49. KHAI THÁC MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP EDMODO HỖ TRỢ HỌC SINH LỚP 12  HỌC TẬP MÔN TOÁN

49. KHAI THÁC MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP EDMODO HỖ TRỢ HỌC SINH LỚP 12 HỌC TẬP MÔN TOÁN

 16:38 08/07/2019

Tóm tắt: Với sự phát triển của khoa học công nghệ các phương tiện hỗ trợ giảng dạy ngày càng phong phú. Trong đó, việc sử dụng mạng xã hội học tập Edmodo hỗ trợ dạy học đã được vận dụng trong nhiều môn học khác nhau. Bài báo này trình bày một thiết kế mô hình học tập trên lớp sử dụng kĩ thuật số và mạng học tập xã hội Edmodo trong học tập môn Toán 12 ở trường trung học phổ thông để cải thiện chất lượng học tập. Kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy mô hình học tập môn Toán cho học sinh lớp 12 với sự hỗ trợ của Edmodo là khả thi và có hiệu quả tốt. Edmodo đã trở thành một phương tiện học tập thu hút học sinh học tập và tương tác.
Từ khóa: Ứng dụng, công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học, Edmodo, Toán 12

03. Một số biện pháp tăng cường quản lí hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường trung học cơ sở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

03. Một số biện pháp tăng cường quản lí hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường trung học cơ sở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

 17:54 06/03/2019

Tóm tắt: Việc quản lí hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Đông Hà còn chưa được thực hiện thường xuyên, thiếu những biện pháp cụ thể, chưa tạo được động lực trong việc nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin. Chính vì vậy, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của đội ngũ cán bộ, giáo viên còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới của giáo dục và đào tạo hiện nay. Trước thực tiễn này, bài viết nêu lên thực trạng và đề xuất một số biện pháp nhằm quản lí hoạt động tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của các trường trung học cơ sở ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Quản lí, ứng dụng, công nghệ thông tin, dạy học, trung học cơ sở, tỉnh Quảng Trị.

41.	 Ứng dụng của quá trình đổi mới có chi phí

41. Ứng dụng của quá trình đổi mới có chi phí

 15:36 19/07/2017

Bài báo trình bày lí thuyết của đổi mới có chi phí và một số ứng dụng.

48.	 Ứng dụng phần mềm nguồn mở Moodle xây dựng ngân hàng câu hỏi thi nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá ở các cơ sở giáo dục

48. Ứng dụng phần mềm nguồn mở Moodle xây dựng ngân hàng câu hỏi thi nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá ở các cơ sở giáo dục

 15:36 19/07/2017

Bài báo trình bày cơ sở lí luân và thực tiễn của mã nguồn mở Moodle và ứng dụng mã nguồn mở này vào việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi đáp ứng được việc kiểm tra, đánh giá trong các cơ sở giáo dục.

49.	 Phân tích tính tương hỗ và ứng dụng của truyền thông trực tuyến đối với dạy và học đại học hiện đại

49. Phân tích tính tương hỗ và ứng dụng của truyền thông trực tuyến đối với dạy và học đại học hiện đại

 15:36 19/07/2017

Bài báo trình bày khái quát về truyền thông trực tuyến (TTTT) và vai trò của TTTT với hoạt động dạy và học ở trường đại học; tính tương hỗ của TTTT với GDĐH.

50. Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, đánh giá chuẩn đầu ra tin học tại Trường Đại học Hồng Đức

50. Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, đánh giá chuẩn đầu ra tin học tại Trường Đại học Hồng Đức

 15:36 19/07/2017

Bài báo trình bày cơ sở lí luận , thực tiễn của việc đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá chuẩn đầu ra Tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kiểm tra, đánh giá đó.

28.	Bồi dưỡng kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá kết quả học tập môn Toán ở trường trung học phổ thông cho sinh viên sư phạm

28. Bồi dưỡng kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá kết quả học tập môn Toán ở trường trung học phổ thông cho sinh viên sư phạm

 08:44 14/07/2017

Bài viết trình bày về vấn đề kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông; các cấp độ ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh; một số biện pháp bồi dưỡng kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho sinh viên sư phạm ngành Toán để tập dượt đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh.

56.	Ứng dụng quan điểm của W.L.Chafe trong cuốn “Ý nghĩa và cấu trúc của ngôn ngữ” vào việc phân tích ngữ nghĩa từ vựng

56. Ứng dụng quan điểm của W.L.Chafe trong cuốn “Ý nghĩa và cấu trúc của ngôn ngữ” vào việc phân tích ngữ nghĩa từ vựng

 14:57 11/07/2017

Bài viết phân tích quan niệm của W.L.Chafe không chỉ giúp lý giải cấu trúc cú pháp của câu phụ thuộc vào ngữ nghĩa của động từ như thế nào mà hiệu lực của quan niệm này còn được mở rộng khi sử dụng cấu trúc ngữ nghĩa của từng loại động từ làm cơ sở cho việc phân tích ngữ nghĩa của từ. Việc dựa vào cấu trúc sâu về ngữ nghĩa của động từ theo quan niệm của W.L.Chafe giúp ta thấy được những nét nghĩa riêng có của từng từ một cách rõ nét và có cơ sở khoa học.

39. Ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học ở trường dự bị đại học dân tộc

39. Ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học ở trường dự bị đại học dân tộc

 14:52 01/03/2017

Bài báo trình bày về thực trạng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn (Thanh Hóa). Nhận thức được vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học trong việc phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng học tập của học sinh, tác giả đã đề xuất 6 biện pháp để nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tại cơ sở.

40. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy ngoại ngữ ở trường cao đẳng cảnh sát nhân dân I

40. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy ngoại ngữ ở trường cao đẳng cảnh sát nhân dân I

 14:52 01/03/2017

Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các lĩnh vực nói chung, dạy ngoại ngữ nói riêng là một hướng công nghệ đào tạo mới tất yếu. Mặc dù vậy, nhưng việc ứng dụng cồng nghệ thông tin tại trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I vẫn còn nhiều hạn chế và khó khăn. Bài báo đã trình bày một cách cụ thể thực tế giảng dạy tại nhà trường đồng thời đưa ra một số đề xuất khắc phục những khó khăn trên để có thể nâng cao chất lượng giảng dạy hiệu quả nhất.

16. Vận dụng dạy học trải nghiệm trong môn Công nghệ 12

16. Vận dụng dạy học trải nghiệm trong môn Công nghệ 12

 08:09 23/11/2016

Tóm tắt: Trải nghiệm giảng dạy là một hình thức giảng dạy và học tập dựa trên kinh nghiệm của cả giáo viên và học sinh. Để có được mục tiêu của bài học, sinh viên phải tích cực tham gia vào các hoạt động học tập với sự hướng dẫn của giáo viên. Công nghệ 12 cung cấp kiến thức để giúp các học viên giải quyết các vấn đề trong nhiều lĩnh vực trong cuộc sống và xã hội. Việc áp dụng giảng dạy kinh nghiệm trong các bài học sẽ giúp sinh viên phát triển kinh nghiệm của họ và các điểm mạnh, sẽ kích thích sự quan tâm của học sinh đối với bài học. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất các nguyên tắc và quy trình để áp dụng giảng dạy công nghệ 12. Ngoài ra, chúng tôi giới thiệu hai phương pháp để áp dụng kinh nghiệm giảng dạy trong công nghệ 12 để nâng cao chất lượng giảng dạy chủ đề này.
Từ khóa: trải nghiệm giảng dạy, áp dụng, ứng dụng, kinh nghiệm.

16. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Giáo dục học ở trường cao đẳng sư phạm

16. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Giáo dục học ở trường cao đẳng sư phạm

 09:00 01/11/2016

Bài báo trình bày Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Giáo dục học ở trường cao đẳng sư phạm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên theo học chế tín chỉ qua phát huy tính tích cực, sáng tạo và hứng thú của sinh viên.

16. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Giáo dục học ở trường cao đẳng sư phạm

16. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Giáo dục học ở trường cao đẳng sư phạm

 09:00 01/11/2016

Bài báo trình bày Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Giáo dục học ở trường cao đẳng sư phạm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên theo học chế tín chỉ qua phát huy tính tích cực, sáng tạo và hứng thú của sinh viên.

20. Một số biện pháp nhằm ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong đổi mới phương pháp dạy học ở các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện

20. Một số biện pháp nhằm ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong đổi mới phương pháp dạy học ở các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện

 08:58 25/10/2016

Bài báo trình bày về nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí, giáo viên về tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng và thực hiện quy trình thiết kế giáo án dạy học tích cực có ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

15. Ứng dụng E-learning trong rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ở trường đại học

15. Ứng dụng E-learning trong rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ở trường đại học

 09:31 03/10/2016

Tóm tắt: Bài viết bàn về khả năng ứng dụng E-learning trong đào tạo và ứng dụng E-learning trong rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên. Với ưu điểm học mọi lúc, mọi nơi, mọi đối tượng của E-learning nên E-learning sẽ có tác dụng tích cực khi ứng dụng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên, với các đặc điểm: đảm bảo hỗ trợ tích cực quá trình dạy học, cung cấp chương trình học tập phân nhánh, tạo môi trường cho sinh viên hoạt động, lưu vết hoạt động của sinh viên, phản hồi và điều hướng hoạt động của sinh viên.
Từ khóa: Ứng dụng, E-learning, rèn luyện, nghiệp vụ sư phạm, sinh viên, đại học

2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí hành chính ở sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí hành chính ở sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 08:31 03/10/2016

Tóm tắt: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí giáo dục nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các hoạt động quản lí cho đội ngũ cán bộ quản lí. Từ khái niệm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí giáo dục, bài viết đề cập nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí hành chính ở Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giới thiệu phần mềm Văn phòng điện tử - e-Office và khẳng định tính ưu việt của phần mềm này so với quy trình xử lí văn bản truyền thống.
Từ khóa: ứng dụng, công nghệ thông tin, quản lí hành chính, Bà Rịa - Vũng Tàu

6. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lí đào tạo trình độ thạc sĩ ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

6. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lí đào tạo trình độ thạc sĩ ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 14:22 19/09/2016

Bài viết đề cập ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lí đào tạo trình độ thạc sĩ ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trong đó tập trung làm rõ: vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lí giáo dục và đào tạo; thông tin với các chức năng quản lí; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào quản lí đào tạo trình độ thạc sĩ; các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông trong quản lí đào tạo trình độ thạc sĩ.

20. Ứng dụng toán học trong nghiên cứu và giảng dạy các môn kinh tế ở Học viện Ngân hàng

20. Ứng dụng toán học trong nghiên cứu và giảng dạy các môn kinh tế ở Học viện Ngân hàng

 17:13 16/09/2016

Kinh tế học là một bộ môn khoa học xã hội giúp cho con người hiểu về cách thức vận hành của nền kinh tế nói chung và cách thức ứng xử của từng chủ thể tham gia vào nền kinh tế nói riêng. Bài viết đề cập ứng dụng toán học trong nghiên cứu và giảng dạy các môn kinh tế ở Học viện Ngân hàng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học nói chung, bộ môn Kinh tế học ở Học viện Ngân hàng nói riêng trong tình hình hiện nay.

22. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lí dạy học tại Trường Đại học Y khoa, Vinh - Nghệ An

22. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lí dạy học tại Trường Đại học Y khoa, Vinh - Nghệ An

 09:06 15/09/2016

Việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào công tác quản lí dạy học trong các trường cao đẳng, đại học hiện nay đã và đang phát triển khá mạnh mẽ, đa dạng, hiệu quả; góp phần đổi mới công tác quản lí và đổi mới phương pháp dạy học. Bài viết giới thiệu về Trường, cũng như việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lí dạy học tại Trường Đại học Y khoa, Vinh - Nghệ An.

11. Ứng dụng công nghệ thông tin khai thác vẻ đẹp toán học góp phần tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh

11. Ứng dụng công nghệ thông tin khai thác vẻ đẹp toán học góp phần tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh

 11:12 04/09/2016

Bài báo trình bày một số phân tích các ví dụ trong đó có việc ứng dụng công nghệ thông tin, cụ thể là sử dụng phần mềm Geometer’s Sketchpad để thiết kế mô phỏng một số hình hình học trong tự nhiên, thông qua internet góp phần tích cực hóa hoạt động của học sinh, làm cho các em yêu toán hơn, thích học toán hơn.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây