1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI VIỆC HUẤN LUYỆN, ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HIỆN NAY

1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI VIỆC HUẤN LUYỆN, ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HIỆN NAY

 14:11 11/12/2020

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ. Trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, vấn đề giành chính quyền và sử dụng chính quyền luôn được quan tâm trong tiến trình cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp thu, vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng các tiêu chuẩn cơ bản về công tác cán bộ; cho đến nay, tư tưởng của Người vẫn còn nguyên giá trị. Bài viết tập trung phân tích nội dung cơ bản công tác cán bộ của Hồ Chí Minh về tiêu chuẩn cán bộ; phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo; kiểm tra, đánh giá cán bộ, công tác cán bộ nữ. Trên cơ sở đó, khẳng định giá trị hiện thời của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong xây dựng Đảng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay.
Từ khóa:

12. Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

12. Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 15:14 29/05/2020

Tóm tắt: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức chính trị quan trọng nhằm thực thi quyền làm chủ của nhân dân và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các sự kiện chính trị - xã hội. Công tác dân vận chỉ thành công khi chúng ta có đội ngũ cán bộ, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có chuyên môn cao, yêu nghề, kĩ năng làm việc khoa học và phải có phẩm chất chính trị kiên định. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là việc làm quan trọng và cần thiết.
Từ khóa: Cán bộ, công chức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, phẩm chất đạo đức.

4. XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THEO TƯ TƯỞNG “CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH, CHÍ CÔNG VÔ TƯ” CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

4. XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THEO TƯ TƯỞNG “CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH, CHÍ CÔNG VÔ TƯ” CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 16:09 26/05/2020

Tóm tắt: Xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên đang được Đảng ta xác định là nhiệm vụ cấp thiết nhằm “ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...” mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ rõ. Bài viết tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về phẩm chất đạo đức cách mạng: Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư và đánh giá về tình trạng đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên hiện nay; từ đó, đưa ra những giải pháp phù hợp giúp cán bộ, đảng viên nhận thức, học tập, làm theo phẩm chất đạo đức của Người, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh.
Từ khóa: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, cán bộ, đảng viên, tư tưởng Hồ Chí Minh.

5. QUAN NIỆM VỀ CÁN BỘ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

5. QUAN NIỆM VỀ CÁN BỘ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 16:09 26/05/2020

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến cán bộ và công tác cán bộ bởi ở bất kì thời đại nào, hoàn cảnh nào người cán bộ phải luôn ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình. Bài viết làm rõ quan niệm về cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đó là những căn cứ khoa học để hiểu sâu hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên đối với dân, với nước, với vận mệnh quốc gia, dân tộc trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng hiện nay.
Từ khóa: cán bộ, quan niệm Hồ Chí Minh về cán bộ, trách nhiệm và nghĩa vụ của cán bộ.

19. XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CHỦ NHIỆM BỘ MÔN Ở CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG SĨ QUAN QUÂN ĐỘI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

19. XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CHỦ NHIỆM BỘ MÔN Ở CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG SĨ QUAN QUÂN ĐỘI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

 16:09 26/05/2020

Tóm tắt: Xây dựng đội ngũ chủ nhiệm bộ môn là khâu đột phá quan trọng trong quá trình xây dựng tiềm lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo trong các học viện, trường sĩ quan quân đội; góp phần đẩy nhanh quá trình đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay, tạo nguồn cán bộ chất lượng cao trong quân đội trong tình hình mới. Bài viết tập trung nghiên cứu về vấn đề này nhằm đáp ứng công tác giảng dạy tại các Học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay.
Từ khóa: Xây dựng, cán bộ, chủ nhiệm bộ môn, Học viện, trường sĩ quan quân đội.

3. BÀN VỀ NĂNG LỰC CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN NƯỚC TA HIỆN NAY QUA TÌM HIỂU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

3. BÀN VỀ NĂNG LỰC CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN NƯỚC TA HIỆN NAY QUA TÌM HIỂU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 16:16 22/05/2020

Tóm tắt: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề công tác dân vận; phẩm chất, năng lực của người làm công tác dân vận và chính Người là “điểm mẫu” văn hóa về dân vận. Tư tưởng Hồ Chí Minh về năng lực công tác dân vận của cán bộ, đảng viên được đề cập đến như một đòi hỏi tất yếu khách quan, thể hiện ở năng lực nhận thức, năng lực hoạt động thực tiễn về công tác dân vận và năng lực giáo dục cho cấp dưới. Nhận thức rõ được tư tưởng của Người về năng lực công tác dân vận của cán bộ, đảng viên là định hướng khoa học quan trọng để mỗi chủ thể thực hiện tốt nhiệm vụ dân vận được giao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ dân vận trong giai đoạn mới.
Từ khóa: Năng lực dân vận, cán bộ, đảng viên, công tác dân vận.

29. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, NHÂN VIÊN CÁC DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

29. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, NHÂN VIÊN CÁC DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

 09:18 19/12/2017

Tóm tắt: Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và xu thế hội nhập quốc tế, người lao động ngoài việc được đào tạo ban đầu ở các trường đại học, cao đẳng, rất cần được tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng trong doanh nghiệp. Bài viết trình bày sự cần thiết, vai trò, mục tiêu, nội dung và phương thức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên trong doanh nghiệp.
Từ khóa: Đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, nhân viên, doanh nghiệp.

18. QUẢN LÍ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

18. QUẢN LÍ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

 09:03 19/12/2017

Tóm tắt: Từ việc phân tích vai trò, nhiệm vụ của các trường sư phạm là đào tạo đội ngũ giảng viên đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, bài viết đề cập những nội dung quản lí bồi dưỡng cán bộ, giảng viên các trường sư phạm trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: bồi dưỡng, cán bộ, giảng viên, trường sư phạm

36. NÂNG CAO Ý THỨC TỰ ĐÀO TẠO CHO CÁN BỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ CẤP XÃ Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

36. NÂNG CAO Ý THỨC TỰ ĐÀO TẠO CHO CÁN BỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ CẤP XÃ Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 23:30 01/10/2017

Tóm tắt: Ý thức tự đào tạo của cán bộ dân tộc thiểu số cấp xã ở tỉnh Thừa Thiên Huế là động lực bên trong thúc đẩy sự phát triển năng lực của đội ngũ này trước đòi hỏi ngày càng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong thời kì phát triển mạnh mẽ của cách mạng khoa học công nghệ hiện nay. Vì thế, nâng cao ý thức tự đào tạo của cán bộ dân tộc thiểu số cấp xã ở tỉnh Thừa Thiện Huế luôn là trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác cán bộ. Nghiên cứu này chỉ ra sự cần thiết và những giải pháp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong tham gia đào tạo và tự đào tạo của cán bộ dân tộc thiểu số cấp xã ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
Từ khóa: Cán bộ, dân tộc thiểu số, tự đào tạo.

1. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG “SUỐT ĐỜI PHẤN ĐẤU QUÊN MÌNH VÌ NƯỚC, VÌ DÂN” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀO GIÁO DỤC LÍ TƯỞNG CÁCH MẠNG VÀ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

1. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG “SUỐT ĐỜI PHẤN ĐẤU QUÊN MÌNH VÌ NƯỚC, VÌ DÂN” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀO GIÁO DỤC LÍ TƯỞNG CÁCH MẠNG VÀ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 08:24 23/08/2017

Bài viết tập trung phân tích những giá trị khoa học và ý nghĩa thời đại tư tưởng “Suốt đời phấn đấu quên mình vì nước, vì dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Đồng thời, tác giả đã đưa ra một số nội dung và giải pháp cơ bản nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng và đạo đức lối cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần to lớn vào sự nghiệp đổi mới của nước ta hiện nay.

05. Hiện trạng môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại cộng đồng dân cư huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

05. Hiện trạng môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại cộng đồng dân cư huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

 15:41 20/07/2017

Tóm tắt: giáo dục môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại cộng đồng dân cư là vấn đề quan trọng, được các nhà giáo dục luôn quan tâm. Bài viết đi sâu phân tích thực trạng việc trải nghiệm sáng tạo với bảo vệ môi trường tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Từ khóa: môi trường, bảo vệ môi trường, giáo dục môi trường, ô nhiễm môi trường, giáo viên, học sinh, cán bộ, cán bộ quản lí.

9.	Cán bộ quản lí giáo dục và công tác quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học tại trường phổ thông

9. Cán bộ quản lí giáo dục và công tác quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học tại trường phổ thông

 15:00 19/07/2017

Bài báo trình bày về QL hoạt động NCKH ở trường PT và đưa ra phương pháp QL hoạt động NCKH ở trường PT.

22. Nội dung và yếu tố tác động đến quản lí bồi dưỡng cán bộ, công chức ở các trường chính trị tỉnh dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin

22. Nội dung và yếu tố tác động đến quản lí bồi dưỡng cán bộ, công chức ở các trường chính trị tỉnh dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin

 18:05 09/07/2017

Tóm tắt: Nội dung quản lí bồi dưỡng cán bộ, công chức ở các trường chính trị tỉnh dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin bao gồm từ: xây dựng mục tiêu, chương trình và kế hoạch bồi dưỡng; nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ quản lí giáo dục, giảng viên; tổ chức thực hiện chương trình, nội dung, hình thức tổ chức và chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin đến đảm bảo điều kiện vật chất, thiết bị kĩ thuật và kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả. Quá trình thực hiện các nội dung quản lí trên luôn chịu tác động bởi yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức; nhận thức và trách nhiệm của các lực lượng tham gia bồi dưỡng; trình độ, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ quản lí, giảng viên và học viên; cơ sở pháp lí và chính sách ứng dụng công nghệ thông tin trong bồi dưỡng cán bộ, công chức; cơ sở vật chất và hạ tầng kĩ thuật công nghệ thông tin của các trường... Những yếu tố khách quan, chủ quan đó tác động mạnh mẽ đến quản lí nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức ở các trường chính trị tỉnh hiện nay.
Từ khóa: Nội dung, yếu tố tác động, quản lí, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, trường chính trị tỉnh, ứng dụng công nghệ thông tin.

66.  THỰC TRẠNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC MỚI CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

66. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC MỚI CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

 17:16 11/05/2017

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện chức năng cầu nối giữa Đảng với nhân dân, giữa công dân với Nhà nước. Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp cơ sở đã phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị, tạo dựng các phong trào cách mạng của quần chúng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Bài viết phân tích thực trạng vai trò của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở.

11.	NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC Ở HÀ NỘI

11. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC Ở HÀ NỘI

 08:37 24/04/2017

Nghiên cứu khoa học là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm mở rộng kiến thức, cập nhật thông tin, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn cho cán bộ và giáo viên. Ngày nay, hoạt động này không được thực hiện triệt để, có hiệu quả trong các trường đại học tư nhân (tại Hà Nội).

38. Làm tốt công tác tổ chức cán bộ - nhân tố quyết định cho sự thành công của Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

38. Làm tốt công tác tổ chức cán bộ - nhân tố quyết định cho sự thành công của Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

 15:07 30/03/2017

Trong giai đoạn 2010-2015, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy ban, những nhiệm vụ khóa của tổ chức - cá nhân đã được thực hiện, đóng góp đáng kể vào toàn bộ thành tựu của Đảng bộ. Sự xây dựng cơ cấu tổ chức hợp pháp được yêu cầu để thực hiện nhiệm vụ nhanh chóng và hiệu quả. Những nhiệm vụ như tuyển nhân viên, kết nạp, điều động, sắp xếp, bổ nhiệm, công tác nhân sự và chính sách được thực hiện khách quan và dân chủ dựa trên những nguyên tắc; tập trung vào sự phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để thực hiện những nhiệm vụ được giao.

69. Một số vấn đề về nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xuất phát từ nhu cầu thực tế hiện nay

69. Một số vấn đề về nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xuất phát từ nhu cầu thực tế hiện nay

 16:29 13/03/2017

Bài báo trình bày về sự cần thiết của việc đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu; những vấn đề đặt ra và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xuất phát từ nhu cầu thực tế hiện nay.

14. Tầm quan trọng và một số vấn đề đặt ra trong việc giáo dục, nâng cao trình độ lí luận chính trị cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở

14. Tầm quan trọng và một số vấn đề đặt ra trong việc giáo dục, nâng cao trình độ lí luận chính trị cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở

 14:52 01/03/2017

Bài báo trình bày về tầm quan trọng của việc nâng cao trình độ lí luận chính trị cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở trong giai đoạn hiện nay. Đây là một trong những nội dung, mục tiêu giáo dục có tầm quan trọng đặc biệt, nhất là trong giai đoạn nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường giao lưu, hội nhập với khu vực và toàn cầu. Tuy nhiên trong thực tế, công tác giáo dục và nâng cao lí luận chính trị cho cán bộ cơ sở đang gặp không ít khó khăn, vướng mắc dẫn đến chất lượng và hiệu quả chưa được mong muốn. Vì vậy nếu không khắc phục kịp thời, những hạn chế về nhận thức này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục, nâng cao lí luận chính trị.

10. Nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên và sinh viên về tầm quan trọng của phương thức đào tạo, học tập theo hệ thống tín chỉ

10. Nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên và sinh viên về tầm quan trọng của phương thức đào tạo, học tập theo hệ thống tín chỉ

 14:44 01/03/2017

Bài báo trình bày về mục tiêu của việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên và sinh viên về tầm quan trọng của phương thức đào tạo, học tập theo hệ thống tín chỉ ở các trường cao đẳng nói chung và khối cao đẳng kinh tế nói riêng. Những nội dung cụ thể và biện pháp để thực hiện.

20. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng sư phạm trung ương về tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

20. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng sư phạm trung ương về tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

 08:46 20/02/2017

Bài báo trình bày nội dung biện pháp, cách tiến hành và điều kiện thực hiện biện pháp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng sư phạm trung ương về tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây