49. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON  TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BÌNH LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC

49. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BÌNH LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC

 10:30 05/08/2020

Tóm tắt: Công tác quản lí và phát triển cho đội ngũ giáo viên mầm non trên địa bàn thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước theo chuẩn nghề nghiệp đã và đang được quan tâm, đạt được một số kết quả nhất định, song vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lí phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp trên địa bàn thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.
Từ khóa: Quản lí phát triển, đội ngũ, giáo viên mầm non, chuẩn nghề nghiệp, thị xã Bình Long

03. Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang trong bối cảnh hội nhập

03. Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang trong bối cảnh hội nhập

 10:42 19/12/2019

Tóm tắt: Thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước về Giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập, những năm qua, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang rất quan tâm đến công tác phát triển đội ngũ giảng viên về cả số lượng, chất lượng và cơ cấu. Tuy nhiên, cách thức thực hiện công tác này của Nhà trường vẫn còn nhiều bất cập, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của Nhà trường. Bài viết trình bày thực trạng và đề xuất một số biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang trong bối cảnh hội nhập.
Từ khóa: Thực trạng, phát triển, đội ngũ, giảng viên, du lịch.

7. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN TUY PHƯỚC, TỈNH BÌNH ĐỊNH

7. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN TUY PHƯỚC, TỈNH BÌNH ĐỊNH

 18:31 28/10/2019

Tóm tắt: Trong những năm qua, ngành Giáo dục tỉnh Bình Định nói chung và giáo dục huyện Tuy Phước nói riêng đã có những bước phát triển cả về quy mô và chất lượng; đội ngũ cán bộ quản lí các trường trung học cơ sở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã có những chuyển biến mạnh mẽ; tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập, trong đó có bất cập về công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lí. Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng; từ đó, đề xuất 5 biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí các trường trung học cơ sở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
Từ khóa: phát triển, đội ngũ, cán bộ quản lí, trung học cơ sở.

05. Biện pháp quản lí đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông huyện An Phú, tỉnh An Giang trong bối cảnh mới giáo dục hiện nay

05. Biện pháp quản lí đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông huyện An Phú, tỉnh An Giang trong bối cảnh mới giáo dục hiện nay

 16:28 22/05/2018

Tóm tắt: Xuất phát từ thực trạng trạng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp và quản lí đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện An Phú, tỉnh An Giang, bài viết đề xuất 6 biện pháp quản lí đội ngũ này phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay
Từ khóa: biện pháp, đội ngũ, giáo viên chủ nhiệm, quản lí.

05. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục tỉnh Điện Biên trước yêu cầu đổi mới

05. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục tỉnh Điện Biên trước yêu cầu đổi mới

 09:01 19/10/2017

Tóm tắt: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục là lực lượng nòng cốt để phát triển giáo dục, muốn đáp ứng được yêu cầu đổi mới, đội ngũ này phải được bố trí đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lí giáo dục; bồi dưỡng thường xuyên nâng cao năng lực nghề nghiệp của đội ngũ theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp
Từ khóa: đội ngũ, phát triển, quản lí giáo dục.

02. Một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên ở các trường trung học cơ sở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

02. Một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên ở các trường trung học cơ sở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

 10:18 07/08/2017

Tóm tắt: Trong quá trình phát triển giáo dục và đào tạo, đội ngũ giáo viên có vị trí rất quan trọng, là lực lượng quyết định đảm bảo chất lượng và sự phát triển của sự nghiệp giáo dục. Nhằm biến mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục của Đảng và nhà nước thành hiện thực, một trong những khâu then chốt là xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo một cách toàn diện cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu đội ngũ.
Từ khóa: đội ngũ, phát triển đội ngũ, giáo viên trung học cơ sở.

4. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học huyện Krong Păk đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

4. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học huyện Krong Păk đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

 10:22 13/07/2017

Bài báo trình bày một số vấn đề lí luận và thực tiễn của việc phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học huyện Krong Păk; một số giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học của huyện đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

4. Phát triển đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trường trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

4. Phát triển đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trường trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

 14:44 01/03/2017

Bài báo trình bày về nhiệm vụ, đặc trưng lao động sư phạm và những yêu cầu về phẩm chất, năng lực của giáo viên chủ nhiệm trường trung học cơ sở. Từ đó đề ra một số biện pháp để phát triển đội ngũ giáo viên chủ nhiệm nhằm góp phần thực hiện việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông.

23. Thực trạng đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Bến Tre

23. Thực trạng đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Bến Tre

 14:25 17/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Bến Tre làm cơ sở xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

2. Về vai trò đội ngũ giáo viên tiểu học trong giai đoạn mới

2. Về vai trò đội ngũ giáo viên tiểu học trong giai đoạn mới

 08:59 13/02/2017

Bài báo trình bày sự cần thiết cần nâng cao nhân thức về vai trò đội ngũ giáo viên tiểu học và một số giải pháp cần thực hiện trong các trường tiểu học trong giai đoạn mới.

6. Vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học ở huyện Quảng Xương (Thanh Hóa)

6. Vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học ở huyện Quảng Xương (Thanh Hóa)

 10:10 10/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng điều tra, đánh giá về số lượng, chất lượng chuyên môn, năng lực sư phạm, phẩm chất chính trị và một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học ở huyện Quảng Xương (Thanh Hóa).

4. Đổi mới công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học cơ sở huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

4. Đổi mới công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học cơ sở huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

 00:50 08/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng đội ngũ, công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lí và đổi mới công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học cơ sở huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

22. Đội ngũ giáo viên trung học phổ thông tỉnh Lào Cai giai đoạn 2001-2011

22. Đội ngũ giáo viên trung học phổ thông tỉnh Lào Cai giai đoạn 2001-2011

 16:37 07/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng đội ngũ giáo viên trung học phổ thông (số lượng, chất lượng, cơ cấu) tỉnh Lào Cai giai đoạn 2001-2011 làm cơ sở định hướng phát triển đội ngũ giai đoạn tiếp theo.

5. Đổi mới công tác quy hoạch phát triển và tuyển chọn đội ngũ giảng viên ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Thái Nguyên

5. Đổi mới công tác quy hoạch phát triển và tuyển chọn đội ngũ giảng viên ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Thái Nguyên

 22:21 15/09/2016

Bài viết đề cập thực trạng công tác quy hoạch phát triển và tuyển chọn đội ngũ giáo viên ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Thái Nguyên. Qua đó đề xuất một số biện pháp nhằm đổi mới công tác quy hoạch phát triển và tuyển chọn đội ngũ giáo viên như: nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác quy hoạch, phát triển và tuyển chọn đội ngũ giáo viên; xây dựng kế hoạch tuyển chọn; đổi mới quy trình tuyển chọn đội ngũ giáo viên theo hướng khách quan, công bằng và có yếu tố cạnh tranh.

3. Thực trạng công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học cơ sở các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

3. Thực trạng công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học cơ sở các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

 14:31 25/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng về hoạt động phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học cơ sở; những điểm mạnh và yếu trong công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học cơ sở; thực trạng về các yếu tố ảnh hưởng đến công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học cơ sở; đánh giá chung về thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học cơ sở hiện nay.
Từ khóa: thực trạng, phát triển, đội ngũ, cán bộ quản lí, trung học cơ sở, vùng kinh tế trọng điểm, phía Nam.

11. Phát huy vai trò của các khoa giáo viên trong việc bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ giảng viên trẻ và trợ giảng ở các trường đại học quân sự hiện nay

11. Phát huy vai trò của các khoa giáo viên trong việc bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ giảng viên trẻ và trợ giảng ở các trường đại học quân sự hiện nay

 10:57 25/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số vấn đề cần chú ý đối với các khoa giáo viên trong các trường đại học quân sự: cần nắm chắc và đánh giá chính xác, khách quan chất lượng mọi mặt đội ngũ giảng viên trẻ; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ huy các hoạt động bồi dưỡng; đa dạng hóa cá hình thức bồi dưỡng, chú trọng bồi dưỡng về phương pháp dạy học, cách thức xử lí tình huống sư phạm; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên trẻ và trợ giảng tự tu dưỡng, rèn luyện, học tập.
Từ khóa: khoa giáo viên, trường đại học quân sự, bồi dưỡng, đào tạo, đội ngũ, giảng viên trẻ.

1. Đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học phổ thông thành phố Hải Phòng với nhiệm vụ phát triển chương trình giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh

1. Đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học phổ thông thành phố Hải Phòng với nhiệm vụ phát triển chương trình giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh

 09:03 25/08/2016

Tóm tắt: Vấn đề phát triển chương trình giáo dục được nhiều nước tiên tiến trên thế giới thực hiện từ những thập niên của nửa sau thế kỉ XX. Bài báo trình bày những nội dung cần được triển khai thực hiện của đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học phổ thông thành phố Hải Phòng để thực hiện nhiệm vụ phát triển chương trình giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
Từ khoá: đội ngũ, cán bộ quản lí, trung học phổ thông, Hải Phòng, phát triển chương trình giáo dục, phát triển năng lực.

4. Một số giải pháp phát triển đội ngũ trưởng bộ môn Trường Đại học Vinh

4. Một số giải pháp phát triển đội ngũ trưởng bộ môn Trường Đại học Vinh

 14:09 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả khảo sát thực trạng đội ngũ trưởng bộ môn của Trường Đại học Vinh; một số giải pháp phát triển đội ngũ trưởng bộ môn tại nhà trường.
Từ khóa: giải pháp, phát triển, đội ngũ, trưởng bộ môn, Trường Đại học Vinh.

1. Xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

1. Xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

 14:04 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về sự thay đổi về sứ mệnh của giáo viên; về lao động sư phạm của giáo viên; các nhóm năng lực sư phạm cơ bản của giáo viên trong bối cảnh và yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.
Từ khóa: Xây dựng, đội ngũ, giáo viên, đổi mới, giáo dục, phổ thông.

4. Xây dựng đội ngũ giảng viên các trường đại học theo hướng chuẩn hóa

4. Xây dựng đội ngũ giảng viên các trường đại học theo hướng chuẩn hóa

 15:14 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số vấn đề cơ bản, biện pháp thực hiện để xây dựng đội ngũ giảng viên các trường đại học theo hướng chuẩn hóa.
Từ khóa: xây dựng, đội ngũ, giảng viên, trường đại học, chuẩn hóa.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây