1. NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG  TỚI MỨC ĐỘ SẴN SÀNG THAM GIA HỢP TÁC  DOANH NGHIỆP - CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

1. NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI MỨC ĐỘ SẴN SÀNG THAM GIA HỢP TÁC DOANH NGHIỆP - CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 11:20 19/04/2021

Tóm tắt: Trong khi các nước phát triển trên thế giới đã nhận thức được vai trò quan trọng và xây dựng thành công các mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp và trường đại học, thì tại Việt Nam, việc hợp tác này chưa được chú trọng và chưa thực sự phát triển. Với mục đích cải thiện tình trạng trên, nghiên cứu thực hiện xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới mức độ sẵn sàng tham gia hợp tác với cơ sở giáo dục đại học trong các doanh nghiệp Việt Nam. Nghiên cứu đã tìm ra hai nhân tố có ảnh hưởng tới mức độ sẵn sàng tham gia hợp tác với cơ sở giáo dục đại học thông qua mô hình hồi quy bằng phần mềm SPSS. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra các giải pháp nhằm cải thiện thực trạng hợp tác Đại học - Doanh nghiệp và cung cấp gợi ý cho các nghiên cứu sau này.
Từ khóa: Mức độ sẵn sàng, hợp tác Đại học - Doanh nghiệp, mô hình hồi quy, cơ sở giáo dục

6. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC GIẢNG VIÊN  TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

6. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC GIẢNG VIÊN TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 15:35 11/09/2020

TÓM TẮT: Giảng viên đại học là nhân tố cơ bản quyết định đến chất lượng, hiệu quả của quá trình giáo dục và có vị trí, vai trò quan trọng trong xã hội. Vì vậy, việc đảm bảo thu hút đội ngũ giảng viên là vấn đề rất cấp thiết. Trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích, luận giải những nội dung cơ bản của thu hút nguồn nhân lực giảng viên, từ đó, đưa ra các giải pháp nhằm thu hút hiệu quả nguồn nhân lực giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học.
Từ khóa: nguồn nhân lực, cơ sở giáo dục, giảng viên

7. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG  TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

7. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

 15:02 29/07/2020

Tóm tắt: Trong thực hiện đổi mới giáo dục, nhất là thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, yêu cầu phát triển chương trình giáo dục là một nhiệm vụ mới, quan trọng, cốt lõi, cần được thực hiện kịp thời, thường xuyên, liên tục và khép kín. Bài viết phân tích nội dung và biện pháp quản lí phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông để đảm bảo chất lượng giáo dục nhà trường. Phát triển chương trình giáo dục là một hoạt động chuyên môn quan trọng quyết định chất lượng giáo dục nhà trường; vì vậy, quản lí việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường là một yêu cầu quan trọng và cấp thiết.
Từ khóa: cơ sở giáo dục, phổ thông, phát triển chương trình giáo dục.

3. HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG  THEO TIÊU CHUẨN HCÉRES

3. HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG THEO TIÊU CHUẨN HCÉRES

 15:54 15/06/2020

Tóm tắt: Đánh giá hay kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học đã và đang được thực hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và thực hiện trách nhiệm giải trình đối với các bên liên quan, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tham gia đánh giá và kiểm định trường học theo chuẩn kiểm định của Hội đồng quốc gia cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học, Cộng hòa Pháp (HCÉRES). Bài viết trình bày hoạt động kiểm định tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng và vai trò của hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong trong quá trình cải tiến chất lượng giáo dục.
Từ khóa: kiểm định chất lượng, tiêu chuẩn HCÉRES, cơ sở giáo dục, Đại học Tôn Đức Thắng.

01. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục ở Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay - Một số kinh nghiệm và kiến nghị

01. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục ở Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay - Một số kinh nghiệm và kiến nghị

 14:11 04/01/2020

Tóm tắt: Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục là yếu tố rất cần được chú trọng đối với mỗi cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Thực tiễn triển khai công tác đảm bảo chất lượng tại Trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, đảm bảo chất lượng bên trong đóng vai trò quan trọng và mang tính quyết định trong các chính sách về chất lượng. Công tác này cần được chú trọng xây dựng và phát triển trước khi triển khai đồng bộ công tác đánh giá/kiểm định chất lượng bởi các tổ chức bên ngoài. Bài viết đề cập một số kết quả về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục ở Trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.
Từ khóa: đảm bảo chất lượng giáo dục, giáo dục đại học, cơ sở giáo dục.

48.	 Ứng dụng phần mềm nguồn mở Moodle xây dựng ngân hàng câu hỏi thi nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá ở các cơ sở giáo dục

48. Ứng dụng phần mềm nguồn mở Moodle xây dựng ngân hàng câu hỏi thi nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá ở các cơ sở giáo dục

 15:36 19/07/2017

Bài báo trình bày cơ sở lí luân và thực tiễn của mã nguồn mở Moodle và ứng dụng mã nguồn mở này vào việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi đáp ứng được việc kiểm tra, đánh giá trong các cơ sở giáo dục.

16. ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH ĐẦU TƯ TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐỊNH HƯỚNG ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU Ở VIỆT NAM

16. ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH ĐẦU TƯ TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐỊNH HƯỚNG ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU Ở VIỆT NAM

 22:37 10/07/2017

Từ phân tích đặc trưng của đại học nghiên cứu và bài học về đầu tư tiềm lực khoa học và công nghệ cho các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới để xây dựng các trường đại học đẳng cấp thế giới, tác giả đề xuất quy trình đầu tư tiềm lực khoa học và công nghệ cho các cơ sở giáo dục đại học định hướng đại học nghiên cứu ở nước ta, nhằm thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ, đặc biệt là nâng cao hàm lượng nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, từ đó tạo vị thế, uy tín cho giáo dục đại học Việt Nam trên thế giới.

06. Mô hình đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục AUN và mối quan hệ với mô hình đảm bảo chất lượng trong của các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam

06. Mô hình đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục AUN và mối quan hệ với mô hình đảm bảo chất lượng trong của các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam

 16:25 21/02/2017

Tóm tắt: Mục tiêu của giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, thực hiện kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục đại học theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT tiến đến kiểm định chất lượng theo định hướng của mô hình đảm bảo chất lượng AUN-QA. Việc phân tích ưu điểm và sự phù hợp của mô hình AUN-QA đối với thực trạng giáo dục Việt Nam là cơ hội để các cơ sở giáo dục trong nước tự đánh giá chất lượng và lựa chọn mô hình phù hợp cho công tác đảm bảo chất lượng của nhà trường. Sự phù hợp giữa hai mô hình đã mang lại nhiều thuận lợi cho giáo dục đại học Việt Nam nói chung và các cơ sở giáo dục nói riêng.
Từ khóa: kiểm định chất lượng, mô hình, mạng lưới đảm bảo chất lượng, trường đại học Châu Á, đảm bảo chất lượng, cơ sở giáo dục.

8. Đưa công nghệ GIS vào quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục

8. Đưa công nghệ GIS vào quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục

 08:59 13/02/2017

Bài báo giới thiệu công nghệ GIS và hiệu quả từ những thí điểm ban đầu đưa công nghệ GIS vào quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục .

23. Về một số mô hình liên kết đào tạo nghề trên thế giới

23. Về một số mô hình liên kết đào tạo nghề trên thế giới

 16:18 04/01/2017

Bài báo giới thiệu một số mô hình liên kết đào tạo nghề trên thế giới và sự cần thiết thay đổi tư duy trong quá trình liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục và cơ sở sản xuất.

1. Phân tầng và xếp hạng cơ sở giáo dục có thể giải quyết được nhiều vấn đề của giáo dục đại học

1. Phân tầng và xếp hạng cơ sở giáo dục có thể giải quyết được nhiều vấn đề của giáo dục đại học

 16:46 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trao đổi một số ý kiến xung quanh vấn đề phân tầng và xếp hạng cơ sở giáo dục đại học (cơ sở giáo dục định hướng nghiên cứu; căn cứ xác định cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu; vai trò của kiểm định chất lượng giáo dục đại học; vai trò của các cơ sở giáo dục định hướng nghiên cứu và định hướng thực hành; tác động và hỗ trợ của Nhà nước trong phân tầng và xếp hạng cơ sở giáo dục đại học).
Từ khóa: phân tầng, xếp hạng, cơ sở giáo dục, giáo dục đại học.

2. Năng lực trưởng đoàn đánh giá ngoài trong kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông

2. Năng lực trưởng đoàn đánh giá ngoài trong kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông

 15:33 15/09/2016

Tóm tắt: Đánh giá ngoài là giai đoạn quan trọng trong quá trình kiểm định chất lượng giáo dục. Trong khâu đánh giá ngoài, năng lực đánh giá của đoàn đánh giá nói chung và của trưởng đoàn nói riêng là một trong những yếu tố quyết định thành công của công tác này.
Từ khóa: năng lực, trưởng đoàn, đánh giá ngoài, kiểm định chất lượng, cơ sở giáo dục.

5. Bồi dưỡng phong cách làm việc cho đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục tại các cơ sở đào tạo hiện nay

5. Bồi dưỡng phong cách làm việc cho đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục tại các cơ sở đào tạo hiện nay

 14:18 15/09/2016

Bài viết đề cập bồi dưỡng phong cách làm việc cho đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục tại các cơ sở đào tạo hiện nay. Trong đó tập trung vào các nội dung cơ bản là: đề cao nhận thức, trách nhiệm trong bồi dưỡng phong cách làm việc cho cán bộ quản lí giáo dục; xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch, nội dung, phương pháp bồi dưỡng phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ quản lí; phát huy tính tích cực, chủ động trong tự bồi dưỡng, rèn luyện phong cách làm việc của bản thân từng cán bộ quản lí.

2. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lí trung học cơ sở, tiểu học và mầm non tỉnh Sơn La

2. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lí trung học cơ sở, tiểu học và mầm non tỉnh Sơn La

 16:42 14/09/2016

Tóm tắt: Công tác quản lí cơ sở giáo dục mầm non nói chung và quản lí cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập nói riêng đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, nhưng trên thực tế, vấn đề này chưa được quan tâm đúng mức trên bình diện vĩ mô và vi mô. Bài viết nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lí cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay.
Từ khóa: thực trạng, giải pháp, quản lí, cơ sở giáo dục, mầm non ngoài công lập, hội nhập quốc tế.

2. Vai trò của Trường Đại học Tân Trào với nhiệm vụ đào tạo cán bộ, công chức, viên chức phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2006-2012

2. Vai trò của Trường Đại học Tân Trào với nhiệm vụ đào tạo cán bộ, công chức, viên chức phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2006-2012

 09:22 14/09/2016

So sánh số lượng sinh viên đã được nhà trường đào tạo giai đoạn 2006-2012 và số lượng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Tuyên Quang đã khẳng định vị trí và vai trò to lớp của nhà trường trong sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nói riêng, khu vực Tây Bắc và cả nước nói chung. Bài viết về vai trò của Trường Đại học Tân Trào với nhiệm vụ đào tạo cán bộ, công chức, viên chức phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2006-2012.

6. Thái độ của sinh viên năm thứ nhất, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đối với vấn nạn đạo văn trên mạng

6. Thái độ của sinh viên năm thứ nhất, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đối với vấn nạn đạo văn trên mạng

 10:28 03/08/2016

Tóm tắt: Đạo văn được xem là vấn nạn học đường. Bài viết trình bày kết quả khảo sát về thái độ của 120 sinh viên năm thứ nhất, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đối với vấn nạn đạo văn trên mạng: nói chung, thái độ bàng quan, thờ ơ với đạo văn, đạo văn hay không đạo văn không quan trọng. Điều này chứng tỏ sự nhận thức chưa đầy đủ cũng như tính thiếu nghiêm túc của sinh viên khi bàn đến hành vi đạo văn trong môi trường học thuật. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế vấn nạn này.
Từ khoá: Quản lí, liên kết đào tạo, cơ sở giáo dục.

6. Quản lí hoạt động liên kết đào tạo tại cơ sở giáo dục đại học

6. Quản lí hoạt động liên kết đào tạo tại cơ sở giáo dục đại học

 10:45 27/07/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày một số khái niệm cơ bản gồm:- Đào tạo, quá trình đào tạo, liên kết đào tạo; - Quản lí hoạt động liên kết đào tạo. Tiếp đó, tác giả định hướng nội dung quản lí hoạt động liên kết đào tạo tại cơ sở giáo dục đại học góp phần nâng cao hiệu quả quá trình đào tạo tại các cơ sở liên kết.
Từ khoá: Quản lí, liên kết đào tạo, cơ sở giáo dục.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây