15. GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM TRƯỚC NHỮNG YÊU CẦU  VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN

15. GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM TRƯỚC NHỮNG YÊU CẦU VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN

 16:38 03/05/2017

Giáo dục đại học là vấn đề có ý nghĩa quyết định đến chất lượng và hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thực hiện tốt, có chất lượng hệ thống giáo dục đại học là nhân tố cơ bản đảm bảo tính cạnh tranh của nền kinh tế trong thời kì hội nhập. Thực tiễn của những năm đổi mới nền giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng đã và đang chứng minh vai trò của giáo dục đại học đối với sự phát triển chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao - yếu tố then chốt đảm bảo sự tăng trưởng bền vững đất nước và tạo ra lợi thế cạnh tranh giữa các quốc gia hiện nay.

6.	Giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học tỉnh Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

6. Giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học tỉnh Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

 15:43 19/04/2017

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học tỉnh Thanh Hóa là rất cần thiết. bắt nguồn từ thực tế các đơn vị quản lý giáo dục trong tình hình mới. Nhiều giải pháp để phát triển đội ngũ quản lý các trường tiểu học. Trong bài viết này, tôi muốn đưa ra giải pháp cơ bản để góp phần vào sự phát triển đội ngũ quản lý của các trường tiểu học Thanh Hóa để đáp ứng nhu cầu đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục và đào tạo.

24. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục chính trị trong công an nhân dân theo tinh thần nghị quyết số 29-NQ/TW (Hội nghị trung ương 8 khóa XI)

24. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục chính trị trong công an nhân dân theo tinh thần nghị quyết số 29-NQ/TW (Hội nghị trung ương 8 khóa XI)

 14:00 04/04/2017

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục chính trị trong công an nhân dân theo tinh thần nghị quyết số 29-NQ/TW tại Hội nghị trung ương 8 khóa XI, những quan điểm và những giải pháp đổi mới nên được tổ chức để quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

1. Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, tích cực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

1. Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, tích cực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 08:54 23/02/2017

Bài báo trình bày khái niệm đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, cơ sở phương pháp luận và nội dung đổi mới giáo dục, tích cực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

1. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục tiểu học

1. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục tiểu học

 01:43 08/01/2017

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu lí luận và tổng kết thực tiễn giáo dục tiểu học của việt Nam trong giai đoạn đổi mới căn bản và toàn diện đất nước.

4. Quyền tự chủ trong nhà trường phổ thông ở một số quốc gia và ý nghĩa đói với công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam

4. Quyền tự chủ trong nhà trường phổ thông ở một số quốc gia và ý nghĩa đói với công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam

 15:55 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập vấn đề tự chủ trong nhà trường phổ thông và làm rõ một số nội dung: quan niệm về tự chủ trong nhà trường phổ thông; sơ lược lịch sử tự chủ trong nhà trường phổ thông ở một số quốc gia; tự chủ là xu thế quan trọng trong quản lí nhà trường; mối quan hệ giữa tự chủ trong nhà trường phổ thông và nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường; những hướng gợi mở đối với công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.
Từ khóa: quyền tự chủ, nhà trường phổ thông, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

1. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm tích cực phục vụ sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

1. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm tích cực phục vụ sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

 14:53 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên hiện nay, về: nhận thức vai trò của giáo viên, phẩm chất, năng lực; phân tích nguyên nhân của một số tồn tại ở một số vấn đề như chương trình, phương pháp đào tạo, quan hệ giữa các trường đào tạo giáo viên và trường phổ thông, chất lượng đầu vào, đội ngũ giảng viên, hoạt động nghiên cứu khoa học. Từ đó, tác giả trình bày nội dung bồi dưỡng phẩm chất và năng lực giáo viên; từ đó đề xuất các biện pháp vi mô và vĩ mô nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên - một nhiệm vụ quan trọng trong đổi mới căn bản giáo dục, đào tạo hiện nay.
Từ khóa: bồi dưỡng giáo viên, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

2. Quan điểm đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng nghề trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

2. Quan điểm đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng nghề trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

 14:53 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày và phân tích các quan điểm về đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng nghề trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo: các giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên dạy nghề phải nhằm giải quyết các mâu thuẫn trong hoạt động phát triển đội ngũ giảng viên dạy nghề; nhằm tháo gỡ các khó khăn và nhằm khắc phục các bất cập trong hoạt động phát triển đội ngũ giảng viên dạy nghề. Giải quyết được các mâu thuẫn, tháo gỡ được các khó khăn, khắc phục được những bất cập trong hoạt động nêu trên sẽ góp phần phát triển đội ngũ giảng viên dạy nghề của các trường cao đẳng nghề trong giai đoạn kinh tế - xã hội hiện nay.
Từ khóa: quan điểm, giải pháp, phát triển đội ngũ giảng viên, trường cao đẳng nghề, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

1. Để đổi mới căn bản giáo dục đại học

1. Để đổi mới căn bản giáo dục đại học

 16:35 29/09/2016

Tóm tắt: Bài viết phân tích các phương diện cần lưu ý trong đổi mới giáo dục đại học, đó là đổi mới một cách triệt để tất cả các khâu, các mặt, các lĩnh vực của giáo dục đại học, đòi hỏi thay đổi ngay chính quan niệm về giáo dục đại học. Từ đó, tác giả nhấn mạnh hai việc quan trọng cần làm để đổi mới căn bản giáo dục đại học, đó là: tiếp tục đổi mới chương trình và nội dung giảng dạy; đổi mới cách dạy, cách học và tạo ra môi trường học thuật tự do trong trường đại học.
Từ khóa: giáo dục đại học, đổi mới căn bản

24. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam

24. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam

 17:06 27/09/2016

Tóm tắt: Bài viết nhấn mạnh trò then chốt của đội ngũ nhà giáo đối với chất lượng giáo dục và đánh giá thực trạng đội ngũ nhà giáo Việt Nam, bên cạnh sự phát triển về số lượng, chất lượng vẫn còn bộ lộ những hạn chế nhất định, phân tích nguyên nhân và đề xuất một số đổi mới nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng đội ngũ này như: đổi mới các chính sách đối với nhà giáo, đổi mới hoạt động đào tạo và bồi dưỡng, đồng bộ một số điều kiện tác nghiệp cho đội ngũ nhà giáo.
Từ khóa: nhà giáo, chất lượng đội ngũ, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam

4. Chức năng của giảng viên các trường đại học, cao đẳng Việt Nam trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo

4. Chức năng của giảng viên các trường đại học, cao đẳng Việt Nam trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo

 15:24 13/09/2016

Bài viết nêu lên chức năng của giảng viên các trường đại học, cao đẳng gồm: chức năng giảng dạy; chức năng nghiên cứu khoa học; chức năng quản lí và phục vụ xã hội; đồng thời yêu cầu tăng cường trách nhiệm của giảng viên và đòi hỏi họ trau dồi kiến thức trên nhiều lĩnh vực.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây