63. MỘT SỐ RÀO CẢN TRONG QUÁ TRÌNH THĂNG TIẾN CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

63. MỘT SỐ RÀO CẢN TRONG QUÁ TRÌNH THĂNG TIẾN CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

 03:57 29/10/2019

Tóm tắt: Trải qua gần 33 năm đổi mới và hội nhập, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên nhiều phương diện như kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và đặc biệt là công tác bình đẳng giới. Tuy nhiên, trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày nay, đất nước cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức cần phải giải quyết; trong đó, phụ nữ là giới chịu áp lực rất lớn đến từ nhiều hướng khác nhau. Bài viết nhìn nhận và nghiên cứu về các rào cản đối với sự thăng tiến của phụ nữ Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Từ khóa: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phụ nữ, thăng tiến, bình đẳng giới.

1. NGHIÊN CỨU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC VÀ  SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH PHỦ THÔNG QUA CÁC VĂN BẢN VỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

1. NGHIÊN CỨU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH PHỦ THÔNG QUA CÁC VĂN BẢN VỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

 04:13 08/07/2019

Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục là thành quả của một quá trình tiếp thu, chắt lọc và phát triển tinh hoa văn hóa nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục luôn có sự thống nhất hữu cơ giữa lí luận giáo dục và thực tiễn giáo dục; vừa mang hơi thở của cuộc sống hiện tại, vừa chứa đựng khát vọng về một tương lai. Học tập tư tưởng của Người, chúng ta cần tiếp tục kế thừa và quyết tâm xây dựng nền giáo dục, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới.

05. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - một yêu cầu cấp thiết của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở nước ta hiện nay

05. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - một yêu cầu cấp thiết của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở nước ta hiện nay

 23:49 07/01/2018

Tóm tắt: Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại, nguồn nhân lực - như là một lực lượng sản xuất hàng đầu của xã hội, yếu tố chính là quyết định quan trọng nhất, là động lực cơ bản nhất. Vì vậy, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế của đất nước, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp.
Từ khóa: công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nguồn nhân lực, phát triển kinh tế xã hội.

20. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN LỰC THANH NIÊN TỈNH QUẢNG NGÃI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

20. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN LỰC THANH NIÊN TỈNH QUẢNG NGÃI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

 21:14 10/07/2017

Bài báo trình bày tóm lược về thực trạng và một số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao chất lượng nguồn lực thanh niên của tỉnh Quảng Ngãi, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay.

27.	Kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống ở Việt Nam trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

27. Kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống ở Việt Nam trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 04:40 20/04/2017

Việt Nam với hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước đã tạo ra nền văn hóa riêng, phong phú và bền vững với các giá trị truyền thống tốt đẹp và cao quý. Kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trong giai đoạn hiện nay là trách nhiệm của từng cá nhân và xã hội. Thực hiện tốt điều này góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

1. Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, tích cực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

1. Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, tích cực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 20:54 22/02/2017

Bài báo trình bày khái niệm đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, cơ sở phương pháp luận và nội dung đổi mới giáo dục, tích cực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

1. Đào tạo nhân tài – vấn đề cấp thiết của chiến lược giáo dục thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa

1. Đào tạo nhân tài – vấn đề cấp thiết của chiến lược giáo dục thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa

 21:10 19/02/2017

Bài báo trình bày quy trình đào tạo nhân tài và tính cấp thiết của chiến lược giáo dục thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa là đào tạo nhân tài.

1. Triết lí Hồ Chí Minh về giáo dục và sự nghiệp công nghiệp hóa ở Việt Nam

1. Triết lí Hồ Chí Minh về giáo dục và sự nghiệp công nghiệp hóa ở Việt Nam

 03:09 25/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày những phân tích về triết lí giáo dục Hồ Chí Minh, có thể tóm tắt thành một số nội dung (chống chính sách ngu dân; một dân tộc dốt là một dân tộc yếu; xây dựng một nền giáo dục của một nước độc lập; đào tạo những công dân hữu ích; nền giáo dục phát triển những năng lực sẵn có của học sinh; trọng dụng nhân tài; giáo dục làm người; dạy tốt, học tốt; học đi đôi với hành); một số thành tựu phát triển giáo dục và phát triển giáo dục với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta.
Từ khóa: triết lí, Hồ Chí Minh, giáo dục, công nghiệp hóa, Việt Nam.

1. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và yêu cầu đối với giáo dục đại học hiện nay

1. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và yêu cầu đối với giáo dục đại học hiện nay

 04:49 26/07/2016

Tóm tắt: Bài viết phân tích các quan điểm: - Phát triển nguồn nhân lực là nhu cầu cấp thiết trong thời kỳ đẩy mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; - Giáo dục đại học trước yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tiếp đó, tác giả đã nêu định hướng để thực hiện được mục tiêu cơ bản trở thành nước công ngiệp hiện đại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nhằm góp phần tạo cơ hội phát triển cho các trường đại học “nghiên cứu” cũng như hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.
Từ khoá: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giáo dục đại học.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây