57. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGHỀ  Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT - ĐỨC NGHỆ AN

57. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGHỀ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT - ĐỨC NGHỆ AN

 11:07 05/08/2020

Tóm tắt: Sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, những đòi hỏi mới của năng lực nghề nghiệp và nhu cầu doanh nghiệp, những định hướng chiến lược mới của Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đặt các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đứng trước một thách thức lớn, trong đó có việc cần phải đổi mới công tác quản lí hoạt động đào tạo nghề. Bài báo này trình bày các kết quả phân tích về thực trạng (ưu điểm, tồn tại) trong công tác quản lí hoạt động đào tạo nghề tại trường Cao đẳng Việt-Đức, tỉnh Nghệ An. Từ đó, cần xác định những đổi mới trong hoạt động quản lí sau để nâng cao hiệu quả đào tạo: đổi mới nội dung, chương trình và kế hoạch đào tạo; đổi mới công tác quản lí hoạt động giảng dạy và học tập; đổi mới công tác việc gắn kết giữa dạy nghề với thị trường lao động và sự tham gia của doanh nghiệp.
Từ khóa: Đào tạo nghề, Cao đẳng nghề, thực trạng dạy nghề, quản lí dạy nghề

5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGHỀ  Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT - ĐỨC NGHỆ AN

5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGHỀ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT - ĐỨC NGHỆ AN

 09:25 05/08/2020

Tóm tắt: Trong bối cảnh công nghiệp 4.0 như hiện nay, vấn đề nghề nghiệp và đào tạo nghề đang được sự quan tâm lớn của chính phủ, từ các chính sách vĩ mô cũng như những chuyển động mạnh mẽ từ các cơ sở đào tạo nghề. Bài viết này trình bày một số đề xuất đổi mới công tác quản lí đào tạo nghề dựa trên tiếp cận các hoạt động quản lí đào tạo, và dựa trên thực tế công tác quản lí hoạt động đào tạo tại Trường Cao đẳng Việt - Đức, tỉnh Nghệ An. Các biện pháp cơ bản sẽ góp phần khắc phục các hạn chế, tồn tại; thúc đẩy bộ máy quản lí và giáo viên, nhằm hướng tới việc thực hiện các tiêu chuẩn nghề nghiệp quốc gia, khu vực và quốc tế.
Từ khóa: Đào tạo nghề, Cao đẳng nghề, thực trạng dạy nghề, quản lí dạy nghề

08. Thực trạng kĩ năng dạy học phân hóa của giảng viên các trường cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh

08. Thực trạng kĩ năng dạy học phân hóa của giảng viên các trường cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh

 17:14 20/09/2017

Tóm tắt: Kĩ năng dạy học phân hóa là một yêu cầu đối với giảng viên các trường cao đẳng nghề hiện nay. Thực trạng khảo sát cho thấy, nhận thức về tầm quan trọng, mức độ thực hiện và phát triển kĩ năng dạy học phân hóa của giảng viên trường cao đẳng nghề đã có những kết quả bước đầu, nhưng chưa xứng tầm với vị thế và yêu cầu của những cơ sở đào tạo nghề tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, cần phải dựa vào những cơ sở của khoa học giáo dục để bồi dưỡng, phát triển kĩ năng dạy học phân hóa cho đội ngũ giảng viên, nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ đào tạo của các trường cao đẳng nghề hiện nay.
Từ khóa: cao đẳng nghề, dạy học phân hóa, kĩ năng, giáo viên, phát triển, thực trạng.

14. Biện pháp liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng nghề du lịch Nha trang với các doanh nghiệp

14. Biện pháp liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng nghề du lịch Nha trang với các doanh nghiệp

 16:21 30/03/2017

Bài báo kiểm tra tình trạng hiện nay và đưa ra những biện pháp liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng nghề du lịch Nha Trang và các doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo và sử dụng lao động.

25. Thực trạng đào tạo thực hành nghề ở trường cao đẳng nghề Phú Châu- Hà Nội

25. Thực trạng đào tạo thực hành nghề ở trường cao đẳng nghề Phú Châu- Hà Nội

 15:14 13/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng đội ngũ cán bộ quản lí, giảng viên, cơ sở vật chất và thực hiện đào tạo thực hành nghề là cơ sở để đề ra các biện pháp nhằm phát huy những mặt tích cực và giảm thiểu những mặt tiêu cực ở trường cao đẳng nghề Phú Châu- Hà Nội.

7. Quản lí đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội

7. Quản lí đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội

 09:13 19/09/2016

Bài viết đề cập quản lí đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội, trong đó tập trung phân tích công tác quản lí đào tạo nguồn nhân lực, những ưu điểm, hạn chế của công tác này. Từ đó đề xuất các biện pháp đồng bộ để thực hiện như: đảm bảo mục tiêu đào tạo; đảm bảo tính logic, trật tự khách quan của quá trình đào tạo; tối ưu hóa quản lí đào tạo; sử dụng sổ ghi đầu bài; thường xuyên dự giờ của giáo viên trong năm học.

9. Cơ sở khoa học về năng lực nghiên cứu khoa học - công nghệ của giảng viên cao đẳng nghề

9. Cơ sở khoa học về năng lực nghiên cứu khoa học - công nghệ của giảng viên cao đẳng nghề

 11:02 15/09/2016

Bài viết đề cập về khái niệm năng lực nghiên cứu khoa học- công nghệ, cơ sở khoa học về năng lực nghiên cứu khoa học - công nghệ của giảng viên cao đẳng nghề. Trong đó tập trung làm rõ về cơ sở triết học, cơ sở Sinh học, cơ sở Tâm lí học, từ đó làm rõ một số vấn đề bản chất bên trong của năng lực nghiên cứu khoa học nói chung, năng lực nghiên cứu khoa học công nghệ nói riêng của giảng viên cao đẳng nghề, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ giảng viên cao đẳng nghề hiện nay.

7. Phát triển năng lực giảng dạy phân hóa cho giảng viên trường Cao đẳng Nghề đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực

7. Phát triển năng lực giảng dạy phân hóa cho giảng viên trường Cao đẳng Nghề đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực

 11:12 04/09/2016

Phát triển năng lực giảng dạy phân hóa cho giáo viên trường cao đẳng nghề nhằm giúp họ thực hiện tốt các nhiệm vụ của giáo viên trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tư vấn dịch vụ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực ở các trường cao đẳng nghề. Bài báo trình bày một số giải pháp góp phần phát triển nội dung dạy học phân hóa cho giảng viên các trường cao đẳng nghề, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực.

6. Thực trạng về giáo dục đạo đức cho sinh viên tại các trường cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long

6. Thực trạng về giáo dục đạo đức cho sinh viên tại các trường cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long

 10:44 29/08/2016

Bài báo trình bày những phân tích khái quát về vấn đề giáo dục đạo đức cho sinh viên; thực trạng giáo dục đạo đức cho sinh viên tại các trường cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long và một số nhận xét, đánh giá.

5. Các biện pháp quản lí nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường cao đẳng nghề du lịch

5. Các biện pháp quản lí nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường cao đẳng nghề du lịch

 11:15 16/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số biện pháp: đổi mới quản lí công tác tuyển sinh theo hướng tăng quy mô và nâng cao chất lượng đầu vào; quản lí chặt chẽ việc hoàn thiện mục tiêu à phát triển nội dung, chương trình đào tạo; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên; đẩy mạnh quản lí đổi mới hoạt động giảng dạy của giáo viên; tăng cường quản lí hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên; tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong quá trình đào tạo.
Từ khóa: biện pháp, quản lí, chất lượng đào tạo, cao đẳng nghề, du lịch.

7. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam theo hướng đào tạo nghề quốc tế - vận dụng trong khung chương trình cao đẳng nghề Điện công nghiệp

7. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam theo hướng đào tạo nghề quốc tế - vận dụng trong khung chương trình cao đẳng nghề Điện công nghiệp

 02:22 15/07/2016

Bài báo trình bày về mô hình đào tạo nghề TAFE (Technical and Further Education) của Ustralia; giới thiệu hệ thống giáo dục cao đẳng và chuyên nghiệp tại Ustralia; chương trình đào tạo nghề TAFE; chương trình đào tạo bậc cao đẳng; những thuận lợi và khó khăn trong quá trình đào tạo nghề điện công nghiệp theo TAFE tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây