5. MỐI QUAN HỆ GIỮA NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CỦA HIỆU TRƯỞNG VỚI CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

5. MỐI QUAN HỆ GIỮA NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CỦA HIỆU TRƯỞNG VỚI CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 18:50 07/04/2019

Tóm tắt: Năng lực nghề nghiệp của hiệu trưởng gắn với vai trò và nhiệm vụ phát triển nhà trường. Hiện nay, Chuẩn hiệu trưởng là cơ sở để đánh giá phẩm chất và năng lực của hiệu trưởng, đồng thời là căn cứ để xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí nhà trường. Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông hiện nay được xây dựng theo chuẩn đầu ra còn một số hạn chế, bất cập. Cần nhận thấy mối quan hệ biện chứng, hữu cơ giữa khung năng lực nghề nghiệp của hiệu trưởng với Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông; từ đó có những bổ sung, cải tiến nhằm đảm bảo được hiệu quả của chương trình.
Từ khóa: Quản lí, phổ thông, năng lực nghề nghiệp, chương trình bồi dưỡng.

15. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG  VĂN THƯ KIÊM NHIỆM TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

15. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG VĂN THƯ KIÊM NHIỆM TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

 17:16 04/01/2019

Tóm tắt: Công tác văn thư là hoạt động bảo đảm thông tin bằng văn bản phục vụ cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lí, điều hành công việc của các cơ quan. Công tác văn thư có mặt ở các cơ quan, đơn vị, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng quản lí của cơ quan và một phần nhất định nó quyết định hiệu quả hoạt động của bộ máy. Trong nhà trường phổ thông, công tác văn thư cũng đóng vai trò không nhỏ trong khi biên chế cho vị trí công việc này chỉ là kiêm nhiệm không được đào tạo đúng chuyên ngành vì vậy cần phải bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực của người làm công tác văn thư trong nhà trường phổ thông. Bài báo đưa ra một số gợi ý trong xây dựng chương trình bồi dưỡng viên chức kiêm nhiệm công tác văn thư trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Từ khóa: Bồi dưỡng, văn thư nhà trường, chương trình bồi dưỡng, viên chức kiêm nhiệm trong nhà trường phổ thông.

19. PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG Ở TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

19. PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG Ở TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

 09:04 19/12/2017

Tóm tắt: Xây dựng và hoàn thiện chương trình dạy học là yếu tố có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hiệu quả của quá trình đào tạo trong các nhà trường. Bài viết này đề cập việc đổi mới nhận thức và hành động trong phát triển chương trình bồi dưỡng ở Trung tâm bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lí Trường Đại học Hùng Vương.
Từ khóa: Phát triển, chương trình bồi dưỡng, trung tâm bồi dưỡng, đại học Hùng Vương.

15. SỰ HÀI LÒNG CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG ANH DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ THUỘC ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ QUỐC GIA 2020

15. SỰ HÀI LÒNG CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG ANH DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ THUỘC ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ QUỐC GIA 2020

 16:00 22/11/2017

Tóm tắt: Bài viết này là một phần của dự án nghiên cứu nhằm đánh giá mức độ hài lòng của các đối tượng liên quan đối với chương trình bồi dưỡng, phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho giáo viên trung học cơ sở bằng cách khảo sát quan điểm của ba đối tượng:(3003 giáo viên); (32 giảng viên); (115 cán bộ quản lí) tại các sở Giáo dục - Đào tạo. Trên cơ sở đó, rút ra một số kết luận, đề xuất và kiến nghị, nhằm đưa công tác bồi dưỡng của Đề án đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.
Từ khóa: Sự hài lòng, chương trình bồi dưỡng, phương pháp dạy học tiếng Anh, Đề án ngoại ngữ quốc gia.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây