02. Một số biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí ở các trường tiểu học quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

02. Một số biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí ở các trường tiểu học quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

 05:07 06/03/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày những hạn chế, bất cập; từ đó đề xuất một số biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí ở các trường tiểu học quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh đổi mới giáo dục nói chung, đổi mới công tác quản lí ở các trường tiểu học nói riêng.
Từ khóa: Biện pháp, đội ngũ cán bộ quản lí, trường tiểu học.

5. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ  Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN TÂN PHÚ, TP. HỒ CHÍ MINH

5. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN TÂN PHÚ, TP. HỒ CHÍ MINH

 05:00 04/01/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả khảo sát 200 cán bộ quản lí và giáo viên về thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lí ở các trường tiểu học quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Kết quả khảo sát là cơ sở thực tiễn để đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ này.
Từ khóa: thực trạng, đội ngũ cán bộ quản lí, trường tiểu học.

03. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí các trường trung học phổ thông tỉnh Cà Mau trong giai đoạn hiện nay

03. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí các trường trung học phổ thông tỉnh Cà Mau trong giai đoạn hiện nay

 04:51 07/09/2017

Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và khảo sát, đánh giá thực trạng của vấn đề nghiên cứu, tác giả đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí các trường THPT tỉnh Cà Mau trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Phát triển, đội ngũ cán bộ quản lí, trường trung học phổ thông, tỉnh Cà Mau.

05. Thực trạng phẩm chất và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lí các trường chính trị tỉnh khu vực Bắc Trung bộ

05. Thực trạng phẩm chất và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lí các trường chính trị tỉnh khu vực Bắc Trung bộ

 22:47 21/08/2017

Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu thực trạng phẩm chất và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lí các trường chính trị tỉnh khu vực Bắc Trung bộ, làm cơ sở cho đề xuất các giải pháp phát triển đội ngũ này đáp ứng yêu cầu đổi mới và năng cao chất lượng toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay.
Từ khóa: phẩm chất, năng lực chuyên môn, đội ngũ cán bộ quản lí, trường chính trị, Bắc Trung bộ.

10. Thực trạng và biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

10. Thực trạng và biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

 03:28 09/07/2017

Tóm tắt: Bài viết mô tả kết quả nghiên cứu thực trạng đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, năng lực quản lí nhà trường và công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua. Đề xuất 6 biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học trường huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Việc thực hiện đồng bộ các biện pháp phát triển đội ngũ đề xuất sẽ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học.
Từ khóa: thực trạng, biện pháp, đội ngũ cán bộ quản lí, trường tiểu học.

13. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí, giảng viên, nghiên cứu viên trường Cao đẳng Múa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

13. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí, giảng viên, nghiên cứu viên trường Cao đẳng Múa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

 04:16 03/04/2017

Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, bao gồm hội nhập quốc tế trong lĩnh vực Múa, đã nâng cao điều kiện sống và trình độ trí thức của mọi người cũng như tăng nhu cầu trình diễn nghệ thuật chuyên nghiệp,v.v. là những nhân tố có ảnh hưởng ý nghĩa đến sự tồn tại và phát triển của nghệ thuật trình diễn nói chung, và sự tồn tại và phát triển của nghệ thuật Múa nói riêng. Đối mặt với những cơ hội và thách thức, nó là cấp bách cho trường Cao đẳng Múa Việt Nam xem xét một cách nghiêm túc điểm mạnh và điểm yếu của mình để phát triển một đội ngũ đầy đủ cán bộ quản lí, giảng viên và nghiên cứu viên cũng như khẳng định vai trò quan trọng của việc đào tạo những nghệ sĩ trình diễn, người soạn nhạc, người biên đạo múa ba lê, nghiên cứu viên và giảng viên múa chuyên nghiệp.

9. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lí trung tâm học tập cộng đồng

9. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lí trung tâm học tập cộng đồng

 03:56 03/04/2017

Bài báo phân tích và xác định nhiệm vụ/trách nhiệm, sức mạnh cũng như vai trò của ban giám đốc cùng đồng lòng trong quản lí Trung tâm học tập cộng đồng (CLCs). Do đó, bài báo này đề xuất những giải pháp đào tạo, khóa bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng cho đội ngũ quản lí cũng như thúc đẩy vai trò và trách nhiệm của các nhà chức trách trong việc bồi dưỡng đội ngũ quản lỹ trung tâm học tập cộng đồng. Điều này được xem như một phương pháp then chốt để phát triển đội ngũ trong phạm vi phát triển mô hình CLS cung cấp những cơ hội học hiệu quả nhằm xây dựng một xã hội học tập từ những người dân thường.

1. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học phổ thông-yếu tố để phát triển nguồn nhân lực

1. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học phổ thông-yếu tố để phát triển nguồn nhân lực

 04:18 07/01/2017

Bài báo trình bày nội dung phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học phổ thông (số lượng, chất lượng, cơ cấu), thực chất phát triển đội ngũ cán bộ quản lí và vai trò của đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học phổ thông.

5. Giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí phòng Giáo dục - Đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

5. Giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí phòng Giáo dục - Đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

 23:09 27/09/2016

Tóm tắt: Để phát triển đội ngũ cán bộ quản lí phòng Giáo dục - Đào tạo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới, bài viết đề xuất và phân tích một số giải pháp cụ thể như: Xây dựng tiêu chuẩn cán bộ quản lí phòng phòng Giáo dục - Đào tạo phù hợp với nhiệm vụ phát triển của giáo dục trong thời kì đổi mới và hội nhập, đổi mới công tác tuyển chọ, bổ nhiệm và sử dụng, luân chuyển, đánh giá cán bộ quản lí; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí và cán bộ kế cận; hoàn thiện các chính sách khuyến khích , đãi ngộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển đội ngũ cán bộ quản lí Phòng Giáo dục - Đào tạo
Từ khóa: đội ngũ cán bộ quản lí, giải pháp phát triển, phòng Giáo dục - Đào tạo, yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

3. Tổng quan nghiên cứu phát triển đội ngũ cán bộ quản lí phòng giáo dục và đào tạo

3. Tổng quan nghiên cứu phát triển đội ngũ cán bộ quản lí phòng giáo dục và đào tạo

 03:08 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số tổng quan nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam về vấn đề phát triển đội ngũ cán bộ quản lí và một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu.
Từ khóa: Nghiên cứu, phát triển, đội ngũ cán bộ quản lí, phòng giáo dục và đào tạo.

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây