50. CÁC BƯỚC RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH BẰNG TIẾNG ANH  CHO HỌC SINH, SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN

50. CÁC BƯỚC RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH BẰNG TIẾNG ANH CHO HỌC SINH, SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN

 16:57 22/05/2020

Tóm tắt: Để có một bài thuyết trình hiệu quả, học sinh, sinh viên cần nhận thức đầy đủ về các yếu tố ảnh hưởng đến bài thuyết trình. Một trong những yếu tố quan trọng để có bài thuyết trình hiệu quả chính là việc có kiến thức, có hiểu biết đầy đủ liên quan chủ đề thuyết trình. Ngoài ra, việc sử dụng hiệu quả ngôn ngữ hình thể và ngữ điệu sẽ làm cho bài thuyết trình trở nên hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất chính là thực hành; thông qua việc thực hành sẽ giúp học sinh, sinh viên tăng tần suất sử dụng ngôn ngữ và trở nên tự tin hơn. Bài viết sẽ phân tích một số bước rèn luyện kĩ năng giúp học sinh, sinh viên trở nên tự tin hơn khi thuyết trình một bài viết bằng tiếng Anh hiệu quả.
Từ khóa: Thuyết trình, thuyết trình hiệu quả, ngôn ngữ hình thể, chủ đề.

47. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ  THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN  (SINH HỌC 11) CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

47. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN (SINH HỌC 11) CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 10:32 29/10/2019

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến các khái niệm: Chủ đề, dạy học theo chủ đề; năng lực giải quyết vấn đề; nguyên tắc và quy trình xây dựng chủ đề; quy trình dạy học theo chủ đề của chương Sinh trưởng và Phát triển nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh ở trường trung học phổ thông.
Từ khóa: Chủ đề, dạy học chủ đề, năng lực giải quyết vấn đề, sinh trưởng và phát triển, Sinh học 11.

39. THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “HÀM SỐ VÀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI” (TOÁN 9)

39. THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “HÀM SỐ VÀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI” (TOÁN 9)

 16:58 04/09/2019

Tóm tắt: Đổi mới phương pháp dạy học là xu hướng và là nhu cầu tất yếu hiện nay, nhằm tạo ra những con người năng động, sáng tạo tiếp thu được những tri thức khoa học kĩ thuật hiện đại. Trong quá trình dạy học, việc sử dụng các phương tiện dạy học sẽ giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng hơn, từ đó nâng cao được hiệu quả dạy học. Bài viết đề cập một số biện pháp thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy học chủ đề “Hàm số và phương trình bậc hai” (Toán 9).
Từ khóa: phiếu học tập, chủ đề, học sinh, hàm số, phương trình bậc hai.

53. QUY TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU THEO CHỦ ĐỀ TRONG DẠY HỌC CÁC CẤP ĐỘ TỔ CHỨC SỐNG TRÊN CƠ THỂ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

53. QUY TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU THEO CHỦ ĐỀ TRONG DẠY HỌC CÁC CẤP ĐỘ TỔ CHỨC SỐNG TRÊN CƠ THỂ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 18:12 04/01/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày khái quát quy trình tổ chức hoạt động tích hợp giáo dục môi trường và biến đổi khí hậu theo chủ đề trong dạy học các cấp độ tổ chức sống trên cơ thể ở trường phổ thông; từ đó đưa ra ví dụ minh họa dạy học chủ đề “Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở cấp độ tổ chức sống Sinh quyển”. Kết quả nghiên cứu là tài liệu khảo cho giáo viên dạy môn Sinh học ở trường phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.
Từ khóa: chủ đề, tích hợp, cấp độ tổ chức sống trên cơ thể, giáo dục môi trường, biến đổi khí hậu.

49. TÍCH HỢP GIÁO DỤC SỨC KHỎE VỊ THÀNH NIÊN  VÀO CÁC CHỦ ĐỀ SINH HỌC 8

49. TÍCH HỢP GIÁO DỤC SỨC KHỎE VỊ THÀNH NIÊN VÀO CÁC CHỦ ĐỀ SINH HỌC 8

 18:03 04/01/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày một số khái niệm công cụ như chủ đề, tích hợp, chủ đề tích hợp, dạy học tích hợp, giáo dục sức khỏe vị thành niên, tích hợp giáo dục sức khỏe vị thành niên. Từ đó, đề xuất quy trình xây dựng chủ đề tích hợp giáo dục sức khỏe vị thành niên trong dạy học Sinh học 8 và minh họa bằng ví dụ về xây dựng chủ đề “Cấu tạo và chức năng của hệ vận động”. Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo quan trọng đối với giáo viên trung học cơ sở trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.
Từ khóa: chủ đề, tích hợp, chủ đề tích hợp, dạy học tích hợp, giáo dục sức khỏe vị thành niên.

14. Tổ chức dạy học theo tiếp cận chủ đề phần cơ thể người và vệ sinh ở trung học cơ sở

14. Tổ chức dạy học theo tiếp cận chủ đề phần cơ thể người và vệ sinh ở trung học cơ sở

 17:07 07/11/2017

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến các chủ đề sau: khái niệm chủ đề, vai trò của chủ đề trong giảng dạy, các bước xây dựng chủ đề, các bước để thực hiện dạy một chủ đề, các bước cụ thể mà giảng dạy về chủ đề: tổng quan về cơ thể con người. Dạy học chủ đề là tecching tích hợp cần thiết để áp dụng các khả năng nhận thức cho người học.
Từ khoá: Chủ đề, giảng dạy chủ đề, quá trình xây dựng chủ đề, quá trình giảng dạy chủ đề, cơ thể con người.

28.Quy trình xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp liên môn cho học sinh lớp 10 - trung học phổ thông

28.Quy trình xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp liên môn cho học sinh lớp 10 - trung học phổ thông

 21:39 16/07/2017

Bài viết đề cập đến những vấn đề cơ bản của dạy học tích hợp như khái niệm, một số quan điểm về tích hợp, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết của việc dạy học theo quan điểm liên môn; cũng như các nguyên tắc và yêu cầu trong việc xây dựng và tổ chức dạy học tích hợp liên môn ở trường trung học phổ thông. Từ đó, đề xuất các bước hướng dẫn xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp liên môn cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông nhằm phát triển năng lực học sinh.

29.	Phát triển năng lực dạy học cho giáo viên thông qua xây dựng chủ đề tích hợp “Protein-nguồn dưỡng chất thiết yếu”

29. Phát triển năng lực dạy học cho giáo viên thông qua xây dựng chủ đề tích hợp “Protein-nguồn dưỡng chất thiết yếu”

 08:44 14/07/2017

Bài viết trình bày về dạy học tích hợp, quy trình dạy học tích hợp thông qua ví dụ cụ thể: dạy học chủ đề tích hợp “Protein-nguồn dưỡng chất thiết yếu”.

26.	MỘT SỐ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU KHI TRIỂN KHAI VÀ TỔ CHỨC CUỘC THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP Ở THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

26. MỘT SỐ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU KHI TRIỂN KHAI VÀ TỔ CHỨC CUỘC THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP Ở THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 08:37 24/04/2017

Dạy học tích hợp là một trong những quan điểm dạy học hiện đại, đã trở thành xu hướng trong việc xác định các nội dung giảng dạy trong các trường trung học và trong việc thiết kế chương trình dạy học ở nhiều nước trên thế giới. Dạy học tích hợp được thiết kế trên cơ sở của những thái độ tích cực đối với quá trình học tập và giảng dạy. Tích hợp là tư tưởng, nguyên tắc và quan điểm hiện đại trong giáo dục. Trong giáo dục Hải Phòng hiểu đúng và sử dụng thích hợp của quá trình tích hợp có thể mang lại hiệu quả trong mỗi môn học trong trường trung học.

10. Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh thông qua tổ chức hoạt động giáo dục tập thể theo chủ đề

10. Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh thông qua tổ chức hoạt động giáo dục tập thể theo chủ đề

 09:15 05/04/2017

Khuyến khích các hoạt động tập thể cho sinh viên kết hợp với những chương trình đào tạo chuyên môn của họ nhằm thực hiện chính sách và quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có đóng góp lớn trong cải cách và nâng cao giáo dục đạo đức và lối sống cho sinh viên. Những chủ đề hàng tháng tập trung vào "Giá trị truyền thống", "Trách nhiệm của Sinh viên", "Nghề nghiệp tôi yêu", Văn hóa tại các cơ quan giáo dục và môi trường sư phạm".

52. Xây dựng các chủ đề tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu trong dạy học phần “Sinh học và môi trường” (Sinh học 9)

52. Xây dựng các chủ đề tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu trong dạy học phần “Sinh học và môi trường” (Sinh học 9)

 10:06 13/03/2017

Bài báo trình bày một số khái niệm về chủ đề, tích hợp, dạy học tích hợp, môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường; biến đổi khí hậu và giáo dục biến đổi khí hậu; xây dựng các chuyên đề tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu trong dạy học phần “Sinh học và môi trường” (Sinh học 9).

11. Tổ chức hoạt động tự học theo chủ đề trong dạy học Di truyền học cho sinh viên ngành sư phạm Sinh học

11. Tổ chức hoạt động tự học theo chủ đề trong dạy học Di truyền học cho sinh viên ngành sư phạm Sinh học

 16:12 06/03/2017

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến vấn đề tổ chức hoạt động tự học theo chủ đề trong dạy học Di truyền học cho sinh viên ngành sư phạm Sinh học ở Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa nhằm nâng cao chất lượng dạy học và phát triển năng lực tự học, năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề trong học tập - thực tiễn có tính chất liên môn, nội môn.
Từ khóa: tự học, chủ đề, di truyền học, sư phạm sinh học.

18. Cơ sở xây dựng chủ đề tự chọn môn Toán ở trung học phổ thông khu vực miền núi và vùng dân tộc thiểu số

18. Cơ sở xây dựng chủ đề tự chọn môn Toán ở trung học phổ thông khu vực miền núi và vùng dân tộc thiểu số

 10:24 13/02/2017

Bài báo trình bày cơ sở xây dựng, mục tiêu chung và vấn đề xây dựng chủ đề tự chọn môn Toán ở trung học phổ thông khu vực miền núi và vùng dân tộc thiểu số.

8. Tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề nhằm giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho trẻ mẫu giáo ở trường mầm non

8. Tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề nhằm giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho trẻ mẫu giáo ở trường mầm non

 20:58 03/09/2016

Bài báo trình bày về ý nghĩa của trò chơi đóng vai theo chủ đề đối với việc giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa; một số biện pháp tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề nhằm giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho trẻ mẫu giáo ở trường mầm non.

14. Rèn luyện năng lực học tập cho học sinh thông qua dạy học theo chủ đề chương “Cảm ứng” (Sinh học 11)

14. Rèn luyện năng lực học tập cho học sinh thông qua dạy học theo chủ đề chương “Cảm ứng” (Sinh học 11)

 14:10 29/08/2016

Bài báo trình bày quy trình dạy học theo chủ đề (xác định mục tiêu và nội dung của chủ đề; xác định tên chủ đề và mạch kiến thức; xác định mục tiêu cụ thể của chủ đề; thiết kế cá hoạt động học tập; xây dựng bộ câu hỏi kiểm tra, đánh giá); ví dụ về việc vận dụng quy trình xây dựng chủ đề vào dạy học chương Cảm ứng (Sinh học 11).

10. Một số biện pháp tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề để phát triển kĩ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

10. Một số biện pháp tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề để phát triển kĩ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

 14:17 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số biện pháp tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề nhằm phát triển kĩ năng hợp tác cho trẻ mầm non 5-6 tuổi: khuyến khích trẻ chia sẻ kinh nghiệm; tạo tình huống chơi hấp dẫn; kịp thời giúp trẻ xử lí những vướng mắc, xung đột xảy ra trong khi chơi; tạo mối quan hệ thân thiện, cởi mở trong hoạt động vui chơi; tạo không gian chơi phong phú, thân thiện.
Từ khóa: Biện pháp, tổ chức trò chơi đóng vai, chủ đề, phát triển, kĩ năng hợp tác, trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

11. Dạy học tích hợp và thiết kế chủ đề tích hợp trong dạy học ở Tiểu học

11. Dạy học tích hợp và thiết kế chủ đề tích hợp trong dạy học ở Tiểu học

 10:20 05/08/2016

Bài viết trình bày một số phân tích về bản chất của dạy học tích hợp; ưu thế của dạy học tích hợp; các hình thức dạy học tích hợp; thiết kế chủ đề tích hợp ở Tiểu học và một số ví dụ minh họa (dạng định hướng) về việc thiết kế chuyên đề dạy học tích hợp ở Tiểu học.

17. Xây dựng chủ đề tích hợp liên môn và áp dụng trong dạy học hoá học

17. Xây dựng chủ đề tích hợp liên môn và áp dụng trong dạy học hoá học

 01:46 15/07/2016

Dạy học tích hợp là quá trình dạy học mà ở đó, các thành phần năng lực được tích hợp với nhau trên cơ sở các tình huống cụ thể trong đời sống để hình thành năng lực người học. Bài báo trình bày tiêu chí của chủ đề tích hợp liên môn; quy trình xây dựng nội dung các chủ đề tích hợp liên môn; lập kế hoạch và tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp, liên môn; cấu trúc, tài liệu sử dụng, đánh giá trong dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn; ví dụ về chuyên đề “Lipit, chất bíeo và sức khoẻ cộng đồng”.

6.  Một số vấn đề cơ bản về kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề

6. Một số vấn đề cơ bản về kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề

 16:12 07/07/2016

Bài báo trình bày những phân tích về ưu điểm của trờ chơi đóng vai theo chủ đề, bản chất và đặc điểm của phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn qua trò chơi đóng vai theo chủ đề, những mục tiêu, nội dung phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn. Từ đó tác giả phân tích vai trò và các bước tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề nhằm phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn.

Từ khoá: kĩ năng giao tiếp, trẻ mẫu giáo lớn, trò chơi đóng vai, chủ đề

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây