23. NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN  CÁC HỌC VIỆN TRỰC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG

23. NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC HỌC VIỆN TRỰC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG

 16:40 22/05/2020

Tóm tắt: Để đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; một số quân, binh chủng và lực lượng ngày càng hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện là bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất đạo đức của đội ngũ giảng viên. Bài viết đề xuất một số biện pháp nâng cao đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ giảng viên ở các học viện trực thuộc Bộ Quốc phòng.
Từ khóa: Đạo đức nghề nghiệp, đội ngũ giảng viên, quân đội.

01. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò người thầy vào việc bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - đào tạo hiện nay

01. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò người thầy vào việc bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - đào tạo hiện nay

 17:30 05/07/2019

Tóm tắt: Trong giáo dục đại học, chất lượng giảng viên được coi là một trong những yếu tố quyết định hàng đầu cho sự tồn tại và phát triển của các trường đại học. Nhân cách, phẩm chất và năng lực của người thầy giáo có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành nhân cách, phẩm chất và năng lực của học trò. Vì vậy, trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó có giáo dục đại học, việc quán triệt học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của đội ngũ giảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, quyết định đến chất lượng đào tạo sinh viên của đất nước.
Từ khóa: Đội ngũ giảng viên, người thầy, tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung chương trình.

04. Một số vấn đề lí luận về phát triển đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng nghề trong bối cảnh mới

04. Một số vấn đề lí luận về phát triển đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng nghề trong bối cảnh mới

 16:25 06/03/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày một số vấn đề lí luận về phát triển đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng nghề trong bối cảnh mới. Kết quả nghiên cứu là cơ sở cho việc thiết kế những nội dung khảo sát thực trạng vấn đề, làm căn cứ cho đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ này trên địa bàn nghiên cứu cụ thể.
Từ khóa: Đội ngũ giảng viên, phát triển đội ngũ giảng viên, trường cao đẳng nghề.

19. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG QUẢN LÍ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN  CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Ở HỆ THỐNG  TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY

19. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG QUẢN LÍ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Ở HỆ THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY

 17:16 04/01/2019

Tóm tắt: Để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở các trường đại học tư thục hiện, cần thực hiện đồng bộ các nội dung, biện pháp; trong đó xác định đầy đủ, toàn diện nội dung quản lí đội ngũ giảng viên có ý nghĩa rất quan trọng. Bài viết trên cơ sở khái quát thực trạng đã chỉ ra những nội dung cơ bản trong quản lí đội ngũ giảng viên các môn Khoa học xã hội và nhân văn ở các trường đại học tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay.
Từ khóa: Giảng viên, quản lí, đội ngũ giảng viên, đại học tư thục, khoa học xã hội và nhân văn.

06. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trường Đại học An Giang nhằm đáp ứng nhiệm vụ chính trị hiện nay

06. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trường Đại học An Giang nhằm đáp ứng nhiệm vụ chính trị hiện nay

 11:30 21/03/2018

Tóm tắt: Từ thực trạng, tác giả bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Giáo dục quốc phòng và An ninh ở Trường Đại học An Giang đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị hiện nay. Một số nhóm giải pháp có thể tham khảo làm cơ sở cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Giáo dục quốc phòng và An ninh ở các trường đại học.
Từ khóa: Nâng cao chất lượng, đội ngũ giảng viên, Giáo dục quốc phòng và An ninh, Trường Đại học An Giang.

11.	 Tổng quan nghiên cứu trong nước về phát triển đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục đại học

11. Tổng quan nghiên cứu trong nước về phát triển đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục đại học

 15:10 19/07/2017

Bài báo trình bày tình hình tổng quan các nghiên cứu về phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục đại học, những mặt mạnh cũng như hạn chế và các đề xuất cho từng đề tài nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực theo yêu cầu xã hội.

7. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG  CAO ĐẲNG Y TẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

7. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 16:15 10/05/2017

Việc hình thành và phát triển các trường cao đẳng y tế thời gian qua đạt được một số kết quả trong việc đáp ứng nhân lực có kĩ thuật và chuyên môn cao. Đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng y tế phát triển về số lượng, chất lượng từng bước được nâng lên song vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế và bất cập, đang đặt ra những yêu cầu khách quan và cấp thiết phải giải quyết nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng CNH-HĐH, nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

11. Biện pháp quản lí phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Nghề du lịch Nha trang

11. Biện pháp quản lí phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Nghề du lịch Nha trang

 15:16 03/04/2017

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về Giáo dục và Đào tạo trong những năm qua, Trường Cao đẳng Nghề du lịch Nha trang đã rất quan tâm đến công tác quản lí phát triển đội ngũ giảng viên về cả số lượng, chất lượng và cơ cấu. Tuy nhiên, cách thức thực hiện nhiệm vụ này vẫn còn nhiều bất cập, chưa thường xuyên chưa đồng bộ và thiếu tính hệ thống, dẫn đến đội ngũ giáo viên còn thiếu về số lượng, chất lượng chưa cao, cơ cấu chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến chất lượng của đào tạo.Tình trạng hiện nay là gì và nguyên nhân gây nào gây nên tình trạng này? Làm thế nào để giúp trường Cao đẳng Nghề Du lịch Nha trang quản lí phát triển đội ngũ giáo viên hiệu quả, đáp ứng ngay và lâu dài yêu cầu phát triển của trường? Các tác giả đã nghiên cứu và giới thiệu nội dung trong bài báo dưới đây.

16. Đẩy mạnh quản lí bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội theo yêu cầu chuẩn hóa

16. Đẩy mạnh quản lí bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội theo yêu cầu chuẩn hóa

 15:34 24/03/2017

Tóm tắt: Đội ngũ giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh có vị trí, vai trò quan trọng, là nhân tố quyết định đến chất lượng dạy và học môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, đội ngũ giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh còn nhiều bất cập, chất lượng chưa được chuẩn hóa. Vì vậy, quản lí bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh theo yêu cầu chuẩn hóa là thực sự cần thiết. Bài viết chúng tôi nêu lên một số nội dung về tác quản lí bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh.
Từ khóa: quản lí, bồi dưỡng, đội ngũ giảng viên, giáo dục quốc phòng - an ninh.

1. Đội ngũ giảng viên – một trong những nhân tố quyết định chất lượng giáo dục đại học

1. Đội ngũ giảng viên – một trong những nhân tố quyết định chất lượng giáo dục đại học

 15:25 04/01/2017

Bài báo trình bày vai trò của đội ngũ giảng viên trong giáo dục đại học thể hiện trong nghị quyết của đại hội Đảng và thực tiễn công tác đào tạo bậc đạ học.

3. Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ở Trường Cao đẳng kinh tế- kĩ thuật thương mại

3. Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ở Trường Cao đẳng kinh tế- kĩ thuật thương mại

 16:12 31/10/2016

Bài báo trình bày một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên như: tổ chức đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng sư phạm, công nghệ thông tin; thường xuyên nghiên cứu khoa học ở Trường Cao đẳng kinh tế - kĩ thuật thương mại.

06. Một số giải pháp quản lí đội ngũ giảng viên các trường đại học địa phương Việt Nam

06. Một số giải pháp quản lí đội ngũ giảng viên các trường đại học địa phương Việt Nam

 11:35 17/10/2016

Tóm tắt: Trong điều kiện hội nhập và hợp tác quốc tế và yêu cầu phát triển của đại học Việt Nam hiện nay, các trường đại học địa phương đang gặp nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có vấn đề về đội ngũ giảng viên. Bài viết bước đầu bàn về thực trạng đội ngũ giảng viên, nguyên nhân của thực trạng và đưa ra một số giải pháp quản lí nhằm phát triển đội ngũ giảng viên đại học địa phương hiện nay.
Từ khóa: đội ngũ giảng viên, trường đại học địa phương.

17. Phát triển đội ngũ giảng viên qua tác động của chương trình tiên tiến - kinh nghiệm từ trường Đại học Thuỷ Lợi

17. Phát triển đội ngũ giảng viên qua tác động của chương trình tiên tiến - kinh nghiệm từ trường Đại học Thuỷ Lợi

 15:09 03/10/2016

Bài viết trình bày về thực tế đội ngũ giảng viên của trường Đại học Thuỷ Lợi, thực tiễn đào tạo theo chương trình tiên tiến; một số kết quả phát triển đội ngũ giảng viên qua tác động của chương trình tiên tiến tại trường Đại học Thuỷ Lợi.

2. Đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động đặt ra một số yêu cầu về quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng trong giai đoạn hiện nay

2. Đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động đặt ra một số yêu cầu về quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng trong giai đoạn hiện nay

 09:28 12/09/2016

Hiện nay, vấn đề quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng trong chiến lược phát triển nhà trường. Trong quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên cần chú trọng quy hoạch phát triển trên tất cả các mặt, như: về số lượng, về cơ cấu, chất lượng và năng lực thực hiện, nhiệm vụ của giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay.

5. Thực trạng và một số biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Vĩnh Long

5. Thực trạng và một số biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Vĩnh Long

 14:10 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng về đội ngũ giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Vĩnh Long; một số biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên nhà trường.
Từ khóa: Thực trạng, biện pháp, phát triển, đội ngũ giảng viên, Đại học Sư phạm Kĩ thuật Vĩnh Long.

4. Giải pháp quản lí công tác phát triển đội ngũ giảng viên chuyên dạy kĩ năng mềm cho sinh viên tại các trường đại học trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục ở nước ta hiện nay

4. Giải pháp quản lí công tác phát triển đội ngũ giảng viên chuyên dạy kĩ năng mềm cho sinh viên tại các trường đại học trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục ở nước ta hiện nay

 11:13 16/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày thực trạng công tác phát triển đội ngũ giảng viên chuyên dạy kĩ năng mềm và bồi dưỡng cho giảng viên về kĩ năng, phương pháp lồng ghép đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên trong quá trình giảng dạy chuyên môn; một số giải pháp quản lí góp phần phát triển đội ngũ giáo viên dạy kĩ năng mềm chuyên trách ở trường đại học.
Từ khóa: giải pháp, quản lí, đội ngũ giảng viên, kĩ năng mềm, giảng viên.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây