59.  MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC  CÁC MÔN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ  Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HIỆN NAY

59. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC CÁC MÔN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HIỆN NAY

 05:46 08/07/2019

Tóm tắt: Đổi mới phương pháp dạy học các môn Lí luận chính trị của các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam hiện nay đang là vấn đề trăn trở, nhức nhối không chỉ của bao thế hệ giáo viên từ trước đến nay mà còn là điều trăn trở của các bộ, ban ngành. Bài viết đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn lí luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay, trên cơ sở phân tích thực trạng vấn đề này.
Từ khóa: biện pháp, chất lượng, lí luận chính trị, đại học, cao đẳng.

02. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng lao động của đội ngũ giảng viên đại học ở Việt Nam hiện nay

02. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng lao động của đội ngũ giảng viên đại học ở Việt Nam hiện nay

 08:45 21/04/2019

Tóm tắt: Đảng và Nhà nước ta đã chỉ rõ cần phải đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Trong đó nâng cao chất lượng lao động đội ngũ giảng viên đại học và cán bộ quản lí là khâu then chốt, bởi đội ngũ giảng viên đại học là nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả giáo dục. Bài viết đề cập một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng lao động của đội ngũ giảng viên đại học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.
Từ khoá: Chất lượng, chất lượng lao động, giảng viên, đại học.

16. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

16. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 23:55 10/04/2019

Tóm tắt: Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lí luân chính trị) đối với cán bộ chủ chốt cấp cơ cở trong tình tình mới là một yêu cầu cần thiết, phù hợp với chương trình đào tạo theo định hướng phát triển năng lực của người học, được xây dựng dựa trên cơ sở các lí thuyết giáo dục hiện đại và xu hướng phát triển của thực tiễn giáo dục trong thế kỷ XXI. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng về công tác đào tạo, bồi dưỡng lí luận chính trị cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong thời gian qua ở các trường chính trị tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động này.
Từ khóa: Chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ chủ chốt, xây dựng đảng, lí luận chính trị.

14. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG  ĐÀO TẠO THẠC SĨ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

14. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THẠC SĨ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

 23:25 10/04/2019

Tóm tắt: Bài báo trình bày về một số nội dung cơ bản trong hoạt động quản lí đào tạo thạc sĩ; sơ lược đánh giá ưu điểm, hạn chế của hoạt động quản lí đào tạo thạc sĩ tại trường đại học Đồng Tháp. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ tại nhà trường trong giai đoạn tới.
Từ khoá: quản lí, đào tạo, thạc sĩ, chất lượng, Trường Đại học Đồng Tháp.

6. Biện pháp quản lí hoạt động dạy học ở các trường tiểu học thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông trong giai đoạn hiện nay

6. Biện pháp quản lí hoạt động dạy học ở các trường tiểu học thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông trong giai đoạn hiện nay

 23:51 19/09/2018

Tóm tắt: Quản lý dạy học là nhiệm vụ quan trọng đối với các nhà quản lý các cấp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục cho các trường học trong bối cảnh cải cách giáo dục. Bài viết tập trung vào một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở các trường tiểu học ở thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Hoạt động giảng dạy, nhân viên quản lý, kế hoạch giảng dạy, năng lực, chất lượng.

15. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội

15. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội

 05:58 18/09/2018

Tóm tắt: Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa là nhiệm vụ quan trọng, là đòi hỏi cấp thiết đặt ra trước yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo học ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong tình hình mới. Bài viết đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học ở Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội
Từ khóa: nâng cao, chất lượng, nghiên cứu khoa học, Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.

13. Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn Giáo dục quốc phòng-an ninh tại trường đại học, cao đẳng

13. Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn Giáo dục quốc phòng-an ninh tại trường đại học, cao đẳng

 05:59 08/05/2018

Tóm tắt: Giáo dục quốc phòng và an ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, có vị trí, vai trò quan trọng trong việc giáo dục cho công dân những kiến thức về quốc phòng và an ninh nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, truyền thống yêu nước dân tộc ta. Bài viết tập trung phân tích một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học giáo dục quốc phòng- an ninh cho sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng là một yêu cầu cần thiết, có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cho sinh viên có ý thức, trách nhiệm tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Từ khóa: chất lượng, giảng dạy bộ môn, Giáo dục quốc phòng-an ninh.

02. Thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề ở tỉnh An Giang

02. Thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề ở tỉnh An Giang

 05:39 08/05/2018

Tóm tắt: Chất lượng của đội ngũ giáo viên nghề là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nghề hiện nay. Kết quả nghiên cứu về chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề ở tỉnh An Giang cho thấy, trình độ của giáo viên dạy nghề đã có những chuyển biến khá tích cực, số lượng giáo viên có trình độ đại học trở lên, số giáo viên đạt và trên chuẩn về trình độ đào tạo có xu hướng tăng lên qua các năm. Tuy nhiên, vẫn còn những tiêu chuẩn mà giáo viên dạy nghề chưa đáp ứng được hoặc tỉ lệ đáp ứng rất thấp.
Bài viết khảo sát thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề tỉnh An Giang hiện nay, từ đó đề xuất một số kiến nghị để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề tỉnh An Giang.
Từ khóa: chất lượng, tỉnh An Giang, giáo viên dạy nghề.

16. Nâng cao chất lượng dạy học các môn lí luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn trong các trường đại học từ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

16. Nâng cao chất lượng dạy học các môn lí luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn trong các trường đại học từ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

 00:00 28/02/2018

Tóm tắt: Nghiên cứu khoa học của sinh viên là một trong số những hoạt động quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy học các môn học nói chung, các môn lí luận chính trị và khoa học xã hội và nhân văn nói riêng. Bài viết trình bày thực trạng nghiên cứu khoa học của sinh viên hiện nay và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động này trong dạy học các môn lí luận chính trị và khoa học xã hội ở các trường đại học.
Từ khóa: chất lượng, lí luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, nghiên cứu khoa học, sinh viên, trường đại học.

17. Đào tạo tiến sĩ các ngành khoa học xã hội ở Australia và một số khuyến nghị cho Việt Nam

17. Đào tạo tiến sĩ các ngành khoa học xã hội ở Australia và một số khuyến nghị cho Việt Nam

 22:30 08/02/2018

Tóm tắt: Ngày 04/4/2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ với nhiều quy định chặt chẽ về điều kiện tuyển sinh, người hướng dẫn và điều kiện bảo vệ luận án của nghiên cứu sinh. Để có thêm thông tin đối sánh việc đào tạo tiến sĩ ở nước ta và nước ngoài, bài viết trình bày quy trình tuyển chọn và đào tạo tiến sĩ các ngành khoa học xã hội tại các trường đại học của Australia. Từ đó, nghiên cứu đưa ra một số đề xuất để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo trong nước.
Từ khóa: Đào tạo tiến sĩ, khoa học xã hội, chất lượng, nghiên cứu, Australia.

7. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành giáo dục đặc biệt đáp ứng nhu cầu xã hội ở trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

7. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành giáo dục đặc biệt đáp ứng nhu cầu xã hội ở trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

 21:36 20/07/2017

Nâng cao chất lượng đào tạo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mỗi cơ sở đào tạo nói chung và trường CĐSPTƯ nói riêng. Bài viết đề xuất 6 giải pháp nâng cáo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành giáo dục đặc biệt giúp sinh viên tốt nghiệp đáp ứng được nhu cầu xã hội và qua đó khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường.

57.	Một số giải pháp nâng cao việc dạy học tiếng Pháp cho học sinh, sinh viên tại thành phố Đà Nẵng

57. Một số giải pháp nâng cao việc dạy học tiếng Pháp cho học sinh, sinh viên tại thành phố Đà Nẵng

 00:21 14/07/2017

Bài viết trình bày về thực trạng dạy học tiếng Pháp tại thành phố Đà Nẵng; một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học tiếng Pháp ở thành phố Đà Nẵng.

30.	Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên

30. Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên

 23:34 13/07/2017

Bài viết trình bày một số vấn đề về nghiên cứu khoa học của sinh viên đại học; một số thuận lợi và khó khăn của sinh viên đại học khi tham gia nghiên cứu khoa học; một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên.

2.	Một số giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc-giáo dục nhóm trẻ độc lập tư thục tại thành phố Hồ Chí Minh

2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc-giáo dục nhóm trẻ độc lập tư thục tại thành phố Hồ Chí Minh

 23:15 13/07/2017

Bài báo trình bày về thực trạng nhóm trẻ tư thục của thành phố Hồ Chí Minh; từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục nhóm trẻ tư thục: công tác kiểm tra giám sát; công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác xây dựng trường lớp; công tác mở rộng mạng lưới nhóm trẻ và huy động các lực lượng xã hội tham gia giám sát hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhóm trẻ tư thục.

74. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÙNG TÂY BẮC

74. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÙNG TÂY BẮC

 22:43 10/07/2017

Tây Bắc là địa bàn thuộc vùng núi cao, biên giới có vị trí chiến lược quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực của nhân dân các dân tộc, Tây Bắc đã đạt được những thành tựu quan trọng về giáo dục và đào tạo. Bên cạnh đó, vẫn còn không ít khó khăn và hạn chế. Bài viết khái quát lại một số thành tựu, hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và đưa ra một số kiến nghị nhằm phát triển giáo dục và đào tạo vùng này.

26. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN  NGÀNH HÀNG HẢI Ở VIỆT NAM

26. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN NGÀNH HÀNG HẢI Ở VIỆT NAM

 21:14 10/07/2017

Nâng cao chất lượng đội ngũ GV ở các trường của ngành Hàng hải Việt Nam trở nên cấp thiết và quan trọng, đó là công việc có tính chất quyết định đến sự tồn tại, phát triển của ngành từ nay đến năm 2020 và lâu hơn nữa. Bài viết hệ thống hóa được một số khái niệm về QL phát triển đội ngũ GV đại học, cao đẳng nói chung, ngành Hàng hải nói riêng ở Việt Nam, đánh giá được những tồn tại của đội ngũ GV trong các trường Hàng hải ở Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp QL phát triển đội ngũ GV đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài của ngành Hàng hải Việt Nam.

26. Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất ở các trường trung học phổ thông vùng Bắc Trung bộ

26. Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất ở các trường trung học phổ thông vùng Bắc Trung bộ

 07:12 09/07/2017

Tóm tắt: Để nâng cao chất lượng giáo dục thể chất ở các trường THPT Bắc Trung Bộ, cần phải thực hiên một số giải pháp sau: Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh, và phụ huynh học sinh. Chương trình giáo dục thể chất ở trường phổ thông. Tăng cường đủ số lượng và nâng cao chất lượng giáo viên giảng dạy. Tăng cường cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện. Đổi mới phương pháp dạy hoc, tăng cường ngoại khoá thể dục thể thao. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn.
Từ khóa: Giải pháp, nâng cao, chất lượng.

25. Nâng cao chất lượng giảng dạy học phần “Phương pháp dạy học Vật lí trung học cơ sở” ở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

25. Nâng cao chất lượng giảng dạy học phần “Phương pháp dạy học Vật lí trung học cơ sở” ở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

 07:05 09/07/2017

Tóm tắt: Nâng cao chất lượng giáo dục được coi là một trong những giải pháp đột phá trong quá trình đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục của Việt Nam. Căn cứ vào thực trạng dạy - học học phần Phương pháp dạy học Vật lí tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây, bài báo này đã đưa ra một số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên vật lí cấp trung học cơ sở trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: chất lượng, chất lượng dạy học, phương pháp dạy học Vật lí.

05. Quản lí chất lượng đội ngũ cán bộ nghiệp vụ hành chính giáo dục đáp ứng yêu cầu trợ giúp công tác quản lí giáo dục

05. Quản lí chất lượng đội ngũ cán bộ nghiệp vụ hành chính giáo dục đáp ứng yêu cầu trợ giúp công tác quản lí giáo dục

 05:53 11/05/2017

Tóm tắt: Bài viết phân tích các biện pháp quản lí chất lượng đội ngũ cán bộ nghiệp vụ hành chính giáo dục thông qua công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra, đồng thời phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quản lí chất lượng đội ngũ này. Kết quả nghiên cứu góp phần xây dựng hệ thống lí thuyết về quản lí nguồn nhân lực hỗ trợ hoạt động quản lí giáo dục, làm cơ sở lí luận để khảo sát thực trạng quản lí đội ngũ này hiện nay.
Từ khóa: quản lí, chất lượng, cán bộ nghiệp vụ hành chính giáo dục.

61.	THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH BOLIKHAMXAY, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

61. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH BOLIKHAMXAY, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

 04:00 24/04/2017

Điều tra thực trạng đội ngũ hiệu trưởng các trường trung học phổ thông của tỉnh Boikhamxay đáp ứng các nhu cầu của số lượng. Tuy nhiên, Chất lượng của đội ngũ này thường là từ trung bình đến tốt. Do đó, cần có các biện pháp để phát triển đội ngũ hiệu trưởng của trường trung học ở tỉnh Bolikhamxay trong tương lai để đối phó với các yêu cầu của cải cách giáo dục năm 2020.

54.	MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÂN MÔN VẼ TRANH CHO HỌC SINH LỚP 1, 2, 3

54. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÂN MÔN VẼ TRANH CHO HỌC SINH LỚP 1, 2, 3

 04:00 24/04/2017

Môn mỹ thuật ở trường tiểu học không nhằm đào tạo học sinh trở thành nghệ sĩ, nhưng với mục đích giúp các em tiếp xúc với hoạt đông nghệ thuật, để các em có hiểu biết về các yếu tố làm ra cái đẹp, những tiêu chuẩn của cái đẹp. Trong quá trình dạy học, giáo viên cần hướng dẫn, hỗ trợ để các em tích cực trong học tập, kết quả sẽ mang lại cho các em một nền tảng vững chắc không chỉ biết mà còn thưởng thức nghệ thuật, sáng tạo nghệ thuật.

16. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên - nút nhấn để nâng cao chất lượng đào tạo theo tín chỉ

16. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên - nút nhấn để nâng cao chất lượng đào tạo theo tín chỉ

 22:22 29/03/2017

Phù hợp với mô hình đào tạo theo tín chỉ, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên luôn được coi là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất đóng góp vào việc nâng cao chất lượng giáo dục và khẳng định thương hiệu của các trường đại học và cao đẳng. Do đó, mỗi một cơ quan đào tạo cần phải có những biện pháp để thúc đẩy nghiên cứu khoa học cho sinh viên như thay đổi nhận thức và định hướng hoạt động của sinh viên trong học tập, nghiên cứu; nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên, cố vấn học tập; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy học và nghiên cứu. Để nâng cao chất lượng nghiên cứu của sinh viên, yêu cầu không phải chỉ có nỗ lực của sinh viên mà còn bởi của tất cả đội ngũ giảng viên, tất cả các tổ chức đoàn, hội, nhóm đặc biệt là các nhà quản lí trong việc chỉ đạo hoạt động giáo dục đào tạo của nhà trường đi đúng hướng và thực sự có hiệu quả.

4. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục góp phần nâng cao chất lượng và vị thế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

4. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục góp phần nâng cao chất lượng và vị thế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

 23:05 28/03/2017

Hoạt động nghiên cứu khoa học là hoạt động quan trọng yêu cầu các giảng viên phải có sự đam mê và sáng tạo. Trong một vài năm gần đây, Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh đã coi hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển trường và đã yêu cầu các giảng viên tham gia một các tích cực và thường xuyên. Kết quả thu được từ các hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh không những giúp nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà còn giúp ích các sinh viên sau khi tốt nghiệp, đồng thời hỗ trợ cho các công tác đào tạo của nhà trường như giáo trình, sách và phương pháp giảng dạy.

5. Đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng trong đào tạo – Nhiệm vụ thường xuyên của Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

5. Đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng trong đào tạo – Nhiệm vụ thường xuyên của Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

 23:05 28/03/2017

Kiểm tra là một phần quan trọng trong công tác đào tạo, không chỉ người học mà còn được tất cả các cấp các ngành và toàn xã hội quan tâm. Trong 5 năm qua, theo định hướng của Đảng, nhà trường đã gặt hái được nhiều thành thành công trong việc đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học. Các giảng viên đã vận dụng nhiều phương pháp khác nhau để đánh giá sinh viên như tự luận, vấn đáp, thực hành, trắc nghiệm, viết tiểu luận, làm bài tập lớn. Nhà trường đã chuyển đổi từ phương pháp kiểm tra kiến thức sang phương pháp đánh giá kĩ năng, khả năng. Thêm vào đó, phân tích kết quả kiểm tra, đánh giá một cách thường xuyên cũng là một trong những nội dung cần thiết trong những năm tới để đổi mới phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng trong đào tạo.

6. Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh theo định hướng hình thành năng lực

6. Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh theo định hướng hình thành năng lực

 23:05 28/03/2017

Đào tạo nghiệp vụ sư phạm là một hoạt động cơ bản và quan trọng để hình thành khả năng dạy học cho sinh viên sư phạm. Gần đây, hoạt động này đã được Ban lãnh đạo Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh quan tâm sâu sắc và xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Bài báo đưa ra một số hạn chế còn tồn tại và đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghiệp vụ sư phạm, giúp nhà trường nắm được khả năng sinh viên, từ đó đáp ứng được các đòi hỏi chung của công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục đào tạo ở Việt Nam.

7. Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên qua đổi mới hoạt động dạy nghề trong Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

7. Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên qua đổi mới hoạt động dạy nghề trong Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

 23:05 28/03/2017

Để thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo hiện nay, việc đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho các giảng viên ở các trường đại học, cao đẳng cần phải được thay đổi, việc giảng dạy phải chuyển từ tập trung nâng cao năng lực chuyên môn sang nâng cao năng lực hoạt động xã hội và năng lực phát triển nghề nghiệp.Theo xu thế đào tạo theo hướng tiệm cận phát triển năng lực, các trường cao đẳng sư phạm cần xác định năng lực đầu ra cho công tác đào tạo giáo viên.Bài báo đưa ra một số năng lực cần thiết phải hình thành và phát triển cho giáo viên THCS, giáo viên dạy nghề trong tương lai ở các trường cao đẳng sư phạm, từ đó giúp họ nắm được phương pháp luận để nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên thông qua hoạt động dạy nghề ở trường cao đẳng sư phạm.

14. Nâng cao chất lượng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên nghành giáo dục mầm non

14. Nâng cao chất lượng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên nghành giáo dục mầm non

 23:05 28/03/2017

Thành công của việc đào tạo và bồi dưỡng giáo viên mầm non hiện nay phụ thuộc rất nhiều vào kết quả cuối cùng của công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. Năng lực sư phạm của mỗi sinh viên có được là do kết quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. Do đó, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm nên được cân nhắc như những hoạt động đặc thù và cơ bản cho sinh viên. Một biện pháp quan trọng cho những sinh viên sư phạm của lĩnh vực giáo dục mầm non là theo một quá trình và rèn luyện theo nhiều dạng: Tìm hiểu những chương trình chăm sóc-giáo dục trẻ, dự giờ hoạt động chăm sóc-giáo dục mẫu tại cơ sở thực hành; thiết kế hoạt động chă sóc-giáo dục trẻ theo yêu cầu; luyện tập thực hiện hoạt động chăm sóc-giáo dục trẻ, đánh giá và rút kinh nghiệm từ những hoạt động thực hành của sinh viên.

17. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2005-2015 TRÊN ĐỊA BÀN TÂY BẮC

17. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2005-2015 TRÊN ĐỊA BÀN TÂY BẮC

 03:27 14/03/2017

Đánh giá tác động của thực tế đến Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục (ENTP) được coi là một trong những vấn đề rất quan trọng để nâng cao chất lượng và hiệu quả của các chương trình ở phía Tây Bắc của Việt Nam. Bài viết này tập trung vào việc xác định các chỉ số của các tác động và hiệu quả cho người hưởng lợi trực tiếp và gợi ý một số giải pháp và khuyến nghị cho giai đoạn tiếp theo của chương trình.

12. Một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

12. Một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

 21:54 12/03/2017

Bài báo trình bày về một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục: tổ chức dạy học lí thuyết nghề nghiệp cho sinh viên; tổ chức thực hành nghề nghiệp cho sinh viên.

45. Nâng cao chất lượng học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ thông qua việc học nhóm

45. Nâng cao chất lượng học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ thông qua việc học nhóm

 03:23 01/03/2017

Bài báo trình bày về việc áp dụng phương pháp học nhóm trên lớp môn tiếng Anh đối với sinh viên không chuyên ngữ. Bằng cách chỉ ra các phương pháp tổ chức cụ thể, những ưu điểm, hạn chế trong việc học nhóm tác giả khẳng định học nhóm trên lớp là một trong những phương pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ, đặc biệt là sinh viên của trường Đại học Hồng Đức.

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây