bằng sông Cửu Long

6. Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lí công tác học sinh - sinh viên các trường cao đẳng cộng đồng vùng Đồng bằng sông Cửu Long

 15:38 15/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đội ngũ cán bộ quản lí công tác học sinh, sinh viên ở các trường cao đẳng cộng đồng vùng Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay,
Từ khóa: cán bộ quản lí, học sinh, sinh viên, trường cao đẳng cộng đồng, Đồng bằng sông Cửu Long.

10. Tìm hiểu di sản văn hóa phi vật thể tại đồng bằng sông Cửu Long và sử dụng trong dạy học Lịch sử Việt Nam (Lịch sử 11) ở địa phương

10. Tìm hiểu di sản văn hóa phi vật thể tại đồng bằng sông Cửu Long và sử dụng trong dạy học Lịch sử Việt Nam (Lịch sử 11) ở địa phương

 14:06 29/08/2016

Bài báo trình bày tóm lược về các di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương cần khai thác sử dụng trong dạy học Lịch sử Việt Nam (Lịch sử 11) khu vực đồng bằng sông Cửu Long; một số cách thức sử dụng di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương trong dạy học dạy học Lịch sử Việt Nam (Lịch sử 11) ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

20. Khảo sát quá trình xây dựng và thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo đối với đồng bào Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

20. Khảo sát quá trình xây dựng và thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo đối với đồng bào Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

 14:38 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu, khảo sát quá trình xây dựng và thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo đối với đồng bào Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay; những vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo đối với đồng bào Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Từ đó, tác giả đưa ra những kiến nghị nhằm thúc đẩy quá trình xây dựng và thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo đối với đồng bào Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Từ khóa: xây dựng, thực hiện, chính sách giáo dục, đào tạo, đồng bào Khmer, Đồng bằng sông Cửu Long.

20. Đảm bảo các điều kiện cần thiết về kinh tế đối với công tác giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

20. Đảm bảo các điều kiện cần thiết về kinh tế đối với công tác giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

 10:47 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer ở vùng đồng bằng sông Cửu Long: quan tâm đầu tư tới công tác giáo dục pháp luật; cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc Khmer ở vùng đồng bằng sông Cửu Long; một số nội dung cần triển khai góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Từ khóa: điều kiện, kinh tế, giáo dục pháp luật, đồng bào Khmer, Đồng bằng sông Cửu Long.

22. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ở Đồng bằng sông Cửu Long: Những vấn đề đặt ra và kiến nghị

22. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ở Đồng bằng sông Cửu Long: Những vấn đề đặt ra và kiến nghị

 14:41 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về những thành tựu đạt được trong đào tạo nguồn nhân lực ở Đồng bằng sông Cửu Long; một số vấn đề đặt ra trong việc đào tạo nguồn nhân lực ở khu vực này trong giai đoạn hiện nay và tiếp theo; một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Từ khóa: Nâng cao, chất lượng, đào tạo, nguồn nhân lực, Đồng bằng sông Cửu Long.

5. Công tác quản lí nguồn lực tài trợ của trường mầm non ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

5. Công tác quản lí nguồn lực tài trợ của trường mầm non ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

 16:02 22/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày thực trạng quản lí nguồn lực tài trợ; một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lí nguồn lực tài trợ ở trường mầm non khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Từ khóa: quản lí, nguồn lực tài trợ, trường mầm non, đồng bằng sông Cửu Long.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây