16. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CHUYÊN VIÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

16. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CHUYÊN VIÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 20:57 01/10/2017

Tóm tắt: Phát triển đội ngũ chuyên viên phòng giáo dục - đào tạo là nhiệm vụ cần thiết, quan trọng, nhưng cần phải chú ý đến những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển đó. Bài viết phân tích những yếu tố ảnh hưởng như: quá trình toàn cầu hóa, nền kinh tế tri thức và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.0; quan điểm của Đảng, Nhà nước về phát triển đội ngũ cán bộ, công chức; sự chuyển đổi nền kinh tế - xã hội và quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; điều kiện chủ quan của đội ngũ chuyên viên phòng giáo dục - đào tạo.
Từ khóa: ảnh hưởng, chuyên viên, phát triển, phòng giáo dục - đào tạo

52. ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG NGỮ THANH HÓA TRONG RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC  TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

52. ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG NGỮ THANH HÓA TRONG RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

 10:18 23/08/2017

Trong quá trình rèn luyện kĩ năng đọc, sinh viên ngành Giáo dục tiểu học tại Trường Đại học Hồng Đức còn gặp trở ngại bởi phương ngữ Thanh Hóa. Bài viết chỉ ra sự ảnh hưởng của phương ngữ Thanh Hóa đối với việc rèn luyện kĩ năng đọc; đồng thời, đưa ra những giải pháp nâng cao việc rèn luyện kĩ năng đọc cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học tại Trường Đại học Hồng Đức.

24. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó với nghề dạy học của Giáo viên giáo dục đặc biệt

24. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó với nghề dạy học của Giáo viên giáo dục đặc biệt

 08:56 21/07/2017

Chất lượng giáo dục dành cho học sinh khuyết tật sẽ bị ảnh hưởng khi thiếu giáo viên giáo dục đặc biệt có trình độ. Tình trạng bỏ nghề của các giáo viên giáo dục đặc biệt là một thực trạng cần quan tâm hiện nay. Bài viết tổng hợp những kết quả nghiên cứ về 5 nhóm yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định gắn bó hay từ bỏ nghề của giáo viên giáo dục đặc biệt.

35. Những nhân tố ảnh hưởng đến định hướng giá trị nghề sư phạm quân sự của học viên sư phạm ở trường Đại học Chính trị hiện nay

35. Những nhân tố ảnh hưởng đến định hướng giá trị nghề sư phạm quân sự của học viên sư phạm ở trường Đại học Chính trị hiện nay

 14:36 13/07/2017

Định hướng giá trị nghề sư phạm quân sự được hình thành trong quá trình học tập, rèn luyện và chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố chủ quan, khách quan. Bài viết trình bày nhóm các nhân tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến định hướng giá trị nghề sư phạm quân sự của học viên sư phạm ở trường Đại học Chính trị hiện nay.

72. ẢNH HƯỞNG CỦA TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN ĐỐI VỚI MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI Ở TỈNH THÁI BÌNH HIỆN NAY

72. ẢNH HƯỞNG CỦA TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN ĐỐI VỚI MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI Ở TỈNH THÁI BÌNH HIỆN NAY

 09:43 11/07/2017

Tôn giáo, tín ngưỡng là những thành phần quan trọng tạo nên bản sắc văn hóa ở tỉnh Thái Bình.Đồng thời, nó có ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội.Tôn giáo, tín ngưỡng có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân nơi đây, nó ảnh hưởng và chi phối đến lối sống, thói quen, đạo đức của từng thành phần dân cư. Bài viết này đề cập về những ảnh hưởng của tín ngưỡng dân gian đối với từng lĩnh vực của đời sống xã hội ở tỉnh Thái Bình hiện nay ở cả hai góc độ: tích cực và tiêu cực.

17. Phong cách giáo dục của cha mẹ và những ảnh hưởng của nó đối với trẻ vị thành niên

17. Phong cách giáo dục của cha mẹ và những ảnh hưởng của nó đối với trẻ vị thành niên

 15:34 24/03/2017

Tóm tắt: Từ lâu, vấn đề phongc ách giáo dục của cha mẹ đã được các nhà nghiên cứu Tâm lí học, Giáo dục học quan tâm, trong đó phải kể đến một số tác giả tiêu biểu, điển hình như Diana Baumrind (1967), Macscoby và Martin (1983), Scott và McCabe (1991), Eccles và McCarthy (1994), Berger K.S 1998)… Nhìn chung, các nghiên cứu này đều cho thấy phong cách (PC) ứng xử của cha mẹ có ảnh hưởng tới sự tự đánh giá, tự ý thức, sự phát triển tâm lí cũng như hành vi xã hội của những đứa con, đặc biệt là những đứa con trong độ tuổi vị thành niên.
Từ khóa: Phong cách giáo dục, ảnh hưởng, trẻ vị thành niên.

4. Ảnh hưởng của học hợp tác đến các phương diện học thuật, tâm lí, tình cảm và xã hội của người học

4. Ảnh hưởng của học hợp tác đến các phương diện học thuật, tâm lí, tình cảm và xã hội của người học

 11:12 04/09/2016

Bài báo trình bày về các vấn đề: thành công học thuật; sự ghi nhớ kiến thức; các yếu tố môi trường, thái độ và niềm tin; nghiên cứu học hợp tác tại Việt Nam.

15. Thực trạng và những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tự học môn học Xác xuất và thống kê của sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội

15. Thực trạng và những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tự học môn học Xác xuất và thống kê của sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội

 14:20 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng hoạt động tự học môn Xác suất và thống kê của sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội; các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tự học môn Xác suất và thống kê của sinh viên nhà trường; một số kết luận và kiến nghị.
Từ khóa: thực trạng, yếu tố, ảnh hưởng, hoạt động tự học, xác suất và thống kê, Đại học Dược Hà Nội.

4. Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố theo đánh giá của người sử dụng lao động đối với chất lượng đào tạo tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội

4. Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố theo đánh giá của người sử dụng lao động đối với chất lượng đào tạo tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội

 10:45 25/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày những đánh giá về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố theo nhận định từ phía người sử dụng lao động đối với sinh viên tốt nghiệp của trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội: kĩ năng mềm; kĩ năng liên quan đến chuyên môn; nhân tố kiến thức chung.
Từ khóa: mức độ, ảnh hưởng, đánh giá, người sử dụng lao động, chất lượng đào tạo, Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội.

10. Các yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng tiếp nhận và xử lí thông tin học tập của sinh viên trong quá trình đào tạo theo học chế tín chỉ

10. Các yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng tiếp nhận và xử lí thông tin học tập của sinh viên trong quá trình đào tạo theo học chế tín chỉ

 13:43 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày những phân tích về các yếu tố chủ quan, khách quan ảnh hưởng đến kĩ năng tiếp nhận và xử lí thông tin học tập của sinh viên trong quá trình đào tạo theo học chế tín chỉ.
Từ khóa: yếu tố, ảnh hưởng, kĩ năng, tiếp nhận và xử lí thông tin, sinh viên, học chế tín chỉ.

20. Trình độ công nghệ thông tin của giảng viên và ảnh hưởng của nó đến thái độ, kết quả học tập của sinh viên

20. Trình độ công nghệ thông tin của giảng viên và ảnh hưởng của nó đến thái độ, kết quả học tập của sinh viên

 16:29 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày yêu cầu về trình độ công nghệ thông tin của giảng viên; ảnh hưởng của công nghệ thông tin đến thái độ và kết quả học tập của sinh viên.
Từ khóa: công nghệ thông tin, giảng viên, ảnh hưởng, thái độ, kết quả, học tập, sinh viên.

14. Sự ảnh hưởng các nhân tố xã hội đến sự biến đổi thanh điệu của các cư dân nhập cư đến thành phố Vinh

14. Sự ảnh hưởng các nhân tố xã hội đến sự biến đổi thanh điệu của các cư dân nhập cư đến thành phố Vinh

 10:49 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày vài nét về cư dân thành phố Vinh; sự tiếp xúc giữa các tiếng địa phương ở thành phố Vinh; sự ảnh hưởng của các nhân tố xã hội và một vài kết luận.
Từ khóa: ảnh hưởng, xã hội, thanh điệu, cư dân nhập cư, thành phố Vinh.

8. Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu thành đạt trong học nghề của sinh viên

8. Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu thành đạt trong học nghề của sinh viên

 16:05 22/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về nhu cầu thành đạt; kết quả nghiên cứu khảo sát sinh viên của Trường Đại học Tây Bắc về 16 yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu thành đạt trong học nghề của sinh viên.
Từ khóa: ảnh hưởng, nhu cầu, thành đạt, học nghề, sinh viên.

22. Ảnh hưởng của phương pháp học thông qua thực hành dạy trong việc học môn Ngữ pháp tiếng Anh của sinh viên học Chương trình B1, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

22. Ảnh hưởng của phương pháp học thông qua thực hành dạy trong việc học môn Ngữ pháp tiếng Anh của sinh viên học Chương trình B1, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

 14:38 16/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày đặc điểm của “học thông qua thực hành dạy”; kết quả thực nghiệm “học thông qua thực hành dạy” trong quá trình học môn Ngữ pháp tiếng Anh của sinh viên học chương trình B1, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Từ khóa: ảnh hưởng, học thông qua thực hành dạy, ngữ pháp tiếng Anh, B1, Đại học khoa học xã hội và nhân văn.

1. Những yếu tố ảnh hưởng đến cải cách thủ tục hành chính trong quản lí nhà nước về giáo dục

1. Những yếu tố ảnh hưởng đến cải cách thủ tục hành chính trong quản lí nhà nước về giáo dục

 09:59 05/08/2016

Bài viết trình bày về vai trò, mục tiêu, những vấn đề chung về cải cách thủ tục hành chính trong quản lí nhà nước về giáo dục; những yếu tố ảnh hưởng đến cải cách thủ tục hành chính trong quản lí nhà nước về giáo dục: hệ thống các quy định về thủ tục hành chính; năng lực nhận thức của chủ thể thực hiện thủ tục hành chính; truyền thông và sự tham gia của các nguồn lực xã hội.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây