8. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

8. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 16:28 22/05/2020

Tóm tắt: Tại thành phố Hà Nội, công tác kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục phổ thông được triển khai bắt đầu từ năm học 2009-2010. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đã tổ chức các lớp tập huấn, ban hành các văn bản hướng dẫn, các kế hoạch thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục đối với tất cả các cấp học nói chung và cấp học tiểu học nói riêng. Bài viết nêu lên thực trạng quản lí hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục ở các trường tiểu học quận Ba Đình nhằm nâng cao công tác quản lí, tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục ở các trường tiểu học trên địa bàn, qua đó có những bước chuyển biến mạnh mẽ và đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Từ khóa: Quản lí, hoạt động tự đánh giá, chất lượng giáo dục, trường tiểu học.

03. Nâng cao chất lượng giáo dục văn hóa quân sự cho học viên dân tộc ít người Trường Đại học Trần Quốc Tuấn hiện nay

03. Nâng cao chất lượng giáo dục văn hóa quân sự cho học viên dân tộc ít người Trường Đại học Trần Quốc Tuấn hiện nay

 14:11 04/01/2020

Tóm tắt: Văn hóa quân sự là một bộ phận hợp thành của nền văn hóa Việt Nam, có vai trò quan trọng đối với hình thành nhân cách quân nhân - nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ”. Ngay nay, đứng trước yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng mới đặt ra vấn đề phải nâng cao chất lượng giáo dục văn hóa quân sự cho các đối tượng trong quân đội, đặc biệt là học viên dân tộc ít người đang học tập tại Trường Đại học Trần Quốc Tuấn.
Từ khóa: Chất lượng giáo dục, Văn hóa, Văn hóa quân sự, Học viên dân tộc ít người.

26. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

26. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

 18:54 28/10/2019

Tóm tắt: Kiểm định chất lượng giáo dục đại học là nhiệm vụ trọng tâm của các trường đại học, thông qua kết quả của hoạt động này, giúp nhà trường cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục một cách bền vững. Trên cơ sở tiếp cận quan điểm tổng hợp và thực tiễn quản lí, bài viết xác định sự cần thiết của việc quản lí ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Đồng thời, bài viết đã khái quát tình hình kiểm định chất lượng, hiện trạng quản lí ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm định chất lượng giáo dục, từ đó đề xuất các giải pháp quản lí hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại Trường Đại học An Giang.
Từ khóa: Kiểm định, chất lượng giáo dục, quản lí, ứng dụng công nghệ thông tin.

9. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ TỔ CHUYÊN MÔN TRONG  TRƯỜNG TIỂU HỌC THEO HƯỚNG XÂY DỰNG “TỔ CHỨC BIẾT HỌC HỎI”

9. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ TỔ CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC THEO HƯỚNG XÂY DỰNG “TỔ CHỨC BIẾT HỌC HỎI”

 17:01 04/01/2019

Tóm tắt: Trong nhà trường nói chung và trường tiểu học nói riêng, tổ chuyên môn có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Những nghiên cứu và kinh nghiệm của các trường tiên tiến trên thế giới đã cho thấy việc quản lí tổ chức theo hướng xây dựng tổ chức biết học hỏi góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của nhà trường. Bài báo trình bày tóm lược về tổ chức học hỏi (learning organization, hay gọi là tổ chức biết học hỏi) và một số biện pháp quản lí tổ chuyên môn theo hướng xây dựng tổ chức biết học hỏi, nhằm nâng cao chất lượng quản lí trong nhà trường.
Từ khóa: Tổ chuyên môn, chất lượng giáo dục, tổ chức biết học hỏi, quản lí.

58. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên qua dạy học các môn khoa học Mác-Lênin

58. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên qua dạy học các môn khoa học Mác-Lênin

 22:17 26/10/2018

Tóm tắt: Hiện nay, chất lượng học tập các môn khoa học Mác-Lênin còn nhiều hạn chế do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân về nhận thức của sinh viên. Để giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên hiện nay, trước hết cần phải thay đổi nhận thức của mọi người trong toàn ngành và cả xã hội; cần giúp cho các cấp lãnh đạo, quản lí, giảng viên, sinh viên và cả phụ huynh nhận thức đúng đắn về vị trí và vai trò của các môn khoa học Mác-Lênin trong hệ thống các môn học ở trường đại học. Bài viết nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên qua dạy học các môn khoa học Mác-Lênin.
Từ khóa: Thế giới quan, chất lượng giáo dục, duy vật biện chứng, khoa học Mác-Lênin.

5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  CHO TRẺ KHIẾM THÍNH

5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHO TRẺ KHIẾM THÍNH

 14:51 06/12/2017

Tóm tắt: Bài viết trình bày một số giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục cho trẻ khiếm thính nhằm đảm bảo trẻ khiếm thính học thành công ở xã hội nói chung, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương nói riêng, đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong thực tiễn đổi mới giáo dục hiện nay.
Từ khóa: Trẻ khiếm thính, biện pháp, nâng cao, chất lượng giáo dục, cho trẻ khiếm thính, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

18.	Nâng cao chất lượng giáo dục cho sinh viên chuyên ngành học bằng tiếng nước ngoài tại các trường đại học công lập

18. Nâng cao chất lượng giáo dục cho sinh viên chuyên ngành học bằng tiếng nước ngoài tại các trường đại học công lập

 16:45 23/07/2017

Nâng cao chất lượng giáo dục là ưu tiên hàng đầu của các nhà quản lí giáo dục. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh học lớp ngoại ngữ tại các trường đại học công đã được quan tâm nhiều hơn. Trong bài viết, tác giả đề cập đến mô hình giáo dục chuẩn về chất lượng và chất lượng của sinh viên tốt nghiệp và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đại học để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của xã hội.

66. Nâng cao chất lượng giáo dục các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay

66. Nâng cao chất lượng giáo dục các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay

 15:07 13/07/2017

Bài viết trình bày về kết quả nghiên cứu tình hình chất lượng giáo dục các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội; những yêu cầu cơ bản trong nâng cao chất lượng giáo dục các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

30.	Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang

30. Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang

 14:33 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Vài nét về giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang; - Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang.

2. Một số biện pháp quản lý chất lượng giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ 5 tuổi ở các trường mầm non thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

2. Một số biện pháp quản lý chất lượng giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ 5 tuổi ở các trường mầm non thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

 15:43 19/04/2017

Quản lý chất lượng giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội trong các trường mầm non của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã được triển khai trong những năm gần đây. Các nghiên cứu lý thuyết cũng như các cuộc điều tra thực tế về tình hình hiện tại và các biện pháp quản lý chất lượng giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo chưa được nghiên cứu một cách hệ thống và khoa học. Việc đổi mới chương trình giáo dục mầm non nói chung và các tiêu chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi nói riêng, lĩnh vực “Phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội ở trẻ mẫu giáo” là rất đặc biệt. Nội dung chương trình bám vào hai vấn đề hết sức cần thiết là: giá trị sống và kĩ năng sống nhằm xây dựng vẻ đẹp tâm hồn, phẩm chất con người, tăng sức đề kháng và năng lực hội nhập cho trẻ hôm nay và tự tin vững bước tương lai. Để thực hiện mục tiêu đặt ra đối với giáo viên giáo dục trẻ mầm non một cách tự nhiên và gần gũi với trẻ.

76. Chính sách kiểm định chất lượng giáo dục và những ảnh hưởng đến việc quản lí chương trình đào tạo ở Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

76. Chính sách kiểm định chất lượng giáo dục và những ảnh hưởng đến việc quản lí chương trình đào tạo ở Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

 15:58 31/03/2017

Những hướng dẫn và chính sách của kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Đảng và Chính quyền được ghi rõ trong văn bản pháp luật.Chính sách của kiểm định chất lượng giáo dục đại học đã được thực hiện qua những chương trình và hoạt động đánh giá chương trình và viện trong trường Đại học quốc gia Hà Nội và Đại học quốc gia Hồ Chí Minh trong 10 năm qua.Bài báo đề cập đến những khía cạnh của chính sách kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại Việt Nam và sự thực hiện của hai trường đại học quốc gia.Thay đổi trong nhận thức của kiểm định chất lượng tại hai trường đại học hàng đầu đã được cụ thể hóa trong việc thực hiện những hoạt động đánh giá chất lượng cái mà đã tạo ra ảnh hưởng tích cực đến việc quản lí chương trình đào tạo tại hai trường đại học quốc gia.

4. Tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh Mục tiêu và biện pháp bảo đảm chất lượng giáo dục- đào tạo hiện nay

4. Tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh Mục tiêu và biện pháp bảo đảm chất lượng giáo dục- đào tạo hiện nay

 10:12 13/02/2017

Bài báo giới thiệu tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh là mục tiêu và biện pháp bảo đảm chất lượng giáo dục- đào tạo, nội dung cơ bản của tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và thực tiến dân chủ trong giáo dục Việt Nam.

7. Một số giải pháp đổi mới công tác quản lí chất lượng giáo dục ở trường đại học

7. Một số giải pháp đổi mới công tác quản lí chất lượng giáo dục ở trường đại học

 10:12 13/02/2017

Bài báo trình bày quan niệm về quản lí chất lượng và một số giải pháp đổi mới công tác quản lí chất lượng giáo dục ở trường đại học.

6. Xây dựng văn hóa học đường- yêu cầu bức thiết để nâng cao chất lượng giáo dục

6. Xây dựng văn hóa học đường- yêu cầu bức thiết để nâng cao chất lượng giáo dục

 08:08 23/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng văn hóa học đường và một số giải pháp khắc phục những hạn chế để xây dựng chuẩn giá trị văn hóa học đường phù hợp với thời kì hội nhập toàn cầu.

15. Thiết kế và tổ chức hoạt động học tập tích cực đảm bảo chất lượng giáo dục trường học

15. Thiết kế và tổ chức hoạt động học tập tích cực đảm bảo chất lượng giáo dục trường học

 01:43 08/01/2017

Bài viết tập hợp giới thiệu những vấn đề sát sườn, khả dĩ góp phần tích cực hóa hoạt động nhà giáo trong thiết kế và tổ chức hoạt động học tập tích cực đảm bảo chất lượng giáo dục trường học.

19. Thực trạng đội ngũ giáo viên THPT thành phố Đà Nẵng

19. Thực trạng đội ngũ giáo viên THPT thành phố Đà Nẵng

 10:12 24/10/2016

Bài báo trình bày thực trạng đội ngũ giáo viên về số lượng, phẩm chất, đạo đức, trình độ chuyên môn nhằm phát triển đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và chất lượng từ đó nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Bắc Kạn từ gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học giữa Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên với trường phổ thông

2. Nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Bắc Kạn từ gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học giữa Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên với trường phổ thông

 16:44 30/09/2016

Tóm tắt: Từ hoạt động nghiên cứu khoa học giữa Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên với tỉnh Bắc Kạn, bài viết phân tích các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho địa phương, góp thêm kinh nghiệm trong cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa trường phổ thông và các cơ sở đào tạo giáo viên theo tinh thần đổi mới. Các giải pháp đó là: Phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo hướng tiếp cận năng lực; Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học sinh; Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học theo hướng tích hợp; Bồi dưỡng tăng cường năng lực giáo viên.
Từ khóa: chất lượng giáo dục, gắn kết hoạt động, nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, trường phổ thông, Bắc Kạn

7. Tăng cường quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá học sinh của giáo viên - một biện pháp quản lí tổ chuyên môn của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường trung học cơ sở

7. Tăng cường quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá học sinh của giáo viên - một biện pháp quản lí tổ chuyên môn của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường trung học cơ sở

 14:46 28/09/2016

Tóm tắt: Quản lí được hoạt động kiểm tra, đánh giá học sinh của giáo viên giúp hiệu trưởng quản lí được chất lượng học tập của học sinh. Bài viết phân tích nội dung biện pháp tăng cường quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá học sinh của giáo viên - một biện pháp quản lí tổ chuyên môn của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường trung học cơ sở, qua mục đích, cách thức và điều kiện tổ chức thực hiện công tác này.
Từ khóa: quản lí, hoạt động kiểm tra, đánh giá học sinh, quản lí tổ chuyên môn, chất lượng giáo dục, trung học cơ sở

7. Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở một trường trung học phổ thông vùng sâu của tỉnh Đồng Tháp

7. Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở một trường trung học phổ thông vùng sâu của tỉnh Đồng Tháp

 16:51 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết về những kết quả đạt được trọng giáo dục - dạy học của Trường Trung học phổ thông Tháp Mười (Đồng Tháp).
Từ khóa: chất lượng giáo dục, Trung học phổ thông Tháp Mười, Đồng Tháp.

1. Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) hướng tới sư mệnh phát triển bền vững chất lượng giáo dục tiểu học

1. Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) hướng tới sư mệnh phát triển bền vững chất lượng giáo dục tiểu học

 16:32 19/09/2016

Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục tg thông qua việc hỗ trợ các trường tiểu học chuyển đổi sang phương thức dạy học cả ngày; từ đó tạo ra các điều kiện thuận lợi cần thiết làm nên tảng cho việc chuyển đổi giáo dục tiểu học cả nước sang dạy học cả ngày cho tất cả các nhà trường, học sinh tiểu học vào năm 2020. Bài viết giới thiệu về chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học hướng tới sứ mệnh phát triển bền vững chất lượng giáo dục tiểu học.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây