58. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI CHO NGƯỜI DÂN THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG CỦA ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN Ở THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA

58. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI CHO NGƯỜI DÂN THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG CỦA ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN Ở THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA

 16:46 08/07/2019

Tóm tắt: Nghiên cứu trên 101 cán bộ Đoàn Thanh niên, người dân tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La về thực trạng giáo dục ý thức bảo vệ môi trường sinh thái cho người dân thông qua các hoạt động cộng đồng của đoàn viên thanh niên. Phương pháp sử dụng chủ yếu là điều tra bằng bảng hỏi, phỏng vấn sâu, chuyên gia và xử lí số liệu. Kết quả cho thấy: người dân trên địa bàn đều nhận thức cao về tầm quan trọng của hoạt động giáo dục ý thức bảo vệ môi trường sinh thái của Đoàn Thanh niên; công tác giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho người dân đã có những chuyển biến nhất định, tuy hiện hiệu quả chưa cao, các hoạt động còn mang tính hình thức, tổ chức chưa được thường xuyên.
Từ khoá: Môi trường sinh thái, bảo vệ môi trường, Đoàn Thanh niên.

58. PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TRONG VIỆC  GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG CHO THANH NIÊN  HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG HIỆN NAY

58. PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG CHO THANH NIÊN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG HIỆN NAY

 13:20 30/06/2018

Tóm tắt: Thế hệ thanh niên ngày nay được kế thừa tinh hoa truyền thống của dân tộc và những thành quả của cách mạng, mở rộng giao lưu quốc tế; họ có mặt mạnh cơ bản là trình độ học vấn cao hơn trước, nhạy cảm với thời cuộc, giàu lòng yêu nước, có khát vọng đưa đất nước vượt qua nghèo nàn, lạc hậu, thực hiện thành công mục tiêu lí tưởng do Đảng đề ra là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Bài viết phân tích vai trò của Đoàn thanh niên trong việc giáo dục đạo đức truyền thống cho thanh niên huyện Châu Thành, tỉnh An Giang hiện nay; đề xuất một số giải pháp để phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong việc giáo dục đạo đức truyền thống cho thanh niên.
Từ khoá: Đoàn thanh niên, giáo dục đạo đức truyền thống cho thanh niên.

38.	Tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên với việc phát huy dân chủ trong sinh viên ở Đại học Thái Nguyên

38. Tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên với việc phát huy dân chủ trong sinh viên ở Đại học Thái Nguyên

 09:22 14/07/2017

Bài viết trình bày tóm lược những hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trong nhà trường; các hoạt động tích cực của các tổ chức trên vào việc hiện thực dân chủ đã đem lại những biến đổi quan trọng với quá trình quản lí và đào tạo.

19. Vai trò của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên trong việc giáo dục đạo đức truyền thống cho sinh viên Trường Đại học Tây Bắc

19. Vai trò của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên trong việc giáo dục đạo đức truyền thống cho sinh viên Trường Đại học Tây Bắc

 15:49 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày thực trạng công tác giáo dục đạo đức truyền thống của Đoàn Thanh niên; Hội Sinh viên Trường Đại học Tây Bắc; một số giải pháp Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường cần thực hiện để giáo dục đạo đức truyền thống cho sinh viên.
Từ khóa: Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Trường Đại học Tây Bắc, giáo dục, đạo đức truyền thống.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây