02. Đổi mới công tác bồi dưỡng thường xuyên theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên dạy tiếng Khmer ở các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

02. Đổi mới công tác bồi dưỡng thường xuyên theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên dạy tiếng Khmer ở các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

 16:20 06/03/2019

Tóm tắt: Bài viết phân tích, đánh giá thực trạng; từ đó, đề xuất một số giải pháp đổi mới công tác bồi dưỡng thường xuyên theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên dạy tiếng Khmer ở các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả nghiên cứu sẽ là nguồn tư liệu quan trọng để các nhà quản lí giáo dục trong cả nước có thể vận dụng phù hợp với đặc thù địa phương mình.
Từ khóa: bồi dưỡng thường xuyên, năng lực nghề nghiệp, giáo viên tiếng Khmer, trường phổ thông dân tộc nội trú, Đồng bằng sông Cửu Long.

03. Một số biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng thường xuyên ở các trường tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh

03. Một số biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng thường xuyên ở các trường tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh

 23:18 22/12/2018

Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích và đánh giá tình hình quản lí các hoạt động bồi dưỡng thường xuyên tại các trường tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh, bài viết phân tích kết quả và những hạn chế; sau đó đề xuất một số giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lí và giáo viên tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Từ khóa: Quản lí, giáo viên, bồi dưỡng thường xuyên, tiểu học, cán bộ quản lí.

01. Xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục trường trung học phổ thông đáp ứng chuẩn hiệu trưởng

01. Xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục trường trung học phổ thông đáp ứng chuẩn hiệu trưởng

 15:28 08/06/2018

Tóm tắt: Năng lực đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học phổ thông có vị trí quan trọng trong đổi mới giáo dục. Bài viết đề xuất nội dung chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học phổ thông nhằm nâng cao năng lực đáp ứng Chuẩn hiệu trưởng.
Từ khóa: Cán bộ quản lí trường trung học phổ thông, bồi dưỡng thường xuyên, Chuẩn hiệu trưởng, đổi mới giáo dục.

53. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TẠI QUẬN TÂN BÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

53. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TẠI QUẬN TÂN BÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 16:53 11/05/2017

Đổi mới quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên là một yêu cầu bức thiết trong giai đoạn đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học; quản lí hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học; đề xuất nhóm 06 biện pháp đổi mới quản lí hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh; góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học, đáp ứng yêu cầu mới.

5.	BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TỨ KỲ TỈNH HẢI DƯƠNG.

5. BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TỨ KỲ TỈNH HẢI DƯƠNG.

 16:36 20/04/2017

Nội dung của bài viết đề cập đến tầm quan trọng của các biện pháp bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao năng lực chuyên môn của giáo viên; Mục tiêu; Các biện pháp bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao năng lực chuyên môn của giáo viên ở trường tiểu học ở huyện Tứ Kỳ - Hải Dương; Biện pháp đào tạo thường xuyên để nâng cao năng lực chuyên môn của giáo viên ở các trường tiểu học huyện Tứ Kỳ - Hải Dương.

13. Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên môn Địa lí ở trung học phổ thông tỉnh Lào Cai bằng phương thức đào tạo trực tuyến

13. Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên môn Địa lí ở trung học phổ thông tỉnh Lào Cai bằng phương thức đào tạo trực tuyến

 08:54 13/03/2017

Bài báo trình bày về thực trạng việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên môn Địa lí ở trung học phổ thông tỉnh Lào Cai từ năm 2010 đến năm 2015; một số đánh giá; một số đặc điểm của đào tạo trực tuyến và từ đó đề xuất hình thức đào tạo trực tuyến và bồi dưỡng thường xuyên tập trung cho giáo viên trên tỉnh Lào Cai.

3. Thực trạng và giải pháp quản lí nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên các cấp tỉnh Vĩnh Long

3. Thực trạng và giải pháp quản lí nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên các cấp tỉnh Vĩnh Long

 23:48 06/01/2017

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã góp phần thiết thực trong việc nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Các giải pháp nêu ra nhằm tăng cường chất lượng công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên các cấp hiện nay của tỉnh Vĩnh Long. Các giải pháp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động qua lại, tạo nên sự thống nhất chặt chẽ và đem lại hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên; do đó cần phối hợp đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng thường xuyên.

9. Một số vấn đề về dạy học trong bồi dưỡng thường xuyên giáo viên dưới góc nhìn của lí thuyết dạy học người lớn

9. Một số vấn đề về dạy học trong bồi dưỡng thường xuyên giáo viên dưới góc nhìn của lí thuyết dạy học người lớn

 10:35 29/09/2016

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu một số luận điểm cơ bản của lí thuyết dạy học người lớn theo mô hình dạy học người lớn của Malcolm Knowles, tinh thần của lí thuyết dạy học người lớn trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Từ đó, tác giả phân tích các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến dạy học trong bồi dưỡng giáo viên theo của lí thuyết dạy học người lớn.
Từ khóa: dạy học, giáo viên, bồi dưỡng thường xuyên, lí thuyết dạy học người lớn

5. Vận dụng lí thuyết quản lí chất lượng tổng thể trong quản lí chất lượng hoạt động bồi dưỡng giáo viên phổ thông

5. Vận dụng lí thuyết quản lí chất lượng tổng thể trong quản lí chất lượng hoạt động bồi dưỡng giáo viên phổ thông

 16:32 19/09/2016

Công tác quản lí hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông đảm bảo được chất lượng đồng bộ khi và chỉ khi tạo nên được môi trường văn hóa quản lí chất lượng với sự cam kết, niềm tin, sự chia sẻ, hợp tác. Phát triển văn hóa chất lượng trong quá trình quản lí chính là quá trình đổi mới cách thức quản lí tạo môi trường để các hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông nói chung và hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên nói riêng đạt được chất lượng đồng bộ. Bài viết vận dụng lí thuyết quản lí chất lượng tổng thể trong quản lí chất lượng hoạt động bồi dưỡng giáo viên phổ thông.

12. Môi trường học tập kiến tạo trong lớp bồi dưỡng giáo viên

12. Môi trường học tập kiến tạo trong lớp bồi dưỡng giáo viên

 09:22 14/09/2016

Một trong những hướng nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng thường xuyên là nâng cao chất lượng dạy học; đặc biệt là chất lượng học tập của học viên là giáo viên trong quá trình thực hiện các chương trình bồi dưỡng. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng học tập của giáo viên trong bồi dưỡng thường xuyên. Môi trường học tập kiến tạo là một trong những yếu tố đó.

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây