03. Định hướng xây dựng chương trình xóa mù chữ dựa trên Chương trình giáo dục phổ thông mới

03. Định hướng xây dựng chương trình xóa mù chữ dựa trên Chương trình giáo dục phổ thông mới

 21:31 09/02/2020

Tóm tắt: Ngày 26/12/2018, Bộ GD-ĐT đã ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông mới (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT). Chương trình xóa mù chữ hiện hành được xây dựng dựa trên nền Chương trình tiểu học cũ. Chính vì vậy, khi thực hiện Chương trình tiểu học mới cần phải xây dựng lại chương trình xóa mù chữ cho phù hợp. Trên cơ sở kết quả đánh giá thực tiễn, đặc điểm và điều kiện học tập của học viên và Chương trình tiểu học mới, bài viết đề xuất định hướng xây dựng chương trình xóa mù chữ mới.
Từ khóa: Giáo dục thường xuyên, chương trình giáo dục, chương trình xóa mù chữ, chương trình giáo dục thường xuyên.

66. QUẢN LÍ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI -  NHÌN TỪ KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC

66. QUẢN LÍ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI - NHÌN TỪ KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC

 14:57 29/10/2019

Tóm tắt: Bằng phương pháp tổng quan tài liệu, thống kê, so sánh, bài viết nghiên cứu tổng quan về chương trình đào tạo đại học có yếu tố nước ngoài tại Trung Quốc. Trên cơ sở nghiên cứu bối cảnh giáo dục của quốc gia này, chúng tôi chỉ ra vai trò của chương trình đào tạo có yếu tố nước ngoài tại Trung Quốc, chính sách quản lí chương trình này của chính phủ Trung Quốc và nghiên cứu điển hình tại trường Đại học Nottingham Ningbo. Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng trong nghiên cứu và giảng dạy về quản lí giáo dục nói chung, giáo dục đại học nói riêng.
Từ khóa: giáo dục có yếu tố nước ngoài, chương trình giáo dục, chương trình có yếu tố nước ngoài, giáo dục đại học Trung Quốc.

11. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC  Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

11. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

 16:06 08/07/2019

Tóm tắt: Quản lí đổi mới phương pháp dạy học ở các trường trung học cơ sở là tổng thể những tác động có mục đích, có kế hoạch của chủ thể quản lí làm thay đổi cách thức dạy học của giáo viên, nhằm tích cực hoá hoạt động trí tuệ, rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề của học sinh, gắn với đời sống thực tiễn. Bài viết đề xuất một số biện pháp quản lí đổi mới phương pháp dạy học ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông, là những tác động có định hướng của chủ thể quản lí như: giáo dục nhận thức, trách nhiệm cho các lực lượng tham gia đến đảm bảo các điều kiện và kiểm tra, đánh giá kết quả... nhằm đem lại hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông hiện nay.
Từ khóa: Quản lí, đổi mới phương pháp dạy học, chương trình giáo dục, nhận thức, trách nhiệm, giáo viên, điều kiện đảm bảo, kiểm tra, đánh giá.

7. ĐỊNH HƯỚNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI  TRONG CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

7. ĐỊNH HƯỚNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI TRONG CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 10:25 11/04/2019

Tóm tắt: Trên cơ sở những định hướng, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và những định hướng về xây dựng chương trình giáo dục phổ thông sau 2015, bài viết đưa ra những định hướng vận dụng chương trình giáo dục phổ thông vào giáo dục thường xuyên cho phù hợp với vùng miền, điều kiện học tập và đặc điểm của học viên giáo dục thường xuyên. Khi vận dụng vào chương trình giáo dục thường xuyên, cần điều chỉnh về nội dung, tài liệu học tập, kế hoạch dạy học cho phù hợp với đối tượng học viên nhưng vẫn đảm bảo được những yêu cầu về mục tiêu, phẩm chất và năng lực như giáo dục phổ thông để học viên giáo dục thường xuyên có thể đạt được văn bằng như học sinh phổ thông.
Từ khóa: Chương trình giáo dục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.

04. Bồi dưỡng năng lực xây dựng và phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho giáo viên trung học cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

04. Bồi dưỡng năng lực xây dựng và phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho giáo viên trung học cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

 23:26 22/12/2018

Tóm tắt: Bồi dưỡng năng lực xây dựng và phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho giáo viên là một nhiệm cụ quan trọng để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục hiện nay. Bài viết phân tích quy trình xây dựng và phát triển chương trình giáo dục ở trường trung học cơ sở và các giải pháp triển khai bồi dưỡng năng lực xây dựng và phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho giáo viên.
Từ khóa: chương trình giáo dục, giáo viên, trung học cơ sở, đổi mới giáo dục.

59. MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TỰ LẬP TRONG  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CHO TRẺ ĐIẾC TẠI NHẬT BẢN

59. MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TỰ LẬP TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CHO TRẺ ĐIẾC TẠI NHẬT BẢN

 16:26 06/12/2017

Tóm tắt: Hoạt động tự lập là một nội dung giáo dục đặc trưng trong chương trình giáo dục dành cho trẻ điếc ở Nhật Bản có vai trò kết nối với chương trình giáo dục phổ thông, giúp trẻ lĩnh hội chương trình giáo dục phổ thông hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu đặc biệt và hướng tới hình thành tính tự lập xã hội cho từng trẻ điếc. Hoạt động tự lập được tổ chức thành các giờ học riêng và lồng ghép trong các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông. Tùy vào độ tuổi và mức độ khiếm thính, mức độ yêu cầu về nội dung mà cách thức tổ chức hoạt động tự lập có sự khác biệt. Những trao đổi và nhận xét về việc đưa quan điểm của hoạt động tự lập vào chương trình giáo dục dành cho trẻ điếc ở Việt Nam cũng sẽ được đề cập trong bài viết.
Từ khóa: Trẻ điếc, khiếm thính, hoạt động tự lập, chương trình giáo dục

47. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MONTESSORI - THỰC TRẠNG VẬN DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MONTESSORI Ở HÀN QUỐC

47. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MONTESSORI - THỰC TRẠNG VẬN DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MONTESSORI Ở HÀN QUỐC

 18:32 26/09/2017

Tóm tắt: Chương trình giáo dục Montessori là một trong những chương trình giáo dục sớm nhất trong hệ thống giáo dục mầm non trên thế giới. Bài báo này nhằm giới thiệu một số vấn đề lí luận cơ bản về chương trình giáo dục Montessori và thực trạng vận dụng, đánh giá chương trình này ở Hàn Quốc.
Từ khóa: Chương trình giáo dục, Montessori, thực trạng, đánh giá

02. Quản lí chương trình giáo dục của các nhà trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa

02. Quản lí chương trình giáo dục của các nhà trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa

 09:31 22/08/2017

Tóm tắt: Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông có hiệu quả trong các trường học, quản lý trường học, bao gồm cả chương trình đào tạo quản lý giáo dục đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ hóa. Các trường học cần được trao nhiều quyền tự chủ và chủ động, sáng tạo cao hơn, đòi hỏi trách nhiệm cao hơn, và nội dung mới cho phát triển quản lý và thực hiện các chương trình giáo dục với sự tham gia của các thành phần trong và ngoài trường.
Từ khóa: chương trình, chương trình giáo dục, quản lí chương trình giáo dục.

41. Một số vấn đề lí luận về phát triển chương trình giáo dục phổ thông

41. Một số vấn đề lí luận về phát triển chương trình giáo dục phổ thông

 10:25 10/07/2017

Tóm tắt: Trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục hiện nay, nhiều vấn đề mới nổi lên và nhận được sự quan tâm lớn của những người làm công tác giáo dục, chẳng hạn như: tiếp cận năng lực, dạy học tích hợp, phát triển chương trình, trải nghiệm sáng tạo… Bài viết này sẽ tập trung làm rõ một số vấn đề lí luận của phát triển chương trình giáo dục như bản chất của phát triển chương trình giáo dục, các cách tiếp cận trong phát triển chương trình giáo dục, quy trình phát triển chương trình giáo dục.
Từ khoá: chương trình, giáo dục, chương trình giáo dục, phát triển chương trình.

11. PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC DỰ BỊ ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH

11. PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC DỰ BỊ ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH

 14:27 14/03/2017

Ngày nay, các cấp từ trung học đến đại học tất cả các đổi mới nội dung, chương trình theo định hướng phát triển năng lực tự học. Bài viết này đề cập đến sự đổi mới cần thiết của việc xây dựng các chương trình chủ đề cho giáo dục dự bị đại học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.

10. Rèn luyện kĩ năng phát triển chương trình giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật cho sinh viên sư phạm ngành giáo dục đặc biệt bậc mầm non thực hành, thực tập sư phạm

10. Rèn luyện kĩ năng phát triển chương trình giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật cho sinh viên sư phạm ngành giáo dục đặc biệt bậc mầm non thực hành, thực tập sư phạm

 14:12 17/02/2017

Bài báo trình bày phương pháp rèn luyện kĩ năng phát triển chương trình giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật cho sinh viên sư phạm ngành giáo dục đặc biệt bậc mầm non thực hành, thực tập sư phạm nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu thực tế của xã hội.

9. Xây dựng chương trình giáo dục biến đổi khí hậu ở Việt Nam-đề xuất đổi mới theo cách nhìn của giáo dục

9. Xây dựng chương trình giáo dục biến đổi khí hậu ở Việt Nam-đề xuất đổi mới theo cách nhìn của giáo dục

 14:43 26/10/2016

Bài báo trình bày về biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của nó tới Việt Nam, giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và công nghệ giáo dục với giáo dục biến đổi khí hậu.

5. Thực trạng quản lí thực hiện chương trình giáo dục tiểu học ở các trường tiểu học ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

5. Thực trạng quản lí thực hiện chương trình giáo dục tiểu học ở các trường tiểu học ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

 15:09 03/10/2016

Bài viết trình bày về thực trạng quản lí xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục cấp tiểu học; quản lí tổ chức, chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục cấp tiểu học; quản lí kiểm tra, đánh giá thực hiện chương trình giáo dục cấp tiểu học.

18. Kinh nghiệm triển khai chương trình giáo dục song ngữ dựa trên tiếng mẹ đẻ của tỉnh Lào Cai

18. Kinh nghiệm triển khai chương trình giáo dục song ngữ dựa trên tiếng mẹ đẻ của tỉnh Lào Cai

 15:52 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết nêu lên nhận thức của cán bộ, giáo viên và cộng đồng về giáo dục song ngữ; một số kinh nghiệm được rút ra từ cuộc thí điểm thành công qua đó đề xuất một số kiến nghị.
Từ khóa: chương trình giáo dục, song ngữ, Lào Cai.

9. Đảm bảo chất lượng chương trình giáo dục cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập ở tiểu học

9. Đảm bảo chất lượng chương trình giáo dục cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập ở tiểu học

 10:23 16/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập một trong các nhân tố chất lượng của quá trình này, đó là chương trình giáo dục, cụ thể là làm thế nào để đảm bảo chất lượng chương trình giáo dục cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập ở tiểu học (đảm bảo chất lượng chương trình giáo dục ở bên trong của nhà trường), góp phần thúc đẩy thực hiện giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật trí tuệ trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay ở nước ta.
Từ khóa: đảm bảo chất lượng, chương trình giáo dục, học sinh, khuyết tật trí tuệ, tiểu học.

1. Quản lí phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông - Kinh nghiệm của Hàn Quốc và đề xuất vận dụng thí điểm tại Việt Nam

1. Quản lí phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông - Kinh nghiệm của Hàn Quốc và đề xuất vận dụng thí điểm tại Việt Nam

 08:47 15/09/2016

Hàn Quốc là quốc gia có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam tại thời điểm bắt đầu đổi mới giáo dục phổ thông; đã và đang thành công trong đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nói riêng, đổi mới giáo dục phổ thông nói chung. Kinh nghiệm của Hàn Quốc về phát triển và quản lí phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông có thể tham khảo và vận dụng có hiệu quả trong công tác quản lí các hoạt động thí điểm phát triển công tác giáo dục nhà trường phổ thông của nước ta trong giai đoạn hiện nay.

22. Quản lí chương trình giáo dục ở trường trung học cơ sở theo theo mô hình VNEN- một cách tiếp cận mới trong giáo dục hiện đại

22. Quản lí chương trình giáo dục ở trường trung học cơ sở theo theo mô hình VNEN- một cách tiếp cận mới trong giáo dục hiện đại

 20:59 07/07/2016

Bài viết trình bày đặc điểm của mô hình trường học mới VNEN và phân tích các dấu hiệu mô hình VNEN làm thay đổi nhà trường truyền thống hiện nay. Tiếp đó, tác giả đề xuất các công tác quản lí chương trình giáo dục ở trường trung học cơ sở theo mô hình VNEN phù hợp với tình hình mới nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu xã hội hiện nay.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây