5. STORYMAP - CÔNG CỤ GIÁO DỤC HỮU HIỆU  TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

5. STORYMAP - CÔNG CỤ GIÁO DỤC HỮU HIỆU TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 15:54 15/06/2020

Tóm tắt: Storymap đã xuất hiện trong vài năm qua như một công cụ giảng dạy và học tập mạnh mẽ thu hút cả giáo viên và học sinh của họ. Tuy nhiên, cho đến gần đây, rất ít sự chú ý đến một khung lí thuyết có thể được sử dụng để tăng hiệu quả của công nghệ như một công cụ trong môi trường lớp học. Trong bài viết này chúng tôi đề xuất cách sử dụng Storymap trong dạy học Lịch sử ở trung học phổ thông. Khung lí thuyết, kiến thức nội dung sư phạm logic kĩ thuật (TPACK), được mô tả, như một khung lí thuyết sư phạm cho việc sử dụng Storymap trong dạy học.
Từ khoá: Công nghệ, Storymap, lịch sử, trung học phổ thông, khung lí thuyết.

08. Thực trạng dạy học môn Công nghệ ở trường trung học cơ sở tại một số tỉnh Bắc Trung bộ Việt Nam

08. Thực trạng dạy học môn Công nghệ ở trường trung học cơ sở tại một số tỉnh Bắc Trung bộ Việt Nam

 15:07 04/01/2020

Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, chúng tôi khảo sát ý kiến của 118 giáo viên dạy môn công nghệ ở 115 trường trung học cơ sở trên địa bàn 3 tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nhằm thu thập số liệu về thực trạng đội ngũ giáo viên dạy môn Công nghệ, chương trình môn Công nghệ trung học cơ sở và cơ sở vật chất phục vụ dạy học ở các trường trung học cơ sở. Số liệu thu thập được có thể dùng làm cơ sở cho đổi mới giáo dục phổ thông, đổi mới giáo dục đại học. Qua đó, nghiên cứu cũng chỉ ra một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Công nghệ ở trường trung học cơ sở trong giai đoạn tới.
Từ khóa: Công nghệ, trung học cơ sơ, thực trạng, giáo viên.

07. Sử dụng công nghệ trong dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông

07. Sử dụng công nghệ trong dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông

 12:22 24/12/2019

Tóm tắt: Sử dụng công nghệ trong dạy học là yêu cầu cấp thiết của việc đổi mới giáo dục đào tạo trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Xuất phát từ đặc trưng riêng của môn Ngữ văn là môn học thuộc lĩnh vực Giáo dục ngôn ngữ và văn học, kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật, bài viết đề xuất quy trình sử dụng công nghệ trong dạy học Ngữ văn nhằm giúp nâng cao hiệu quả dạy học môn học cũng như phát triển những năng lực chung, năng lực chuyên biệt cho học sinh theo đúng định hướng dổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.
Từ khoá: công nghệ, dạy học, Ngữ văn, năng lực, đổi mới.

45. THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VỀ VIỆC TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ TRONG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  Ở THÀNH PHỐ HUẾ

45. THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VỀ VIỆC TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ TRONG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở THÀNH PHỐ HUẾ

 17:20 04/09/2019

Tóm tắt: Để nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc tích hợp công nghệ vào dạy học, điều quan trọng là nhận thức của giáo viên. Nghiên cứu này trình bày kết quả điều tra nhận thức của GV, cán bộ quản lí tại một số trường THPT ở Tp Huế, sử dụng bảng hỏi làm công cụ khảo sát chính và phần mềm Microsoft Excel 2016 để xử lí số liệu. Kết quả khảo sát sẽ giúp các nhà quản lí giáo dục nắm bắt được nhận thức của GV về mục tiêu, vai trò và ý nghĩa của việc tích hợp công nghệ vào dạy học, từ đó có những biện pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả dạy và học.
Từ khoá: nhận thức, công nghệ, tích hợp công nghệ, tích hợp công nghệ trong dạy học

04. Một số giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên ở Đại học Thái Nguyên

04. Một số giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên ở Đại học Thái Nguyên

 09:35 08/07/2019

Tóm tắt: Bài viết tập trung làm rõ các tiềm lực phục vụ cho hoạt động khoa học và công nghệ cũng như đánh giá kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của Đại học Thái Nguyên trong giai đoạn 2011-2015, đồng thời chỉ ra những hạn chế còn tồn tại. Từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên ở Đại Học Thái Nguyên.
Từ khóa: Khoa học, công nghệ, khoa học và công nghệ, nghiên cứu khoa học, đại học.

07. Một số vấn đề lí luận về thiết kế và sử dụng trò chơi kĩ thuật trong dạy học môn Công nghệ ở trung học phổ thông

07. Một số vấn đề lí luận về thiết kế và sử dụng trò chơi kĩ thuật trong dạy học môn Công nghệ ở trung học phổ thông

 14:55 12/06/2019

Tóm tắt: Đổi mới GD-ĐT đòi hỏi phải tăng cường đổi mới các hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng lực; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học cũng như thay đổi cách thức dạy học sao cho quá trình học tập trở nên hấp dẫn, phong phú, tăng hiệu quả học tập của học sinh. Sử dụng trò chơi trong dạy học, phối hợp với các biện pháp và cách thức tổ chức dạy học tích cực là một biện pháp hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu trên. Bài viết này trình bày một số vấn đề lí luận cơ bản về thiết kế và sử dụng trò chơi kĩ thuật trong dạy học môn Công nghệ ở trung học phổ thông.
Từ khóa: trò chơi giáo dục, thiết kế, sử dụng, trò chơi kĩ thuật, Công nghệ, trung học phổ thông.

17. Một số giải pháp nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ

17. Một số giải pháp nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ

 14:31 15/10/2018

Tóm tắt: Trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay, giảng dạy và nghiên cứu khoa học là những nhiệm vụ quan trọng then chốt của đội ngũ giảng viên. Năng lực về chuyên môn kĩ thuật, sư phạm và tự học, tự nghiên cứu của đội ngũ giảng viên sẽ quyết định chất lượng đào tạo, đặc biệt trong công tác đào tạo nghề. Bài viết phân tích một số nội dung cần thiết trong hoạt động nghiên cứu khoa học, từ đó tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ.
Từ khóa: Nghiên cứu khoa học, công nghệ, giảng viên, trường cao đẳng nghề.

47. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP DẠY HỌC KIẾN THỨC KINH TẾ TRONG MÔN CÔNG NGHỆ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

47. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP DẠY HỌC KIẾN THỨC KINH TẾ TRONG MÔN CÔNG NGHỆ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 13:06 30/06/2018

Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích chương trình môn Công nghệ 10 ở trường trung học phổ thông, đối chiếu với Chương trình giáo dục phổ thông của Bộ giáo dục và Đào tạo, chúng tôi nhận thấy có một số điểm bất cập khi dạy học kiến thức kinh tế cho HS. Bài viết đề xuất một số giải pháp cải thiện bao gồm: tái cấu trúc chương trình môn học, biên soạn sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn, xây dựng phương pháp dạy học, áp dụng phương thức tích hợp, sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên, nghiên cứu khoa học của học sinh...
Từ khóa: Công nghệ, hoạt động trải nghiệm, dạy học tích hợp, kiến thức kinh tế.

14. Sách điện tử và vấn đề phát triển sách giáo khoa điện tử trong trường phổ thông

14. Sách điện tử và vấn đề phát triển sách giáo khoa điện tử trong trường phổ thông

 08:56 21/09/2017

Tóm tắt: Sách điện tử là sự biểu thị xu hướng phát triển của khoa học công nghệ và văn hóa đọc thời hiện đại. Hiện nay sách điện tử phát triển mạnh ở nhiều quốc gia trên thế giới. Một số quốc gia đã có những dự án đưa sách điện tử vào nhà trường nhằm cung cấp cho học sinh, giáo viên và trường học một môi trường được bổ sung hoặc công cụ hướng dẫn có thể nâng cao chất lượng dạy học. Ở Việt Nam, sách giáo khoa điện tử chưa phát triển, tuy nhiên, Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển sách giáo khoa điện tử và cũng đang còn nhiều thách thức phải vượt qua. Nghiên cứu phát triển sách giáo khoa điện tử trong trường phổ thông là nhiệm vụ tất yếu để hiện đại nền giáo dục.
Từ khóa: sách giáo khoa điện tử, công nghệ, giáo dục, trường phổ thông.

1. Cách mạng công nghệ cho giáo dục hòa nhập và yếu tố quan trọng trong đào tạo giáo viên – lí thuyết và thực hành công nghệ giáo dục AAC

1. Cách mạng công nghệ cho giáo dục hòa nhập và yếu tố quan trọng trong đào tạo giáo viên – lí thuyết và thực hành công nghệ giáo dục AAC

 08:36 21/07/2017

Bài báo trình bày về việc sử dụng công nghệ thông tin trong giáo dục trẻ khuyết tật những năm gần đây. Các kĩ thuật ACC đã dạng, kĩ thuật hỗ trợ giao tiếp sử dụng tia nhìn đã được trình bày rất cụ thể, chi tiết. Ngoài ra bài báo còn đề cập đến tầm quan trọng của đào tạo giáo viên về ICT để phổ cập một cách hiệu quả ICT trong giáo dục trẻ khuyết tật.

30.Xây dựng và triển khai hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học công nghệ ở trường phổ thông

30.Xây dựng và triển khai hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học công nghệ ở trường phổ thông

 21:39 16/07/2017

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là những hoạt động giáo dục nhằm giúp cho học sinh phát huy cao tính sáng tạo, từ đó học sinh tích cực, chủ động tiếp thu kiến thức và vận dụng linh hoạt trong cuộc sống. Bài viết đề cập đến một hoạt động trải nghiệm sáng tạo được xây dựng và triển khai trong dạy học môn Công nghệ theo đúng định hướng phát triển năng lực cho học sinh.

75. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÍ  PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ

75. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ

 09:43 11/07/2017

Phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng công nghệ là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết để đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực hiện nay. Bài viết phân tích, trình bày những cơ sở lí luận, những vấn đề liên quan đến khái niệm, mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, các yếu tố tác động của hoạt động quản lí phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng công nghệ.

59.	RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TỰ HỌC HỌC PHẦN “MẠNG CUNG CẤP ĐIỆN” CHO SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỪ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KĨ THUẬT LÂM ĐỒNG

59. RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TỰ HỌC HỌC PHẦN “MẠNG CUNG CẤP ĐIỆN” CHO SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỪ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KĨ THUẬT LÂM ĐỒNG

 15:00 24/04/2017

Hoạt động ngoại khóa là một hình thức học tập tích cực, hữu ích và hiệu quả, kết nối lý thuyết với thực tiễn cuộc sống, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo cho sinh viên. Đối với sinh viên ngành công nghệ kĩ thuật điện - điện tử, mạng cung cấp điện là học phần quan trọng trong chương trình đào tạo, đây là môn học gắn liền với thực tiễn đời sống. Vì vậy, việc tổ chức thường xuyên các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa gắn học phần này là rất cần thiết, để giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng tự học, góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo tại các Trường Cao đẳng Kinh tế - Kĩ thuật.

30. Vận dụng thuật toán EM (Expectation-Maximization) trong việc liên kết bản ghi vào giảng dạy học phần cơ sở dữ liệu nâng cao dành cho sinh viên nghành cao đẳng tin học ứng dụng

30. Vận dụng thuật toán EM (Expectation-Maximization) trong việc liên kết bản ghi vào giảng dạy học phần cơ sở dữ liệu nâng cao dành cho sinh viên nghành cao đẳng tin học ứng dụng

 14:44 30/03/2017

Vận dụng thuật toán EM (Expectation-Maximization) trong dạy học học phần Cơ sở dữ liệu nâng cao giúp sinh viên ngành công nghệ thông tin nắm vững cách liên kết hai tệp ghi. Do đó, sinh viên hiểu nghĩa của nó và tầm quan trọng trong việc làm các bài tập toán học liên quan đến bảo mật thông tin và bảo toàn cơ sở dữ liệu gốc.

9. Giáo dục hướng nghiệp trong dạy học môn Công nghệ ở trường trung học phổ thông và các biện pháp thực hiện

9. Giáo dục hướng nghiệp trong dạy học môn Công nghệ ở trường trung học phổ thông và các biện pháp thực hiện

 00:50 08/01/2017

Bài báo trình bày sự cần thiết và các biện pháp thực hiện giáo dục hướng nghiệp trong dạy học môn Công nghệ ở trường trung học phổ thông.

6.Tích hợp giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trong dạy học môn Công nghệ ở trường trung học phổ thông

6.Tích hợp giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trong dạy học môn Công nghệ ở trường trung học phổ thông

 17:02 16/09/2016

Bài viết đề cập ý nghĩa việc tích hợp giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trong dạy học môn Công nghệ ở trường trung học phổ thông; một số biện pháp nhằm tích hợp giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trong dạy học môn Công nghệ ở trường phổ thông góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay.

16. Khai thác thiết bị dạy học môn Công nghệ gắn với nhiệm vụ hướng nghiệp ở trường phổ thông

16. Khai thác thiết bị dạy học môn Công nghệ gắn với nhiệm vụ hướng nghiệp ở trường phổ thông

 16:14 15/09/2016

Đối với môn Công nghệ ở trường phổ thông, thiết bị dạy học là một phương tiện để liên hệ kiến thức trong nhà trường với thực tiễn lao động sản xuất. Giáo viên Công nghệ cần khai thác tối đa đặc điểm này để thực hiện nhiệm vụ hướng nghiệp cho học sinh. Qua môn học, giáo viên giới thiệu ý nghĩa ứng dụng các kiến thức vào hoạt động sản xuất và xã hội cũng như tầm quan trọng của các kiến thức môn học vào sự hình thành và phát triển những nghề nghiệp có liên quan. Trong quá trình tìm hiểu nghề, ở học sinh sẽ xuất hiện và phát triển hứng thú nghề nghiệp. Đó cũng chính là việc thực hiện nhiệm vụ hướng nghiệp trong trường phổ thông, góp phần thực hiện chiến lược đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục hiện nay.

2. Bàn về cấu trúc nội dung môn Công nghệ trong chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015

2. Bàn về cấu trúc nội dung môn Công nghệ trong chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015

 15:06 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày mục tiêu của giáo dục phổ thông; khái niệm về kĩ thuật, công nghệ; xây dựng cấu trúc nội dung chương trình môn Công nghệ.
Từ khóa: cấu trúc, nội dung, Công nghệ, chương trình, giáo dục, phổ thông, sau 2015.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây