16. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

16. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 10:55 11/04/2019

Tóm tắt: Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lí luân chính trị) đối với cán bộ chủ chốt cấp cơ cở trong tình tình mới là một yêu cầu cần thiết, phù hợp với chương trình đào tạo theo định hướng phát triển năng lực của người học, được xây dựng dựa trên cơ sở các lí thuyết giáo dục hiện đại và xu hướng phát triển của thực tiễn giáo dục trong thế kỷ XXI. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng về công tác đào tạo, bồi dưỡng lí luận chính trị cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong thời gian qua ở các trường chính trị tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động này.
Từ khóa: Chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ chủ chốt, xây dựng đảng, lí luận chính trị.

74. PHÁT HUY VAI TRÒ NHÂN TỐ CHỦ QUAN CỦA CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ HIỆN NAY

74. PHÁT HUY VAI TRÒ NHÂN TỐ CHỦ QUAN CỦA CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ HIỆN NAY

 15:14 19/12/2017

Tóm tắt: Cán bộ chủ chốt cấp cơ sở là bộ phận quan trọng nhất trong bộ máy lãnh đạo cấp cơ sở, giữ vai trò quan trọng, ảnh hưởng lớn đến sự ổn định và phát triển của các xã. Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã xác định nông nghiệp là lĩnh vực hàng đầu, là khâu đột phá; vì vậy, đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở lại càng có vai trò quan trọng. Đồng thời, đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở là một trong những nhân tố có ý nghĩa chiến lược, quyết định sự thành bại của công cuộc đổi mới và phát triển nông thôn mới ở các địa phương. Do đó, yêu cầu cần thiết và cấp bách đối với sự phát triển của nước ta lúc này là không ngừng phát huy vai trò nhân tố chủ quan của người cán bộ chủ chốt hiện nay.
Từ khóa: phát huy, nhân tố chủ quan, cán bộ chủ chốt.

28. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỔ CHỨC THỰC TIỄN CHO  ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH SƠN LA HIỆN NAY

28. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỔ CHỨC THỰC TIỄN CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH SƠN LA HIỆN NAY

 08:32 11/07/2017

Nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở người dân tộc thiểu số ở Việt Nam nói chung và Sơn La nói riêng là việc làm cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Để làm tốt công việc của mình, đòi hỏi cán bộ chủ chốt cấp cơ sở cần phải có đủ năng lực và phẩm chất, kĩ năng nghề nghiệp để có khả năng nắm bắt hiểu đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để vận dụng vào địa phương; có khả năng ban hành văn bản, tổ chức triển khai, thực hiện các văn bản ở địa phương; cũng như chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra các quyết định ở địa phương, để tổng kết, đánh giá hoạt động thực tiễn, rút ra bài học kinh nghiệm cho công việc của mình.

27. Tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức mới cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở nước ta hiện nay

27. Tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức mới cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở nước ta hiện nay

 18:12 09/07/2017

Tóm tắt: Trong giai đoạn hiện nay, việc giáo dục đạo đức mới cho cán bộ, đặc biệt cán bộ chủ chốt cấp cơ sở là rất cần thiết. Từ việc giáo dục đạo đức mới cho đội ngũ cán bộ sẽ giúp họ hoàn thiện nhân cách, giúp họ trở thành những người cán bộ vừa hồng vừa chuyên, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là đầy tớ trung thành của quần chúng nhân dân. Bài viết chỉ ra tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức mới cho các cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở nước ta hiện nay.
Từ khóa: Giáo dục đạo đức mới, cán bộ chủ chốt, đạo đức xã hội.

29. Tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực quản lí cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở

29. Tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực quản lí cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở

 18:12 09/07/2017

Tóm tắt: Trong hệ thống chính trị ở nước ta, cán bộ chủ chốt cấp cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Cán bộ chủ chốt cấp cơ sở còn có vai trò huy động mọi khả năng phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức cuộc sống cho cộng đồng dân cư. Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở xã, phường, thị trấn là một trong ba vấn đề cơ bản và bức xúc cần tập trung giải quyết; trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có năng lực tổ chức, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tâm, thạo việc, tận tụy với dân, biết phát huy sức dân, không tham nhũng, không ức hiếp nhân dân, trẻ hóa đội ngũ, chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết hợp lí và đồng bộ chính sách đối với cán bộ cơ sở.
Từ khóa: Năng lực, cán bộ chủ chốt, năng lực quản lí, cán bộ cơ sở.

52. NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM GIÁO DỤC HIỆU QUẢ ĐẠO ĐỨC MỚI CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

52. NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM GIÁO DỤC HIỆU QUẢ ĐẠO ĐỨC MỚI CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

 16:53 11/05/2017

Cán bộ chủ chốt cấp cơ sở là những người đứng đầu quan trọng nhất, có chức vụ cao nhất trong một tập thể, có quyền ra những quyết định về chủ trương, có trách nhiệm về quyền điều hành một tập thể, một đơn vị, một tổ chức để thực hiện những nhiệm vụ của tập thể hoặc tổ chức ấy, thậm chí có thể chi phối, dẫn dắt toàn bộ hoạt động của một tổ chức nhất định. Bài viết đưa ra những giải pháp cơ bản nhằm giáo dục hiệu quả đạo đức mới cho đội ngũ này ở nước ta hiện nay.

26. Giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã của nước ta giai đoạn hiện nay

26. Giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã của nước ta giai đoạn hiện nay

 08:56 31/03/2017

Trong những năm gần đây, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí chủ chốt cấp xã đã được Đảng quan tâm, nhận thức đúng đắn, tạo ra những bước chuyển biến quan trọng, tuy nhiên trên thực tế cấp bậc đội ngũ này vẫn còn nhiều nhược điểm. Hơn nữa, khi đối mặt với yêu cầu của nhiệm vụ mới họ cũng bộc lộ nhiều yếu kém cả về trình độ học vấn và năng lực thực tiễn.Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự nghèo đói của đất nước ta trong suốt thời kỳ cải cách trước kia. Do đó, đề xuất một hệ thống giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao đầy đủ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã trong đất nước của chúng ta, để giúp họ đáp ứng được nhiệm vụ của thời kỳ đổi mới là rất cần thiết.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây