10. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHỦ ĐỀ “TÌM HIỂU VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”  CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI TỈNH PHÚ THỌ

10. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHỦ ĐỀ “TÌM HIỂU VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG” CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI TỈNH PHÚ THỌ

 16:33 11/12/2020

Tóm tắt: Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là hoạt động bắt buộc thực hiện xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12 với thời lượng 105 tiết/năm.
Kết quả: Vận dụng những kiến thức lí luận về tổ chức hoạt động trải nghiệm và xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề, chúng tôi đã xây dựng chủ đề trải nghiệm “Tìm hiểu và bảo vệ môi trường” cho học sinh trung học cơ sở để thực hiện nội dung hướng đến tự nhiên theo quy định của chương trình.
Bàn luận: Phần thực nghiệm đã được thực hiện với lớp 8B và 9B, Trường THCS Hùng Vương (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ), bước đầu cho thấy mức độ phù hợp của chuỗi các hoạt động hướng tới những yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực quy định trong chương trình.
Từ khóa: hoạt động trải nghiệm, môi trường, ô nhiễm môi trường, thiên tai, bảo vệ môi trường.

37. THÚC ĐẨY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH  THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC STEM  TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

37. THÚC ĐẨY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC STEM TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 16:57 22/05/2020

Tóm tắt: Bảo vệ môi trường là một vấn đề sống còn của đất nước, của nhân loại. bảo vệ môi trường nói chung và giáo dục và đào tạo về bảo vệ môi trường nói riêng được Đảng, Nhà nước rất quan tâm và đã có nhiều chủ trương, biện pháp giải quyết các vấn đề môi trường, đặc biệt là công tác giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho học sinh thông qua những hoạt động thiết thực; trong đó các hoạt động giáo dục STEM là một trong những hoạt động thiết thực và quan trọng nhằm thúc đẩy nhận thức bảo vệ môi trường cho học sinh phổ thông hiện nay.
Từ khóa: Bảo vệ môi trường, giáo dục STEM, trường phổ thông, môi trường thế giới.

06.     Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường tự nhiên trong dạy học môn Kĩ thuật cho học sinh lớp 4, lớp 5

06. Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường tự nhiên trong dạy học môn Kĩ thuật cho học sinh lớp 4, lớp 5

 18:13 01/03/2020

Tóm tắt: Giáo dục bảo vệ môi trường tự nhiên cho học sinh là điều rất quan trọng, đặc biệt là ở cấp tiểu học. Vì cấp tiểu học là cấp học nền tảng, là cơ sở, là cấp học phổ cập của hệ thống giáo dục phổ thông. Bài viết đề cập vấn đề dạy học tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường tự nhiên thông qua một số bài học môn Kĩ thuật lớp 4, lớp 5, qua đó góp phần hình thành ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên cho trẻ từ khi còn rất nhỏ.
Từ khóa: Dạy học tích hợp, bảo vệ môi trường, môn Kĩ thuật, học sinh.

57. BIỆN PHÁP PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

57. BIỆN PHÁP PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

 16:46 08/07/2019

Tóm tắt: Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu ngày càng cao, ảnh nghiêm trọng đến cuộc sống của con người. Do đó, bảo vệ môi trường là một việc làm cần thiết, cần sự đồng lòng của toàn xã hội. Bài viết đề cập biện pháp phối hợp giữa nhà trường và cộng đồng trong giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở nhằm giáo dục ý thức và hành động của các em, góp phần giữ gìn bảo vệ môi trường sống trong lành, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay.
Từ khóa: ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, giáo dục, bảo vệ môi trường, học sinh, trung học cơ sở.

58. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI CHO NGƯỜI DÂN THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG CỦA ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN Ở THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA

58. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI CHO NGƯỜI DÂN THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG CỦA ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN Ở THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA

 16:46 08/07/2019

Tóm tắt: Nghiên cứu trên 101 cán bộ Đoàn Thanh niên, người dân tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La về thực trạng giáo dục ý thức bảo vệ môi trường sinh thái cho người dân thông qua các hoạt động cộng đồng của đoàn viên thanh niên. Phương pháp sử dụng chủ yếu là điều tra bằng bảng hỏi, phỏng vấn sâu, chuyên gia và xử lí số liệu. Kết quả cho thấy: người dân trên địa bàn đều nhận thức cao về tầm quan trọng của hoạt động giáo dục ý thức bảo vệ môi trường sinh thái của Đoàn Thanh niên; công tác giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho người dân đã có những chuyển biến nhất định, tuy hiện hiệu quả chưa cao, các hoạt động còn mang tính hình thức, tổ chức chưa được thường xuyên.
Từ khoá: Môi trường sinh thái, bảo vệ môi trường, Đoàn Thanh niên.

10. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH  TIỂU HỌC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG – NHÌN TỪ GÓC ĐỘ HỌC ĐƯỜNG

10. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG – NHÌN TỪ GÓC ĐỘ HỌC ĐƯỜNG

 20:42 01/10/2017

Tóm tắt: Vấn đề quản lí hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh ở góc độ học đường cần được thực hiện đồng bộ với nhiều giải pháp: xác định vai trò của người tham gia hoạt động giáo dục môi trường trong nhà trường; Xây dựng bộ tài liệu về giáo dục môi trường địa phương; Tăng cường giáo dục môi trường thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, lồng ghép vào phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên về năng lực giáo dục môi trường; xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp.
Từ khóa: Giáo dục, bảo vệ môi trường, nhà trường, học sinh tiểu học.

13. Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học phần Di truyền học (Sinh học 12)

13. Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học phần Di truyền học (Sinh học 12)

 10:46 07/08/2017

Tóm tắt: Bài báo phân tích xu hướng tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học, đưa ra khái niêm về tích hợp trong dạy học và các mức độ tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học phần di truyền học, sinh học 12, đồng thời, đề xuất quy trình thiết kế các hoạt động dạy học thuộc phần di truyền học, sinh học 12 theo hướng tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường.
Từ khóa: Giáo dục môi trường, bảo vệ môi trường, tích hợp trong dạy học, Di truyền học.

05. Hiện trạng môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại cộng đồng dân cư huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

05. Hiện trạng môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại cộng đồng dân cư huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

 15:41 20/07/2017

Tóm tắt: giáo dục môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại cộng đồng dân cư là vấn đề quan trọng, được các nhà giáo dục luôn quan tâm. Bài viết đi sâu phân tích thực trạng việc trải nghiệm sáng tạo với bảo vệ môi trường tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Từ khóa: môi trường, bảo vệ môi trường, giáo dục môi trường, ô nhiễm môi trường, giáo viên, học sinh, cán bộ, cán bộ quản lí.

15.	 Một số giải pháp nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường sinh thái nhân văn cho sinh viên Việt Nam hiện nay

15. Một số giải pháp nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường sinh thái nhân văn cho sinh viên Việt Nam hiện nay

 15:10 19/07/2017

Bài báo trình bày thực trạng sinh thái nhân văn(STNV) hiện nay, sự cần thiết của việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường STNV cho sinh viên Việt Nam hiện nay và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức sinh thái cho sinh viên hiện nay.

26. Vai trò của clip hoạt hình trong giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo

26. Vai trò của clip hoạt hình trong giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo

 14:29 13/07/2017

Bài báo trình bày tóm lược về nội dung bảo vệ môi trường cần giáo dục cho trẻ mầm non; vai trò và định hướng xây dựng clip hoạt hình trong giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo.

30. Giáo dục môi trường trong cộng đồng làng nghề trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

30. Giáo dục môi trường trong cộng đồng làng nghề trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

 18:12 09/07/2017

Tóm tắt: Ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay, đe dọa đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và nhiều hệ lụy khác mà con người phải gánh chịu. Cuộc sống công nghệ phát triển ngày càng hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện thì đối lập với nó, tình trạng ô nhiễm môi trường lại có những diễn biến phức tạp. Giáo dục bảo vệ môi trường trong cộng đồng làng nghề là một trong những biện pháp quan trọng, giúp người dân biết yêu thiên nhiên, hiểu được tầm quan trọng của môi trường với cuộc sống, biết cách chăm sóc, giữ gìn hành tinh xanh, cũng chính là giải pháp bảo vệ môi trường cho tương lai. Bài viết đề cập: 1) Một số khái niệm cơ bản về cộng đồng, làng nghề, môi trường, giáo dục môi trường; 2) Thực trạng vấn đề môi trường và giáo dục môi trường tại Bắc Ninh; 3) Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục môi trường trong cộng đồng.
Từ khoá: Bảo vệ môi trường, giáo dục môi trường, môi trường làng nghề, làng nghề Bắc Ninh.

52. Xây dựng các chủ đề tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu trong dạy học phần “Sinh học và môi trường” (Sinh học 9)

52. Xây dựng các chủ đề tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu trong dạy học phần “Sinh học và môi trường” (Sinh học 9)

 10:06 13/03/2017

Bài báo trình bày một số khái niệm về chủ đề, tích hợp, dạy học tích hợp, môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường; biến đổi khí hậu và giáo dục biến đổi khí hậu; xây dựng các chuyên đề tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu trong dạy học phần “Sinh học và môi trường” (Sinh học 9).

6. Biện pháp phát triển năng lực giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên đại học sư phạm ngành Giáo dục tiểu học

6. Biện pháp phát triển năng lực giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên đại học sư phạm ngành Giáo dục tiểu học

 15:09 23/02/2017

Bài báo đề xuất một số biện pháp với mục tiêu – nội dung- cách thức tiến hành phát triển năng lực giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên đại học sư phạm ngành Giáo dục tiểu học.

19. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh các trường tiểu học huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

19. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh các trường tiểu học huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

 16:03 22/02/2017

Bài báo trình bày về tầm quan trọng, thực trạng công tác giáo dục và một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh các trường tiểu học huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

16. Giáo dục bảo vệ môi trường thông qua ngoại khóa lịch sử địa phương ở trường trung học cơ sở  tỉnh Hà Giang

16. Giáo dục bảo vệ môi trường thông qua ngoại khóa lịch sử địa phương ở trường trung học cơ sở tỉnh Hà Giang

 16:07 13/02/2017

Bài báo giới thiệu thiết kế một số module Giáo dục bảo vệ môi trường thông qua ngoại khóa lịch sử địa phương nhằm phục vụ việc dạy học lịch sử địa phương ở trường trung học cơ sở tỉnh Hà Giang góp phần bảo vệ môi trường mang tính toàn cầu và cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

10. Xây dựng câu hỏi nhiều lựa chọn theo hướng phát triển năng lực học sinh cho phần “Sinh thái học” (Sinh học 12)

10. Xây dựng câu hỏi nhiều lựa chọn theo hướng phát triển năng lực học sinh cho phần “Sinh thái học” (Sinh học 12)

 18:15 07/02/2017

Tóm tắt: Dạy học theo hướng tiếp cận năng lực cho học sinh tức là, mọi kiến thức được học phải được ứng dụng trong cuộc sống. Khi mà vấn đề môi trường đang trở thành một vấn đề nóng mang tính toàn cầu thì việc dạy học phần Sinh thái học, Sinh học 12 để học sinh áp dụng các kiến thức đó vào thực tiễn và góp phần hình thành ở họ kiến thức, thái độ, kĩ năng, năng lực về gìn giữ và bảo vệ môi trường là một việc làm cấp thiết. Do vậy, chúng tôi đề xuất quy trình xây dựng câu hỏi nhiều lựa chọn theo hướng phát triển năng lực cho học sinh trên cơ sở mối quan hệ của câu hỏi, bài tập tự luận với câu hỏi nhiều lựa chọn.
Từ khóa: phát triển năng lực, sinh thái học, môi trường, bảo vệ môi trường, câu hỏi nhiều lựa chọn.

23. Thiết kế bài dạy học Vật lí lớp 9 theo hướng tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường

23. Thiết kế bài dạy học Vật lí lớp 9 theo hướng tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường

 09:23 16/01/2017

Bài báo trình bày sự cần thiết tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường và thiết kế bài dạy học Vật lí lớp 9 theo hướng tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường.

10. Giáo dục môi trường ở các trường sư phạm Bắc trung bộ

10. Giáo dục môi trường ở các trường sư phạm Bắc trung bộ

 10:38 12/09/2016

Bài viết trình bày thực trạng giáo dục môi trường ở các trường sư phạm khu vực bắc trung bộ và hiệu quả của giáo dục bảo vệ môi trường ở các trường sư phạm đối với công tác bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; từ đó, đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác này: cần nâng cao nhận thức, bồi dưỡng thái độ về môi trường và bảo vệ môi trường cho cán bộ, sinh viên; cần hình thành kĩ năng bảo vệ môi trường và giáo dục môi trường cho đội ngũ giáo viên tương lai.

16. Tích hợp nhiệm vụ giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh thông qua việc dạy học môn Hóa học ở trường trung học phổ thông

16. Tích hợp nhiệm vụ giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh thông qua việc dạy học môn Hóa học ở trường trung học phổ thông

 08:54 08/07/2016

Bài viết đề xuất một số biện pháp để lồng ghép nhiệm vụ giáo dục môi trường cho học sinh thông qua dạy học Hóa học như sau: - Phân tích nội dung Hóa học trong chương trình Hoa học phổ thông để giải thích các hiện tượng về thế giới tự nhiên, các hiện tượng về môi trường trong cuộc sống; - Lồng ghép các nội dung liên quan đến môi trường vào bài tập Hóa học; - Dạy học thông qua các trải nghiệm, dạy học dự án góp phần có tác dụng tích cực trong việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây