33. Lịch sử chống ngoại xâm - cơ sở hình thành triết lí yêu nước Việt Nam

33. Lịch sử chống ngoại xâm - cơ sở hình thành triết lí yêu nước Việt Nam

 03:50 15/10/2018

Tóm tắt: Lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc là một trong các cơ sở hình thành triết lí yêu nước Việt Nam. Bài viết làm rõ, ngay từ buổi bình minh của lịch sử dân tộc, nhân dân ta sớm được tôi luyện trong ý thức dựng nước và giữ nước. Đó là hai mặt cơ bản nhất trong nội dung đời sống xã hội của nhân dân ta.
Bài viết dựng lại bức tranh trong quá trình đấu tranh chống ngoại xâm qua các thời kì: Bắt đầu dựng nước và giữ nước; thời kì hơn một ngàn năm chống Bắc thuộc (179 TCN - thế kỉ X); thời kì kháng chiến bảo vệ nền độc lập dân tộc (thế kỉ X - XIX); thời kì đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc thời cận, hiện đại (1858 - 1975). Trong từng thời kì, tác giả phân tích sự tác động qua lại giữa đòi hỏi khách quan trước nạn ngoại xâm với nhận thức và hành động của lực lượng lãnh đạo và của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Từ khóa: Chống ngoại xâm, dựng nước, giữ nước, độc lập dân tộc, nhân dân.

9. Giáo dục lí tưởng cách mạng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội cho sinh viên hiện nay. Thực trạng và giải pháp

9. Giáo dục lí tưởng cách mạng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội cho sinh viên hiện nay. Thực trạng và giải pháp

 02:44 01/03/2017

Giáo dục sinh viên không phải là nhiệm vụ riêng của các trường đại học, cao đẳng mà còn là của các cấp, các ngành, gia đình và xã hội. Bài báo đã nêu lên thực trạng công tác giáo dục lí tưởng cách mạng cho sinh viên ở nước ta hiện nay và đưa ra những giải pháp tăng cường công tác giáo dục lí tưởng cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

8. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới hiện nay

8. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới hiện nay

 11:21 15/09/2016

Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là luận điểm trung tâm xuyên suốt hệ tư tưởng cách mạng của Người. Bài viết phân tích tư tưởng cách mạng cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực tiễn quá trình cách mạng Việt Nam, trong cuộc đấu tranh giành tự do, độc lập, và sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam về tư tưởng của Người trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây