14. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ  HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC SƯ PHẠM  CHO GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG AN NHÂN DÂN

14. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG AN NHÂN DÂN

 16:09 26/05/2020

Tóm tắt: Để thực hiện tốt mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng GD-ĐT của các trường đại học, cao đẳng Công an Nhân dân cần phải bồi dưỡng, phát huy năng lực của giảng viên; đặc biệt là năng lực sư phạm bởi năng lực sư phạm có tác động lớn đến hiệu quả của hoạt động dạy học. Bài viết trên cơ sở phân tích một số thực trạng cơ bản, đề xuất năm biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng Công an Nhân dân nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.
Từ khóa: Biện pháp quản lí, hoạt động bồi dưỡng, năng lực sư phạm, giảng viên các trường cao đẳng Công an Nhân dân.

15. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG DÂN TỘC BÁN TRÚ  CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ, HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ

15. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG DÂN TỘC BÁN TRÚ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ, HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ

 16:28 22/05/2020

Tóm tắt: Giáo dục ngoài giờ lên lớp đóng vai trò quan trọng trong quá trình giáo dục ở bậc trung học phổ thông. Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và khảo sát, phân tích, bài viết đánh giá thực trạng quản lí hoạt động ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng các trường dân tộc bán trú cấp trung học cơ sở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; từ đó, đề xuất các biện pháp quản lí của hiệu trưởng,góp phần thực hiện tốt mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, nâng cao hiệu quả giáo dục đối với giáo dục phổ thông dân tộc bán trú ở Hướng Hóa, Quảng Trị.
Từ khóa: hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, biện pháp quản lí, hiệu trưởng, dân tộc bán trú, trung học cơ sở, Hướng Hóa.

28. BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP XÃ TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG Ở TỈNH THÁI BÌNH  TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

28. BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP XÃ TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG Ở TỈNH THÁI BÌNH TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

 22:57 24/06/2019

Tóm tắt: Quản lí hoạt động bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp xã có vai trò quan trọng trong công tác đào tạo bồi dưỡng cũng như với việc nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Bài viết trình bày một số biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Sáu biện pháp đề xuất trong nghiên cứu này được trình bày dựa trên phân tích tài liệu và thực tiễn, bước đầu đưa vào thực tiễn và đem lại hiệu quả.
Từ khoá: biện pháp quản lí, đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ chủ chốt cấp xã

15. CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN THƯỜNG XUYÊN  CHO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC THỂ CHẤT  CÁC TRƯỜNG  PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY

15. CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY

 11:07 23/06/2019

Tóm tắt: Giáo dục thể chất trường học nhằm mục tiêu trang bị cho học sinh những kiến thức, kĩ năng cơ bản về Thể dục thể thao để rèn luyện sức khoẻ, nâng cao thể lực; hình thành thói quen tập luyện thể thao thường xuyên và tạo nên nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, rèn tính kỉ luật, tinh thần tập thể và phẩm chất đạo đức.
Từ khóa: Giáo dục thể chất trường học, bồi dưỡng giáo viên, biện pháp quản lí.

4. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC  Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN THƯỜNG XUÂN, TỈNH THANH HÓA

4. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN THƯỜNG XUÂN, TỈNH THANH HÓA

 14:42 28/06/2018

Tóm tắt: Đổi mới phương pháp dạy học trong các trường trường trung học cơ sở ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã được triển khai và thu được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, sự đổi mới này vẫn chưa toàn diện và chưa thực sự tạo thành một hệ thống rộng khắp đối với giáo viên và học sinh ở trường trung học cơ sở của huyện. Bài viết, đề xuất một số biện pháp quản lí đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học cơ sở huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa.
Từ khóa: biện pháp quản lí, đổi mới, phương pháp dạy học, giáo viên, học sinh.

01. Quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn miền núi, tỉnh Quảng Trị

01. Quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn miền núi, tỉnh Quảng Trị

 08:20 07/03/2018

Tóm tắt: Quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh ở các trường phổ thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lí chất lượng dạy - học, đáp ứng yêu cầu về phát triển giáo dục quốc dân. Mặc dù lực lượng cán bộ quản lí có kinh nghiệm, sáng tạo và chủ động nhưng việc tổ chức, thực hiện yêu cầu kiểm tra, đánh giá còn nhiều hạn chế. Trong bài viết này, tác giả cập nhật tình hình thực tế và đề xuất bổ sung các biện pháp quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phổ thông trên địa bàn miền núi tỉnh Quảng Trị.
Từ khóa: Tình hình thực tế, quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá, biện pháp quản lí, kết quả học tập, Quảng Trị.

24. Một số biện pháp quản lí hoạt động dạy học tiếng anh của trưởng bộ môn ở Trường Cao đẳng sư phạm  Điện Biên

24. Một số biện pháp quản lí hoạt động dạy học tiếng anh của trưởng bộ môn ở Trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên

 15:25 04/01/2017

Bài báo trình bày kết quả khảo sát thực trạng và một số biện pháp quản lí hoạt động dạy học tiếng anh của trưởng bộ môn ở Trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên.

1. Biện pháp quản lí của hiệu trưởng trong việc nâng cao chất lượng học tập cho học sinh các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở

1. Biện pháp quản lí của hiệu trưởng trong việc nâng cao chất lượng học tập cho học sinh các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở

 14:20 01/12/2016

Bài báo trình bày thực trạng chung các trường phổ thông dân tộc bán trú, biện pháp quản lí của hiệu trưởng trong việc nâng cao chất lượng học tập cho học sinh các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở và một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh.

6. Quản lí học môn tiếng Anh ở các trường tiểu học thành phố Vĩnh Long

6. Quản lí học môn tiếng Anh ở các trường tiểu học thành phố Vĩnh Long

 17:13 31/10/2016

Bài báo trình bày tình hình dạy học tiếng Anh cấp tiểu học ở Vĩnh Long, biện pháp quản lí dạy học môn tiếng Anh tự chọn và một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh ở các trường tiểu học.

21. Tăng cường biện pháp quản lí đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường đại học

21. Tăng cường biện pháp quản lí đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường đại học

 10:02 26/10/2016

Bài báo trình bày thực trạng và một số biện pháp tăng cường quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường đại học.

2. Một số biện pháp quản lí sự thay đổi ở các trường phổ thông hiện nay

2. Một số biện pháp quản lí sự thay đổi ở các trường phổ thông hiện nay

 16:20 24/10/2016

Bài báo trình bày về sự thay đổi và biện pháp quản lí sự thay đổi ở các trường phổ thông hiện nay gồm: Xác định mục tiêu, lập kế hoạch, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên, huy động các nguồn lực, kiểm tra đánh giá và duy trì kết quả đạt được.

05. Thực trạng các biện pháp quản lí tổ chức thực hành chỉ huy hoạt động đội trong đào tạo cán bộ chỉ huy đội của Trường Đội Lê Duẩn

05. Thực trạng các biện pháp quản lí tổ chức thực hành chỉ huy hoạt động đội trong đào tạo cán bộ chỉ huy đội của Trường Đội Lê Duẩn

 11:35 17/10/2016

Tóm tắt: Biện pháp quản lí tổ chức thực hành chỉ huy hoạt động Đội có ý nghĩa quan trọng đến chất lượng đào tạo cán bộ chỉ huy Đội. Kết quả nghiên cứu thực trạng chỉ ra các biện pháp quản lí: xây dựng kế hoạch, xây dựng bộ máy và phân công nhiệm vụ, tổ chức thực hiện kế hoạch, sử dụng trang thiết bị, cơ sở vật chất và phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, biện pháp quản lí kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức thực hành chỉ huy hoạt động Đội được thực hiện với hiệu quả chưa cao.
Từ khóa: Hoạt động Đội, đào tạo cán bộ chỉ huy Đội, biện pháp quản lí.

5. Biện pháp quản lí hoạt động dạy thêm, học thêm của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

5. Biện pháp quản lí hoạt động dạy thêm, học thêm của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

 11:19 30/09/2016

Tóm tắt: Hiện nay, dạy thêm và học thêm đang là một trong những vấn đề xã hội cần giải quyết thấu đáo. Hiện tượng này có thể ảnh hưởng không nhỏ đế uy tín, đạo đức của nhà giáo, niềm tin của xã hội đối với ngành giáo dục. Để khắc phục tình trạng trên, bài viết đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản lí hoạt động dạy thêm, học thêm của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, vừa để phát huy năng lực của nhà giáo, vừa đáp ứng nhu cầu học tập chính đáng của học sinh. Qua khảo sát, các biện pháp được đề cập trong bài đã được sự thống nhất cao của đông đảo hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn tại Hà Nội. Từ đó, tác giả đưa ra một số khuyến nghị đối với Bộ GD-ĐT, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội và Sở GD-ĐT Hà Nội, hiệu trưởng trường trung học phổ thông để nâng cao hiệu quả quản lí công tác này trên địa bàn thành phố.
Từ khóa: biện pháp quản lí, dạy thêm, học thêm, hiệu trưởng, trung học phổ thông, thành phố Hà Nội

7. Các biện pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học viên hệ từ xa tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

7. Các biện pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học viên hệ từ xa tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 09:22 14/09/2016

Qua thực tế hiện nay, bài viết đề xuất một số biện pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học viên hệ từ xa tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cụ thể: - Biện pháp quản lí việc lập kế hoạch học tập cho học viên; - Tổ chức việc học tập theo đúng kế hoạch; - Tổ chức việc kiểm tra chuyên cần; - Kiểm tra, đánh giá học phần; - Quản lí cơ sở vật chất phục vụ cho học tập; - Đáp ứng đầy đủ và kịp thời giáo trình học liệu cho học viên.

6. Biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng giảng viên lâm sàng ở Học viện Quân y hiện nay

6. Biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng giảng viên lâm sàng ở Học viện Quân y hiện nay

 20:58 03/09/2016

Bài báo trình bày một số biện pháp quản lí bồi dưỡng đội ngũ giảng viên lâm sàng đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của Học viện Quân y hiện nay: nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các chủ thể quản lí bồi dưỡng, kế hoạch hóa hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giảng viên lâm sàng; thực hiện có hiệu quả nội dung quản lí bồi dưỡng; đa dạng hóa các hình thức, phương pháp bồi dưỡng; phát huy vai trò tự học tập, tự bồi dưỡng của đội ngũ giảng viên lâm sàng theo yêu cầu chuẩn hóa.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây