01. Những điểm mới, thách thức và tác động của chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông

01. Những điểm mới, thách thức và tác động của chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông

 17:07 06/03/2019

Tóm tắt: Bài viết phân tích những đổi mới cơ bản của Chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông, theo 6 nhóm: Chương trình theo tiếp cận phát triển năng lực, giáo dục tích hợp, cấu trúc 2 giai đoạn, một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa, phân cấp quản lí thực hiện chương trình, kiểm tra, đánh giá theo tiếp cận năng lực; đồng thời đưa ra những thách thức và những tác động đến hệ thống giáo dục, học sinh, giáo viên và cán bộ quản lí. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp giáo viên phổ thông, các nhà khoa học và quản lí có cái nhìn khái quát để thực hiện thành công chương trình.
Từ khóa: thách thức, đổi mới, tác động, chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa.

19. Cách mạng công nghiệp 4.0 - Thực tiễn và thách thức đặt ra đối với các trường đại học và đội ngũ giảng viên trẻ

19. Cách mạng công nghiệp 4.0 - Thực tiễn và thách thức đặt ra đối với các trường đại học và đội ngũ giảng viên trẻ

 09:28 19/09/2018

Tóm tắt: Cách mạng công nghiệp 4.0 có thể mang lại cho Việt Nam nhiều cơ hội để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời cũng đưa đến những thách thức đối với quá trình phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Muốn bắt kịp xu hướng này, giáo dục và đào tạo cần phải có những thay đổi toàn diện để phù hợp với xu thế mới, đồng thời nó còn đặt ra những nhiệm vụ đối với các trường đại học và đội ngũ giảng viên trẻ phải đổi mới tư duy, phương pháp dạy học để tạo ra nguồn lao động có chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của cuộc cách mạng 4.0.
Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0, giáo dục và đào tạo, đổi mới, thách thức.

4. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC  Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN THƯỜNG XUÂN, TỈNH THANH HÓA

4. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN THƯỜNG XUÂN, TỈNH THANH HÓA

 14:42 28/06/2018

Tóm tắt: Đổi mới phương pháp dạy học trong các trường trường trung học cơ sở ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã được triển khai và thu được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, sự đổi mới này vẫn chưa toàn diện và chưa thực sự tạo thành một hệ thống rộng khắp đối với giáo viên và học sinh ở trường trung học cơ sở của huyện. Bài viết, đề xuất một số biện pháp quản lí đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học cơ sở huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa.
Từ khóa: biện pháp quản lí, đổi mới, phương pháp dạy học, giáo viên, học sinh.

15. Phương thức “gửi thẳng” - bước đột phá trong công tác thực tập sư phạm ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

15. Phương thức “gửi thẳng” - bước đột phá trong công tác thực tập sư phạm ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

 18:02 22/12/2017

Tóm tắt: Với mỗi trường Sư phạm, công tác thực tập sư phạm luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm, là ưu tiên hàng đầu trong công tác chỉ đạo chuyên môn. Trong từng giai đoạn cụ thể, công tác chỉ đạo thực tập sư phạm được đổi mới, điều chỉnh cho phù hợp, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục nói chung và đổi mới công tác đào tạo của nhà trường nói riêng. Trong bài viết này, từ việc phân tích những định hướng của việc đổi mới công tác thực tập sư phạm, chúng tôi giới thiệu một phương thức mới mang tính “đột phá” trong công tác thực tập sư phạm ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, đó là phương thức gửi thẳng.
Từ khóa: Thực tập sư phạm, đổi mới, phương thức gửi thẳng.

03. ĐỔI MỚI MÔ HÌNH RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM  CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRONG THỜI KÌ HỘI NHẬP

03. ĐỔI MỚI MÔ HÌNH RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRONG THỜI KÌ HỘI NHẬP

 15:45 22/11/2017

Tóm tắt: Nghiên cứu tập trung vào giải quyết nhiệm khảo sát thực trạng chung mô hình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, tìm hiểu quy trình, nội dung, cách thức tổ chức hoạt động này cho sinh viên ngành giáo dục mầm non tại các trường đại học. Từ đó, xuất phát từ những yêu cầu đổi mới của bối cảnh xã hội trong thời kì hội nhập đối với mô hình người giáo viên mầm non, nghiên cứu bước đầu trình bày đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của mô hình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục mầm non trong thời kì hội nhập toàn cầu.
Từ khóa: đổi mới, mô hình, nghiệp vụ sư phạm, mầm non, hội nhập

41. ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI (VNEN) - NHÌN TỪ THỰC TẾ DẠY VÀ HỌC

41. ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI (VNEN) - NHÌN TỪ THỰC TẾ DẠY VÀ HỌC

 10:09 23/08/2017

Đổi mới mô hình trường học mới (VNEN) xuất phát từ mô hình trường học mới (EN) được thực hiện tại Colombia. Mô hình này áp dụng tại Việt Nam đã đạt được những thành công nhất định từ quá trình chuyển đổi mô hình truyền thống trên cơ sở thực tế đổi mới phương pháp dạy và học, mô hình tổ chức lớp học cho đến đổi mới tài liệu dạy học. Theo đó, người học thực sự là trung tâm của quá trình giáo dục. Giáo viên trở thành người hướng dẫn, tổ chức cho học sinh trải nghiệm, tự rút ra kiến thức mới.

78.	Biện pháp phát huy tính tích cực nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn Bóng đá cho sinh viên Trường Đại học Kĩ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

78. Biện pháp phát huy tính tích cực nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn Bóng đá cho sinh viên Trường Đại học Kĩ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

 22:42 23/07/2017

Bài báo đề cập đến sự đổi mới của các phương pháp giảng dạy khóa học Bóng đá và đề xuất một số biện pháp để thúc đẩy tích cực của sinh viên trong nâng cao chất lượng học tập môn học này tại Trường Đại học Kĩ thuật Công nghệ Thái Nguyên. Những biện pháp này giúp sinh viên trở nên năng động và tích cực trong học tập, đạt được kiến thức và kĩ năng thực hành bằng cách tham gia các bài học.

2.	Vai trò của cán bộ quản lí giáo dục đối với đổi mới và phát triển toàn diện giáo dục

2. Vai trò của cán bộ quản lí giáo dục đối với đổi mới và phát triển toàn diện giáo dục

 15:54 23/07/2017

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực cho giáo dục trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hóa, cải cách giáo dục là vấn đề bức thiết. Mục tiêu quan trọng nhất của giáo dục là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và để đạt được mục tiêu này, đội ngũ giáo viên đóng vai trò chủ chốt, đặc biệt là các nhà quản lí giáo dục. Bài viết phân tích vai trò của đội ngũ giáo dục đối với cải cách giáo dục toàn diện.

12.	 Giảng viên và vấn đề đổi mới phương pháp dạy học ở cao đẳng – đại học

12. Giảng viên và vấn đề đổi mới phương pháp dạy học ở cao đẳng – đại học

 15:10 19/07/2017

Bài báo trình bày các khái niệm cơ bản liên quan đến đến đổi mới phương pháp dạy học, những yêu cầu đối với giáo viên và yêu cầu đối với nhà trường để đổi mới PP dạy học có hiệu quả.

19.	 Biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giảng viên ở học viện chính trị trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

19. Biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giảng viên ở học viện chính trị trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

 15:10 19/07/2017

Bài báo trình bày các biện pháp cơ bản trong quá trình bồi dưỡng đội ngũ giảng viên như: nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí và GV về vấn đề BDĐNGV; xây dựng kế hoạch BDĐNGV khoa học và tổ chức chỉ đạo kiểm tra thường xuyên; đa dạng hóa các nội dung và hình thức BDĐNGV...

60.	Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học phần Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin ở trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I

60. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học phần Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin ở trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I

 11:21 14/07/2017

Bài viết trình bày tóm lược thực trạng giảng dạy và đánh giá học phần Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin; một số vấn đề về phương pháp dạy học học phần này và việc đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá tại Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I.

7.	Quản lí đổi mới phương pháp dạy học ở các trường tiểu học quận 6 thành phố Hồ Chí Minh

7. Quản lí đổi mới phương pháp dạy học ở các trường tiểu học quận 6 thành phố Hồ Chí Minh

 10:15 14/07/2017

Bài báo trình bày một số biện pháp quản lí đổi mới phương pháp dạy học ở các trường tiểu học quận 6, thành phố Hồ Chí Minh: nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên; xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch về công tác quản lí đổi mới phương pháp dạy học; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên; tăng cường quản lí việc khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học; phát huy vai trò nòng cốt của tổ chuyên môn; phối hợp chặt chẽ các hoạt động của Ban đại diện phụ huynh học sinh và các lực lượng giáo dục khác; đổi mới công tác đánh giá chuyên môn giáo viên.

20.	Đề xuất về đổi mới quản lí giáo dục đại học ở Việt Nam

20. Đề xuất về đổi mới quản lí giáo dục đại học ở Việt Nam

 08:44 14/07/2017

Bài báo trình bày kết quả khảo sát đào tạo đại học ở một số nước (Hàn Quốc, Hoa Kì, Cộng hòa Bulgaria và Việt Nam. Từ đó, tác giả đề xuất một dự án đổi mới quản lí giáo dục đai học của Việt Nam.

13.	Vấn đề đổi mới công tác đào tạo giáo viên trung học phổ thông ở Việt Nam hiện nay

13. Vấn đề đổi mới công tác đào tạo giáo viên trung học phổ thông ở Việt Nam hiện nay

 08:39 14/07/2017

Bài báo trình bày tổng quan về thực trạng đào tạo giáo viên ở nước ta hiện nay; một số biện pháp nhằm đổi mới công tác đào tạo giáo viên trung học phổ thông hiện nay.

19.	Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng nhằm phát triển năng lực cho sinh viên khoa thể dục thể thao, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

19. Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng nhằm phát triển năng lực cho sinh viên khoa thể dục thể thao, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

 08:39 14/07/2017

Bài báo trình bày về năng lực nghề nghiệp của sinh viên chuyên ngành thể dục thể thao, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng nhằm phát triển năng lực cho sinh viên khoa thể dục thể thao, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

13. Đổi mới hoạch định chính sách phát triển giáo dục vùng đồng bằng sông Cửu Long

13. Đổi mới hoạch định chính sách phát triển giáo dục vùng đồng bằng sông Cửu Long

 14:22 13/07/2017

Bài báo trình bày yêu cầu đổi mới hoạch định chính sách phát triển giáo dục vùng đồng bằng sông Cửu Long; bối cảnh và vấn đề chính sách; căn cứ để đổi mới hoạch định chính sách; các giải pháp đổi mới và các điều kiện để đảm bảo cho tính khả thi của chính sách.

19. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong trường tiểu học tham gia SEQAP ở tỉnh Bắc Giang

19. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong trường tiểu học tham gia SEQAP ở tỉnh Bắc Giang

 16:30 11/07/2017

Bài báo trình bày về sinh hoạt chuyên môn; đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học; triển khai sinh hoạt chuyên môn hiệu quả từ kinh nghiệm của Bắc Giang.

1. Xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

1. Xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

 14:17 11/07/2017

Bài báo trình bày về mục tiêu và đối tượng bồi dưỡng; nội dung chương trình bồi dưỡng giáo viên trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

10.	Những giải pháp cơ bản trong đổi mới phương pháp dạy học ở Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên hiện nay

10. Những giải pháp cơ bản trong đổi mới phương pháp dạy học ở Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên hiện nay

 14:17 11/07/2017

Bài báo trình bày một số giải pháp cơ bản trong đổi mới phương pháp dạy học ở trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên: sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực; phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên và các tổ chức lực lượng sư phạm; tăng cường sử dụng các phương tiện kĩ thuật hiện đại và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học; nghiên cứu tìm hiểu, bám sát các phương pháp dạy học mới, tiên tiến, hiện đại.

01. Quy trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên đại học sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

01. Quy trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên đại học sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

 16:37 26/06/2017

Tóm tắt: Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên đại học sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục vừa là mục tiêu, vừa là động lực và được coi là một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Muốn phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chúng ta cần đổi mới công tác bồi dưỡng. Để đổi mới công tác này, theo chúng tôi cần triển khai thực hiện quy trình bồi dưỡng như sau: - Xác định mục tiêu bồi dưỡng; - Xác định nhu cầu bồi dưỡng của đội ngũ giảng viên; - Xây dựng nội dung bồi dưỡng; - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giảng viên; - Đổi mới công tác tổ chức bồi dưỡng giảng viên; - Đổi mới đánh giá kết quả bồi dưỡng giảng viên.
Từ khóa: giảng viên, đại học sư phạm, đổi mới.

59. ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO DIỄN VIÊN MÚA  Ở CÁC TRƯỜNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

59. ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO DIỄN VIÊN MÚA Ở CÁC TRƯỜNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

 16:53 11/05/2017

Đào tạo diễn viên múa là đào tạo đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ cho đất nước, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của loại hình nghệ thuật đặc biệt này. Để thực hiện chủ trương đổi mới giáo dục của Đảng, quá trình đào tạo diễn viên múa đổi mới theo tiếp cận năng lực, giúp cho người học rèn luyện khả năng, năng khiếu để trở thành người nghệ sĩ. Bài viết đưa ra những vấn đề cơ bản trong đổi mới chương trình, nội dung và tuyển sinh đào tạo diễn viên múa ở các trường nghệ thuật theo tiếp cận năng lực.

28.	PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC BÀI “CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI PHƯƠNG” [PHẦN VĂN VÀ TẬP LÀM VĂN – NGỮ VĂN 7] BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN.

28. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC BÀI “CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI PHƯƠNG” [PHẦN VĂN VÀ TẬP LÀM VĂN – NGỮ VĂN 7] BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN.

 09:09 24/04/2017

Ngày nay, Sự phát triển của khoa học công nghệ trong giáo dục để đào tạo ra con người có khả năng giải quyết tốt các vấn đề trong cuộc sống. Vì vậy, đổi mới phương pháp dạy học là cần thiết. Do các trường có các đặc điển khác khau nên chúng ta không nên áp dụng cùng một phương pháp. Với bài 18 “Phần văn và tập làm văn”, dạy học theo dự án là một trong những phương pháp mang lại kết quả tối ưu, phát huy tính tích cực chủ động, tìm tòi, sang tạo và khả năng giải quyết vấn đề phức hợp cho học sinh. Tuy nhiên, sự lựa chọn bài và cuốn hút học sinh vào bài dạy để đạt kết quả như mong đợi còn phục thuộc vào nhiều yếu tố. Phương pháp dạy học theo dự án đồi hỏi năng lực thực thụ của giáo viên và tinh thần trách nhiệm, hợp tác học tập của học sinh.

9.	VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ (TQM) TRONG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HIỆN NAY

9. VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ (TQM) TRONG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HIỆN NAY

 08:37 24/04/2017

Ngày nay, chúng ta thường tìm hiểu việc thực hiện các quan điểm kinh tế trong quản lý giáo dục. Một trong những phương pháp hiện đại và thích nghi tốt trong giáo dục là phương pháp TQM (quản lý chất lượng tổng thể). Nghiên cứu này sẽ làm rõ việc thực hiện các phương pháp TQM trong đổi mới giáo dục đại học ở nước ta - một hệ thống con của hệ thống giáo dục mà không chỉ được thực hiện thông báo của xã hội mà còn đóng một vai trò quan trọng trong việc phân phối chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.

15.	NHẬN DIỆN VÀ KHẮC PHỤC NHỮNG TRỞ NGẠI TÂM LÝ CỦA GIẢNG VIÊN TRONG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ.

15. NHẬN DIỆN VÀ KHẮC PHỤC NHỮNG TRỞ NGẠI TÂM LÝ CỦA GIẢNG VIÊN TRONG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ.

 08:37 24/04/2017

Có một thực tế rằng một trong những lý do hạn chế quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy của đội ngũ giảng viên là những trở ngại tâm lý của giảng viên. Dưới góc độ tâm lý và căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu tại các trường đại học chính trị, nghiên cứu này góp phần vào việc xác định và đề xuất một số biện pháp để vượt qua những trở ngại tâm lý để nâng cao chất lượng đổi mới phương pháp giảng dạy tại các trường đại học chính trị hiện nay.

6.	BỒI DƯỠNG, PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN KIM THÀNH TỈNH HẢI DƯƠNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY

6. BỒI DƯỠNG, PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN KIM THÀNH TỈNH HẢI DƯƠNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY

 16:36 20/04/2017

Giáo viên là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo trong trường trung học cơ sở. Kim Thành là huyên khó khăn hơn các huyện khác trong tỉnh Hải Dương. Được sự quan tâm của các cấp chính quyền giáo dục, giáo viên trung học cơ sở có sự tăng trưởng mạnh về chất lượng. Tuy nhiên, trong các yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng, cải thiện và phát triển của đội ngũ giáo viên trung học cơ sở là các ưu tiên, quan tâm hàng đầu của tất cả các cấp, các ngành quản lý giáo dục của huyện.

1.	MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 16:35 20/04/2017

Bài viết xem xét các mục tiêu của đổi mới căn bản toàn diện giáo dục tiểu học. Nó phản ánh một phần của tình hình thực tế trong công tác quản lý dạy học ở trường tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh. Từ những điều này, một số giải pháp quản lý dạy học ở trường tiểu học sẽ được đề xuất để đáp ứng các mục tiêu của đổi mới căn bản toàn diện trong giai đoạn hiện nay.

01. Đổi mới hoạt động quản lí của hiệu trưởng trường tiểu học huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận trong giai đoạn hiện nay

01. Đổi mới hoạt động quản lí của hiệu trưởng trường tiểu học huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận trong giai đoạn hiện nay

 11:08 12/04/2017

Tóm tắt: Đổi mới công tác quản lí của hiệu trưởng trường phổ thông nói chung, trường tiểu học nói riêng là yêu cầu tất yếu, để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay. Qua thực trạng công tác quản lí của hiệu trưởng các trường tiểu học huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, bài viết đề xuất 5 nhóm biện pháp đổi mới công tác quản lí của hiệu trưởng để nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học, đó là: Xây dựng kế hoạch; Xây dựng các quy định, quy chế; Áp dụng thành tựu công nghệ thông tin - truyền thông; Kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục học sinh; Đánh giá phân loại, thi đua khen thưởng: Phối hợp hoạt động giữa các tổ chức, đoàn thể, thành viên trong nhà trường.
Từ khóa: Đổi mới, quản lí, hiệu trưởng, tiểu học.

69. Đổi mới về nội dung giảng dạy triết học trong các trường cao đẳng và đại học hiện nay

69. Đổi mới về nội dung giảng dạy triết học trong các trường cao đẳng và đại học hiện nay

 14:46 04/04/2017

Nhằm để nâng cao vai trò của giảng dạy triết học trong đào tạo và thực hành khả năng tư duy biện chứng cho sinh viên sư phạm, chúng ta nên thống nhất nhận thức cho tất cả mọi người trong toàn các khoa và xã hội đầu tiên. Chúng ta cần phải làm cho giảng viên và sinh viên, cũng như các cấp lãnh đạo và quản lí đào tạo... nhận thức sâu sắc về vị trí và vai trò của việc dạy triết học trong hệ thống các môn học cũng như cần thiết để nâng cao vai trò của giảng dạy triết học trong đào tạo và thực hành khả năng tư duy biện chứng cho người học.

1. Nhận thức về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần nghị quyết số 29-NQ/TW gắn với môi trường đào tạo của trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

1. Nhận thức về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần nghị quyết số 29-NQ/TW gắn với môi trường đào tạo của trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

 10:05 29/03/2017

Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là chủ trương của Đảng và Nhà nước, đã được nêu rõ trong nghị quyết số 29 của Hội nghị TW Đảng khóa XI. Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh là một trong những đơn vị tiên phong đi theo tinh thần của Nghị quyết, đổi mới đào tạo và gặt hái nhiều thành tựu quan trọng.

3. Chỉ đạo đổi mới dạy và học - nhiệm vụ chính trị thường xuyên suốt nhiệm kì của Đảng bộ

3. Chỉ đạo đổi mới dạy và học - nhiệm vụ chính trị thường xuyên suốt nhiệm kì của Đảng bộ

 10:05 29/03/2017

Đổi mới giảng dạy, nhiệm vụ quan trọng nhất trong đào tạo, đã được quan tâm bởi Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh và bắt đầu đạt được những kết quả tốt trong nhiệm kì IV (2010-2015). Tiếp tục những kết quả đạt được, với chính sách tốt để thực hiện cải cách toàn diện cơ bản trong giáo dục và đào tạo, Đảng bộ đã tập trung vào đổi mới dạy và học; đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình; những phương pháp dạy và học; đánh giá chất lượng đào tạo; đổi mới chất lượng, năng lực học, đây là những nhiệm vụ chính trị xuyên suốt nhiệm kì V của Đảng bộ (2015-2020).

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây