9. ĐỀ XUẤT KHUNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC KHOA HỌC CHO HỌC SINH LỚP 6 TRONG MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN  THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚ

9. ĐỀ XUẤT KHUNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC KHOA HỌC CHO HỌC SINH LỚP 6 TRONG MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚ

 15:38 11/12/2020

Tóm tắt: Năng lực khoa học là một trong những năng lực đặc thù cần phát triển cho học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Đối với học sinh trung học cơ sở, môn Khoa học Tự nhiên là một trong những môn học được kì vọng để đáp ứng được yêu cầu này. Bằng phương pháp nghiên cứu tổng quan lí thuyết và thực tiễn, bài báo phân tích và so sánh khung đánh giá năng lực khoa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể với một số khung đánh giá khác như khung đánh giá của OECD sử dụng cho kì thi PISA, khung đánh giá trong chương trình giáo dục phổ thông của Australia và Singapore; từ đó, đề xuất các tiêu chí, và thang đo phù hợp với đối tượng học sinh lớp 6. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để giáo viên xây dựng các nhiệm vụ học tập, công cụ đánh giá giúp người học hình thành và phát triển được năng lực quan trọng này.
Từ khóa: Năng lực, năng lực khoa học, khoa học tự nhiên, chương trình giáo dục phổ thông

2. NÂNG CAO NĂNG LỰC DẠY HỌC PHÂN HÓA CHO GIÁO VIÊN  ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

2. NÂNG CAO NĂNG LỰC DẠY HỌC PHÂN HÓA CHO GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

 09:50 11/12/2020

Tóm tắt: Để nâng cao năng lực dạy học phân hóa cho giáo viên đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018, cần phải có những chương trình bồi dưỡng, những tài liệu hướng dẫn giáo viên thực hiện một cách bài bản. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung phân tích làm rõ bản chất khái niệm dạy học phân hóa, các đặc trưng cơ bản của dạy học phân hóa làm cơ sở xác định cấu trúc của năng lực dạy học phân hóa, từ đó đề xuất một số biện pháp nâng cao năng lực dạy học phân hóa cho giáo viên. Nếu vận dụng một cách sáng tạo, năng lực dạy học phân hóa của giáo viên và hiệu quả quá trình dạy học không ngừng được nâng cao.
Từ khóa: năng lực, dạy học, phân hóa, chương trình giáo dục phổ thông

7. RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN KĨ NĂNG THIẾT KẾ  CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN  THEO HƯỚNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH  TRONG DẠY HỌC MÔN SINH HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

7. RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN KĨ NĂNG THIẾT KẾ CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN THEO HƯỚNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC MÔN SINH HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 09:31 29/07/2020

Tóm tắt: Bài viết trình bày về khái niệm năng lực và năng lực sinh học của học sinh cấp trung học phổ thông; đồng thời, chỉ ra các đặc trưng của việc đánh giá theo năng lực và vấn đề thiết kế câu hỏi trắc nghiệm khách quan theo hướng đánh giá năng lực học sinh. Từ đó, chúng tôi đề xuất một quy trình rèn luyện cho sinh viên đại học kĩ năng thiết kế câu hỏi trắc nghiệm khách quan theo hướng đánh giá năng lực học sinh trong quá trình dạy học môn Sinh học cấp trung học phổ thông.
Từ khoá: Câu hỏi trắc nghiệm khách quan, chương trình giáo dục phổ thông, năng lực học sinh, đánh giá theo năng lực.

01. Phân tích, so sánh chương trình môn Sinh học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chương trình môn Sinh học hiện hành

01. Phân tích, so sánh chương trình môn Sinh học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chương trình môn Sinh học hiện hành

 21:31 09/02/2020

Tóm tắt: Tháng 12/2018, Bộ GD-ĐT đã phê duyệt Chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó có chương trình Tổng thể và Chương trình các môn học. Điểm nổi bật của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là chương trình tiếp cận theo năng lực và là phân hóa theo hai giai đoạn. Trong bài báo này, chúng tôi sẽ có sự phân tích và so sánh chương trình môn Sinh học trong Chương trình 2018 với chương trình hiện hành, làm rõ những điểm kế thừa và những điểm mới làm cơ sở cho các nhà giáo dục, các giảng viên đại học và giáo viên Sinh học phổ thông trong việc đổi mới đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng với Chương trình giáo dục phổ thông mới.
Từ khóa: Chương trình, chương trình giáo dục phổ thông, môn Sinh học, chương trình môn Sinh học.

5. ĐỀ XUẤT NHỮNG NỘI DUNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC  KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHO GIÁO VIÊN NGỮ VĂN CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ  DỰA TRÊN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN NGỮ VĂN

5. ĐỀ XUẤT NHỮNG NỘI DUNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHO GIÁO VIÊN NGỮ VĂN CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ DỰA TRÊN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN NGỮ VĂN

 09:53 04/09/2019

Tóm tắt: Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể trong đó có Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn đã được công bố vào năm 2018. Trên cơ sở nghiên cứu chương trình, nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục đối với môn Ngữ văn, chúng tôi nhận thấy: mục tiêu chương trình đã thay đổi, chương trình cũng được xây dựng theo hướng mở. Bởi vậy, để đảm bảo thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn, giáo viên không chỉ cần được bồi dưỡng để nâng cao phương pháp giáo dục mà còn cần được bồi dưỡng để nâng cao năng lực kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục. Với việc đề xuất những nội dung cần bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới GD-ĐT, chúng tôi hi vọng góp phần hoàn thiện hơn năng lực kiểm tra đánh giá của giáo viên môn Ngữ văn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục theo chương trình mới.
Từ khóa: Chương trình giáo dục phổ thông, kiểm tra đánh giá, môn Ngữ văn.

01. Những điểm mới, thách thức và tác động của chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông

01. Những điểm mới, thách thức và tác động của chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông

 17:07 06/03/2019

Tóm tắt: Bài viết phân tích những đổi mới cơ bản của Chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông, theo 6 nhóm: Chương trình theo tiếp cận phát triển năng lực, giáo dục tích hợp, cấu trúc 2 giai đoạn, một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa, phân cấp quản lí thực hiện chương trình, kiểm tra, đánh giá theo tiếp cận năng lực; đồng thời đưa ra những thách thức và những tác động đến hệ thống giáo dục, học sinh, giáo viên và cán bộ quản lí. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp giáo viên phổ thông, các nhà khoa học và quản lí có cái nhìn khái quát để thực hiện thành công chương trình.
Từ khóa: thách thức, đổi mới, tác động, chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa.

35. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG  SƯ PHẠM  NHẰM ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

35. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NHẰM ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

 17:52 04/01/2019

Tóm tắt: Phát huy năng lực của người học, vận dụng có hiệu quả kiến thức và thực tiễn, đáp ứng cho việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Xuất phát từ thực tiễn yêu cầu đổi mới dạy và học, nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp cận năng lực của người học, chương trình đào tạo giáo viên ở trường sư phạm cần phải được hiệu chỉnh cho phù hợp nhằm cung cấp sản phầm đầu ra cho ngành giáo dục-đào tạo những người thầy có đủ trình độ và năng lực vận hành có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới. Từ việc khẳng định đổi mới chương trình đào tạo giáo viên – một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhà trường sư phạm bài viết đi sâu vào tìm hiểu những thay đổi của chương trình môn Văn ở giáo dục phổ thông và đề xuất một số định hướng xây dựng và phát triển chương trình Ngữ văn ở trường CĐSP đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.
Từ khóa: Xây dựng và phát triển chương trình, chương trình giáo dục phổ thông, chương trình Ngữ văn CĐSP.

12. Thiết kế chương trình giáo dục môn Tin học ở trường trung học phổ thông theo tiếp cận phát triển năng lực công nghệ thông tin cho học sinh

12. Thiết kế chương trình giáo dục môn Tin học ở trường trung học phổ thông theo tiếp cận phát triển năng lực công nghệ thông tin cho học sinh

 08:45 21/09/2017

Tóm tắt: Trên cơ sở tiếp thu, học tập một cách sáng tạo kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và quản lí phát triển chương trình giáo dục môn Tin học, đánh giá chương trình, nội dung môn Tin học hiện hành, bài báo nghiên cứu đề xuất khung năng lực công nghệ thông tin đối với học sinh ở phổ thông và chương trình giáo dục môn tin học ở trường phổ thông nhằm đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết số 29-NQ/TW và đề án đổi mới căn bản toàn diện giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Từ khóa: Tin học, chương trình giáo dục phổ thông, năng lực ICT.

16. Phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và phương hướng đổi mới chương trình sau 2015

16. Phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và phương hướng đổi mới chương trình sau 2015

 16:53 16/09/2016

Tóm tắt: Bài viết bàn về đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau 2015, bên cạnh việc đổi mới mục tiêu, nội dung môn học - trong đó có môn Ngữ văn, cần xác định định hướng đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá phù hợp.
Từ khóa: phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, Ngữ văn, chương trình giáo dục phổ thông.

1. Đề xuất phương án tích hợp trong chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015

1. Đề xuất phương án tích hợp trong chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015

 16:09 10/09/2016

Tích hợp là một trong những quan điểm giáo dục đã trở thành xu thế trong việc xác định nội dung dạy học trong nhà trường phổ thông và trong việc xây dựng chương trình môn học ở nhiều nước trên thế giới. Quan điểm tích hợp được xây dựng trên cơ sở những quan niệm tích cực về quá trình dạy học. Dạy học tích hợp nhằm nâng cao năng lực của người học, giúp đào tạo những người có đủ phẩm chất và năng lực để giải quyết các vấn đề của cuộc sống hiện đại.

2. Vấn đề giáo dục thẩm mĩ trong xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện theo Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI)

2. Vấn đề giáo dục thẩm mĩ trong xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện theo Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI)

 11:19 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số đề xuất về vấn đề giáo dục thẩm mĩ trong chương trình giáo dục phổ thông: đưa chỉ số giáo dục thẩm mĩ vào mục tiêu xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; chương trình, nội dung và phương thức giáo dục thẩm mĩ; trình độ, năng lực thẩm mĩ và năng lực giáo dục thẩm mĩ của các chủ thể thẩm mĩ.
Từ khóa: giáo dục thẩm mĩ, chương trình giáo dục phổ thông.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây