10. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT  CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

10. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

 17:22 28/07/2020

Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học phòng cháy chữa; từ đó đánh giá kết quả thực hiện giải pháp là tương đối khả quan và có thể áp dụng rộng rãi để nâng cao chất lượng dạy học bộ môn.
Từ khóa: Giáo dục thể chất, Trường Đại học phòng cháy chữa cháy, công an nhân dân.

02. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí học viên các trường đại học Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay

02. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí học viên các trường đại học Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay

 14:56 29/05/2020

Tóm tắt: Bài viết phân tích, làm rõ những yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT trong công an nhân dân, tình hình đội ngũ cán bộ quản lí học viên các trường đại học công an nhân dân trên một số khía cạnh, từ đó đưa ra một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí học viên các trường đại học Công an nhân dân trong tình hình hiện nay.
Từ khóa: cán bộ quản lí, học viên, công an nhân dân.

25. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC VĂN HÓA ỨNG XỬ  CHO HỌC VIÊN CÁC TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN  TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

25. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC VĂN HÓA ỨNG XỬ CHO HỌC VIÊN CÁC TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 16:40 22/05/2020

Tóm tắt: Văn hóa ứng xử đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách của học viên công an nhân dân, góp phần xây dựng bản chất cách mạng, rèn luyện đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của học viên công an nhân dân. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số biện pháp để giáo dục, rèn luyện văn hóa ứng xử cho học viên các trường Công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Giáo dục, rèn luyện, văn hóa ứng xử, Công an nhân dân.

05. Đổi mới quá trình dạy học theo tiếp cận năng lực ở các trường đại học công an đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay

05. Đổi mới quá trình dạy học theo tiếp cận năng lực ở các trường đại học công an đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay

 10:47 19/12/2019

Tóm tắt: Tiếp cận năng lực giáo dục đã trở thành một xu hướng trên thế giới ngày nay. Quá trình giảng dạy theo phương pháp tiếp cận năng lực là xu hướng không thể thiếu, giúp người học hình thành và phát triển hệ thống năng lực để giải quyết các vấn đề thực tế sau khi tốt nghiệp. Do đó, đổi mới quy trình giảng dạy trong các trường đại học của Công an nhân dân bằng cách tiếp cận năng lực là hướng đi đúng đắn mà các trường đại học của Công an nhân dân cần phải thực hiện một cách hiệu quả trước mắt và lâu dài.
Từ khóa: Cách tiếp cận năng lực, quy trình giảng dạy, công an nhân dân.

31. VĂN HÓA GIAO TIẾP, ỨNG XỬ - NỀN TẢNG CĂN BẢN CỦA VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

31. VĂN HÓA GIAO TIẾP, ỨNG XỬ - NỀN TẢNG CĂN BẢN CỦA VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 10:25 29/10/2019

Tóm tắt: Trong công cuộc phòng chống, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, rất cần những chiến sĩ công an có tinh thần trách nhiệm, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, biết giao tiếp, ứng xử có văn hóa. Đây cũng là nhiệm vụ đặt ra đối với mỗi nhà trường công an. Phát triển văn hóa nhà trường trên nền nâng cao văn hóa giao tiếp, ứng xử của Công an nhân dân trở thành vấn đề cấp thiết trong xây dựng hình tượng người công an trách nhiệm, thân thiện, nhân văn trong lòng nhân dân.
Từ khóa: Ứng xử, văn hóa giao tiếp, ứng xử, văn hóa nhà trường, công an nhân dân.

1. HỌC TẬP PHONG CÁCH “NÊU GƯƠNG” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG PHONG CÁCH NGƯỜI CÁN BỘ CÔNG AN NHÂN DÂN

1. HỌC TẬP PHONG CÁCH “NÊU GƯƠNG” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG PHONG CÁCH NGƯỜI CÁN BỘ CÔNG AN NHÂN DÂN

 09:53 04/09/2019

Tóm tắt: Trong công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, việc xây dựng phong cách người cán bộ nói chung, phong cách người cán bộ Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng là vấn đề có ý nghĩa cả về lí luận và thực tiễn. Bài viết tìm hiểu lời dạy và phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; từ đó, đề ra một số nội dung cần thực hiện nhằm xây dựng phong cách người cán bộ Công an nhân dân trong tình hình mới.
Từ khóa: Hồ Chí Minh, Công an nhân dân, phong cách, nêu gương.

07. Một số kĩ năng sống cần giáo dục cho sinh viên Học viện Chính trị Công an nhân dân

07. Một số kĩ năng sống cần giáo dục cho sinh viên Học viện Chính trị Công an nhân dân

 15:18 07/07/2018

Tóm tắt: Đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đã đặt ra yêu cầu cho các nhà trường công an nói chung và Học viện Chính trị Công an nhân dân nói riêng cần trang bị kiến thức, rèn luyện kĩ năng toàn diện cho sinh viên, trong đó kĩ năng sống là một nội dung giáo dục quan trọng. Xuất phát từ những đặc thù trong học tập, rèn luyện và những khó khăn, hạn chế về kĩ năng sống của sinh viên Học viện Chính trị Công an nhân dân đã đặt ra yêu cầu cần phải tập trung rèn luyện cho sinh viên một số kĩ năng sống cơ bản. Bài viết này trình bày về những kĩ năng sống cần giáo dục cho sinh viên chính quy của Học viện Chính trị Công an nhân dân.
Từ khóa: Kĩ năng sống, giáo dục kĩ năng sống, sinh viên, công an nhân dân, sinh viên Học viện Chính trị Công an nhân dân.

05. Nguyên tắc và biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các trường cao đẳng công an nhân dân

05. Nguyên tắc và biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các trường cao đẳng công an nhân dân

 16:49 07/11/2017

Tóm tắt: Vấn đề bồi dưỡng năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên và quản lí hiệu quả hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên đang trở thành nội dung cấp thiết trong hệ thống quản lí của các trường cao đẳng công an nhân dân, đòi hỏi các trường phải tìm kiếm những giải pháp quản lí hiệu quả để thực hiện đồng bộ. Bài viết đề cập đến một số nguyên tắc và biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các trường cao đẳng công an nhân dân nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, phù hợp với sự phát triển thực tiễn của từng trường và đáp ứng những yêu cầu mới của xã hội hiện đại.
Từ khóa: Nguyên tắc, biện pháp, quản lí hiệu quả, giáo dục, năng lực sư phạm, bồi dưỡng, công an nhân dân.

70. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC  CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC CHO HỌC VIÊN CÁC TRƯỜNG  CÔNG AN NHÂN DÂN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY

70. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC CHO HỌC VIÊN CÁC TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY

 00:08 02/10/2017

Tóm tắt: Trong giai đoạn hiện nay, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nói chung và việc giáo dục chủ nghĩa yêu nước rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Xuất phát từ thực trạng chất lượng giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho học viên các trường công an nhân dân ở TP. Hồ Chí Minh và yêu cầu cần phải nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng và đặc biệt là công tác giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho học viên hiện nay. Theo chúng tôi cần thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp sau.
Từ khóa: Giáo dục chủ nghĩa yêu nước, công an nhân dân, giáo dục chính trị, tư tưởng.

58. VAI TRÒ CỦA PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY BIỆN CHỨNG HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN HIỆN NAY

58. VAI TRÒ CỦA PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY BIỆN CHỨNG HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN HIỆN NAY

 23:59 01/10/2017

Tóm tắt: Cả cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc với tư duy biện chứng, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển tư tưởng của mình. Người là tấm gương tiêu biểu và sinh động nhất cho phương pháp tư duy biện chứng. Tư duy biện chứng Hồ Chí Minh là phần kết tinh sâu sắc nhất của hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn liền với cuộc đời của Người và sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong bối cảnh hiện nay, sinh viên nói chung và sinh viên Học viện Chính trị công an nói riêng là thế hệ trẻ, những người làm chủ đất nước trong tương lai, cần trang bị phương pháp tư duy biện chứng như là một phần trong hành trang vào đời của mình.
Từ khóa: Tư duy biện chứng, học viện chính trị, công an nhân dân.

2. GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO CÁN BỘ, CHIẾN SĨ  CÔNG AN NHÂN DÂN THEO “SÁU ĐIỀU BÁC HỒ DẠY”

2. GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN THEO “SÁU ĐIỀU BÁC HỒ DẠY”

 20:42 01/10/2017

Tóm tắt: giáo dục đạo đức cách mạng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của công tác tư tưởng với cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân. Bài viết này đề cập việc giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân theo sáu điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn trong việc rèn luyện tư cách đạo đức cách mạng của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân.
Từ khóa: giáo dục đạo đức, công an nhân dân, sáu điều Bác dạy.

2. GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO HỌC VIÊN HỌC VIỆN  CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

2. GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO HỌC VIÊN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

 08:24 23/08/2017

Giáo dục đạo đức cách mạng cho học viên Học viện Chính trị Công an nhân dân là nội dung giáo dục toàn diện, từ giáo dục nhận thức (trang bị kiến thức, hiểu biết đạo đức), nâng cao ý thức đạo đức, đến bồi dưỡng niềm tin, tình cảm đức theo hệ giá trị Chân - Thiện - Mĩ và thực hành rèn luyện thói quen hành vi đạo đức, hình thành nhu cầu hành động theo giá trị chuẩn mực đạo đức. Kết quả của giáo dục đạo đức cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân là học viên của Học viện Chính trị Công an nhân dân phải chuyển hóa thành tự giáo dục ở mỗi chủ thể.

07. Phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận năng lực ở các trường đại học công an nhân dân

07. Phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận năng lực ở các trường đại học công an nhân dân

 15:41 20/07/2017

Tóm tắt: Chương trình đào tạo là một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng đào tạo. Phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận năng lực là một xu hướng tất yếu của giáo dục đại học nói chung và các trường công an nhân dân nói riêng. Bài viết này tập trung làm rõ khái niệm, đặc điểm của chương trình đào tạo theo tiếp cận năng lực, từ đó đề xuất quy trình phát triển chương trình theo tiếp cận năng lực ở các trường đại học công an nhân dân.
Từ khóa: Phát triển chương trình đào tạo, tiếp cận năng lực, công an nhân dân.

34.	Giáo dục đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường công an nhân dân trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay

34. Giáo dục đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường công an nhân dân trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay

 10:54 14/07/2017

Bài viết trình bày về đôi nét về kinh tế thị trường và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; tác động của kinh tế thị trường đến đạo đức, lối sống; thực trạng giáo dục đạo đức và một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho sinh viên các trường công an nhân dân trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay.

5. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CON NGƯỜI MỚI TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN

5. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CON NGƯỜI MỚI TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN

 22:03 10/07/2017

Con người mới là sản phẩm của chế độ xã hội mới; xây dựng con người mới phải gắn với quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời phải phát huy vai trò chủ thể sáng tạo của con người với những đặc trưng nhất định để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Công an nhân dân Việt Nam là một lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Do vậy, việc xây dựng con người mới nói chung và trong lực lượng công an nhân dân nói riêng là điều tất yếu. Để công tác này mang lại hiệu quả, trước hết, chúng ta cần hiểu rõ về những đặc trưng của con người mới trong lực lượng công an nhân dân.

40. Nâng cao bản lĩnh chính trị cho sinh viên các trường công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay

40. Nâng cao bản lĩnh chính trị cho sinh viên các trường công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay

 10:20 10/07/2017

Tóm tắt: Bản lĩnh chính trị là nhân tố cần thiết đối với mọi cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân. Do đó, việc nâng cao bản lĩnh chính trị cho sinh viên các trường công an nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục đào tạo tại các trường công an nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng vững mạnh. Trong giai đoạn hiện nay, những biến đổi của tình hình thực tế đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với việc nâng cao bản lĩnh chính trị cho sinh viên các trường công an nhân dân. Do đó, cần phải thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó đổi mới, phát huy vai trò công tác giáo dục lí luận chính trị, tư tưởng là vấn đề cốt yếu để nâng cao bản lĩnh chính trị cho sinh viên công an nhân dân.
Từ khóa: bản lĩnh chính trị, sinh viên, công an nhân dân.

60. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO  Ở CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG AN NHÂN DÂN  ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY

60. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO Ở CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG AN NHÂN DÂN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY

 16:53 11/05/2017

Hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo là hoạt động quan trọng của hiệu trưởng các trường đại học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Tự đánh giá là hoạt động chủ yếu của cơ sở giáo dục nên cần phải quản lí chặt chẽ. Bài viết đưa ra những nội dung cơ bản trong quản lí hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo ở các học viện, trường đại học công an nhân dân.

22. Thực trạng và những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong công an nhân dân

22. Thực trạng và những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong công an nhân dân

 09:29 13/03/2017

Bài báo trình bày về thực trạng giáo dục đào tạo trong công an nhân dân; một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong công an nhân dân hiện nay.

46. Biểu hiện tính kỉ luật của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam

46. Biểu hiện tính kỉ luật của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam

 14:08 28/02/2017

Bài báo trình bày về khái niệm tính kỉ luật, đặc điểm về tính kỉ luật của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân Việt nam; các yếu tố hợp thành tính kỉ luật của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam; biểu hiện tính kỉ luật của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam.

4. Vận dụng thuyết quản lí chất lượng tổng thể vào quản lí chất lượng đào tạo tại trường Đại học kĩ thuật – hậu cần công an nhân dân

4. Vận dụng thuyết quản lí chất lượng tổng thể vào quản lí chất lượng đào tạo tại trường Đại học kĩ thuật – hậu cần công an nhân dân

 16:07 17/02/2017

Bài báo giới thiệu thuyết quản lí chất lượng tổng thể và áp dụng thuyết quản lí chất lượng tổng thể vào giáo dục đại học và vận dụng vào quản lí chất lượng đào tạo tại trường Đại học kĩ thuật – hậu cần công an nhân dân.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây