1. XUẤT BẢN KHOA HỌC QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM TRONG THẾ KỈ XXI: THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ

1. XUẤT BẢN KHOA HỌC QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM TRONG THẾ KỈ XXI: THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ

 04:04 19/04/2021

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, số lượng các công bố khoa học quốc tế đang tăng nhanh ở Việt Nam. Kết quả này dựa trên các chính sách khuyến khích của Chính phủ Việt Nam và sự nỗ lực của cộng đồng khoa học. Mặc dù đã đạt được một số thành tựu nhưng các chính sách này còn một số hạn chế cần được cải thiện trong thời gian tới. Bài báo này tập trung vào các chính sách của Chính phủ Việt Nam và hiệu quả của chúng để khuyến khích xuất bản quốc tế. Cuối cùng, bài viết đưa ra một số khuyến nghị để phát triển bền vững vấn đề nghiên cứu khoa học ở Việt Nam.
Từ khóa: Đại học nghiên cứu, chính sách, công bố quốc tế, nghiên cứu khoa học

Đào tạo nghề tiếp cận trình độ khu vực và quốc tế: phân tích từ tài liệu nước ngoài và chính sách của Việt Nam

Đào tạo nghề tiếp cận trình độ khu vực và quốc tế: phân tích từ tài liệu nước ngoài và chính sách của Việt Nam

 01:05 09/10/2020

Đào tạo nghề đang được sự quan tâm lớn của Chính phủ, không chỉ là vấn đề đáp ứng nhu cầu lao động, việc làm mà còn là vấn đề đem lại nguồn thu ngân sách từ thị trường lao động. Bài viết này phân tích các khuyến nghị quan trọng của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Tổ chức lao động quốc tế (ILO), … các nghiên cứu và chính sách của Việt Nam để bước đầu đưa ra một số khuyến nghị cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm tiếp cận quốc tế và định hướng phát triển. Các đề xuất và khuyến nghị sẽ góp phần giúp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng tiếp cận với chuẩn trình độ của khu vực và quốc tế.
Từ khóa: giáo dục nghề nghiệp, ASEAN-4, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, kĩ năng nghề nghiệp, chính sách.

13. Xây dựng chính sách, chế độ và môi trường phát triển cho đội ngũ giảng viên nữ ở Đại học Quốc gia Lào theo tiếp cận bình đẳng giới

13. Xây dựng chính sách, chế độ và môi trường phát triển cho đội ngũ giảng viên nữ ở Đại học Quốc gia Lào theo tiếp cận bình đẳng giới

 10:02 04/01/2020

Tóm tắt: Kết quả khảo sát cho thấy, công tác xây dựng chính sách, chế độ và môi trường phát triển cho đội ngũ giảng viên nữ ở Đại học Quốc gia Lào theo tiếp cận bình đẳng giới mới chỉ ở mức trung bình. Trong đó, xây dựng môi trường làm việc, văn hóa, dân chủ, lao động tích cực và công bằng phát huy mọi khả năng đội ngũ giảng viên nữ và xây dựng chính sách ưu đãi, thu hút có tính đặc thù cho mọi đối tượng bảo đảm công bằng bình đẳng đội ngũ giảng viên nữ còn ít được quan tâm thực hiện. Từ kết quả khảo sát thực trạng nghiên cứu đề xuất biện pháp xây dựng chính sách và tạo môi trường làm việc thuận lợi trên cơ sở xác định rõ các ưu tiên chiến lược đối với đội ngũ GV nữ ở Đại học Quốc gia Lào.
Từ khóa: Giảng viên nữ, bình đẳng giới, Đại học Quốc gia Lào, chính sách, chế độ, môi trường phát triển.

05. Một số yếu tố ảnh hưởng đến chính sách hỗ trợ trong giáo dục phổ thông đối với học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

05. Một số yếu tố ảnh hưởng đến chính sách hỗ trợ trong giáo dục phổ thông đối với học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

 05:12 06/03/2019

Tóm tắt: Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ trong giáo dục phổ thông đối với học sinh dân tộc thiểu số bậc tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Bắc Sơn, được chi thành hai nhóm, gồm nhóm các yếu tố chủ quan và nhóm các yếu tố khách quan. Kết quả khảo sát nhận thức của các khách thể chỉ ra cả hai nhóm yếu tố đều có ảnh hưởng rất rõ nét, song nhóm yếu tố về chủ quan có ảnh hưởng rõ hơn so với mức độ ảnh hưởng của các yếu tố khách quan.
Từ khóa: Chính sách, Giáo dục phổ thông, Học sinh dân tộc thiểu số.

03. Tự chủ tài chính đại học theo thông lệ quốc tế và những gợi ý chính sách cho hệ thống giáo dục đại học Việt Nam

03. Tự chủ tài chính đại học theo thông lệ quốc tế và những gợi ý chính sách cho hệ thống giáo dục đại học Việt Nam

 04:53 10/01/2019

Tóm tắt: Tự chủ tài chính ở các trường đại học là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm hiện nay tại Việt Nam, nhất là từ các nhà làm chính sách và hệ thống đại học. Tuy nhiên, tự chủ tài chính đại học ở Việt Nam vẫn còn trong giai đoạn thí điểm và việc triển khai còn khá nhiều hạn chế. Vì vậy, việc đúc kết các chính sách tự chủ tài chính ở các trường đại học từ các quốc gia trên thế giới (bao gồm các quốc gia phát triển ở châu Âu, châu Úc và châu Á) nhằm tìm ra thông lệ tốt, phù hợp với bối cảnh Việt Nam sẽ là gợi ý quan trọng để các nhà hoạch định đưa ra các chính sách có vai trò định hướng và mở rộng tự chủ tài chính nhằm tạo điều kiện cho hệ thống đại học Việt Nam phát triển bền vững.
Từ khóa: Tự chủ tài chính đại học, thông lệ quốc tế, chính sách.

02. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp và chính sách đặc thù trong đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục vùng Tây Bắc

02. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp và chính sách đặc thù trong đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục vùng Tây Bắc

 09:48 11/11/2018

Tóm tắt: Chất lượng giáo dục ở vùng Tây Bắc hiện nay còn thấp so với yêu cầu phát triển ngày càng gia tăng của đất nước và so với các vùng khác. Việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí là yếu tố then chốt trong trong phát triển giáo dục và đào tạo vùng Tây Bắc giúp nâng cao dân trí và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng. Bài báo đề cập đến vấn đề đề xuất một số giải pháp và chính sách đặc thù trong đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục vùng Tây Bắc.
Từ khóa: Giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục, vùng Tây Bắc, chính sách, giải pháp đặc thù.

09. Vận dụng nghiên cứu bài học để phát triển cộng đồng học tập, nghiên cứu trường hợp tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trực - Hà Nội

09. Vận dụng nghiên cứu bài học để phát triển cộng đồng học tập, nghiên cứu trường hợp tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trực - Hà Nội

 05:33 22/05/2018

Tóm tắt: Cộng đồng giáo viên đang dạy học ở khu vực nông thôn cần có nhiều cơ hội hơn để được hỗ trợ kĩ năng nghề nghiệp. Nghiên cứu này tập trung vào ba vấn đề chính: 1) Việc thực hiện chính sách phát triển chuyên môn của giáo viên ở cấp trường; 2) Vai trò của nghiên cứu bài học đối với cộng đồng học tập ở trường trung học cơ sở; 3) Hiệu quả của việc học tập áp dụng đối với cộng đồng học tập ở trường trung học cơ sở. Bài báo này phân tích tình hình thực hiện chính sách liên quan đến phát triển chuyên môn của giáo viên trong trường học ở nông thôn. Các giáo viên nhận thức rõ về vai trò nghiên cứu bài học đối với phát triển cộng đồng học tập ở trường trung học cơ sở không chỉ hữu ích đối với giáo viên mà còn đối với học sinh học nhóm.
Từ khóa: Giáo viên, chính sách, phát triển nghề nghiệp, nghiên cứu bài học, cộng đồng học tập.

03. Chính sách tài chính đối với học sinh phổ thông dân tộc thiểu số trong bối cảnh hiện nay

03. Chính sách tài chính đối với học sinh phổ thông dân tộc thiểu số trong bối cảnh hiện nay

 02:48 05/12/2017

Tóm tắt: Học sinh phổ thông dân tộc nội trú là đối tượng chính sách luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, hỗ trợ thông qua ban hành và thực hiện các chính sách khác nhau. Nội dung bài viết đề cập đến một số vấn đề lí luận cơ bản về quá trình chính sách; các cách tiếp cận chính sách; chức năng và yêu cầu về chính sách tài chính đối với học sinh phổ thông dân tộc nội trú; chính sách tài chính đối với học sinh dân tộc thiểu số với các chính sách hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ gián tiếp.
Từ khóa: Chính sách, tài chính, học sinh, dân tộc thiểu số.

17.	Văn hóa chất lượng và xây dựng văn hóa chất lượng ở Trường Đại học Tư thục Văn Lang

17. Văn hóa chất lượng và xây dựng văn hóa chất lượng ở Trường Đại học Tư thục Văn Lang

 05:45 23/07/2017

Trường Đại học Tư thục Văn Lang là một trong những trường đại học tư thục ở thành phố Hồ Chí Minh. Do thực tế rằng trường đại học này không do chính phủ điều hành nên ưu tiên hàng đầu là đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo. Để thực hiện mục tiêu này, việc xây dựng văn hoá chất lượng của trường đại học có thể được coi là một trong những giải pháp quan trọng nhất. Điều này đòi hỏi đội ngũ quản lí và giảng dạy phải xây dựng các yếu tố cơ bản từ chính sách, giá trị truyền thống đến hành vi.

52. Chính sách thu hút và sử dụng nhân tài cho giáo dục hòa nhập ở Singapore và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

52. Chính sách thu hút và sử dụng nhân tài cho giáo dục hòa nhập ở Singapore và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

 22:24 20/07/2017

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về chính sách thu hút và sử dụng nhân tài cho giáo dục hòa nhập ở Singapore; thực trạng đội ngũ giáo viên tại các cơ sở giáo dục hòa nhập ở thành phố Hồ Chí Minh; giáo dục hòa nhập ở Singapore; một số bài học cho Việt Nam.

3. Chính sách và chính sách dân tộc đối với sự phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi

3. Chính sách và chính sách dân tộc đối với sự phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi

 20:46 19/02/2017

Bài báo trình bày thành tựu và hạn chế của chính sách và chính sách dân tộc đối với sự phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

8. Nâng cao hiệu quả dạy học đường lối, chính sách phát triển kinh tế cho học sinh trung học phổ thông

8. Nâng cao hiệu quả dạy học đường lối, chính sách phát triển kinh tế cho học sinh trung học phổ thông

 21:18 30/11/2016

Bài báo trình bày đặc điểm nội dung mảng kiến thức về đường lối, chính sách phát triển kinh tế và một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học đường lối, chính sách phát triển kinh tế cho học sinh trung học phổ thông.

22. Mô hình giáo dục sớm ở Trung Quốc

22. Mô hình giáo dục sớm ở Trung Quốc

 21:18 30/11/2016

Bài báo trình bày khái quát về phương án không tuổi và cha đẻ của nó với những thành tựu nổi bật của phương án này trong điều kiện có sự ủng hộ và chính sách hợp lí trong phát triển giáo dục thời kì sớm tại Trung Quốc.

1. Đầu tư tài chính cho giáo dục mầm non ở Việt Nam và các khuyến nghị về chính sách

1. Đầu tư tài chính cho giáo dục mầm non ở Việt Nam và các khuyến nghị về chính sách

 04:09 03/10/2016

Bài viết trình bày về thực trạng đầu tư tài chính cho giáo dục mầm non (những chuyển đổi quan trọng về quan điểm đầu tư, một số kết quả đạt được và những hạn chế, khó khăn); đưa ra một số khuyến nghị về chính sách tài chính dành cho giáo dục mầm non.

1. Chính sách đối với nhà giáo dạy nghề - những đổi mới trong dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật dạy nghề

1. Chính sách đối với nhà giáo dạy nghề - những đổi mới trong dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật dạy nghề

 00:28 10/09/2016

Bài viết phản ánh thực trạng nhà giáo dạy nghề về số lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề; chất lượng chất đội ngũ giáo viên dạy nghề; đánh giá về những hạn chế, bất cập; một số quy định về nhà giáo dạy nghề trong dự thảo Luật: phân định cụ thể giữa nhà giáo dạy nghề và nhà giáo trong cơ sở dạy nghề, giữa giáo viên và giảng viên; đặt ra yêu cầu về kĩ năng nghề của nhà giáo dạy nghề; chính sách sử dụng, bồi dưỡng nhà giáo dạy nghề; chính sách thu hút, đãi ngộ, tôn vinh nhà giáo dạy nghề.

2. Hoàn thiện thể chế, chính sách đổi mới, phát triển giáo dục

2. Hoàn thiện thể chế, chính sách đổi mới, phát triển giáo dục

 04:05 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày cơ sở hoàn thiện thể chế, chính sách về giáo dục; một số nội dung cần tập trung để hoàn thiện thế chế, chính sách đổi mới, phát triển giáo dục (hoàn thiện hệ thống pháp luật về giáo dục; hoàn thiện cơ chế quản lí giáo dục; hoàn thiện thể chế để xây dựng và phát huy trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục; hoàn thiện thể chế tạo công bằng giữa các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập; hoàn thiện chính sách phát triển giáo dục ở các vùng khó khăn.
Từ khóa: thể chế, chính sách, đổi mới, phát triển, giáo dục.

7. Xây dựng chính sách phát triển đào tạo liên thông giáo dục nghề nghiệp – giáo dục đại học

7. Xây dựng chính sách phát triển đào tạo liên thông giáo dục nghề nghiệp – giáo dục đại học

 23:12 04/08/2016

Bài viết trình bày khái niệm “chính sách”; các tiêu chí để xây dựng chính sách; các nội dung xây dựng chính sách: nhóm chính sách tác động đến quản lí, điều hành hệ thống; nhóm chính sách tác động đến các yếu tố đầu vào; nhóm chính sách tác động đến các yếu tố của quá trình đào tạo; nhóm chính sách tác động đến các biện pháp đảm bảo chất lượng; nhóm chính sách tác động đến các yếu tố đầu ra.

1. BÁO CHÍ VỚI VIỆC PHẢN ÁNH, CHUYỂN TẢI NHỮNG CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NGÀNH GIÁO DỤC TỚI NHÂN DÂN, SINH VIÊN, HỌC SINH

1. BÁO CHÍ VỚI VIỆC PHẢN ÁNH, CHUYỂN TẢI NHỮNG CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NGÀNH GIÁO DỤC TỚI NHÂN DÂN, SINH VIÊN, HỌC SINH

 04:56 07/07/2016

Báo chí với việc phản ánh, chuyển tải những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và ngành Giáo dục tới nhân dân, học sinh, sinh viên (trích lược bài phát biểu của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển tại buổi họp mặt phóng viên báo chí nhân dịp đón xuân Bính Thân 2016)
Tác giả: Thứ trưởng, TS. Nguyễn Vinh Hiển

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây