59.  MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC  CÁC MÔN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ  Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HIỆN NAY

59. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC CÁC MÔN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HIỆN NAY

 16:46 08/07/2019

Tóm tắt: Đổi mới phương pháp dạy học các môn Lí luận chính trị của các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam hiện nay đang là vấn đề trăn trở, nhức nhối không chỉ của bao thế hệ giáo viên từ trước đến nay mà còn là điều trăn trở của các bộ, ban ngành. Bài viết đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn lí luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay, trên cơ sở phân tích thực trạng vấn đề này.
Từ khóa: biện pháp, chất lượng, lí luận chính trị, đại học, cao đẳng.

03. Thực trạng đào tạo giáo viên mầm non ở các trường cao đẳng sư phạm trung ương

03. Thực trạng đào tạo giáo viên mầm non ở các trường cao đẳng sư phạm trung ương

 22:42 27/10/2018

Tóm tắt: Bài viết công bố kết quả khảo sát thực trạng đào tạo giáo viên mầm non ở các trường cao đẳng sư phạm Trung ương. Kết quả khảo sát trên là cơ sở thực tiễn để đề xuất các biện pháp đào tạo và quản lí đào tạo giáo viên mầm non ở các trường cao đẳng sư phạm Trung ương trong giai đoạn mới nhằm nâng cao chất lượng giáo viên mầm non đáp ứng nguồn nhân lực giáo dục mầm non cho xã hội.
Từ khóa: Đào tạo, giáo viên mầm non, cao đẳng.

59. Phát triển năng lực hợp tác cho sinh viên cao đẳng trong dạy học môn Chính trị học

59. Phát triển năng lực hợp tác cho sinh viên cao đẳng trong dạy học môn Chính trị học

 22:17 26/10/2018

Tóm tắt: Trong quá trình học tập của sinh viên ở các trường đại học và cao đẳng, kĩ năng giúp hình thành được năng lực chuyên môn và hoàn thiện bản thân là khả năng hợp tác trong học tập. Đây là yếu tố quan trọng giúp cho sinh viên phát huy được tinh thần học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, kiến thức và đặc biệt là khả năng hòa hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin với những người khác. Tuy nhiên, trong chương trình giảng dạy của các trường cao đẳng ở Việt Nam vẫn còn chú trọng về lí thuyết, ít quan tâm đến đào tạo và hình thành những kĩ năng mềm dành cho sinh viên, nhất là kĩ năng hợp tác. Chính trị học là môn học định hướng về nhận thức và tư tưởng, nhưng cũng không ngoại lệ, vẫn được giảng dạy theo phương pháp truyền thống nên hạn chế tính chủ động, tích cực của sinh viên trong quá trình nhận thức, ít tạo cơ hội cho phát triển năng lực hợp tác. Bài viết đề cập đến việc phát triển năng lực hợp tác trong học tập của sinh viên cao đẳng trong quá trình học môn Chính trị học.
Từ khóa: Sinh viên, khả năng hợp tác, cao đẳng, môn học chính trị, năng lực.

1. Vận dụng tư tưởng “học đi đôi với hành” của Hồ Chí Minh trong dạy và học ở các trường cao đẳng, đại học hiện nay

1. Vận dụng tư tưởng “học đi đôi với hành” của Hồ Chí Minh trong dạy và học ở các trường cao đẳng, đại học hiện nay

 10:30 20/09/2018

Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục là một bộ phận quan trọng trong di sản vô giá mà Người đã để lại cho dân tộc. Với những nội dung sâu sắc, khoa học, đến nay tư tưởng về giáo dục nhất là tư tưởng “Học đi đôi với hành” vẫn còn nguyên giá trị. Hiện nay, các trường cao đẳng, đại học đã quán triệt và thực hiện tương đối tốt tư tưởng này, song trên thực tế vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần khắc phục. Bài viết trình bày khái lược về vấn đề “Học đi đôi với hành” trong tư tưởng Hồ Chí Minh và đề xuất một số giải pháp vận dụng tư tưởng này trong quá trình dạy học ở các trường cao đẳng, đại học hiện nay.
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, quá trình dạy học, cao đẳng, đại học

06. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông tại Nghệ An

06. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông tại Nghệ An

 15:53 08/06/2018

Tóm tắt: Kết quả khảo sát ở 9 trường trung học phổ thông tại Nghệ An cho thấy 7 yếu tố: bản thân học sinh; gia đình; xu hướng phát triển KT-XH; tư vấn hướng nghiệp của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; nhà trường; bạn bè và hoạt động của truyền thông có ảnh hưởng đến quá trình định hướng nghề nghiệp của học sinh. Trong đó, 2 yếu tố quan trọng nhất là cá nhân người học và gia đình. Từ đó, đề xuất một số giải pháp thiết thực nhằm định hướng cho học sinh trung học phổ thông trong quá trình định hướng nghề nghiệp.
Từ khoá: học sinh, định hướng nghề nghiệp, cao đẳng, đại học, trung cấp chuyên nghiệp.

08. Bồi dưỡng kĩ năng nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên trẻ ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay

08. Bồi dưỡng kĩ năng nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên trẻ ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay

 11:33 21/03/2018

Tóm tắt: Bài viết tập trung làm rõ một số vấn đề cơ bản về kĩ năng nghiên cứu khoa học và đề xuất biện pháp bồi dưỡng kĩ năng nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên trẻ ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.
Từ khóa: bồi dưỡng, kĩ năng, nghiên cứu khoa học, giảng viên, đại học, cao đẳng.

17. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KĨ THUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

17. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KĨ THUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 20:57 01/10/2017

Tóm tắt: Công tác quản lí phương tiện dạy học đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực của các trường cao đẳng kinh tế - kĩ thuật trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế về quan điểm, nhận thức, về xây dựng kế hoạch, về đầu tư mua sắm, về khai thác sử dụng, về đội ngũ cán bộ, nhân viên. Vì vậy, cần phải thực hiện các giải pháp quản lí phương tiện dạy học theo tiếp cận các điều kiện đảm bảo chất lượng ở các trường cao đẳng kinh tế - kĩ thuật, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - đào tạo hiện nay.
Từ khóa: cao đẳng, kinh tế, kĩ thuật, phương tiện dạy học, quản lí, thực trạng

54.	 Ý nghĩa và đối sách của việc nghiên cứu so sánh sự nghiệp giáo dục lí thuyết chủ nghĩa Mác – Lênin ở các trường đại học, cao đẳng Trung – Việt

54. Ý nghĩa và đối sách của việc nghiên cứu so sánh sự nghiệp giáo dục lí thuyết chủ nghĩa Mác – Lênin ở các trường đại học, cao đẳng Trung – Việt

 15:41 19/07/2017

Bài báo trình bày ý nghĩa của việc nghiên cứu so sánh của sự nghiệp giáo dục lí thuyết chủ nghĩa Mác – Lênin trong các trường đại học, cao đẳng của hai nước Trung – Việt và những đối sách dành cho việc nghiên cứu đó.

30.	 Tư duy phản biện khoa học của giảng viên lí luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay

30. Tư duy phản biện khoa học của giảng viên lí luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay

 15:20 19/07/2017

Bài báo trình bày những vấn đề xung quanh tư duy phản biện của giảng viên hiện nay và những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng của tư duy phản biện.

12.	 Giảng viên và vấn đề đổi mới phương pháp dạy học ở cao đẳng – đại học

12. Giảng viên và vấn đề đổi mới phương pháp dạy học ở cao đẳng – đại học

 15:10 19/07/2017

Bài báo trình bày các khái niệm cơ bản liên quan đến đến đổi mới phương pháp dạy học, những yêu cầu đối với giáo viên và yêu cầu đối với nhà trường để đổi mới PP dạy học có hiệu quả.

75. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÍ  PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ

75. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ

 09:43 11/07/2017

Phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng công nghệ là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết để đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực hiện nay. Bài viết phân tích, trình bày những cơ sở lí luận, những vấn đề liên quan đến khái niệm, mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, các yếu tố tác động của hoạt động quản lí phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng công nghệ.

06. Phát triển nghề nghiệp đội ngũ giảng viên trường cao đẳng kinh tế - kĩ thuật theo tiếp cận năng lực

06. Phát triển nghề nghiệp đội ngũ giảng viên trường cao đẳng kinh tế - kĩ thuật theo tiếp cận năng lực

 16:49 26/06/2017

Tóm tắt: Phát triển nghề nghiệp giảng viên ở các trường cao đẳng là nhiệm vụ cần thiết, quan trọng để đáp ứng với yêu cầu đổi mới đào tạo nguồn nhân lực hiện nay. Đối với các trường cao đẳng kinh tế - kĩ thuật, cần tiếp tục tổ chức quán triệt vai trò và sự cần thiết phát triển nghề nghiệp đội ngũ giảng viên theo tiếp cận năng lực; xây dựng khung năng lực giảng viên phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới của nhà trường; cải tiến công tác quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên; đổi mới hoạt động đánh giá, xếp loại giảng viên trường cao đẳng kinh tế - kĩ thuật theo tiếp cận năng lực.
Keywords: cao đẳng, nghề nghiệp, năng lực, phát triển.

10. Đào tạo và đảm bảo chất lượng hoạt động đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng

10. Đào tạo và đảm bảo chất lượng hoạt động đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng

 16:49 26/06/2017

Tóm tắt: Đối với giáo dục đại học, hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục ở nước ta đã kế thừa, phát triển và vận dụng có hiệu quả các nội dung cơ bản của từng mô hình quản lí vào trong điều kiện thực tiễn, cũng như phù hợp với đường lối phát triển giáo dục và đào tạo của Đảng ta. Bài viết đi sâu phân tích quan niệm về hoạt động đào tạo và quản lí hoạt động đào tạo, quan niệm về chất lượng đào tạo và đảm bảo chất lượng đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: hoạt động đào tạo, quản lí, chất lượng đào tạo, đại học, cao đẳng.

29. Giáo dục ý thức đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng công nghệ hiện nay

29. Giáo dục ý thức đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng công nghệ hiện nay

 09:29 13/03/2017

Bài báo trình bày về ý thức đạo đức và ý thức đạo đức nghề nghiệp và vấn đề ý thức đạo đức nghề nghiệp của sinh viên các trường đại học, cao đẳng công nghệ; giáo dục đạo đức nghề nghiệp và biện pháp giáo dục nghề nghiệp cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng công nghệ.

64. Một số vấn đề về phương pháp nghiên cứu tình huống trong dạy học ở các trường cao đẳng, đại học

64. Một số vấn đề về phương pháp nghiên cứu tình huống trong dạy học ở các trường cao đẳng, đại học

 15:23 01/03/2017

Bài báo trình bày về khái niệm tình huống, phương pháp nghiên cứu tình huống trong dạy học; ưu điểm và một số lưu ý về phương pháp nghiên cứu tình huống trong dạy học ở các trường cao đẳng, đại học.

53. Phương pháp trường hợp và việc gắn lí luận với thực tiễn trong dạy học Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin ở các trường đại học, cao đẳng

53. Phương pháp trường hợp và việc gắn lí luận với thực tiễn trong dạy học Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin ở các trường đại học, cao đẳng

 15:23 01/03/2017

Bài báo trình bày một số kiến thức về phương pháp trường hợp và vai trò đối với việc gắn lí luận với thực tiễn trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Tác giả cũng đề xuất cách thức sử dụng phương pháp trường hợp trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin để gắn lí luận với thực tiễn đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong giảng dạy môn học này hiện nay.

8. Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành báo chí ở các trường cao đẳng, đại học hiện nay

8. Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành báo chí ở các trường cao đẳng, đại học hiện nay

 14:44 01/03/2017

Bài báo đề cập đến thực trạng đạo đức nghề nghiệp, giáo dục đạo đức nghề nghiệp và quản lý hoạt động giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành báo chí. Những biện pháp quản lí hoạt động giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành báo chí ở các trường cao đẳng, đại học góp phần xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp trong xã hội của người phóng viên.

9. Bàn về tiêu chí đánh giá giờ dạy học ở đại học, cao đẳng

9. Bàn về tiêu chí đánh giá giờ dạy học ở đại học, cao đẳng

 15:44 17/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng về tiêu chí đánh giá giờ dạy học ở đại học, cao đẳng, đề xuất các nội dung cơ bản và mức đánh giá theo thang điểm giờ dạy học ở đại học, cao đẳng.

10. Vài nét về giáo dục  âm nhạc trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay

10. Vài nét về giáo dục âm nhạc trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay

 15:06 13/01/2017

Bài báo trình bày vài nét về giáo dục âm nhạc trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay.

02. Một số giải pháp đào tạo giáo viên theo hướng tiếp cận năng lực ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

02. Một số giải pháp đào tạo giáo viên theo hướng tiếp cận năng lực ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

 15:48 07/11/2016

Tóm tắt: Những năm gần đây, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đã quan tâm, chú trọng đào tạo giáo viên theo hướng tiếp cận năng lực. Dựa trên kết quả nghiên cứu khoa học, khảo sát nhu cầu lao động cũng như kinh nghiệm đào tạo, nhà trường đã xây dựng nội dung và phương thức đào tạo, bước đầu mang lại kết quả khả quan. Nhà trường tiếp tục thực hiện những thành tựu đã đạt được đồng thời tìm ra những giải pháp mới có tính chiến lược, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
Từ khóa: đào tạo giáo viên, tiếp cận năng lực, cao đẳng.

8. Quản lí giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, đại học tỉnh Vĩnh Long, thực trạng và biện pháp

8. Quản lí giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, đại học tỉnh Vĩnh Long, thực trạng và biện pháp

 09:00 01/11/2016

Bài báo trình bày thực trạng và một số biện pháp quản lí giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, đại học tỉnh Vĩnh Long.

18. Vai trò của học phần xác suất thống kê tại các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế, kĩ thuật

18. Vai trò của học phần xác suất thống kê tại các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế, kĩ thuật

 16:12 31/10/2016

Bài báo trình bày vai trò của xác suất thống kê tại các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế, kĩ thuật và một vài bài toán thực tiễn liên quan đến xác suất thống kê.

20. Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực của các trường cao đẳng, đại học phục vụ đào tạo nhân lực tỉnh Vĩnh Long

20. Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực của các trường cao đẳng, đại học phục vụ đào tạo nhân lực tỉnh Vĩnh Long

 15:53 29/09/2016

Tóm tắt: Bài viết phân tích thực trạng nguồn nhân lực về đội ngũ cán bộ quản lí, đội ngũ giảng viên, kinh nghiệm giảng dạy và đề xuất một số giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trong các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (về quy hoạch đội ngũ giảng viên, đổi mới công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, phân công và sử dụng hợp lí đội ngũ giảng viên, thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi, thu hút đối với đội ngũ này).
Từ khóa: nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực, cao đẳng, đại học, đào tạo nhân lực, tỉnh Vĩnh Long

1. Thực trạng về công tác lãnh đạo của Đảng và quản lí của Nhà nước đối với các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập thuộc Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội

1. Thực trạng về công tác lãnh đạo của Đảng và quản lí của Nhà nước đối với các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập thuộc Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội

 14:35 28/09/2016

Tóm tắt: Khẳng định vị trí, vai trò của các trường cao đẳng, đại học ngoài công lập, bài viết nhấn mạnh những kết quả đã đạt được của các trường ngoài công lập, thực trạng vấn đề quản lí và công tác xây dựng Đảng trong các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập thuộc Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, là cơ sở để tổng kết thực tiễn và khái quát thành công tác lí luận, cụ thể hóa bằng các giải pháp trong quản lí nhà nước đối với các trường ngoài công lập.
Từ khóa: công tác lãnh đạo, Đảng, Nhà nước, đại học, cao đẳng, Hà Nội

15. Vận dụng phương pháp nghiên cứu tình huống trong giảng dạy môn Giáo dục học ở trường cao đẳng, đại học

15. Vận dụng phương pháp nghiên cứu tình huống trong giảng dạy môn Giáo dục học ở trường cao đẳng, đại học

 16:32 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập phương pháp nghiên cứu tình huống trong dạy học; vận dụng phương pháp nghiên cứu tình huống trong giảng dạy môn Giáo dục học ở trường cao đẳng, đại học.
Từ khóa: nghiên cứu tình huống, Giáo dục học, cao đẳng, đại học.

6. Cơ hội và thách thức trong quản lí bồi dưỡng giảng viên cao đẳng hiện nay

6. Cơ hội và thách thức trong quản lí bồi dưỡng giảng viên cao đẳng hiện nay

 14:18 15/09/2016

Phát triển đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng chuyên môn luôn là nhiệm vụ quan trọng của các trường đại học, cao đẳng. Bài viết đề cập cơ hội và thách thức trong quản lí bồi dưỡng giảng viên cao đẳng hiện nay, trong đó tập trung phân tích: Những thách thức trong quản lí bồi dưỡng; cơ hội trong quản lí bồi dưỡng; một số giải pháp để nâng cao chất lượng quản lí bồi dưỡng giảng viên cao đẳng hiện nay.

1. Về công tác đổi mới giáo dục đại học và công tác thi, tuyển sinh đại học, cao đẳng

1. Về công tác đổi mới giáo dục đại học và công tác thi, tuyển sinh đại học, cao đẳng

 09:39 15/09/2016

Bài viết đề cập đổi mới giáo dục đại học và công tác thi, tuyển sinh đại học, cao đẳng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8, trong đó nhấn mạnh vấn đề tự chủ trong thi tuyển sinh, vai trò và ý nghĩa của việc tự chủ trong công tác thi, tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng để góp phần nâng cao chất lượng giao dục đại học đáp ứng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

19. Thực trạng quản lí đào tạo nghề du lịch ở các trường cao đẳng đáp ứng nhu cầu nhân lực doanh nghiệp

19. Thực trạng quản lí đào tạo nghề du lịch ở các trường cao đẳng đáp ứng nhu cầu nhân lực doanh nghiệp

 20:29 03/09/2016

Bài báo trình bày thực trạng về quản lí đào tạo của các trường cao đẳng du lịch đối với việc đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp; đánh giá chung về thực trạng quản lí đào tạo của các trường cao đẳng du lịch đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp.

7. Nghiên cứu hiệu quả của dạy học vi mô trong đào tạo “giáo viên tương lai” ở các trường cao đẳng

7. Nghiên cứu hiệu quả của dạy học vi mô trong đào tạo “giáo viên tương lai” ở các trường cao đẳng

 16:17 03/09/2016

Bài báo trình bày khái niệm, các bước cơ bản của phương pháp dạy học vi mô (dạy học trích đoạn) và kết quả thực nghiệm phương pháp này tại hai lớp (khoảng 40 sinh viên) của trường Cao đẳng sư phạm Bình Phước năm học 2014 – 2015, qua đó khẳng định dạy học vi mô hiệu quả hơn, khách quan hơn trong việc nhận xét, đánh giá sinh viên – những giáo viên tương lai.

4. Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên một số trường đại học, cao đẳng ở Vĩnh Long hiện nay

4. Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên một số trường đại học, cao đẳng ở Vĩnh Long hiện nay

 16:13 03/09/2016

Bài báo trình bày kết quả của chương trình khảo sát, điều tra thực tế 940 sinh viên (từ năm thứ nhất đến năm thứ tư) tại 6 trường đại học, cao đẳng ở tỉnh Vĩnh Long về thực trạng giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đưa ra những giải pháp hiệu quả, thiết thực hơn.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây